Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE TRAKTORA I PRIKLJUČNIH MAŠINA ZA TRAKTORE U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje i prodaje traktora i priključnih mašina za traktore u Republici Srbiji u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 2/12), u članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u ukupnom iznosu 200.000.000,00 dinara, od čega 98.000.000,00 dinara na Razdelu 20 – Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451- Subvencije javnim nefinasijskim preduzećima i organizacijama, a 102.000.000,00 dinara na Razdelu 17 – Ministarstva finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 451– Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.”

Član 2.

U članu 5. reči: „ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „finansija i privrede”.

Član 3.

U članu 8. stav 1. reči: „ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „finansija i privrede”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na podsticanje proizvodnje i prodaje traktora i/ili priključnih mašina, kao i u delu koji se odnosi na obračun i naplatu PDV, vrši ministarstvo nadležno za poslove finasija i privrede, a u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar