Uredba o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o upravljanju migracijama („Službeni glasnik RS”, broj 107/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ( US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih

za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama

u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Program obuhvata podsticaje, mere i aktivnosti, visinu sredstava za podsticaj sprovođenja mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za njihovu raspodelu i kriterijume za učešće jedinica lokalne samouprave u programu podsticaja.

Podsticaj iz stava 1. ovog člana sastoji se od finansiranja planova koje utvrde nadležni organi jedinice lokalne samouprave iz budžeta Republike Srbije, pod uslovima propisanim zakonom i u cilju realizacije programa od posebnog značaja za oblast upravljanja migracijama u jedinici lokalne samouprave.

Mera iz stava 1. ovog člana predstavlja skup aktivnosti koje jedinica lokalne samouprave sprovodi radi realizacije utvrđenog plana.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2100/2016

U Beogradu, 27. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić PROGRAM

podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama

u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu

I. PODSTICAJI, MERE I AKTIVNOSTI

Program obuhvata podsticaje, mere i aktivnosti neophodne za realizaciju utvrđenih planova, visinu sredstava za podsticaj sprovođenja mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave, kriterijume za njihovu raspodelu i kriterijume za učešće jedinica lokalne samouprave u Programu.

Program se utvrđuje za 2016. godinu.

Podsticaji se obezbeđuju za sledeće mere i aktivnosti:

1) Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, i to za sledeće aktivnosti:

(1) nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti u iznosu do RSD 200.000,00 (dvestotinehiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu interno raseljenog lica dok je u raseljeništvu;

(2) poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz:

dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja, namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta u iznosu do RSD 550.000,00 (petstotinapedesethiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu;

dodelu pomoći za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine u iznosu do RSD 180.000,00 (stoosamdesethiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu;

dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 1.150.000,00 (milionstopedesethiljada dinara) i pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 180.000,00 (stoosamdesethiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu;

dodelu pomoći pri pribavljanju i izgradnji montažnih kuća, za porodična domaćinstva interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu.

Podsticaji iz tačke 1) se obezbeđuju za porodična domaćinstva interno raseljena lica dok su u raseljeništvu, iz neadekvatnog privatnog smeštaja, kolektivnih centara i neformalnih kolektivnih centara, što će biti precizirano javnim pozivom.

U pogledu jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, raspodela sredstava za podsticaj za aktivnosti iz podtač. (1) i (2) ove tačke se sprovodi u saradnji sa službom nadležnom za obavljanje poslova u vezi sa pitanjima od značaja za Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohija.

2) Reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, i to za sledeće aktivnosti:

(1) nabavku i dodelu robe i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti u iznosu do RSD 200.000,00 (dvestotinehiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

(2) obezbeđivanje i poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji kroz:

dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta u iznosu do RSD 550.000,00 (petstotinapedesethiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 1.150.000,00 (milionstopedesethiljada dinara) i pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u iznosu do RSD 180.000,00 (stoosamdesethiljada dinara), po porodičnom domaćinstvu povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

dodelu pomoći pri pribavljanju i izgradnji montažnih kuća, za porodična domaćinstva povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji;

(3) razvijanje i unapređenje usluga u jedinici lokalne samouprave usmerenih na reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, kroz:

olakšavanje pristupa obrazovnom sistemu, u skladu sa zakonom (sprovođenje programa za učenje srpskog jezika, pred polazak u školu i u prelaznom periodu, razvoj pristupačnosti usluga u oblasti zapošljavanja – u okviru prijavljivanja na tržište rada, realizacije mera aktivnog zapošljavanja putem dodatnih obuka i prekvalifikacija, uključivanja u programe zapošljavanja i dr.);

razvijanje usluga u oblasti socijalne sigurnosti, u skladu sa zakonom (olakšavanje uključivanja u sistem socijalne i zdravstvene zaštite, programi razvoja pristupačnosti postojećih usluga i informisanje pružaoca usluga i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji o mogućnostima i načinima ostvarivanja socijalne i zdravstvene zaštite i dr.).

3) Promovisanje i jačanje tolerancije prema licima koja traže azil u jedinicama lokalne samouprave u kojima su ova lica smeštena, i to za povećanje tolerancije, otklanjanju predrasuda i razvoj komunikacije i dijaloga, kroz:

(1) dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za unapređenje kvaliteta života u lokalnoj sredini (opremanje dečijih i sportskih igrališta, pribavljanje školskog pribora, opreme i prostora za pružanje edukativnih, sportskih i zdravstvenih usluga i dr.);

(2) dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za rad edukativnih, sportskih, kulturno-umetničkih radionica i drugih sličnih aktivnosti u koje će biti uključena i lica koja traže azil.

4) Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za rešavanje problema migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji, i to za aktivnosti na unapređenju kapaciteta jedinica lokalne samouprave za planiranje u oblasti upravljanja migracijama, kroz:

(1) organizovanje i realizaciju programa (radionica, okruglih stolova i drugih sličnih skupova) za identifikovanje potreba, razmenu iskustava i analizu problema i njihovih mogućih rešenja;

(2) unapređenje informisanosti pružaoca usluga i javnosti o potrebama i problemima migranata;

(3) unapređenje informisanosti migranata o njihovim pravima, načinima njihovog ostvarivanja i zaštite, kao i o vidovima dostupne pomoći;

(4) osnivanje i unapređenje rada info punktova i centara za podršku;

(5) izradu i distribuiranje publikacija, kao i organizovanje informativne kampanje usmerene ka podizanju svesti o položaju, potrebama i problemima migranata;

(6) istraživanja od značaja za utvrđivanje stanja u oblasti prava i potreba migranata.

II. RASPODELA SREDSTAVA PO PROGRAMU PODSTICAJA,

MERI I AKTIVNOSTI

Sredstva za realizaciju Programa obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), razdeo 46, funkcija 070, izvor 01, ekonomska klasifikacija 463, Program 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0013 Podrška prisilnim migrantima i unapređenje sistema upravljanja migracijama, u maksimalnom iznosu do RSD 357.000.000,00 (tristotinepedesetsedammiliona dinara) i koristiće se za:

Poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, u maksimalnom iznosu do RSD 330.000.000,00 (tristotinetridesetmiliona dinara);

Reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, u maksimalnom iznosu do RSD 20.000.000,00 (dvadesetmiliona dinara);

3) Jačanje tolerancije prema licima koja traže azil u Republici Srbiji, u maksimalnom iznosu do RSD 5.000.000,00 (petmiliona dinara);

4) Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave za rešavanje problema migranata koji se nalaze na njihovoj teritoriji, u maksimalnom iznosu do RSD 2.000.000,00 (dvamiliona dinara).

Sredstva opredeljena u skladu sa ovim programom dodeljuju se u smislu propisa koji uređuju razvijenost i stepen razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, i to, u sladu sa ovom uredbom, za nedovoljno razvijene i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave − maksimalno u visini od 95% od ukupnog iznosa traženih sredstava, a za ostale jedinice lokalne samouprave − maksimalno u visini od 90% od ukupnog iznosa traženih sredstava.

III. KRITERIJUMI ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJ SPROVOĐENJA MERA I AKTIVNOSTI

Raspodela sredstava za sprovođenje mera i aktivnosti u jedinicama lokalne samouprave vrši se na osnovu bodova utvrđenih u skladu sa sledećim kriterijumima:

neophodnost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 20 bodova;

da li su predviđene aktvnosti jasno formulisane, izvodljive i dobro isplanirane – 20 bodova;

dostupnost krajnjim korisnicima u jedinici lokalne samouprave – 20 bodova;

broj potencijalnih krajnjih korisnika u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;

održivost mere, odnosno aktivnosti u jedinici lokalne samouprave – 10 bodova;

prethodno iskustvo jedinice lokalne samouprave u pogledu realizacije mera, odnosno aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama – 10 bodova;

mogućnost jedinice lokalne samouprave u pogledu realizacije mera, odnosno aktivnosti u oblasti upravljanja migracijama – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji jedinica lokalne samouprave može ostvariti prema navedenim kriterijumima je 100 bodova.

Minimalan broj bodova koji je neophodan kako bi se jedinica lokalne samouprave kvalifikovala za dodelu sredstava za sprovođenje navedenih mera i aktivnosti je 60 bodova.

IV. KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U PROGRAMU

Jedinica lokalne samouprave učestvuje u konkretnom podsticaju, meri, odnosno aktivnosti, ukoliko ispunjava sledeće kriterijume:

da je obrazovan Savet za migracije;

da je usvojen plan aktivnosti u kojem je navedena mera u oblasti upravljanja migracijama;

da postoje personalni i tehnički kapaciteti za realizaciju mere, odnosno aktivnosti;

da je pravdala sredstva koja su joj dodeljivana kroz ranije slične programe i projekte;

da je za bazu trajnih rešenja Komesarijatu za izbeglice i migracije dostavila podatke o izabranim korisnicima, po ugovorima zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i odnosne jedinice lokalne samouprave zaključno sa 31. decembrom 2014. godine;

da je spremna da učestvuje u iznosu od najmanje 5%, odnosno 10%, od vrednosti podsticaja, mere, odnosno aktivnosti, za koje se prijavljuje.

U slučajevima sprovođenja aktivnosti iz dela I. tač. 3) i 4) ovog programa kriterijum iz tačke 2) ovog dela se ne primenjuje.

U slučajevima sprovođenja aktivnosti iz dela I. tačke 3) ovog programa kriterijum iz tačke 6) ovog dela se ne primenjuje.

Izbor jedinica lokalne samouprave koje će učestvovati u Programu, odnosno konkretnoj meri ili aktivnosti, vrši se na osnovu raspisanog javnog poziva.

O namenskom utrošku sredstava dodeljenih za konkretnu meru, odnosno aktivnost jedinica lokalne samouprave dostavlja Komesarijatu za izbeglice i migracije, u propisanom roku, izveštaj i dokumentaciju o korišćenju i utrošku dodeljenih sredstava.

Ostavite komentar