Uredbu o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLjUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje novih traktora i novih priključnih mašina za traktore (u daljem tekstu: priključnih mašina) proizvedenih u Republici Srbiji u 2011. godini.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači traktora i/ili priključnih mašina u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 450.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine.

Raspodela sredstava iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima traktora i/ili priključnih mašina u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje i prodaje novih traktora i/ili priključnih mašina.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje i prodaje iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem proizvođačke cene novog traktora i/ili priključnih mašina na dan isplate kupoprodajne cene, za:

25%, za traktore jačine do 40kW;

2) 20% za priključne mašine i to:

(1) pneumatske sejalice za okopavine (soja, suncokret, kukuruz i šećerna repa);

(2) jednoredni i dvoredni berači kukuruza;

(3) cisterne za osoku i navodnjavanje zapremine 2,4 i 3,2 m3;

(4) jednoosovinske prikolice nosivosti 3, 3,5 i 4t;

(5) rasturači đubriva nosivosti 4t;

(6) sejalice za setvu strnih žita širine radnog zahvata 2 i 3m;

21%, za traktore jačine preko 40kW.

Podsticanje proizvodnje i prodaje se sprovodi za traktore i/ili priključne mašine prodate posle 1. januara 2011. godine.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i/ili priključnih mašina predviđenih ovom uredbom.

Član 6.

Pravo kupovine novih traktora i/ili priključnih mašina u skladu sa ovom uredbom imaju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Pri prvoj registraciji traktora i/ili priključnih mašina u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10), u saobraćajnu dozvolu unosi se klauzula o zabrani otuđenja u roku od tri godine od dana registracije.

Za priključne mašine koje se prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 53/10) ne registruju, kupac je dužan da dostavi izjavu da priključnu mašinu neće otuđiti u roku od tri godine od dana kupovine.

Član 7.

Podsticanje proizvodnje i prodaje novih traktora i/ili priključnih mašina primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 31. decembra 2011. godine.

Član 8.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja polugodišnje će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na podsticanje proizvodnje i prodaje traktora i/ili priključnih mašina vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, a u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 9.

Isplata prve avansne rate po ovoj uredbi uslovljena je pravdanjem utroška sredstava poslednje avansne rate isplaćene u 2010. godini.

Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu da se koriste u 2011. godini za namene za koje su ta sredstva preneta u 2010. godini.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar