Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA SA NASLONOM VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2007. GODINU

Član 1.

U Uredbi o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 64/07) u članu 7. stav 1. posle reči: „2007. godine” zapeta se zamenjuje tačkom, a reči: „i to do datuma inspekcijskog pregleda” brišu se.

Stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. posle reči: „ime i prezime” dodaju se reči: „odnosno naziv”.

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

Član 2.

U članu 10. reči: „najkasnije do 30. septembra 2007. godine” brišu se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4183/2007-2

U Beogradu, 25. oktobra 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIKVojislav Koštunica, s.r.

Ostavite komentar