Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju programa upravljanja vodama u 2013. godini

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, broj 12/13), u Programu upravljanja vodama u 2013. godini, u uvodnom delu, stav 4. tabelarni pregled menja se i glasi:

„Redni broj Poslovi Iznos sredstava Budžetskog fonda za vode(dinara) ukupno za 2013. godinu za finansiranje novih poslova za finaniranje neizmirenih obaveza 1 2 3 4 5 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama 771.142.000 598.057.480 173.084.520 2. Uređenje i korišćenje voda 400.000.000 249.013.058 150.986.942 3. Zaštita voda od zagađivanja 306.000.000 198.949.656 107.050.344 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda 1.315.912.500 993.961.797 321.950.703 5. Studije, planska dokumenta i projekti 480.460.500 238.537.250 241.923.250 6. Međunarodna saradnja 200.987.438 75.787.438 125.200.000 UKUPNO: 3.474.502.438 2.354.306.679 1.120.195.759”

U odeljku 1. Izgradnja višenamenskih brana sa akumulacijama, stav 1. iznos: „185.646.610” zamenjuje se iznosom: „173.084.520”.

U odeljku 4. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled menja se i glasi:

„Poslovi Iznos sredstavaBudžetskog fonda za vode(dinara) 4.1. Održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i održavanje vodotoka 671.181.717 4.1.1. Redovno održavanje 588.086.877 4.1.2. Investiciono održavanje 83.094.840 4.2. Održavanje vodnih objekata za odvodnjavanje 344.215.897 4.2.1. Redovno održavanje 304.123.928 4.2.2. Investiciono održavanje 40.091.969 4.3. Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata za uređenje vodotoka i vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica 150.929.232 4.4. Sanacija vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje 91.678.323 4.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom 37.093.216 4.6. Izvođenje zaštitnih radova – biološki i biotehnički radovi 13.285.115 4.7. Kontrola količina izvađenog peska, šljunka i slično sa vodnog zemljišta 5.000.000 4.8. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda 2.529.000 Ukupno: 1.315.912.500”

U stavu 3. iznos: „593.266.384” zamenjuje se iznosom: „588.086.877”.

U stavu 4. iznos: „80.526.198” zamenjuje se iznosom: „83.094.840”.

U stavu 6. iznos: „293.755.939” zamenjuje se iznosom: „304.123.928”.

U stavu 7. iznos: „153.314.054” zamenjuje se iznosom: „150.929.232”.

U stavu 8. iznos: „93.868.577” zamenjuje se iznosom: „91.678.323”.

U stavu 10. iznos: „42.164.764” zamenjuje se iznosom: „37.093.216”.

Posle stava 13. dodaje se novi stav 14. koji glasi:

„Za finansiranje vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju vodnih objekata i održavanju vodotoka i nad izvođenjem zaštitnih biotehničkih radova na teritoriji grada Beograda planirano je 2.529.000 dinara.”

Dosadašnji stav 14. postaje stav 15.

U odeljku 5. Studije, planska dokumenta i projekti, tabelarni pregled, iznos: „500.000.000” zamenjuje se iznosom „480.460.500”.

U stavu 1. iznos: „120.356.790” zamenjuje se iznosom „155.290.331”.

U stavu 2. iznos: „376.283.210” zamenjuje se iznosom „319.827.129”, iznos: „2.360.000” zamenjuje se iznosom „4.163.040”, a tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „a iz sredstava obezbeđenih na ekonomskoj klasifikaciji 465 – Ostale donacije, dotacije i transferi u iznosu od 180.000 dinara finansiraće se završetak post produkcije dokumentarno ekološkog filma Beogradska oaza.”

U stavu 4. iznos: „500.000.000” zamenjuje se iznosom „480.460.500”.

U odeljku  6. Međunarodna saradnja, tabelarni pregled, iznos: „200.000.000” zamenjuje se iznosom „200.987.438”.

U stavu 6. iznos: „67.507.321” zamenjuje se iznosom „58.994.759”.

U stavu 8. iznos: „28.000.000” zamenjuje se iznosom „24.710.000”, a iznos: „102.492.679” zamenjuje se iznosom „115.282.679”.

U stavu 10. iznos: „200.000.000” zamenjuje se iznosom „200.987.438”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 25. juna 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar