Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2012. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), u Programu upravljanja vodama u 2012. godini, u uvodnom delu, u stavu 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 1 2 3 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 484.852.390 2. Uređenje i korišćenje voda 746.120.163 3. Zaštita voda od zagađivanja 547.051.292 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.370.221.627 5. Studije, planska dokumenta, projekti i priprema investicija 392.301.979 6. Međunarodna saradnja 133.644.531 UKUPNO: 3.674.191.982”

U odeljku 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) Izgradnja brana- „Arilje” – profil „Svračkovo”- „Rovni” 484.852.390”

U stavu 1. tačka 2) tačka i zapeta na kraju briše se.

Tačka 3) briše se.

U stavu 2. reči: „višenamenskih brana sa akumulacijama „Rovni” i „Selova” zamenjuju se rečima: „višenamenske brane sa akumulacijom „Rovni”.

U stavu 3. iznos: „803.000.000” zamenjuje se iznosom: „484.852.390”.

U odeljku 2. Uređenje i korišćenje voda, tabelarni pregled, iznos: „964.000.000” zamenjuje se iznosom: „746.120.163”.

U stavu 6. iznos „964.000.000” zamenjuje se iznosom: „746.120.163”.

U odeljku 3. Zaštita voda od zagađivanja, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode Republike Srbije(dinara) 3.1. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda 537.881.665 3.2. Sprovođenje mera pri havarijskim zagađenjima 8.769.627 3.3. Kontrola kvaliteta voda 400.000 Ukupno: 547.051.292”

U stavu 4. iznos: „700.000.000” zamenjuje se iznosom: „547.051.292”.

U odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vodeRepublike Srbije(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 634.021.091 4.1.1. Redovno održavanje 556.106.895 4.1.2. Investiciono održavanje 77.914.196 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 318.837.303 4.2.1. Redovno održavanje 272.143.798 4.2.2. Investiciono održavanje 46.693.505 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 236.530.510 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 109.634.887 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 48.789.153 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 22.408.683 Ukupno: 1.370.221.627”

U stavu 3. iznos: „618.000.000” zamenjuje se iznosom: „556.106.895”.

U stavu 4. iznos: „113.000.000” zamenjuje se iznosom: „77.914.196”.

U stavu 6. iznos: „525.000.000” zamenjuje se iznosom: „272.143.798”, a iznos „65.134.918” zamenjuje se iznosom „46.693.505”.

U stavu 7. iznos: „330.000.000” zamenjuje se iznosom: „236.530.510”.

U stavu 8. iznos: „131.500.000” zamenjuje se iznosom: „109.634.887”.

U stavu 10. iznos: „52.400.000” zamenjuje se iznosom: „48.789.153”.

U stavu 12. iznos: „23.400.000” zamenjuje se iznosom: „22.408.683”.

Stav 13. briše se.

U dosadašnjem stavu 14. koji postaje stav 13. u tački 6) tačka i zapeta zamenjuje se tačkom.

Tačka 7) briše se.

U odeljku 5. Studije, planska dokumenta, projekti i priprema investicija, tabelarni pregled, iznos: „892.000.000” zamenjuje se iznosom: „392.301.979”.

U stavu 4. iznos: „892.000.000” zamenjuje se iznosom: „392.301.979”.

U odeljku 6. Međunarodna saradnja, tabelarni pregled, iznos: „177.000.000” zamenjuje se iznosom: „133.644.531”.

U stavu 8. iznos: „177.000.000” zamenjuje se iznosom: „133.644.531”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, ____ novembar 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Ostavite komentar