Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina

Na osnovu člana 219. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O VRSTI, KOLIČINI I VREDNOSTI ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE, ROKOVIMA, USLOVIMA I POSTUPKU ZA

OSTVARIVANjE PRAVA NA OSLOBOĐENjE OD PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se vrsta, količina i vrednost robe na koju se, u skladu sa odredbama Carinskog zakona, ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi, uslovi i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

II. VRSTA ROBE KOJA JE OSLOBOĐENA OD PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA ZA STRANA LICA

Član 2.

Strano lice oslobođeno je od plaćanja uvoznih dažbina na uvoz predmeta namenjenih službenim potrebama, ličnoj upotrebi i za pružanje humanitarne pomoći.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi potvrdu ministarstva nadležnog za spoljne poslove da su predmeti koji se uvoze namenjeni za službene potrebe, za pružanje humanitarne pomoći, odnosno za ličnu upotrebu korisnika povlastice.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na potvrdu iz stava 2. ovog člana.

III. VRSTA ROBE KOJA JE OSLOBOĐENA OD PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA ZA FIZIČKA LICA

Lični prtljag putnika

Član 3.

Putnici koji dolaze iz inostranstva oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, za lični prtljag dat na prevoz drugim prevoznim sredstvom, poštom ili na drugi način, na zahtev carinskog organa, podnosi odgovarajući dokaz da se radi o njegovom ličnom prtljagu.

Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina, pored predmeta ličnog prtljaga, na predmete koje unose iz inostranstva, do ukupne vrednosti od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Roba iz stava 3. ovog člana koja nije deljiva nije obuhvaćena ovom povlasticom.

Predmeti domaćinstva stranih državljana

Član 4.

Strani državljani koji su dobili državljanstvo i strani državljani koji su dobili azil, odnosno odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete za svoje domaćinstvo, osim na motorna vozila.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana, korisnik povlastice, uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, carinskom organu podnosi:

1) potvrdu nadležnog organa unutrašnjih poslova o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, odnosno potvrdu da je dobio azil ili odobrenje za stalno nastanjenje u Republici Srbiji;

2) spisak predmeta za domaćinstvo koje unosi, odnosno uvozi, sa naznačenjem vrste i količine predmeta.

Spisak predmeta domaćinstva iz stava 2. tačka 2) ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu u dva primerka, najkasnije uz zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Korisnik povlastice može da uveze predmete domaćinstva u roku od jedne godine od dana dobijanja državljanstva Republike Srbije, odnosno azila ili odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji.

Jedan primerak spiska predmeta domaćinstva iz stava 2. tačka 2) ovog člana carinski organ prilaže uz deklaraciju prilikom uvoza, a drugi, overeni primerak, vraća korisniku povlastice, naznačujući koji su predmeti uvezeni.

Ako korisnik povlastice naknadno uvozi predmete domaćinstva, prilikom njihovog uvoza podnosi carinskom organu svoj primerak overenog spiska predmeta domaćinstva, odnosno dopunu tog spiska koju overava carinski organ.

Carinski organ koji je overio spisak predmeta domaćinstva staviće o tome zabelešku na putnu ispravu korisnika povlastice, upisati datum i to overiti pečatom.

Predmeti domaćinstva domaćih državljana

Član 5.

Domaći državljani – članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila.

Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina, na predmete domaćinstva koje uvoze iz inostranstva u roku od jedne godine od dana povratka sa rada u inostranstvu, do ukupne vrednosti od 5.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, nezavisno od troškova prevoza.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana, korisnik povlastice uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina carinskom organu podnosi:

1) potvrdu da je na radu u inostranstvu proveo neprekidno najmanje dve godine.

Pod neprekidnim radom u inostranstvu podrazumeva se i vreme provedeno na godišnjem odmoru.

Potvrdu može izdati diplomatsko ili konzularno predstavništvo naše zemlje u inostranstvu. Potvrdu za članove posade domaćih brodova koji saobraćaju sa inostranstvom izdaje zapovednik broda, odnosno domaće ili drugo lice – vlasnik broda.

Ako korisnik povlastice ne raspolaže potvrdom u smislu stava 2. ove tačke, vreme provedeno na radu u inostranstvu dokazuje na drugi odgovarajući način (odgovarajućom ispravom strane službe za socijalno osiguranje ili stranog poslodavca i sl.);

2) spisak predmeta domaćinstva u dva primerka sa naznačenjem vrste i količine predmeta koje overava carinski organ, od kojih jedan prilaže uz deklaraciju, a drugi vraća korisniku.

Ako korisnik povlastice sukcesivno uvozi predmete domaćinstva u roku od jedne godine, dužan je da carinskom organu podnese primerak prethodno overenog spiska predmeta domaćinstva, kao i dopunu tog spiska koju overava carinski organ.

Carinski organ koji je prvi put overio spisak predmeta domaćinstva stavlja o tome zabelešku u putnu ispravu korisnika povlastice, upisuje datum i overava pečatom.

Carinski organ, na osnovu putne isprave ili na drugi način, utvrđuje dan povratka iz inostranstva korisnika povlastice.

Postupak stavljanja u slobodan promet predmeta domaćinstva sprovodi carinski organ nadležan prema mestu prebivališta korisnika povlastice.

Pošiljke male vrednosti poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu

Član 6.

Domaći i strani državljani oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, pod uslovom da te pošiljke nisu komercijalne prirode.

Lica iz stava 1. ovog člana oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na pošiljke male vrednosti koje besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, koje nisu komercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 45 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Pošiljka je nekomercijalne prirode, u smislu stava 1. ovog člana, ako:

1) se radi o povremenim pošiljkama,

2) se pošiljka sastoji od robe namenjene isključivo za ličnu upotrebu korisnika povlastice ili članova njegove porodice, koja po svojoj prirodi i količini ne ukazuje da se radi komercijalnoj pošiljci,

3) ne postoji bilo kakva obaveza plaćanja primaoca pošiljke.

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži duvan i duvanske proizvode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: 50 cigareta, 25 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu), 10 cigara, 50 g duvana za pušenje ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih duvanskih proizvoda.

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži alkohol i alkoholna pića, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: destilisana i žestoka alkoholna pića sa procentom alkohola većim od 22 %, nedenaturisani etil alkohol sa procentom alkohola od 80 % i više (1 litar) ili destilisana i žestoka alkoholna pića, aperitivi sa osnovom u vinu ili alkoholom i slična pića sa procentom alkohola ne više od 22 %, penušava i likerska vina (1 litar) ili odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića i ostalo vino (1 litar).

Ako pošiljka iz stava 1. ovog člana sadrži parfeme i toaletne vode, oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina odnosi se na sledeće količine: parfemi do 50 ml ili toaletne vode do 25 ml.

Vrednost pošiljke iz stava 2. ovog člana ne obuhvata iznos stvarno plaćenih troškova prevoza, odnosno poštarine.

Roba iz stava 1. ovog člana koja nije deljiva nije obuhvaćena ovom povlasticom.

Oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina ne odnosi se na pošiljke čija je ukupna vrednost veća od vrednosti propisane u stavu 1. ovog člana, kao ni na pošiljke koju domaći i strani državljani primaju od pravnih lica iz inostranstva.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina za robu koju korisnik povlastice iz stava 1. ovog člana prima iz inostranstva carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

Lekovi za ličnu upotrebu

Član 7.

Domaći i strani državljani oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na lekove za ličnu upotrebu koje primaju iz inostranstva u pošiljkama.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu fotokopiju lekarskog recepta koji je izdao domaći ili strani lekar ili drugi dokaz o potrebi upotrebe lekova (nalaz lekara, otpusna lista, mišljenje zdravstvene ustanove i sl.).

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

Predmeti nasleđeni u inostranstvu

Član 8.

Domaći državljani i strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete nasleđene u inostranstvu.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, podnosi carinskom organu odluku nadležnog domaćeg ili stranog suda, odnosno nadležnog stranog organa, ili potvrdu diplomatsko-konzularnog predstavništva u inostranstvu.

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, za korišćenje povlastice za nasleđene predmete lične garderobe ili predmete lične upotrebe umrlog lica kao dokaz se može podneti i umrlica.

Povlastica iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na predmete kupljene nasleđenim novcem, kao ni na predmete kupljene novcem dobijenim prodajom nasleđenih predmeta.

Ako je predmet nasleđivanja motorno vozilo, dokumenta o vlasništvu moraju da glase na ime ostavioca, odnosno na pravno lice čiji osnivač, odnosno vlasnik ili suvlasnik je bio ostavilac.

Odlikovanja, medalje, sportski ili drugi trofeji

Član 9.

Domaći državljani, strani državljani stalno nastanjeni u Republici Srbiji, privredna društva, zajednice i druge organizacije oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na odlikovanja, medalje, sportske trofeje i druge predmete koje dobijaju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice uz deklaraciju podnosi carinskom organu ispravu koju je izdao nadležni organ u zemlji ili organ ili organizacija strane zemlje kojom se dokazuje da je odlikovanje, medalju, spomenicu, sportski ili drugi trofej, odnosno predmet dobio u inostranstvu na takmičenju, izložbi ili priredbi od međunarodnog značaja.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Dela naučnika, književnika i umetnika

Član 10.

Naučnici, književnici i umetnici oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na sopstvena dela koja unose iz inostranstva.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi pismenu izjavu da su predmeti koje unosi njegova dela.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na izjavi.

Domaći državljani koji žive u pograničnom pojasu

Član 11.

Domaći državljani koji žive u pograničnom pojasu oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na proizvode zemljoradnje, stočarstva, ribarstva, pčelarstva i šumarstva dobijene sa svojih imanja koja se nalaze u pograničnom pojasu susedne države, kao i na priplod i ostale proizvode dobijene od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaša ili zimovanja nalazi na tim imanjima.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, koji živi u pograničnom pojasu, podnosi carinskom organu potvrdu nadležnog domaćeg ili stranog organa o posedovanju imanja koje se nalazi u pograničnom pojasu susedne države i daje usmenu izjavu da su proizvodi koje uvozi dobijeni sa tog imanja, odnosno da je priplod dobijen od stoke koja se nalazi na tom imanju.

Ortopedska i druga pomagala

Član 12.

Osobe sa invaliditetom oslobođene su od plaćanja uvoznih dažbina na ortopedska i druga pomagala i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštećenih telesnih organa.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu potvrdu medicinske ustanove, odnosno lekara specijaliste da je ortopedsko i drugo pomagalo zamena telesnog organa koji mu nedostaje ili oštećenog telesnog organa, odnosno rezervni deo ili potrošni materijal za korišćenje takvog pomagala.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Putnički automobili i druga motorna vozila

Član 13.

Osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze, roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Cariske tarife), uključujući „karavan“ i „kombi“ vozila, osim terenskih, koja unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi potvrdu ministarstva nadležnog za poslove rada i socijalne politike:

1) o stepenu telesnog oštećenja – za osiguranike sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, od cerebralne i dečije paralize, kao i od multipleks skleroze;

2) o stepenu telesnog oštećenja – za lica sa oštećenjem od najmanje 70%, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, od cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze;

3) o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, odnosno civilnog invalida rata (vojni invalidi od prve do pete grupe i civilni invalidi rata od prve do pete grupe);

4) da se radi o višestruko ometenom detetu koje je u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojem roditelji neposredno brinu.

Korisnik povlastice iz stav 1. ovog člana oslobođen je od plaćanja uvoznih dažbina na putnički automobil ili drugo motorno vozilo konstruisano prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702 Carinske tarife), uključujući „karavan” i „kombi” vozila, osim terenskih, zapremine cilindra do 2500 cm3.

Oprema za vršenje delatnosti od strane osoba sa invaliditetom

Član 14.

Osobe sa invaliditetom prve i druge grupe, kao i lica čiji stepen invaliditeta odgovara invaliditetu prve i druge grupe, koji se posle sprovedene profesionalne rehabilitacije osposobe za određenu delatnost oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu za vršenje te delatnosti koja se ne proizvodi u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice, uz pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, carinskom organu podnosi:

1) potvrdu nadležnog organa o tome da je rehabilitacija završena i da je osposobljen za vršenje određene delatnosti;

potvrdu Privredne komore Srbije da se oprema ne proizvodi u zemlji.

Specifična oprema, uređaji, instrumenti, rezervni delovi i potrošni materijal koje će koristiti organizacije osoba sa invaliditetom

Član 15.

Organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidni, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izjavu korisnika povlastice ili izjavu organizacije korisnika povlastice da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, kao i rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za potrebe korisnika povlastice sa posebnim potrebama;

2) potvrdu zdravstvene ustanove, odnosno lekara specijaliste kojom dokazuje da se roba iz tačke 1) ovog stava uvozi za ličnu upotrebu;

3) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Specifična oprema, uređaji i instrumenti za zdravstvo

Član 16.

Građani su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu zdravstvene ustanove kojom se dokazuje da se specifična oprema, uređaji i instrumenti, rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme uvoze za ličnu upotrebu;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

IV. VRSTA ROBE KOJA JE OSLOBOĐENA OD PLAĆANjA UVOZNIH DAŽBINA ZA PRAVNA I DRUGA LICA

Roba za izvršavanje humanitarnih zadataka organizacija Crvenog krsta

Član 17.

Organizacije Crvenog krsta oslobođene se od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju uvezu iz inostranstva, koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, a koja služi za izvršavanje njihovih humanitarnih zadataka.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izjavu da će uvezenu robu koristiti za izvršavanje svojih humanitarnih zadataka;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

Oprema i delovi te opreme namenjeni za gašenje požara i za spasilačke delatnosti za vatrogasne i spasilačke organizacije i društva

Član 18.

Vatrogasne i spasilačke organizacije i društva oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu i delove te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji, a namenjeni su za gašenje požara i za spasilačke delatnosti.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojom se dokazuje da se oprema i delovi te opreme uvoze za potrebe vatrogasnih, odnosno spasilačkih organizacija i društava;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se oprema, odnosno delovi te opreme koji se uvoze ne proizvode u zemlji.

Zbirke, delovi zbirke i pojedinačni predmeti namenjeni muzeju ili umetničkoj galeriji, odnosno arhivski materijal namenjen arhivu

Član 19.

Muzeji i umetničke galerije oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na zbirke, delove zbirki i pojedinačne predmete koji su njima namenjeni, kao i arhivi – za arhivski materijal.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi izjavu da su zbirke, delovi zbirki i pojedinačni predmeti koji se uvoze namenjeni muzeju ili umetničkoj galeriji, odnosno da je arhivski materijal namenjen arhivu.

Roba koja služi za neposredno obavaljanje naučne, obrazovne, kulturne, sportske, rekreativne, humanitarne, verske delatnosti, tehničke kulture, umetnosti, delatnosti zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrole kvaliteta životne sredine

Član 20.

Lica, osim fizičkih, koja se bave naučnom, obrazovnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom, humanitarnom, verskom delatnošću, tehničkom kulturom, umetnošću, delatnostima zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrolom kvaliteta životne sredine oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji, a služi neposredno za obavljanje tih delatnosti, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod iz registra nadležnog organa da se korisnik povlastice bavi naučnom, obrazovnom, kulturnom, sportskom, rekreativnom, humanitarnom, verskom delatnošću, tehničkom kulturom, umetnošću, delatnostima zaštite prirode i kulturnih dobara i kontrolom kvaliteta životne sredine;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji;

3) izjavu korisnika povlastice da roba služi neposredno za obavljanje delatnosti.

Carinski organ može da zahteva od korisnika povlastice da priloži potvrdu ili mišljenje nadležnog organa kojim se potvrđuje da roba koja se uvozi služi neposredno za obavljanje delatnosti korisnika povlastice.

Roba za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine

Član 21.

Lica, osim fizičkih oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju besplatno prime iz inostranstva za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice podnosi carinskom organu:

1) izjavu ili fakturu inostranog pošiljaoca iz koje se vidi da se roba šalje besplatno;

2) izvod iz odgovarajućeg registra iz kojeg se utvrđuje delatnost korisnika povlastice;

3) izjavu korisnika povlastice da roba služi za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine.

Ako korisnik povlastice prima iz inostranstva besplatno, u humanitarne svrhe, lekove, sitne medicinske instrumente, ortopedska pomagala, sanitetski materijal, hranu i bezalkoholna pića, tekstilne proizvode (odeću, posteljinu, ćebad i sl.), obuću i dečje igračke pored dokaza iz stava 2. ovog člana, podnosi i specifikaciju robe u kojoj je naznačen trgovački naziv i količina, carinski organ o oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina stavlja zabelešku na deklaraciji.

Specifična oprema, uređaji i instrumenti i njihovi rezervni delovi, kao i lekovi za privredna društva u oblasti zdravstva

Član 22.

Privredna društva u oblasti zdravstva oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i za lekove koji se koriste u bolničkom lečenju, koji se ne proizvode u zemlji i ako se uvoze radi opremanja i potreba tih privrednih društava u skladu sa programima razvoja zdravstva.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu ministarstva nadležnog za poslove zdravstva kojom se dokazuje da se specifična oprema, uređaji i instrumenti za zdravstvo, njihovi rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i lekovi koji se koriste u bolničkom lečenju, uvoze radi opremanja i potreba pravnih lica u oblasti zdravstva;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

Oprema i rezervni delovi za privredna društva za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Član 23.

Privredna društva za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje invalida oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu i rezervne delove koji se ne proizvode u zemlji, a koriste se za profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje invalida.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izvod iz Registra privrednih subjekata da se korisnik povlastice bavi profesionalnim osposobljavanjem i zapošljavanjem osoba sa invaliditetom;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji;

3) izjavu korisnika povlastice da roba služi za profesionalno osposobljavanje i radno angažovanje osoba sa invaliditetom.

Oprema za zaštitu životne sredine

Član 24.

Lica, osim fizičkih oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na opremu koja se ne proizvodi u zemlji, a služi neposredno za zaštitu životne sredine.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) potvrdu ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine da roba koja se uvozi služi neposredno za zaštitu životne sredine;

2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji.

Medalje i plakete

Član 25.

Lica, osim fizičkih oslobođena su od plaćanja uvoznih dažbina na medalje i plakete koje primaju iz inostranstva radi dodeljivanja na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi izjavu o organizovanju međunarodnog takmičenja u zemlji i da će medalje i plakete dodeljivati na tom takmičenju.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na izjavi.

V. VRSTA ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE

Reklamni materijal i uzorci

Član 26.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na reklamni materijal i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi:

1) izjavu ili drugi dokaz stranog pošiljaoca da reklamni materijal i uzorke šalje besplatno;

2) svoju izjavu da će taj materijal besplatno podeliti u reklamne svrhe, odnosno da će uzorke upotrebiti u svrhe za koje su uvezeni.

Carinski organ će uzorke učiniti neupotrebljivim za trgovačke svrhe (stavljanjem žigova, bušenjem ili na drugi način), s tim da se ne uništi njihova osnovna funkcionalna vrednost i upotrebljivost za svrhe za koje su uvezeni.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na izjavi.

Reklamnim materijalom i uzorcima, u smislu ovog člana, smatra se:

1) štampani ili snimljeni materijal, objave, oglasi, plakati, katalozi, mikrofilmovi i drugi oblici trgovinskog obaveštavanja o robi, prevozu i uslugama koje pruža strani pošiljalac, razni reklamni predmeti na kojima je vidno utisnuta firma stranog pošiljaoca sa kojim korisnik povlastice održava poslovne veze, do ukupne vrednosti od 3.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

2) uzorci čija pojedinačna vrednost nije veća od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti, a koji se primaju radi pribavljanja porudžbine ili ponude robe, odnosno zaključenja ugovora o proizvodnji te robe, kao i za prikazivanje, ispitivanje i sl.

Reklamnim materijalom i uzorcima iz stava 5. ovog člana ne smatraju se cigarete, žestoka alkoholna pića, parfemi i drugi kozmetički preparati i druga roba široke potrošnje, osim kada način i veličina pakovanja ukazuju da služe za demonstracije.

Izuzetno od stava 5. tačka 1. ovog člana reklamnim materijalom i uzorcima smatraju se i parfemi i drugi kozmetički preparati, kao i druga roba široke potrošnje i drugi reklamni predmeti čija pojedinačna vrednost nije veća od dva evra u dinarskoj protivvrednosti na kojima nije utisnuta firma stranog pošiljaoca, a koji služe za besplatnu podelu uz časopise ili druge stručne publikacije koje se štampaju u Republici Srbiji.

Roba iz st. 5. i 7. ovog člana ne može se prodavati niti upotrebljavati u druge svrhe osim u svrhe zbog kojih je uvezena.

Predmeti stranih izlagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji

Član 27.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na predmete stranih izlagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji, koje unose i primaju iz inostranstva radi uobičajene raspodele ili potrošnje za vreme održavanja sajmova, odnosno izložbi.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi pismeni zahtev za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina u kojem će naznačiti firmu izlagača, ime lica na koje glasi izlagački karton i vrstu, količinu i vrednost robe koja se uvozi, odnosno prima iz inostranstva radi uobičajene raspodele ili potrošnje na sajmu, odnosno izložbi.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na zahtevu.

Predmetima iz stava 1. ovog člana, u smislu ove uredbe, smatraju se:

1) uzorci strane robe izložene na međunarodnom sajmu ili izložbi u zemlji ili uzorci napravljeni od takve robe, pod uslovom:

– da se dele besplatno;

– da su neznatne vrednosti u odnosu na cenu po jedinici mere iste vrste robe;

– da su upakovani ili pripremljeni za uobičajenu raspodelu i potrošnju u pakovanjima koja su očigledno manja od standardnih pakovanja za prodaju na malo;

2) reklamni materijal do ukupne dinarske vrednosti od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, pod uslovom da vrednost pojedinog predmeta nije veća od 50 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

3) cigarete do 1.000 komada, druge duvanske prerađevine do 0,5 kg, žestoka alkoholna pića do 10 litara i druga roba, osim kozmetičkih preparata, parfema i kolonjskih voda, do ukupne vrednosti od 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

4) predmeti po jednom izlagačkom kartonu na ime jednog predstavnika strane firme – stranog državljanina sa prebivalištem u inostranstvu, s tim što jedna strana firma može ostvariti povlasticu za najviše pet izlagačkih kartona;

5) prehrambeni proizvodi i alkoholna pića koji se dele besplatno u količinama neophodnim za ocenjivanje njihovog kvaliteta radi dodeljivanja nagrada;

6) predmeti namenjeni za prikazivanje, odnosno demonstriranje mašina ili aparata koji će se utrošiti ili uništiti u toku prikazivanja, odnosno demonstriranja;

7) predmeti koji služe i koji će se upotrebiti za izgradnju, prilagođavanje i dekorisanje privremenih štandova (boje, lakovi, tapeti, tapisoni i sl.);

8) katalozi, prospekti, oglasi, kalendari i fotografije, ako je očigledno da su namenjeni za korišćenje kao propagandni materijal za izloženu stranu robu ako se dele besplatno;

9)formulari i drugi štampani materijal koji su potrebni za administraciju izlagača za vreme održavanja međunarodnog sajma, odnosno izložbe u zemlji.

Žigovi, patenti, modeli, prateće isprave, prijave i podnesci za priznavanje prava

Član 28.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na žigove, patente, modele i prateće isprave, kao i prijave i podneske za priznavanje prava, koji se dostavljaju organizacijama za zaštitu prava intelektualne svojine.

Radi korišćenja povlastice iz stava 1. ovog člana korisnik povlastice carinskom organu podnosi izjavu da se žigovi, patenti, modeli i prateće isprave, kao i prijave i podnesci za priznavanje prava dostavljaju organizaciji za zaštitu prava intelektualne svojine.

O oslobađanju od plaćanja uvoznih dažbina carinski organ stavlja zabelešku na deklaraciji.

Pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode

Član 29.

Uvozne dažbine se ne plaćaju na pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode.

Pošiljkom male vrednosti, nekomercijalne prirode, u smislu stava 1. ovog člana, osim pošiljki koje se sastoje od alkohola i alkoholnih pića, parfema i toaletne vode, duvana i duvanskih proizvoda, smatraju se:

1) pošiljke čija vrednost ne prelazi 25 evra, u dinarskoj protivvrednosti;

2) javne isprave, trgovačka korespodencija, poslovne knjige, robna, pravna i finansijska dokumentacija, čekovi, menice, obveznice, akcije i efektivni strani novac, kao i privatna korespodencija.

O oslobođenju od plaćanja uvoznih dažbina za robu iz stava 1. ovog člana carinski organ stavlja zabelešku na poštansko-carinskoj prijavi, odnosno na deklaraciji.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Propisi koji prestaju da važe

Član 30.

Danom početka primene ove uredbe prestaju da važe čl. 246. do 274. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga („Službeni glasnik RS” br. 127/03, 20/04, 24/04, 63/04, 104/04, 44/05, 71/05, 76/05, 106/05, 5/06, 47/06, 86/06, 10/07, 25/07, 80/07, 9/09, 26/09, 28/09, 57/09 i 96/09).

Stupanje na snagu

Član 31.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od tridesetog dana od dana stupanja na snagu.

05 Broj

U Beogradu, 8. jula 2010. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar