Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma za 2011. godinu

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10),

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITE ZA PODSTICANjE KVALITETA UGOSTITELjSKE PONUDE

IZ OBLASTI TURIZMA ZA 2011. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja sredstava za kredite, odnosno za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, kao i malih i srednjih privrednih društava iz oblasti turizma (u daljem tekstu: projekat), u iznosu od 100.000.000 dinara iz dela sredstava koja su za ove namene obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2011. godinu (u daljem tekstu: kreditna sredstva).

Član 2.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% od ukupne vrednosti tog projekta.

Član 3.

Ocena projekata vrši se na osnovu:

1) usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

2) unapređenja standarda i kvaliteta turističke ponude;

3) ekonomske opravdanosti projekta;

4) finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva;

5) nivoa razvijenosti opštine na kojoj je urađen projekat;

6) usklađenosti arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom.

Član 4.

Prioritet u korišćenju kreditnih sredstava imaju projekti kojima se obezbeđuje:

1) unapređenje kvaliteta ugostiteljske ponude;

2) izgradnja neophodne turističke infrastrukture;

3) usklađivanje turističkih i ugostiteljskih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Član 5.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

malo i srednje privredno društvo kojem je ugostiteljska delatnost registrovana kao pretežna delatnost, koje u prethodne dve godine nije pravnosnažno kažnjavano za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti i da je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodne dve godine;

preduzetnik koji je registrovan za obavljanje ugostiteljske delatnosti koji u prethodne dve godine nije pravnosnažno kažnjavan za prekršaj u obavljanju ugostiteljske delatnosti i da je izmirio poreske i druge dažbine u prethodne dve godine;

poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), koje obavlja ugostiteljsku delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu i koje je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodne dve godine.

Član 6.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se odgovarajući dokazi iz člana 5. ove uredbe.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u jednom primerku Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo), poštom, odnosno preko pisarnice Ministarstva. Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 1. septembar 2011. godine.

Član 7.

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, u skladu sa ovom uredbom, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Komisija iz stava 1. ovog člana ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.

Član 8.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula, u smislu ove uredbe, jeste utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća.

Član 9.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava su:

1) sopstvena solo menica;

2) hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 ukupne vrednosti kreditnih sredstava ili sopstvena menica sa avalom poslovne banke ili garancija poslovne banke.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dinara, a minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Član 10.

Korisnik sredstava i Fond zaključuju ugovor o korišćenju kreditnih sredstava u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora iz člana 7. stav 3. ove uredbe. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor sa Ministarstvom se automatski raskida.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Član 11.

Korisnici sredstava su dužni da omoguće kontrolu namenskog trošenja sredstava od strane Ministarstva.

Član 12.

Fond će tromesečno, po uplatama dospelih anuiteta od strane korisnika kreditnih sredstava, izveštavati Ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Član 13.

Kreditna sredstva koja se otplaćuju po anuitetima u skladu sa uredbama za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude na osnovu kojih su odobreni krediti u prethodnim godinama, kao i sredstva odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana, vraćaju se Fondu i koriste se kao kreditna sredstva za iste namene u skladu sa ovom uredbom.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar