Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TC Niš 1 do Vrle III

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE

ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA 110 kV BROJ 113/x OD TC NIŠ 1 DO VRLE III

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene za infrastrukturni koridor visokonaponskog dalekovoda 110 kV broj 113/x od TS Niš 1 do Vrle III (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene infrastrukturnog koridora na delovima teritorije gradova Niša i Leskovca, kao i na delovima teritorije opština Doljevac, Gadžin Han, Vlasotince, Vladičin Han i Surdulica.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte) su: Referalna karta broj 1 – „Posebna namena prostora”, izrađena u razmeri 1:50000; Referalna karta broj 2.A – „Mreža naselja i infrastrukturni sistemi”, izrađena u razmeri 1:50000; Referalna karta broj 2.B – „Mreža naselja i infrastrukturni sistemi”, izrađena u razmeri 1:50000; Referalna karta broj 3 – „Prirodni resursi, zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara”, izrađena u razmeri 1:50000 i Referalna karta broj 4 – „Sprovođenje Prostornog plana”, izrađena u razmeri 1:100000.

Pregledna karta: Skica rasporeda detaljnih karata, sa vezom listova, izrađena u razmeri 1:100 000.

Grafički prikazi detaljne razrade posebne namene sa elementima za sprovođenje izrađeni su u razmeri 1:2500, i to: „Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/1” (delovi od 1. do 5), „Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/2” (delovi od 1. do 17), „Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/4” (delovi od 1. do 5) i „Detaljna karta dalekovoda 110 kV broj 113/5” (delovi od 1. do 12).

Grafičke prikaze iz st. 3, 4. i 5. ovog člana, izrađene u 13 primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3, 4. i 5. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (jedan komplet), Ministarstvu rudarstva i energetike (jedan komplet), gradu Nišu (jedan komplet), gradu Leskovcu (jedan komplet), opštini Doljevac (jedan komplet), opštini Gadžin Han (jedan komplet), opštini Vlasotince (jedan komplet), opštini Vladičin Han (jedan komplet), opštini Surdulica (jedan komplet) i „Elektromreža Srbije”, Beograd (tri kompleta).

Član 6.

Analitičko-dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, _____________

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar