Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka i 108/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

U R E D B U

O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIRODE RASHODA I USLOVIMA I NAČINU PRIBAVLJANJA SAGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE ODREĐENIH UGOVORA KOJI, ZBOG PRIRODE RASHODA, ZAHTEVAJU PLAĆANJE U VIŠE GODINA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju kriterijumi za utvrđivanje prirode rashoda, kao i uslovi i način pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

Član 2.

Direktni, odnosno indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje (u daljem tekstu: korisnici) mogu preuzimati obaveze po ugovoru, koji se zbog prirode rashoda, zaključuje na period duži od 12 meseci, odnosno čije obaveze dospevaju na plaćanje u tri budžetske godine (u daljem tekstu: višegodišnji ugovor), u okviru grupe 42 – Korišćenje roba i usluga, imajući u vidu budžetske ciljeve i principe utvrđene zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, i to: makroekonomsku stabilnost, nisku inflaciju, ekonomski razvoj, smanjenje finansijskog rizika, kao i princip efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti.

Korisnici posebno cene postojanje potencijalnog rizika vezanog za zaključivanje i izvršenje obaveza iz višegodišnjeg ugovora.

Ocena prirode rashoda po osnovu višegodišnjeg ugovora vrši se na osnovu kriterijuma procene opravdanosti njihovog nastanka, postojanja potrebe u kontinuitetu u dužem periodu, odnosno sukcesivnih potreba.

Član 3.

Korisnici mogu preuzimati obaveze po višegodišnjem ugovoru iz člana 2. ove uredbe pod uslovom da:

1) pre pokretanja postupka javne nabavke imaju obezbeđen deo sredstava za obaveze koje dospevaju u tekućoj budžetskoj godini;

2) pribave saglasnost ministarstva nadležnog za poslove finansija, lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, odnosno upravnog odbora korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za obaveze koje će dospevati i biti uključene u finansijske planove za narednu i naredne dve godine.

Član 4.

Zahtev za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjeg ugovora direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije podnose ministarstvu nadležnom za poslove finansija, direktni korisnici sredstava budžeta jedinica lokalne vlasti podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, odnosno korisnik sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje podnosi upravnom odboru, na Obrascu UPR, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana sadrži:

podatke o podnosiocu zahteva;

predmet javne nabavke;

procenjenu vrednost javne nabavke, na godišnjem nivou i ukupno;

iznos poreza na dodatu vrednost;

podatke o aproprijaciji u budžetu, odnosno finansijskom planu u okviru koje su obezbeđena sredstva za predmetnu javnu nabavku;

razloge koji opravdavaju preuzimanje obaveza po ugovoru koji, zbog prirode rashoda, zahteva plaćanje u više godina.

Obrazac se može preuzeti, radi popunjavanja, na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 5.

Direktni korisnici budžetskih sredstava, koji su, u budžetskom smislu, odgovorni za indirektne korisnike budžetskih sredstava za pribavljanje saglasnosti iz člana 3. tačka 2) ove uredbe dostavljaju objedinjene zahteve indirektnih korisnika budžetskih sredstava.

Ukoliko rashode iz člana 2. stav 1. ove uredbe, u skladu sa zakonom, finansira drugi nivo vlasti, za pribavljanje saglasnosti iz člana 3. tačka 2) ove uredbe direktni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju zahtev nadležnom organu za poslove finansija tog nivoa vlasti.

Član 6.

Zahtev iz člana 4. ove uredbe podnosi se po usvajanju akta o budžetu, a pre utvrđivanja finansijskog plana direktnog korisnika sredstava budžeta, odnosno za korisnike sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje zahtev se dostavlja pre usvajanja finansijskog plana tog korisnika.

Saglasnost za preuzimanje obaveza po osnovu višegodišnjeg ugovora nije upravni akt.

Član 7.

Pribavljanju saglasnosti po odredbama ove uredbe ne podležu ugovori koji se zaključuju na 12 meseci i kraće, a čije se plaćanje realizuje u dve budžetske godine, s tim što pre pokretanja postupka javne nabavke, odnosno ugovaranja za nabavke na koje se ne primenjuje zakon kojim se uređuju javne nabavke, mora da bude obezbeđen deo sredstava za obaveze koje dospevaju u tekućoj budžetskoj godini.

Model ugovora iz stava 1. ovog člana, kao obavezni element konkursne dokumentacije koja se priprema u postupku javne nabavke, mora sadržati odredbu da će obaveze koje dospevaju u narednoj budžetskoj godini biti realizovane najviše do iznosa sredstava koja će im za tu namenu biti odobrena u toj budžetskoj godini.

Član 8.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju korisnici koji su do dana njenog stupanja na snagu doneli odluke o pokretanju postupka javne nabavke.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj :

U Beogradu, 22. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Zakonski osnov za donošenje Uredbe

Zakonski osnov za donošenje ove uredbe je u članu 54. stav 7. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 63/13-ispr. i 108/13), prema kome Vlada bliže uređuje kriterijume za utvrđivanje prirode rashoda i uslove i način pribavljanja saglasnosti za preuzimanje obaveza po ugovorima koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

Zakonom o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US), u članu 17. stav 1. propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća, dok je članom 42. stav 1. propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

S obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o tekućim poslovima Vlade, da je zakonski rok za donošenje akta istekao, a iz razloga što je postojala potreba da se što preciznije sagledaju finansijski aspekti donošenja istog, kao i da bi primena Uredba omogućila poštovanja budžetskih principa, smatramo da su se stekli uslovi iz člana 17. stav 1. Zakona o Vladi.

II. Razlozi za donošenje Uredbe

Razlog za donošenje Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina sadržan je u članu 54. st. 6. i 7. Zakona o budžetskom sistemu. Naime, zakonska obaveza donošenja ovog akta propisana je da bi se omogućilo korisnicima sredstava budžeta da pokrenu postupak javne nabavke i zaključe višegodišnje ugovore i kada nemaju obezbeđena sredstva u celosti u momentu pokretanja javne nabavke, odnosno zaključenja ugovora, već samo deo sredstava za obaveze koje dospevaju u toj budžetskoj godini, s tim što je neophodno ovom uredbom propisati kriterijume za utvrđivanje rashoda za koje se mogu zaključiti višegodišnji ugovori. Takođe, u cilju stvaranja mogućnosti za predviđanje i kontrolu buduće potrošnje, propisana je obaveza pribavljanja saglasnosti od Ministarstva finansija, lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, odnosno upravnog odbora korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za sklapanje višegodišnjih ugovora od strane budžetskih korisnika, odnosno korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Razlog za donošenje ove uredbe sadržan je i u potrebi preciziranja, odnosno prevazilaženja nedoumica u praksi, da ukoliko korisnici preuzimaju obaveze po ugovorima koji zahtevaju plaćanje u više godina, da obaveza treba da se uključi u finansijski plan u iznosu u kome obaveza dospeva u toj budžetskoj godini.

Stvaranje uslova za zaključivanje višegodišnjih ugovora treba da doprinese i poštovanju budžetskih principa efikasnosti, ekonomičnosti i efektivnosti.

III. Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. ove uredbe definisan je njen sadržaj.

Članom 2. predloženi su kriterijumi za utvrđivanje rashoda, usled čije prirode je moguće preuzimate obaveze čije plaćanje dospeva u više godina. Predloženo je da se oni mogu zaključivati na period duži od 12 meseci, za grupu 42 – Korišćenje usluga i roba i to na osnovu kriterijuma procene opravdanosti njihovog nastanka, postojanja potrebe u kontinuitetu u dužem periodu, odnosno sukcesivnih potreba, imajući u vidu budžetske ciljeve i principe utvrđene zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

Članom 3. predloženi su uslovi za preuzimanje obaveza po višegodišnjem ugovoru.

Članom 4. regulisan je postupak za dobijanje saglasnosti od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija, lokalnog organa uprave nadležnog za finansije, odnosno upravnog odobra korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje na obrascu UPR, kao i sadržaj navedenog obrazca.

Članom 5. ove uredbe propisana je za direktne korisnike sredstava budžeta obaveza dostavljanja objedinjenog zahteva za dobijanje saglasnosti za indirektne korisnike sredstava budžeta koji su u njihovoj nadležnosti. Takođe, usled, na primer Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisanom obavezom finansiranja materijalnih troškova iz budžeta jedinica lokalne samouprave, ovim članom Uredbe predloženo je da se za pribavljanje saglasnosti obraća nadležnom organu nivoa vlasti koji ima obavezu finansiranja takvih rashoda.

Članom 6. predložen je rok u kome se dostavlja zahtev za dobijanje saglasnosti za preuzimanje obaveza koje se mogu plaćati u više godina.

Čl. 7. i 8, kao prelaznim i završnim odredbama propisano je u kojim uslovima se ne primenjuju odredbe ove uredbe, dok je članom 9. propisano stupanja na snagu ove uredbe.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Uredbe

Sprovođenje ove uredbe ne zahteva obezbeđivanje dodatnih sredstva, s obzirom da zaključivanje ugovora na način predložen Uredbom ne može da se realizuje u iznosu većem nego što su obezbeđena sredstva u okviru grupe 42 – Korišćenje usluga i roba u aktima o budžetu, kao i finansijskim planovima korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2014. godinu, sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu.

V. Razlozi za stupanje na snagu Uredbe pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ

Članom 9. Uredbe se predlaže da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, obzirom da se u ovom periodu vrše sagledavanja pokretanja postupaka javnih nabavki, a posebno iz razloga što je u cilju sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, 5. februara 2014. godine usvojena Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja postupka javne nabavke od strane Uprave za zajedničke poslove republičkih organa i utvrđivanja Spiska predmeta javne nabavke i Odluka o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potreba Uprava za zajedničke poslove republičkih organa sprovodi centralizovane javne nabavke, pa će i donošenje ove uredbe omogućiti Upravi i drugim korisnicima budžetskih sredstava, kao i korisnicima sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje da blagovremeno sagledaju potrebe, shodno obezbeđenim sredstvima i krenu u proceduru zaključivanja ugovora. Ovi elementi čine naročito opravdanim razlogom za stupanje na snagu ove uredbe pre osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u smislu odredbe člana 196. Ustava Republike Srbije.

Ostavite komentar