Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade

Na osnovu člana 112. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se najviši i najniži iznos turističke naknade za svaku kategoriju turističkog mesta.

Član 2.

Visina turističke naknade utvrđuje se u dinarskim iznosima po kvadratnom metru korisne površine objekta u kome se obavlja delatnost.

Član 3.

Prema kategoriji turističkog mesta turistička naknada utvrđuje se na godišnjem nivou u sledećim iznosima:

Kategorija turističkog mesta Najviši iznos u dinarima po m2 Najniži iznos u dinarima po m2 I kategorija 20 10 II kategorija 16 8 III kategorija 12 6 IV kategorija 10 5

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Osnov za donošenje Uredbe

Osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 112. stav 3. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS” br. 36/09) kojim je propisano da Vlada Republike Srbije za svaku kategoriju turističkog mesta, utvrđuje najviši i najniži iznos turističke naknade.

Razlozi za donošenje Uredbe

Turistička naknada je novčani iznos koji se plaća za korišćenje pogodnosti u obavljanju delatnosti na području turističkog mesta, koje proističu iz stepena razvijenosti turističke, komunalne i saobraćajne infrastrukture i turističke suprastrukture turističkog mesta. Jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi turističko mesto koje je razvrstano u određenu kategoriju propisuje obavezu plaćanja turističke naknade uz saglasnost ministarstva.

Obveznici plaćanja naknade su privredni subjekti koji obavljaju delatnost turističkih agencija, ugostiteljsku delatnost, nautičku delatnost, pružaju usluge u turizmu ili obavljaju drugu delatnost neposredno povezanu sa turizmom. Obveznici plaćanja turističke naknade su i fizička lica koja turistima izdaju kuće, stanove, apartmane i sobe, kao i vlasnici kuća za odmor, u slučajevima kada svoje kuće izdaju trećim licima.

Posebnim pravilnikom propisuje se vrste delatnosti za čije obavljanje se plaća turistička naknada, razvrstavaju se u grupe po stepenu povezanosti, utvrđuje se način plaćanja turističke naknade i uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja.

Turistička naknada utvrđuje se posebno za pravna lica, preduzetnike i fizička lica, prema kategoriji turističkog mesta, a u zavisnosti od vrste delatnosti u koju je svrstan obveznik.

Jedinica lokalne samouprave može da utvrdi turističku naknadu u različitoj visini po delovima turističkog mesta, odnosno zonama u kojima se nalazi sedište, ogranak, izdvojeni poseban prostor ili objekat obveznika u zavisnosti od izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture.

Ovom uredbom utvrđuju se najviši i najniži iznosi turističke naknade za svaku kategoriju turističkog mesta u cilju stvaranja jedinstvenih osnova za utvrđivanje turističke naknade na teritoriji Srbije.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

1) Predmet (član 1.)

Ovim članom se određuje šta Uredba reguliše, a to je najviši i najniži iznos turističke naknade za svaku kategoriju turističkog mesta.

2) Visina turističke naknade (član 2-3.)

Članovi 2-3. regulišu visinu turističke naknade koja se utvrđuje u dinarskim iznosima (RSD) po kvadratnom metru korisne površine objekta u kome se obavlja delatnost na godišnjem nivou.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Analiza efekata uredbe

Sredstva ostvarena od turističke naknade u visini od 80% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji su naplaćena, a sredstva u visini od 20% prihod su budžeta Republike Srbije. Jedinice lokalne samouprave sredstva koristi za održavanje postojeće i izgradnju nove turističke infrastrukture, očuvanje životne sredine, izgradnju sportsko-rekreativnih i drugih pratećih sadržaja javnog karaktera u turističkim mestima.

Turistička naknada se ne naplaćuje u okviru zaštićenog prirodnog ili kulturnog dobra, ako privredni subjekat odnosno organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim ili kulturnim dobrom naplaćuje naknadu za korišćenje zaštićenog prirodnog odnosno kulturnog dobra.

Ukoliko se turistička naknada naplaćuje za korišćenje pogodnosti turističkog mesta u okviru zaštićenog prirodnog ili kulturnog dobra od izuzetnog značaja, kao i kulturnog dobra od velikog značaja za Republiku Srbiju, sredstva u visini od 40% prihod su privrednog subjekta odnosno organizacije koja upravlja zaštićenim prirodnim ili kulturnim dobrom, sredstva u visini od 40% prihod su jedinice lokalne samouprave, a sredstva u visini od 20% prihod su budžeta Republike Srbije.

Ovom uredbom stvaraju se uslovi za utvrđivanje naknade i postizanje efekata koji utiču na razvoj turističkih mesta.

Ostavite komentar