Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 182. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS” br. 101/05 i 63/09 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05-ispravka 101/07, 65/08)

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Član 1.

U Uredbi o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova („Službeni glasnik RS” broj 3/09) član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Naknada za troškove izdavanja vrednosnih obrazaca i registarskih tablica u bruto iznosu i fotokopiranje dokumentacije iznosi:

1. Vozačka dozvola……………………………………………………………… 800,00 din.

2. Probna vozačka dozvola………………………………………………….. 500,00 din.

3. Saobraćajna dozvola…………………………………………………….. 1200,00 din.

4. Potvrda o privremenoj registraciji……………………………… 300,00 din.

5. Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu………… 400,00 din.

6. Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu………….. 400,00 din.

7. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par)………………………. 2000,00 din.

8. Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz –sa oznakom „TX” (par)……………………………………………………….2000,00 din.

9. Registarske tablice za teške četvorocikle odnosno putnička vozila po izboru (par)…………………………………………………… 80.000,00 din.

10. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila (komad)…………………………………………………….2000,00 din.

11. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila po izboru (komad)…………………………………80.000,00 din.

12. Registarska tablica za motocikle i teške tricikle

(komad)……………………………………………………………………………..1.205,00 din.

13. Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle

(komad)……………………………………………………………………………..1205,00 din.

14. Registarske tablice za motokultivatore (par)…………….1069,00 din.

15. Registarske tablice za traktore i radne mašine (par)..1069,00 din.

16. Registarska tablica za priključna vozila (komad)………..1069,00 din.

17. Registarska tablica za priključno vozilo za traktor

(komad)……………………………………………………………………………..1005,00 din.

18. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (par)…………………………. 2000,00 din.

19. Dopunska elipsoidna registarska tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakama „CMD” „CD” „CC” (komad)………………………………. 1506,00 din.

20. Registarska tablica za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad)……………………………1570,00 din.

21. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A“ (komad)…………………………………….. 1205,00 din.

22. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad)……………………………………2000,00 din.

23. Registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom „RP” (par) ………………………………………………………2335,00 din.

24. Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom „RP” (komad)……………………………………………………………………………..1205,00 din.

25. Registarska tablica za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom „RP” (komad)………………………………………. 1167,00 din.

26. Posebna zadnja registarska tablica za privremeno registrovane teške četvorocikle odnosno putnička vozila „RP” (komad).2000,00 din.

27. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (par) ………………………………………………………..2000,00 din.

28. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad)……………………………………………………..1205,00 din.

29. Registarska tablica za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad)……………………. 1069,00 din.

30. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad)……………………………………………………………………………..2000,00 din.

31. Crvene registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par)……..2000,00 din.

32. Crvena registarska tablica za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad)…………………………………. 1069,00 din.

33. Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila „Proba” (za upotrebu po jednom danu) ……………………………………………………834,00 din.

34. Troškovi na ime naknade za fotokopiranje dokumentacije iz službenih evidencija po zahtevu stranke (po listu)………………………………………….324 din.

35. Oružni list…………………………….132,00 din.

36. List testa-upitnika za polaganje vozačkog ispita ……………………….. 264,00 din.

37. Obrazac-nalepnica viza……….372,00 din.

38. Turistička propusnica………..372,00 din.

39. Tablice „L” za obuku motociklista i traktorista (koje se vraćaju nakon upotrebe po jednom danu) komad…………………..420,00 din.

Od bruto iznosa navedenih u stavu 1. tač- 1 – 33. ovog člana na račun Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca broj 980-333-07 uplaćuju se sledeći iznosi:

1) sa pozivom na broj 022108

1. Vozačka dozvola………………………………………………………………233,00 din.

2. Probna vozačka dozvola…………………………………………………..38,00 din.

2) sa pozivom na broj 022109

3. Saobraćajna dozvola……………………………………………………..673,00 din.

4. Potvrda o privremenoj registraciji……………………………29,50,00 din.

3) sa pozivom na broj 022111

5. Registraciona nalepnica za unutrašnju upotrebu…………215,00 din.

6. Registraciona nalepnica za spoljašnju upotrebu…………..215,00 din.

4) sa pozivom na broj 022110

7. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila (par)……………………….999,00 din.

8. Registarske tablice za vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz –sa oznakom „TX» (par)……………………………………………………….999,00 din.

9. Registarske tablice za teške četvorocikle odnosno putnička vozila po izboru (par)……………………………………………………… 7624,00 din.

5) sa pozivom na broj 022112

10. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila (komad)…………………………………………………….999,00 din.

11. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila po izboru (komad)…………………………………….7624,00 din.

12. Registarska tablica za motocikle i teške tricikle (komad) ……………………………………………………………..505,00 din.

13. Registarska tablica za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle

(komad)……………………………………………………………………………..505,00 din.

14. Registarske tablice za motokultivatore (par)…………….569,00 din.

15. Registarske tablice za traktore i radne mašine (par)..569,00 din.

16. Registarska tablica za priključna vozila (komad)………..569,00 din.

17.Registarska tablica za priključno vozilo za traktor (komad) ………………………………………………………………………………505,00 din.

18. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A”(par)………………………………………………999,00 din.

19. Dopunska elipsoidna registarska tablica za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakama „CMD”, „CD”, „CC” (komad) …………………………………505,00 din.

20. Registarska tablica za priključna vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad) …………………………….. 569,00 din.

21. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad)…………………………………………………….505,00 din.

22. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Srbiji i njihovog osoblja sa oznakom „A” (komad)……………………………………………………..999,00 din.

23. Registarske tablice za privremeno registrovane teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse, trolejbuse i teretna vozila sa oznakom „RP” (par) ………………………………………………………1334,00 din.

24. Registarska tablica za privremeno registrovane mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle sa oznakom „RP” (komad) ……………………………………………………………………………..505,00 din.

25. Registarska tablica za privremeno registrovano priključno vozilo sa oznakom „RP” (komad)……………………………………….667,00 din.

26. Posebna zadnja registarska tablica za privremeno registrovane teške četvorocikle odnosno putnička vozila „RP” (komad)..999,00 din.

27. Registarske tablice za teške četvorocikle, putnička vozila, autobuse i teretna vozila koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (par) ………………………………………………………..999,00 din.

28. Registarska tablica za mopede, lake i teške tricikle, lake četvorocikle i motocikle koji se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) ………………………………………………………..505,00 din.

29. Registarska tablica za priključno vozilo koje se odvozi iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad)……………………… 569,00 din.

30. Posebna zadnja registarska tablica za teške četvorocikle odnosno putnička vozila koja se odvoze iz Republike Srbije sa oznakom „RPE” (komad) ………………………………………………………………………………999,00 din.

31. Crvene registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (par)……….999,00 din.

32. Crvena registarska tablica za priključna vozila koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije osovinsko opterećenje sopstvene mase je veće od dozvoljenog opterećenja (komad) …………………………………………………….569,00 din

33. Kartonske tablice za privremeno označavanje vozila „Proba” (par) …………………………………………………………………………………………..334,00 din.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2011. godine.

05 Broj: 110-10009/2010

U Beogradu, 30. decembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar