Uredba o izmeni Uredbe o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti

Na osnovu člana člana 24. stav 4. Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI, SADRŽAJU ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, KAO I OBLIKU, IZGLEDU I SADRŽAJU ZNAKA USAGLAŠENOSTI

Član 1.

U Uredbi o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09), u članu 31. stav 2. menja se i glasi:

„Srpski znak predstavlja tri velika slova A povezana u obliku jednakostraničnog trougla (3A), tako da boje tri velika slova A moraju biti predstavljene na jedan od sledećih načina:

1) sva tri velika slova A crnom bojom;

2) sva tri velika slova A belom bojom;

3) jedno veliko slovo A crvenom bojom, jedno veliko slovo A plavom bojom i jedno veliko slovo A belom bojom.”

Član 2.

Proizvodi označeni Srpskim znakom usaglašenosti čiji je oblik, izgled i sadržaj u skladu sa Uredbom o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 98/09), kojem boje nisu predstavljene u skladu sa odredbama ove uredbe, mogu biti isporučeni na tržištu, stavljeni na tržište ili upotrebu najduže tri godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1994/2017

U Beogradu, 10. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić,s.r.

Ostavite komentar