Uredba o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitara za mirno rešavanje radnih sporova

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova («Službeni glasnik RS», broj 125/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA

MIRITELjA I ARBITARA ZA MIRNO REŠAVANjE

RADNIH SPOROVA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se visina nagrade miritelja za rad u kolektivnom radnom sporu i arbitra za rad u individualnom radnom sporu, naknada njihovih troškova nastalih u postupku mirenja, odnosno u postupku pred arbitrom, kao i uslovi za ostvarivanje ovih prava.

Član 2.

Miritelj i arbitar imaju, u skladu sa zakonom, pravo na nagradu za svoj rad.

Miritelj, odnosno arbitar ostvaruje pravo na nagradu za rad pod uslovom da obavi poslove utvrđene u članu 3. ove uredbe.

Član 3.

Miritelj, odnosno arbitar ima pravo na nagradu za rad, i to:

1) na ime pripreme za vođenje postupka mirnog rešavanja radnog spora (proučavanje materijala, zakazivanje rasprave i dr.) – u iznosu od 2.000 dinara, po jednom sporu;

2) za učešće u kolektivnom pregovaranju, odnosno za rad u postupku – u iznosu od 4.000 dinara, po jednom učešću, odnosno raspravi, kao i za postupak mirenja neposrednim kontaktom sa stranama u sporu;

3) za donošenje odgovarajućeg akta (preporuka, rešenje) – u iznosu od 5.000 dinara, po jednom aktu.

Nagrada miritelja, odnosno arbitra za jedan mesec, po svim osnovima iz stava 1. ovog člana, ne može da iznosi više od 20.000 dinara.

Član 4.

Obračun i isplatu nagrade miriteljima i arbitrima vrši Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, prema raspoloživim podacima o obavljenom radu u proteklom mesecu.

Član 5.

Miritelju, odnosno arbitru pripada naknada troškova koje je imao u postupku mirnog rešavanja radnih sporova, i to:

1) za putne troškove – u visini stvarnih izdataka za putovanje sredstvima javnog saobraćaja;

2) za noćenje – u visini stvarnih troškova noćenja u hotelu, osim za noćenje u hotelu koji je kategorizovan sa četiri i više zvezdica;

3) za dnevnicu – u visini od 5% od prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

4) za ostale troškove (rezervacije, prevoz prtljaga, gradski prevoz, službeni telefonski razgovori i sl.) – u visini stvarnih troškova;

5) za izgubljenu zaradu zbog odsustva sa rada radi vršenja dužnosti miritelja, odnosno arbitra – u visini zarade koju bi ostvario da nije odsustvovao sa rada.

Član 6.

Obračun i isplatu naknade troškova miriteljima i arbitrima vrši Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, po pravilu, na dan dostavljanja dokaza o nastalim troškovima, a najkasnije u roku od tri dana od dana dostavljanja dokaza.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj

U Beogradu _________ 2005. god.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar