Uredba o postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine

Na osnovu člana 57. stav 3. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 46/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU KONTROLE IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA KUPCA IZ UGOVORA O PRODAJI KAPITALA ILI IMOVINE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji kapitala ili imovine (u daljem tekstu: ugovor o prodaji).

Član 2.

Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca koje su predviđene ugovorom o prodaji, u skladu sa zakonom.

Kontrola iz stava 1. ovog člana ne obuhvata kontrolu celokupnog poslovanja subjekta privatizacije, odnosno društva u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza (u daljem tekstu: subjekt privatizacije), već samo kontrolu ugovornih obaveza kupca koje su predviđene ugovorom o prodaji.

II. POSTUPAK KONTROLE

Član 3.

Agencija sprovodi postupak kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora, koji kupac dostavlja Agenciji za vreme trajanja ugovora o prodaji, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja, u skladu sa zakonom.

Izveštaj ovlašćenog revizora i procenu sudskog veštaka za predmet investiranja iz stava 1. ovog člana kupac dostavlja na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o prodaji, kao i na zahtev Agencije.

Ako kupac ne dostavi izveštaj i procenu iz stava 2. ovog člana, kupac, na zahtev Agencije, dostavlja dokumentaciju iz Priloga 1. ove uredbe, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Agencija sprovodi kontrolu izvršenja obaveza kupca iz ugovora o prodaji, po dospeću ugovorne obaveze ili po isteku ostavljenog naknadnog roka.

Za tačnost i potpunost dokumentacije i podataka koji se dostavljaju Agenciji, radi sprovođenja kontrole izvršenja ugovornih obaveza, odgovorni su pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, kupac i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije.

Član 4.

U postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji, Agencija kontroliše sledeće:

1) za obavezu investiranja:

– da li je investiranje izvršeno u subjekt privatizacije u rokovima, na način i u obliku utvrđenom ugovorom o prodaji;

– da li je predmet investicije aktiviran i u funkciji poslovanja subjekta privatizacije ili obavljanja delatnosti subjekta privatizacije u trenutku kontrole predmetne obaveze, u zavisnosti od odredbe ugovora o prodaji, kao i da li je predmet investicije u funkciji do isteka najdužeg roka iz ugovora o prodaji;

– da li je predmet investiranja otuđen ili založen do isteka najdužeg roka iz ugovora o prodaji;

2) za obavezu poslovanja subjekta privatizacije, odnosno kontinuiteta poslovanja subjekta privatizacije u pretežnoj delatnosti, u zavisnosti od odredbe ugovora o prodaji:

– da li je obaveza izvršena u skladu sa parametrima utvrđenim ugovorom o prodaji. Ukoliko ugovorom o prodaji nisu utvrđeni parametri, izvršenje obaveze poslovanja subjekta privatizacije, odnosno kontinuiteta poslovanja u pretežnoj delatnosti kontroliše se prema sledećim parametrima:

– da li je pokrenuta poslovna aktivnost kod subjekata privatizacije koji nisu obavljali poslovnu aktivnost pre privatizacije;

– da li je pad poslovnih prihoda veći od 30% u odnosu na poslovne prihode ostvarene u godini koja prethodi zaključenju ugovora o prodaji, odnosno Danu ispunjenja, u skladu sa ugovorom o prodaji (u daljem tekstu: Dan ispunjenja);

3) za obavezu ograničenja raspolaganja imovinom, shodno ograničenju iz konkretne ugovorne odredbe, i to:

– ograničenje raspolaganja stalnom imovinom – procenat raspolaganja se izračunava stavljanjem u odnos knjigovodstvene vrednosti stalne imovine sa kojom je raspolagano sa knjigovodstvenom vrednošću bilansne pozicije stalna imovina prema poslednjem bilansu stanja koji je postojao na dan tog posla;

– ograničenje raspolaganja imovinom – za pravne poslove prodaje, hipoteke, zaloge, procenat raspolaganja se izračunava stavljanjem u odnos knjigovodstvene vrednosti stalne imovine kojom je raspolagano sa knjigovodstvenom vrednošću ukupne poslovne imovine, a prema poslednjem bilansu stanja koji je postojao na dan tog posla;

– ograničenje raspolaganja osnovnim sredstvima – procenat raspolaganja se izračunava stavljanjem u odnos knjigovodstvene vrednosti osnovnog sredstva kojim je raspolagano sa knjigovodstvenom vrednošću bilansne pozicije nekretnine, postrojenja, oprema, prema poslednjem bilansu stanja koji je postojao na dan tog posla;

4) za obavezu zabrane smanjenja broja zaposlenih koji su u radnom odnosu u subjektu privatizacije: da li je došlo do smanjivanja broja zaposlenih i po kom osnovu, u zavisnosti od ugovorne odredbe;

5) za obavezu redovne isplate zarada zaposlenima koje dospevaju u periodu važenja ove ugovorne obaveze: da li je subjekt privatizacije istekom kontrolisanog perioda izvršio isplatu zarada koje su u kontrolisanom periodu dospele;

6) ukoliko je ugovorom o prodaji ugovorena zabrana smanjenja zarada u odnosu na zarade zatečene na dan potpisivanja ugovora o prodaji: da li je došlo do smanjenja ugovorenih zarada u odnosu na ugovorenu zaradu zatečenu na dan potpisivanja ugovora o prodaji;

7) za obavezu utvrđivanja i/ili isplate dividende i bonusa zaposlenima u zavisnosti od ugovorne odredbe: da li je doneta odluka o raspodeli dividende i/ili bonusa, odnosno da li su isplaćeni, u zavisnosti od ugovorne odredbe;

8) za obavezu zabrane raspolaganja akcijama/udelima: da li je došlo do otuđenja ili zalaganja akcija/udela;

9) za obavezu otkupa akcija: da li je kupac izvršio otkup akcija od akcionara u skladu sa ugovorom;

10) ugovorne obaveze koje nisu navedene u ovom članu, kontrolišu se u skladu sa odredbama ugovora o prodaji.

Član 5.

U postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca, Agencija kontroliše i ispunjenost uslova za razmatranje zahteva kupca za davanje saglasnosti za izmene i dopune ugovora o prodaji, zahteva za raspolaganje imovinom u skladu sa ugovorom o prodaji i zahteva za ustupanje ugovora o prodaji, u skladu sa Prilogom 2. ove uredbe, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pisani i obrazloženi zahtev iz stava 1. ovog člana Agenciji podnosi kupac.

Član 6.

Komisija za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Komisija) donosi odluke o ispunjenosti obaveza kupca, odluke o ostavljanju naknadnog roka za izvršenje ugovornih obaveza kupca, odluke o raskidu ugovora o prodaji, kao i druge odluke.

Odluku Komisije kupcu i subjektu privatizacije dostavlja Agencija.

Član 7.

Agencija pruža Komisiji administrativno-tehničku pomoć, dostavlja izveštaje i materijale o izvršenju ugovornih obaveza kupaca i materijale o ispunjenosti uslova za razmatranje zahteva kupaca za davanje saglasnosti u skladu sa članom 5. ove uredbe, priprema zapisnike sa sednica Komisije i dostavlja ih Komisiji, a po potrebi pruža potrebne informacije o statusu ugovora o prodaji.

Član 8.

Komisija donosi odluku o ostavljanju naknadnog roka, ako kupac nije izvršio obaveze u skladu sa ugovorom o prodaji kapitala.

Komisija donosi odluku o ostavljanju novog naknadnog roka, ako oceni da je kupac u prethodno ostavljenom naknadnom roku dostavio dokaze da je preduzeo aktivnosti u cilju izvršenja ugovorne obaveze.

Za obaveze koje su Zakonom o privatizaciji i ugovorom o prodaji kapitala određene kao osnov za raskid ugovora, Komisija može kupcu ostaviti najviše tri uzastopna naknadna roka za ispunjenje jedne ugovorne obaveze, ako oceni da je kupac u prethodno ostavljenom naknadnom roku dostavio dokaze da je preduzeo aktivnosti u cilju izvršenja ugovorne obaveze.

Za obaveze koje Zakonom o privatizaciji i ugovorom o prodaji kapitala nisu određene kao osnov za raskid ugovora, a obezbeđene su bankarskom garancijom, Komisija može kupcu ostaviti jedan naknadni rok za izvršenje obaveze, osim ukoliko je ugovorom drugačije određeno.

Član 9.

Za izvršavanje ugovornih obaveza iz ugovora o prodaji kapitala kupcu se ostavlja naknadni rok u trajanju od 60 dana od dana prijema obaveštenja o ostavljanju naknadnog roka, osim ukoliko je ugovorom drugačije određeno.

Član 10.

Komisija može doneti odluku o ostavljanju naknadnog roka u dužem ili kraćem trajanju od roka iz člana 9. ove uredbe u slučaju opravdanih razloga.

Opravdanim razlozima iz stava 1. ovog člana, za ostavljanje dužeg naknadnog roka, smatraju se naročito:

– trajanje odgovarajućeg postupka pred nadležnim organom (pribavljanje dozvola, odobrenja, saglasnosti, obrada zahteva i druge dokumentacije);

– kašnjenje u izvršenju ugovorne obaveze iz razloga na koje kupac nije mogao da utiče;

– sezonski karakter poslovanja.

Opravdanim razlozima iz stava 1. ovog člana, za ostavljanje kraćeg naknadnog roka, smatraju se naročito:

– sprečavanje negativnih posledica po subjekt privatizacije i po zaposlene i

– potreba preduzimanja hitnih mera.

Član 11.

Naknadni rok određen kupcu za izvršenje bilo koje obaveze iz ugovora o prodaji kapitala, podrazumeva kontrolu postupanja u skladu sa ostavljenim naknadnim rokom.

Ostavljanje naknadnog roka za jednu ili više ugovornih obaveza ne smatra se produženjem roka za izvršenje drugih ugovornih obaveza.

Član 12.

Komisija donosi odluku da su se stekli uslovi da se ugovor o prodaji kapitala smatra raskinutim zbog neispunjenja ugovornih obaveza ako, ni u naknadno ostavljenom roku za ispunjenje ugovorne obaveze, kupac ne otkloni povrede ugovornih obaveza iz člana 40. stav 1. Zakona o privatizaciji.

Član 13.

Na preduzimanje mera u postupku kontrole ugovora o prodaji imovine shodno se primenjuju odredbe čl. 8-11. ove uredbe.

Član 14.

Komisija donosi odluku da su se stekli uslovi da se ugovor o prodaji imovine smatra raskinutim zbog neispunjenja ugovornih obaveza ako, ni u naknadno ostavljenom roku za ispunjenje ugovorne obaveze, kupac ne otkloni povrede ugovornih obaveza iz člana 54. stav 1. Zakona o privatizaciji.

Član 15.

Posle sprovedene kontrole izvršenja ugovornih obaveza kupca iz ugovora o prodaji, Agencija sačinjava izveštaj o izvršavanju ugovornih obaveza.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o izvršenju ugovornih obaveza, a naročito:

1) uvodni deo – osnovni podaci o subjektu privatizacije (naziv, matični broj, registrovana delatnost, struktura kapitala, broj zaposlenih); osnovni podaci o kupcu (ime ili naziv kupca, matični broj); podaci o ugovoru o prodaji (datum zaključenja ugovora i/ili Dan ispunjenja); datume odluka o preduzetim merama prema kupcu;

2) osnov vršenja kontrole (kontrola po dospeću ugovornih obaveza ili kontrola postupanja kupca u naknadnom roku);

3) doslovni tekst odredbe ugovora o prodaji, opis izvršenja i mišljenje revizora i Agencije o izvršenju svake ugovorne obaveze, sa predlogom mera;

4) specifikaciju dokumentacije na osnovu koje je uređen izveštaj iz stava 1. ovog člana.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

P r i l o g 1

1. Dokumentacija za obavezu investiranja:

nabavka osnovnih sredstava:

fakture dobavljača; carinska dokumentacija ukoliko se radi o uvezenoj opremi; ugovor o kupoprodaji nepokretnosti overen od nadležne poreske uprave, ukoliko je predmet investicije nepokretnost; dokaz da je kupac vlasnik osnovnog sredstva, ukoliko kupac unosi sopstveno osnovno sredstvo;

procena vrednosti predmeta investiranja od strane ovlašćenog sudskog veštaka;

(a) dokaz da je kupac/subjekt privatizacije izvršio obavezu plaćanja dobavljaču, odnosno da će kupac/subjekt privatizacije, najkasnije do isteka najdužeg roka iz ugovora, u celosti izvršiti plaćanje, s tim što uneto osnovno sredstvo niti druga imovina subjekta/Predmet prodaje ne može biti sredstvo obezbeđenja plaćanja

ili

(b) dokaz da je kupac izvršio uplatu na račun subjekta privatizacije i da je subjekt privatizacije platio dobavljaču;

dokaz da je subjekt privatizacije postao vlasnik osnovnog sredstva (izvod iz javnih registara, saobraćajna dozvola, polisa osiguranja, izjava odgovornog lica subjekta privatizacije i sl.);

zapisnik o prijemu osnovnog sredstava u subjekt privatizacije i zapisnik o aktiviranju opreme;

nalog za knjiženje; kartica unetog osnovnog sredstva; analitička kartica osnovnih sredstava ili sintetička kartica konta 02 (nekretnine, postrojenja, oprema, biološka sredstva);

izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata:

potvrda nadležnog organa ili izjava odgovornog lica da li je za konkretne radove i objekat potrebna građevinska i upotrebna dozvola i izjava odgovornog lica da su za predmet investiranja pribavljene sve potrebne dozvole;

dokaz da je objekat upisan u list nepokretnosti, odnosno vlasnički list, kao vlasništvo subjekta privatizacije, bez tereta;

ugovor o građenju ili adaptaciji, odnosno rekonstrukciji;

overene privremene situacije i okončana situacija;

zapisnik o prijemu izvršenih radova;

nalog za knjiženje; kartica izgrađenog/rekonstruisanog objekta; analitička kartica osnovnih sredstava ili sintetička kartica konta 02 (nekretnine, postrojenja, oprema, biološka sredstva);

(a) dokaz da je kupac/subjekt privatizacije izvršio obavezu plaćanja izvođaču, odnosno da će kupac/subjekt privatizacije, najkasnije do isteka najdužeg roka iz ugovora o prodaji, u celosti izvršiti plaćanje, s tim što predmet investiranja niti druga imovina subjekta privatizacije/Predmet prodaje ne može biti sredstvo obezbeđenja plaćanja, ili

(b) dokaz da je kupac izvršio uplatu na račun subjekta privatizacije i da je subjekt privatizacije, platio izvođaču;

izveštaj sudskog veštaka kojim se dokazuje vrednost izvršenih radova;

druga dokumentacija potrebna i kod nabavke sredstava;

3) nematerijalno ulaganje:

fakture dobavljača;

dokaz o izvršenom plaćanju;

zapisnik o prijemu;

knjigovodstveno evidentiranje;

procena vrednosti sudskog veštaka;

4) ostalo ulaganje:

fakture dobavljača;

dokaz o izvršenom plaćanju;

knjigovodstveno evidentiranje;

izjava odgovornog lica da su ulaganja izvršena za potrebe subjekta privatizacije;

– odluka o povećanju kapitala, odnosno odluka o emisiji akcija;

– knjigovodstveno evidentiranje povećanja kapitala u pasivi bilansa stanja subjekta privatizacije;

– dokaz da je u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti i Agenciji za privredne registre izvršen upis dokapitalizacije;

– dokazi o aktiviranju i stavljanju predmeta investicije u funkciju obavljanja pretežne delatnosti subjekta privatizacije (zapisnik o aktiviranju opreme, radni nalozi za obavljanje aktivnosti na predmetu investiranja, gde je primenljivo, izjava odgovornog lica i sl.);

– izjava odgovornog lica da li je predmet investicije u funkciji poslovanja subjekta privatizacije, odnosno obavljanja pretežne delatnosti subjekta privatizacije (u zavisnosti od odredbe ugovora o prodaji) do isteka najdužeg roka iz ugovora o prodaji;

– izjava odgovornog lica da li je do isteka najdužeg roka iz ugovora o prodaji raspolagano predmetom investiranja  na neki od sledećih načina (prodaja, zakup, razmena, zaloga ili hipoteka).

2. Dokumentacija za obavezu utvrđivanja i/ili isplate dividende i bonusa zaposlenima u zavisnosti od ugovorne odredbe:

– poslednji bilans uspeha subjekta privatizacije;

– zapisnik sa skupštine, kao i odgovarajuće odluke sa sednice skupštine;

– dokazi o isplati dividende ili bonusa ukoliko je ugovorom ugovorena obaveza isplate (izvodi iz banke na kojima su evidentirane uplate, eventualno drugi dokazi o uplati).

3. Dokumentacija za obaveze u vezi sa pravima zaposlenih u zavisnosti od ugovorne odredbe:

– specifikacija izvršenih isplata po mesecima sa brojem zaposlenih, neto zaradama, porezima i doprinosima, potpisana od strane odgovornog lica subjekta privatizacije;

– dokaz Poreske uprave da subjekt privatizacije nema neizmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

– dokaze o uplaćenim zaradama sa pripadajućim porezima i doprinosima na zarade (izvodi sa računa, poreske prijave i eventualno drugi dokazi o uplati);

– primerke ugovora o radu (metodom slučajnog uzorka), kojima su zaposleni zasnovali radni odnos u subjektu privatizacije, kao i akte na osnovu kojih je, eventualno, prestao radni odnos za zaposlene (rešenje, odluka o prestanku radnog odnosa – iz kojih se vidi osnov i datum prestanka radnog odnosa);

– obrasce M4 iz prethodne godine, ukoliko je u trenutku kontrole primenjivo;

– kartice obaveza za zarade;

– program rešavanja viška zaposlenih, dokaz o isplati otpremnine, odjava kod nadležnog fonda Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i dr;

– izjava predsednika sindikalne organizacije, ili zaposlenih, da li su izvršene dospele obaveze iz socijalnog programa;

– izjava odgovornih lica subjekta privatizacije i kupca o načinu obračuna i visini zatečene ugovorene zarade, kao i o načinu obračuna zarada u odnosu na zatečenu ugovorenu zaradu;

– izjava odgovornog lica subjekta privatizacije o smanjenju zatečene ugovorene zarade, ukoliko je ugovorom o prodaji ugovorena zabrana smanjenja zarada u odnosu na zarade zatečene na dan potpisivanja ugovora o prodaji;

– izjava zaposlenih da su upoznati sa odredbama ugovora o prodaji i kopije potpisanih aneksa ugovora o radu kojima su ugovorene zarade u visini nižoj od zarada ugovorenih socijalnim programom, ukoliko je ugovorom o prodaji ugovorena zabrana smanjenja zarada u odnosu na zarade zatečene na dan potpisivanja ugovora o prodaji.

4. Dokumentacija za obavezu zabrane otuđenja akcija/udela:

– odluke nadležnog organa;

– podatak iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od vrednosti ili Agencije za privredne registre;

– izjava kupca da nije raspolagao akcijama, odnosno udelima.

5. Dokumentacija za obavezu zabrane zalaganja akcija/udela:

– odluke nadležnog organa;

– izvod sa vlasničkog/založnog računa;

– podatak iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti od vrednosti ili Agencije za privredne registre;

– izjava kupca da nije zalagao udele, odnosno akcije.

6. Dokumentacija za obavezu obezbeđenja kontinuiteta poslovanja u skladu sa ugovornom odredbom:

– kopije godišnjih ili periodičnih finansijskih izveštaja (bilans uspeha i zaključni list/bruto bilans), i to u predprivatizacionom i postprivatizacionom periodu;

– fizičke pokazatelje o ostvarenoj proizvodnji/pruženim uslugama u godini pre privatizacije i u postprivatizacionom periodu.

7. Dokumentacija za obavezu zabrane raspolaganja osnovnim sredstvima/stalnom imovinom ili imovinom:

– odluke nadležnog organa subjekta privatizacije o otuđenju/opterećenju imovine/osnovnih sredstava;

– finansijske kartice glavne knjige (konta grupe ostali rashodi – gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme i konta grupe ostali prihodi – dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme);

– zaključni list na dan 31.12. prethodne godine i na dan poslednjeg knjiženja;

– analitičke kartice osnovnih sredstava sa pripadajućim analitičkim karticama ispravke vrednosti;

– analitičke kartice i konto grupe učešće u kapitalu drugih pravnih lica i nematerijalnih ulaganja;

– bilans stanja koji prethodi godini u kojoj je došlo do raspolaganja;

– izvod iz registra menica Narodne banke Srbije, ako je ugovorom o prodaji izdavanje menica predviđeno kao poseban vid raspolaganja;

– izvod iz registra založnog prava APR;

– specifikacija dugoročnih i kratkoročnih kredita na dan 31.12. prethodne poslovne godine i na dan poslednjeg knjiženja, sa aspekta instrumenata obezbeđenja istih;

– izveštaj kreditnog biroa;

– listovi nepokretnosti, odnosno izvodi iz zemljišnoknjižnih registara;

– izjave odgovornog lica subjekta privatizacije i kupca o raspolaganju osnovnim sredstvima/stalnom imovinom subjekta privatizacije.

Ukoliko je ugovorom o prodaji utvrđeno ograničenje koje se odnosi na raspolaganje imovinom, procenat raspolaganja imovinom prati se za pozicije u okviru stalne imovine subjekta privatizacije (za pravne poslove prodaje, hipoteke, zaloge).

8. Dokumentacija za obavezu zabrane otuđenja ili zalaganja Predmeta prodaje:

– odluke nadležnog organa;

– knjigovodstvene kartice Predmeta prodaje;

– izvod iz registra založnog prava Agencije za privredne registre;

– izvodi iz registara nepokretnosti.

9. Dokumentacija za obavezu otkupa akcija:

– dokumentacija u vezi sa objavom ponude za otkup akcija;

– potvrda brokera o sprovedenom postupku otkupa akcija.

P r i l o g 2

Pisani i obrazloženi zahtev kupca za davanje saglasnosti razmatra se ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1. za izmenu investicionog programa:

da je dostavljeni Elaborat o ekonomskim i tehnološkim razlozima izmene investicionog programa sačinjen od ovlašćene revizorske kuće ili sudskog veštaka, usvojen od strane nadležnog organa subjekta privatizacije i da sadrži potvrdu opravdanosti predloženih izmena investicionog programa;

da izmena investicionog programa ne bi narušila redosled rangiranja ponuđača na tenderu na kojem je kupac stekao vlasništvo nad kapitalom subjekta privatizacije;

da se izmenama ne menja ukupan iznos investicije i ukupan rok za izvršenje investicione obaveze;

2. za izmenu vrednosne strukture investicionog programa u relevantnoj godini:

da ukupna vrednost i struktura investicije u relevantnoj investicionoj godini ostane nepromenjena;

da je vrednost odstupanja do 20% vrednosti svake pozicije u okviru strukture investicionog programa;

3. za izmenu pretežne delatnosti subjekta privatizacije:

da subjekt privatizacije u godini koja prethodi godini zaključenja ugovora o prodaji nije ostvarivao prihod od pretežne delatnosti za koju je bio registrovan u vreme zaključenja ugovora o prodaji;

da je kupac dostavio biznis plan za period praćenja ugovorne obaveze ostvarivanja kontinuiteta u pretežnoj (izmenjenoj) delatnosti subjekta privatizacije;

da se produže ugovoreni rokovi za izvršenje obaveze održavanja kontinuiteta poslovanja i socijalnog programa u delu koji se odnosi na obavezu isplate zarada i zabranu utvrđivanja tehnološkog viška, za 12 meseci od dana isteka ugovorenog roka za izvršenje obaveze održavanja kontinuiteta poslovanja;

4. za proširenje delatnosti subjekta privatizacije:

da subjekt ne ostvaruje traženi nivo prihoda od pretežne delatnosti za koju je bio registrovan u vreme zaključenja ugovora o prodaji;

da će subjekt privatizacije nastaviti da obavlja pretežnu delatnost za koju je bio registrovan u vreme zaključenja ugovora o prodaji;

da se produže ugovoreni rokovi za izvršenje obaveze održavanja kontinuiteta poslovanja i socijalnog programa u delu koji se odnosi na obavezu isplate zarada i zabranu utvrđivanja tehnološkog viška, za 12 meseci od dana isteka ugovorenog roka za izvršenje obaveze održavanja kontinuiteta poslovanja;

5. za izmenu odredaba ugovorenog socijalnog programa:

da se izmenama socijalnog programa produžava trajanje ugovornih obaveza iz socijalnog programa;

da su kupac i sindikalna organizacija u subjektu privatizacije potpisali izmenjeni socijalni program;

6. za otuđenje osnovnih sredstava/imovine subjekta privatizacije:

da je dostavljeni Elaborat o razlozima otuđenja sačinjen od strane ovlašćene revizorske kuće ili sudskog veštaka, koji je usvojio nadležni organ subjekta privatizacije;

da Elaborat sadrži potvrdu opravdanosti otuđenja, a posebno imajući u vidu: finansijske efekte otuđenja na poslovanje subjekta privatizacije, procenu vrednosti predmeta prodaje, podatke o nameni sredstava ostvarenih otuđenjem, i da sredstva ostvarena otuđenjem neće biti upotrebljena za namirenje obaveza prema kupcu ili licima povezanim sa kupcem, odnosno da će biti upotrebljena za potrebe subjekta privatizacije;

da planirano otuđenje ne prelazi 10% (ukupno za sve transakcije) preko procenta ukupnog otuđenja dozvoljenog ugovorom o prodaji;

da prodajna cena planiranog predmeta otuđenja ne može biti ispod knjigovodstvene vrednosti;

7. za zalaganje osnovnih sredstava/imovine subjekta privatizacije, samo ako je ugovorom o prodaji procentualno ograničeno raspolaganje imovinom subjekta privatizacije uspostavljanjem založnog prava:

da planirano zalaganje ne prelazi 10% (ukupno po svim osnovima nastanka obaveze zalaganja) preko procenta raspolaganja dozvoljenog ugovorom o prodaji;

da se založenom imovinom obezbeđuje izvršenje obaveza subjekta iz poslovanja;

da je račun subjekta privatizacije likvidan;

da je ukupna imovina subjekta privatizacije veća od ukupnih obaveza, umanjenih za obaveze koje su evidentirane na kontu 410 po osnovu obaveze investicionog ulaganja iz ugovora o prodaji, na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kom je zahtev podnet;

8. za izdavanje u zakup osnovnog sredstva/imovine subjekta privatizacije, samo ako je ugovorom o prodaji ograničeno davanje u zakup osnovnog sredstva/imovine subjekta privatizacije:

da planirani zakup ne prelazi 10% preko procenta raspolaganja dozvoljenog ugovorom o prodaji;

9. za izdavanje menica, samo ako je ugovorom o prodaji izdavanje menica predviđeno kao poseban vid raspolaganja imovinom:

da ukupna vrednost menica nije veća od 30% preko ugovorenog procenta raspolaganja imovinom subjekta privatizacije;

da subjekt privatizacije izdaje menice za obavljanje redovnog poslovanja, odnosno za obezbeđenje kontinuiteta poslovanja;

da subjekt privatizacije uredno izmiruje tekuće obaveze po postojećim kreditima, odnosno po poslovima po kojima su već izdate menice;

da je ukupna imovina subjekta privatizacije veća od ukupnih obaveza, umanjenih za obaveze koje su evidentirane na kontu 410 po osnovu obaveze investicionog ulaganja iz ugovora o prodaji, na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kom je zahtev podnet.

Ukupan procenat raspolaganja osnovnim sredstvima/imovinom subjekta privatizacije, ne može biti veći od 45% po svim osnovama, uključujući i raspolaganje za koje Kupcu nije potrebna prethodna saglasnost u skladu sa ugovorom o prodaji;

10. za ustupanje ugovora o prodaji:

obrazložen zahtev za davanje saglasnosti na ustupanje ugovora o prodaji;

mišljenje nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca u skladu sa članom 13. Zakona o privatizaciji o nepostojanju smetnji na strani prijemnika za ustupanje ugovora, odnosno za sticanje svojstva kupca;

potpisan i overen ugovor o ustupanju;

ako je prijemnik pravno lice – kopiju rešenja o upisu prijemnika u Registar privrednih subjekata; izveštaj o bonitetu prijemnika; obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje prijemnika; završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se traži ustupanje; zaključni list prijemnika na poslednji dan u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi zahtev; overenu izjavu direktora prijemnika da pravno lice ne spada u krug lica koja, shodno članu 12. Zakona o privatizaciji, ne mogu biti kupac; overenu izjavu kontrolnog člana ili kontrolnog akcionara pravnog lica da nije lice koje shodno članu 12. Zakona o privatizaciji ne može biti kupac, odnosno izjavu direktora prijemnika da nema kontrolnog člana-akcionara; potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da fizičko lice koje je kontrolni član ili kontrolni akcionar pravnog lica nije osuđivano za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji i potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da se protiv fizičkog lica koje je kontrolni član, odnosno kontrolni akcionar, ne vodi postupak za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji;

ako je prijemnik fizičko lice – ličnu kartu i uverenje o državljanstvu koje nije starije od šest meseci u fotokopiji; overenu izjavu da prijemnik nije lice koje, shodno članu 12. Zakona o privatizaciji, ne može biti kupac, potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da prijemnik nije osuđivan za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji i potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, da se protiv prijemnika ne vodi postupak za krivična dela iz člana 12. Zakona o privatizaciji.

Ostavite komentar