Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost

Na osnovu člana 24. stav 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se način izdavanja i overe isprava za koje je ugovorom, domaćim ili stranim propisom ili potvrđenim međunarodnim ugovorom predviđeno da prate robu u izvozu, odnosno uvozu i tranzitu, a nadležnost za izdavanje ili overu tih isprava nije propisana.

Član 2.

Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: Komora), na zahtev zainteresovanog lica, na način koji utvrdi svojim aktom, izdaje uverenje u vezi sa podacima kojima raspolaže.

Član 3.

Komora na zahtev zainteresovanog lica, na način koji utvrdi svojim aktom, overava fakture i druge isprave koje prate robu pri izvozu ili uvozu.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izdavanja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost („Službeni glasnik RS”, br. 106/05, 111/05 i 86/06).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 11.februara. 2007. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar