Uredba o načinu na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica u civilnom vazduhoplovstvu

Na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU NA KOJI SE ANGAŽUJU UČESNICI U TRAGANJU ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJU LICA U CIVILNOM VAZDUHOPLOVSTVU

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način na koji se angažuju učesnici u traganju za vazduhoplovom i spasavanju lica (u daljem tekstu: traganje i spasavanje) u civilnom vazduhoplovstvu.

Član 2.

Učesnici u traganju i spasavanju koji, u zavisnosti od okolnosti, mogu da budu angažovani na zahtev spasilačko-koordinacionog centra (u daljem tekstu: SKC) u slučaju operacija traganja i spasavanja su:

ministarstvo nadležno za poslove odbrane;

ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove;

ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;

organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;

javna preduzeća i sva fizička i pravna lica koja mogu da pomognu;

aero klubovi, vazduhoplovne organizacije i vazduhoplovna udruženja;

specijalizovane jedinice za spasavanje;

aerodromske službe:

spasilačko-vatrogasna služba,

služba hitne medicinske pomoći;

pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi;

10) Međunarodni Cospas-Sarsat program, kao satelitski sistem traganja i spasavanja koji detektuje signale sa radio predajnika za otkrivanje pozicije u slučaju nužde i prosleđuje dostupne informacije o detekciji SKC-a u okviru Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Direktorat).

Član 3.

Način angažovanja učesnika u traganju i spasavanju iz člana 2. tač. 1) – 7) ove uredbe uređuje se na osnovu sporazuma o pružanju usluga traganja i spasavanja, koji Direktorat zaključuje sa tim učesnicima, a učešće aerodromskih službi, pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi i Međunarodnog Cospas-Sarsat programa vrši se u skladu sa zakonom.

Član 4.

Način angažovanje učesnika u traganju i spasavanju iz člana 2. tač. 1) – 4) ove uredbe vrši se u skladu sa operativnim procedurama koje izrađuje Direktorat u skladu sa sporazumima iz člana 3. ove uredbe.

Učesnici iz stava 1. ovog člana, u skladu sa operativnim procedurama iz stava 1. ovog člana, izrađuju sopstvene operativne procedure.

Član 5.

Po dobijanju zahteva za angažovanje od strane SKC-a, ministarstvo nadležno za poslove odbrane, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, učestvuje u sprovođenju operacija traganja i spasavanja angažovanjem organizacionih delova tog ministarstva, komandi, jedinica, uključujući helikopterske jedinice i ustanove Vojske Srbije, sa raspoloživim resursima.

Član 6.

Po dobijanju zahteva za angažovanje od strane SKC-a, ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, učestvuje u sprovođenju operacija traganja i spasavanja angažovanjem helikopterske jedinice, operativnog centra, nadležnih policijskih uprava, kao i kroz asistenciju nadležnih jedinica tog ministarstva u pronalaženju i pružanju pomoći unesrećenima, obezbeđivanju mesta nesreće i zaštiti ostataka vazduhoplova, regulisanju saobraćaja u cilju bržeg pristupa vozila za spasavanje, pomoći u prenošenju zahteva i informacija između SKC-a i spasilačkih jedinica na terenu, kao i vršeći ostale aktivnosti u sprovođenju operacija traganja i spasavanja.

Svi subjekti koji učestvuju u traganju i spasavanju na samom mestu nesreće, dužni su da očuvaju mesto nesreće tako što će, prilikom traganja i spasavanja obratiti dužnu pažnju da ne naruše mesto nesreće više nego što je neophodno da bi se te radnje izvršile, kao i da postupaju po nalozima pripadnika ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove koji neposredno obezbeđuju lice mesta ili organa postupka koji vrši uviđaj.

Ministarstvo iz stava 1. ovog člana, u skladu sa nadležnostima izrađuje procedure obaveštenja, angažovanja i koordiniranja rada nadležnih organizacionih jedinica.

Član 7.

Po dobijanju zahteva za angažovanje od strane SKC-a, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, u skladu sa zakonom utvrđenim nadležnostima, obezbeđuje učešće zdravstvenih ustanova, kao i privatne prakse, koje pružaju pomoć u sprovođenju operacija traganja i spasavanja, angažovanjem raspoloživih resursa, u cilju pružanja hitne medicinske pomoći i zbrinjavanja povređenih u slučaju udesa ili ozbiljne nezgode vazduhoplova.

Član 8.

Nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave postupaju po instrukcijama SKC-a i uključuju se u operacije traganja i spasavanja, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Na zahtev SKC-a, u operacijama traganja i spasavanja učestvuju, u skladu sa zakonom, i drugi organi državne uprave, javna preduzeća i fizička i pravna lica koja mogu da pomognu (privatne zdravstvene ustanove, udruženja radio amatera, sredstva javnog informisanja, meteorološki zavodi, šumska gazdinstva i drugi).

Član 10.

Aero klubovi, vazduhoplovne organizacije i vazduhoplovna udruženja pružaju informacije koje su bitne za sprovođenje operacija traganja i spasavanja, a na zahtev SKC-a i učestvuju u operacijama traganja i spasavanja, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Na zahtev SKC-a u traganju i spasavanju učestvuju, u skladu sa zakonom, i specijalizovane jedinice za spasavanje, i to: gorske službe spasavanja, spasilački klubovi, ekipe Crvenog krsta, vatrogasni savezi, lovačka udruženja, volonteri i druge.

Član 12.

Aerodromske službe (spasilačko-vatrogasna služba i služba hitne medicinske pomoći) učestvuju u spasavanju lica ako se udes vazduhoplova dogodi na području aerodroma, u skladu sa zakonom.

Sve informacije o događaju, ozbiljnoj nezgodi ili udesu aerodromske službe bez odlaganja dostavljaju SKC-u .

Član 13.

Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi pruža usluge uzbunjivanja i učestvuje u traganju i spasavanju u skladu sa dokumentima Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva.

Međusobni odnosi Direktorata i pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi prilikom pružanja usluge uzbunjivanja i usluge traganja i spasavanja uređuju se posebnim aktom.

Član 14.

Svi učesnici u traganju i spasavanju koji mogu biti angažovani u slučaju operacija traganja i spasavanja pridržavaju se instrukcija SKC-a i informišu SKC o razvoju operacije traganja i spasavanja.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar