Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE

DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove privredne delatnosti na poplavljenom području.

Član 2.

Državni program obnove privredne delatnosti na poplavljenom području odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-16695/2014-1

U Beogradu, 27. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI

NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

1. Oblast u kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na obnovu i podsticaj privredne delatnosti subjekata koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda izazvanih obilnim kišama koje su dovele do izlivanja reka i aktiviranja klizišta.

2. Teritorija na kojoj se sprovode mere

Teritorija na kojoj se sprovode mere utvrđene ovim programom jeste teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon).

3. Analiza zatečenog stanja

Iz izveštaja nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava proizlazi da je oko 2000 privrednih subjekata prijavilo štetu.

4. Mere koje treba preduzetikao pomoć privrednim subjektima

koji su pretrpeli štetu na području pogođenom poplavama

Mera koja se utvrđuje ovim programom jeste davanje bespovratnih novčanih sredstava oštećenim privrednim subjektima koji su na dan 31. maj 2014. godine imali do 50 zaposlenih na određeno i neodređeno vreme i predstavlja državnu pomoć male vrednosti (de minimis državnu pomoć).

U rešenju o dodeli državne pomoći korisnik će biti obavešten da mu se dodeljuje državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) i o iznosu pomoći koja mu se dodeljuje.

Prilikom podnošenja zahteva, obaveza korisnika je da, u pisanoj formi, obavesti o svim drugim državnim pomoćima male vrednosti (de minimis državna pomoć) koje su mu dodeljene u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine.

5. Kriterijumi za sprovođenje mera

Prilikom sprovođenja, nosioci programa će uzeti u obzir sledeće kriterijume:

1) da je privredni subjekt štetu prijavio u skladu sa Zakonom;

2) da je privredni subjekt bio registrovan na području određenom u članu 1. Zakona, odnosno da je na tom području imao izdvojenu poslovnu jedinicu u trenutku proglašenja vanredne situacije.

Iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje privrednom subjektu određuje se u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. maj 2014. godine kako sledi:

Broj zaposlenih na dan 31. maj 2014. Iznos pomoći u dinarima 0-1 240.000,00 2 264.000,00 3 288.000,00 4 312.000,00 5 336.000,00 6 – 25 360.000,00 26 – 50 600.000,00

6. Način, redosled i rok za sprovođenja mera

Privredni subjekti sa poplavljenih područja, do 15. februara 2015. godine, podnose jedinicama lokalne samouprave zahtev za dobijanje bespovratnih sredstava po ovom programu.

Prvostepeno rešenje o državnoj pomoći donosi organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom. Prvostepeni organ je dužan da utvrdi sve odlučne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje rešenja.

Nakon donošenja rešenja o državnoj pomoći u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim programom, prvostepeni organ rešenje uručuje stranci, objavljuje ga na svojoj oglasnoj tabli i dostavlja Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija).

Prvostepeni organ po prijemu žalbe i ispitivanju u skladu sa članom 224. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10), dužan je da posebno obrati pažnju ima li mesta primeni člana 225. stav 1. tog zakona.

Na prvostepeno rešenje, saglasno Zakonu, može se izjaviti žalba Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda u roku od osam dana od dana dostavljanja tog rešenja.

Po obradi zahteva, jedinice lokalne samouprave dostavljaju Kancelariji konačno rešenje, koja o tome obaveštava Fond za razvoj Republike Srbije.

Fond za razvoj Republike Srbije, po prijemu konačnog rešenja od Kancelarije, vrši uplatu sredstava na poseban namenski račun privrednog subjekta u skladu sa tačkom 5. ovog programa.

Dokumentacija koju podnosilac zahteva dostavlja obuhvata:

– Popunjen obrazac zahteva;

– Overenu fotokopiju Zapisnika o prijavi štete;

– Overenu Izjavu o tačnosti podataka sa prijavom svih drugih državnih pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) koje su mu dodeljene u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, potpisanu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću;

– Dokaz o broju zaposlenih, odnosno overen obrazac PPP-PD za mesec maj 2014. godine;

– Izvod iz Agencije za privredne registre ne stariji od 10 dana od dana podnošenja zahteva;

Rok za sprovođenje ovog programa je do 1. juna 2015. godine.

7. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju,

odnosno nosioci sprovođenja mera iz ovog programa

Ministarstvo nadležno za poslove privrede nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz tačke 4. ovog programa.

Nosioci sprovođenja mera iz ovog programa su jedinice lokalne samouprave utvrđene u skladu sa članom 1. Zakona, Kancelarija, Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, ministarstvo nadležno za poslove privrede i Fond za razvoj Republike Srbije.

8. Procena potrebnih finansijskih sredstava

i izvor finansiranja

Za ovu namenu opredeljena su sredstva u iznosu od RSD 500.000.000,00 iz sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/13, 116/14 i 142/14), razdeo 16 – Ministarstvo finansija, funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, aproprijacija, ekonomska klasifikacija 499 – Sredstva rezerve –stalna budžetska rezerva.

9. Praćenje realizacije programa

Fond je dužan da ministarstvu nadležnom za poslove privrede dostavi izveštaj o realizaciji ovog programa, kao i da, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije aktivnosti, tako što će u svakom momentu biti omogućen uvid u finansijsku dokumentaciju.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede će, periodično, izveštaj o realizaciji programa dostavljati Vladi radi informisanja.

Ostavite komentar