Predlog uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o zaštiti specijalnog rezervata prirode „Uvac“

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni

glasnik RS”, br. 66/91, 83/92, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 53/95 i 135/04 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA

UREDBE O ZAšTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „UVAC”

član 1.

U Uredbi o zaštiti Specijalnog rezervata prirode „Uvac” („Službeni glasnik RS”, broj 25/06), posle člana 4. dodaje se član 4a koji glasi:

„Član 4a

Određuje se zaštitna zona Specijalnog rezervata prirode ’Uvac’ (u daljem tekstu: zaštitna zona) na delovima teritorije opština Nova Varoš, Sjenica, Prijepolje i Ivanjica i obuhvata prostor sliva reke Uvac oko zaštićenog područja Specijalnog rezervata prirode ’Uvac’ uzvodno od profila brane vodoakumulacije ’Radoinja’.

Granica zaštitne zone pruža se površinskom vododelnicom sliva iz stava 1. ovog člana obuhvatajući dolinske strane reke Uvac, Sjeničko polje i padine planina Murtenica, Čemernica, Javor, Velika Ninaja, Giljeva, Ozren i Zlatar koje pripadaju tom rečnom slivu.

U zaštitnoj zoni ne mogu se obavljati radovi i aktivnosti sa značajnim nepovoljnim uticajem na prirodne vrednosti životne sredine, a posebno one za koje se osnovano pretpostavlja da mogu izazvati narušavanje glavnih vrednosti i obeležja Specijalnog rezervata prirode ’Uvac’, pre svega biljnog i životinjskog sveta, voda i predela.

U pogledu obaveza upravljanja i staranja, Specijalni rezervat prirode ’Uvac’ i zaštitna zona čine jedinstveno zaštićeno prirodno dobro (u daljem tekstu: zaštićeno prirodno dobro).”

Član 2.

U članu 5. stav 1. menja se i glasi:

„Specijalnim rezervatom prirode ’Uvac’ upravlja i o zaštitnoj zoni stara se Društvo s ograničenom odgovornošću ’Rezervat Uvac’ (u daljem tekstu: staralac).”

U stavu 2. tačka 2) reči: „njegovu spoljnu granicu” zamenjuju se rečima: „njegove granice”, a tačka 7) menja se i glasi:

„7) određuje ribarsko područje u zaštićenom prirodnom dobru i upravlja ribolovnim vodama tog područja, u skladu sa zakonom;”

Član 3.

U članu 6. stav 1. posle reči: „Specijalnog rezervata prirode ’Uvac’” dodaju se reči: „i zaštitne zone”.

U stavu 2. posle tačke 4) dodaje se tačka 4a) koja glasi:

„4a) zadatke, uslove i mere na zaštiti voda i zemljišta, upravljanju otpadom i opasnim materijama, sanaciji i rekultivaciji degradiranih delova životne sredine;”

Član 4.

U članu 8. posle reči: „Specijalnog rezervata prirode ’Uvac’” dodaju se reči: „i zaštitne zone”.

Član 5.

U članu 9. stav 1. posle reči: „Specijalnog rezervata prirode ’Uvac’” dodaju se reči: „i zaštitne zone”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar