Uredba o ugovoru o otkupu električne energije

Na osnovu člana 76. stav 5. i člana 77. stav 4. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UGOVORU O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje sadržina i drugi elementi ugovora o otkupu električne energije, kao i sadržina i drugi elementi ugovora o otkupu električne energije zaključenog između garantovanog snabdevača i privremenog povlašćenog proizvođača koji tim ugovorom ostvaruje pravo na podsticajne mere pod odložnim uslovom da stekne status povlašćenog proizvođača u skladu sa Zakonom o energetici i propisima donetim na osnovu njega.

Član 2.

Ugovor o otkupu električne energije, u skladu sa Zakonom o energetici i zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, sadrži:

1) vrstu i instalisanu snagu elektrane povlašćenog proizvođača;

2) podsticajne mere na koje povlašćeni proizvođač ima pravo;

3) podsticajne mere u periodu probnog rada, kada ugovor zaključuje privremeni povlašćeni proizvođač;

4) podsticajni period;

5) obaveze garantovanog snabdevača u pogledu preuzimanja balansne odgovornosti i troškova balansiranja;

6) obaveze povlašćenog proizvođača u pogledu planiranja rada i održavanja elektrane;

7) ugovornu kaznu;

8) mesto primopredaje energije u sistem;

9) mesto i način merenja;

10) prenos svojine nad proizvedenom električnom energijom;

11) očitavanje i prigovor očitanoj električnoj energiji;

12) cenu električne energije i način i uslove promene cene;

13) način i dinamiku obračunavanja, fakturisanja i plaćanja;

14) kamatu u slučaju neblagovremenog plaćanja;

15) instrumente obezbeđenja plaćanja, održavanje i uslove aktiviranja instrumenta obezbeđenja plaćanja;

16) zalaganje i ustupanje potraživanja povlašćenog proizvođača;

17) višu silu i posledice dejstva više sile;

18) rizik nepreuzete električne energije od operatora sistema;

19) plaćanje i naknadnu isporuku plaćene električne energije u slučaju delimičnog ili potpunog prekida rada sistema ili dela sistema;

20) izmenu propisa u toku trajanja ugovora i način otklanjanja posledica izmene propisa;

21) način komunikacije ugovornih strana;

22) prenos prava i obaveza iz ugovora;

23) prava zajmodavca ili agenta zajmodavca u vezi sa ugovorom, kao i način ostvarivanja tih prava, ako je instalisana snaga elektrane preko 30 MW;

24) prestanak ugovora otkazom ili raskidom;

25) posledice raskida ugovora;

26) način rešavanja spora;

27) i druge elemente utvrđene modelom ugovora iz člana 4. ove uredbe.

Član 3.

Ugovor o otkupu električne energije koji zaključuju garantovani snabdevač i privremeni povlašćeni proizvođač koji tim ugovorom ostvaruje pravo na podsticajne mere pod odložnim uslovom da stekne status povlašćenog proizvođača, osim elemenata propisanih članom 2. ove uredbe, sadrži:

način dokazivanja ispunjenosti uslova sticanja statusa povlašćenog proizvođača u propisanom roku;

prava i obaveze ugovornih strana u slučaju fazne izgradnje elektrane;

prava i obaveze ugovornih strana od puštanja elektrane, odnosno dela elektrane u rad do početka podsticajnog perioda;

obaveze privremenog povlašćenog proizvođača u slučaju da ne stekne status povlašćenog proizvođača u propisanom roku, a koristi podsticajne mere;

i druge elemente utvrđene modelom ugovora iz člana 4. ove uredbe.

Član 4.

Ugovori iz čl. 2. i 3. ove uredbe, zaključuju se u skladu sa modelom ugovora o otkupu električne energije (u daljem tekstu: model), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ugovorne strane su dužne da ugovor o otkupu električne energije zaključe u pismenoj formi u skladu sa modelom propisanim ovom uredbom.

Delovi modela napisani kurzivom i u uglastim zagradama predstavljaju obavezne smernice kojima se rukovode ugovorne strane prilikom zaključenja ugovora o otkupu električne energije i u skladu sa njima smisleno, u zavisnosti od konkretnog slučaja, unose u ugovor o otkupu električne energije odgovarajuće odredbe iz modela.

Ugovorne strane ne mogu uneti u ugovor o otkupu električne energije odredbe kojima se menjaju, dopunjuju ili izostavljaju odredbe modela propisanog ovom uredbom, osim ako modelom nije drugačije određeno.

Odredbe ugovora o otkupu električne energije koje su ugovorene na način iz stava 3. ovog člana ne proizvode pravna dejstva, a izostavljene odredbe modela neposredno se primenjuju.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako se prilikom zaključenja ugovora o otkupu električne energije utvrdi da pojedina pitanja nisu regulisana modelom ili je potrebno da se pojedine odredbe modela izmene ili dopune da bi se njegova primena prilagodila okolnostima konkretnog slučaja, ugovorne strane mogu ugovor o otkupu električne energije da izmene ili dopune uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo je dužno da izda ili uskrati saglasnost u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga za izmenu ili dopunu ugovora o otkupu električne energije.

Ako ugovorne strane ne usaglase predlog za izmenu ili dopunu ugovora iz stava 5. ovog člana, primeniće se pravila zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Član 5.

Ugovori o otkupu električne energije koji su do dana stupanja na snagu ove uredbe povlašćeni proizvođači zaključili sa javnim, odnosno garantovanim snabdevačem, ostaju na snazi i važe do njihovog isteka, osim u pogledu prava i obaveza u vezi sa garancijom porekla električne energije, koje prestaju da važe danom stupanja na snagu ove uredbe.

Odredbom stava 1. ovog člana ne sprečava se izmena ugovora o otkupu električne energije koja se sprovodi u slučaju ako povlašćeni proizvođač koristi pravo izbora podsticajnih mera propisanih aktom Vlade kojim se uređuju podsticajne mere za povlašćene proizvođače.

Povlašćeni proizvođači koji su podneli zahtev za zaključenje ugovora o otkupu električne energije, a o kome nije odlučeno do stupanja na snagu ove uredbe, mogu da zaključe sa garantovanim snabdevačem ugovor o otkupu električne energije u skladu sa modelom propisanim ovom uredbom.

Povlašćeni proizvođači, odnosno privremeni povlašćeni proizvođači koji posle stupanja na snagu ove uredbe podnesu zahtev za zaključenje ugovora o otkupu električne energije, zaključuju ugovor o otkupu električne energije u skladu sa modelom utvrđenim ovom uredbom.

Lice koje je steklo status privremenog povlašćenog proizvođača posle stupanja na snagu Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i ima zaključen predugovor sa garantovanim snabdevačem može da zahteva da se stavi van snage predugovor i da zaključi ugovor o otkupu električne energije u skladu sa modelom propisanim ovom uredbom.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:011-4792/2016

U Beogradu, 13. juna 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar