Uredba o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa članom 69. stav 9. i članom 99. st. 7, 12. i 17. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i članom 27. stav 1. i članom 35. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije.

Član 2.

Republička direkcija za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija), u ime Republike Srbije, daje saglasnost ili zaključuje ugovore o uspostavljanju prava službenosti i sprovodi druge postupke u vezi raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije, u skladu sa ovom uredbom, Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o javnoj svojini, kao i podzakonskim aktima donetih na osnovu tih zakona.

Direktor Direkcije, u ime Direkcije, daje saglasnost ili zaključuje ugovore iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Ako je vlasnik jedne ili više katastarskih parcela Republika Srbija, lice koje ima interes za izradu projekta preparcelacije, odnosno parcelacije (u daljem tekstu: Projekat) podnosi Direkciji, pre izrade Projekta, zahtev za davanje saglasnosti na predložena rešenja za preparcelaciju, odnosno parcelaciju.

Uz zahtev za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana, dostavlja se izvod iz javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, informacija o lokaciji, kopija plana za sve katastarske parcele i predlog rešenja za preparcelaciju ili parcelaciju, a po potrebi i druga potrebna dokumentacija.

Član 4.

Direkcija, na osnovu dokumentacije iz člana 3. stav 2. ove uredbe utvrđuje da li postoji interes Republike Srbije za deobu ili ukrupnjavanje postojećih katastarskih parcela.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i priloženih dokaza, Direkcija daje saglasnost na predložena rešenja za preparcelaciju, odnosno parcelaciju ili obaveštava podnosioca zahteva da ne postoji interes Republike Srbije za preparcelaciju, odnosno parcelaciju.

Član 5.

Saglasnost iz člana 4. stav 2. ove uredbe obavezno sadrži popis svih katastarskih parcela, obavezu podnosioca zahteva da u roku od 30 dana od dana dobijanja saglasnosti pokrene postupak propisan Zakonom o planiranju i izgradnji za izradu Projekta i o tome dostavi dokaz Direkciji, kao i obavezu da po potvrđivanju Projekta podnosilac zahteva jedan primerak potvrđenog Projekta dostavi Direkciji, sa predlogom za uređivanje imovinsko-pravnih odnosa.

Direkcija, po dobijanju potvrđenog Projekta proverava da li je Projekat urađen u skladu sa saglasnošću iz člana 4. stav 2. ove uredbe.

Ako Projekat nije urađen u skladu sa saglasnošću iz člana 4. stav 2. ove uredbe, Direkcija obaveštava podnosioca da nema uslova za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Ako je Projekat urađen u skladu sa saglasnošću iz člana 4. stav 2. ove uredbe i potvrđen od strane organa nadležnog za poslove urbanizma jedinice lokalne samouprave, čiji sastavni deo je projekat geodetskog obeležavanja, Direkcija uređuje imovinsko-pravne odnose sa podnosiocem zahteva, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o javnoj svojini, kao i podzakonskih akata donetih na osnovu tih zakona.

Član 6.

Za izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju komunalne infrastrukture ili linijskih infrastrukturnih i elektroenergetskih objekata iz člana 69. Zakona o planiranju i izgradnji na katastarskim parcelama građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije, po zahtevu investitora, na predlog Direkcije saglasnost za izgradnju daje Vlada.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva dostavlja lokacijske uslove i izvod iz javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima za katastarsku parcelu, odnosno katastarske parcele u svojini Republike Srbije, a po potrebi i drugu potrebnu dokumentaciju.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana sadrži obavezu upisa izdate saglasnosti u list nepokretnosti koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, kao i obavezu rešavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu, do izdavanja upotrebne dozvole za predmetni objekat.

Troškove upisa u list nepokretnosti, kao i druge stvarne troškove vezane za realizaciju ovih pravnih poslova snosi podnosilac zahteva, odnosno investitor.

Po sticanju zakonskih uslova za upis objekta iz stava 1. ovog člana u list nepokretnosti, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra upisuje pravo svojine na objektu u korist investitora, dok na građevinskom zemljištu ostaje upisano pravo svojine Republike Srbije, do rešavanja imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa zakonom.

Član 7.

Direkcija zaključuje ugovor o uspostavljanju prava službenosti po zahtevu investitora, u svim situacijama predviđenim Zakonom o planiranju i izgradnji, na katastarskim parcelama građevinskog zemljišta na kome je Republika Srbija upisana kao vlasnik, osim na katastarskim parcelama na kojima je u skladu sa odredbama drugih zakona izričito predviđeno da ugovor o uspostavljanju prava službenosti zaključuje upravljač javnog dobra.

Ugovor o uspostavljanju prava službenosti iz stava 1. ovog člana, može se zaključiti i u drugim slučajevima kada je to, s obzirom na okolnosti, neophodno.

Kada je investitor državni organ ili organizacija, ustanova, javna agencija ili druga organizacija čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno javno preduzeće, javno komunalno preduzeće ili drugo privredno društvo, odnosno organizacija čiji je vlasnik, odnosno većinski vlasnik Republika Srbija, pravo službenosti se uspostavlja bez naknade.

Kada je investitor drugo pravno ili fizičko lice, pravo službenosti se uspostavlja uz naknadu.

Uz zahtev za uspostavljanje prava službenosti dostavlja se: izvod iz javne evidencije o nepokretnostima i pravima na njima, informacija o lokaciji ili lokacijski uslovi, idejno rešenje, situacioni plan trase voda, skica urađena od strane ovlašćene geodetske agencije kojom se precizno određuje trasa službenosti, dužina i širina, kao i ukupna površina zauzeća, izjašnjenje o roku trajanja prava službenosti, a po potrebi i druga dokumentacija.

Ugovor o uspostavljanju prava službenosti sadrži naročito: podatke o katastarskoj parceli, nameni i površini zauzeća parcele, roku trajanja prava službenosti, o visini naknade, roku i načinu plaćanja naknade, prava i obaveze u slučaju neizvršenja obaveza, načinu rešavanja sporova, kao i postupku i uslovima za izmenu ili raskid ugovora.

Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuje se na određeno vreme i predstavlja pravni osnov za upis prava službenosti u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima.

Član 8.

Naknada za uspostavljanje prava službenosti utvrđuje se u skladu sa kriterijumima za utvrđivanje naknade za uspostavljanje prava službenosti, utvrđenim opštim aktom jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi zemljište na kome se uspostavlja pravo službenosti.

Ako jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi zemljište na kome se uspostavlja pravo službenosti nema razrađene kriterijume za utvrđivanje naknade, naknada se utvrđuje prema proceni Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Ako se Ministarstvo finansija – Poreska uprava izjasni da nema razrađene kriterijume za utvrđivanje naknade, odnosno stručna lica koja bi izvršila procenu za utvrđivanje naknade, naknada se utvrđuje prema nalazu privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ovlašćenog i registrovanog za poslove veštačenja, u kom slučaju troškove veštačenja snosi podnosilac zahteva.

Član 9.

Otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta vrši se na način i pod uslovima propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji, javnim nadmetanjem ili prikupljanjem ponuda javnim oglasom, po tržišnim uslovima.

U slučaju ponovljenog javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda, kada se na objavljeni javni oglas ne javi nijedan ponuđač, početni iznos tržišne cene za otuđenje umanjuje se za 20 %, a u slučaju sledećeg nadmetanja za 40 %, u odnosu na utvrđenu tržišnu cenu građevinskog zemljišta.

Kada se građevinsko zemljište otuđuje neposrednom pogodbom, ako se plaćanje vrši jednokratno, uplatom u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, tržišna cena umanjuje se za 30 %, u odnosu na utvrđenu tržišnu cenu građevinskog zemljišta, osim u slučaju razmene nepokretnosti.

Član 10.

Kada utvrđena tržišna cena građevinskog zemljišta iznosi preko 10.000.000,00 dinara, kupac cenu može platiti u ratama, i to najviše do 36 mesečnih rata.

Kada se plaćanje vrši na rate, prva rata u iznosu od 10 % od utvrđene tržišne cene plaća se u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o otuđenju, a preostali iznos u jednakim mesečnim ratama.

Kao sredstvo obezbeđenja plaćanja ukupne cene kupac je dužan da:

dostavi neopozivu bankarsku garanciju, naplativu na prvi poziv, bez prigovora, koja glasi na ukupan iznos nedospelih rata i koja je izdata na rok koji mora biti duži od tri meseca od dana dospeća poslednje rate ili

uspostavi hipoteku na drugoj nepokretnosti u svojini kupca, koja vredi najmanje 30% više od ukupnog iznosa nedospelih rata, u korist Direkcije.

Visina cene preračunava se u evrima na dan zaključenja ugovora po srednjem kursu Narodne banke Srbije, sa obavezom otplate dospelih rata u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Član 11.

Građevinsko zemljište u javnoj svojini Republike Srbije može se otuđiti drugom suvlasniku, po pravu preče kupovine, neposrednom pogodbom, po tržišnim uslovima, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove svojinskopravnih odnosa i zakonom kojim se uređuje promet nepokretnosti.

Član 12.

Za postojeće ugovore o dugoročnom zakupu na građevinskom zemljištu na kome je Republika Srbija upisana kao titular prava svojine, zaključene sa jedinicom lokalne samouprave kao zakupodavcem, kao i sa tadašnjim nosiocem prava korišćenja na građevinskom zemljištu kao zakupodavcem čije pravo je prestalo u skladu sa zakonom, Direkcija zaključuje aneks ugovora kojim stupa na mesto zakupodavca.

Član 13.

Novčana sredstva ostvarena na osnovu ove uredbe predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2490/2016-4

U Beogradu, 13. juna 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar