Uredba o utvrđivanju lučkog područja na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon i 92/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA PRISTANIŠTU

ZA POSEBNE NAMENE ZA PRETOVAR NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

U SREMSKIM KARLOVCIMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje na pristaništu za posebne namene za pretovar nafte i naftnih derivata u Sremskim Karlovcima u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 3484/15 i 3484/16, upisane u list nepokretnosti broj 6589 Katastarske opštine Sremski Karlovci, ukupne površine 40a 57m2.

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište pristaništa omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj:110-385/2017

U Beogradu, 24. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić,s.r.

Ostavite komentar