Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u 2004. godini

Na osnovu člana 99. stava 5. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96),

UREDBU

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENjE VODA,

NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA I NAKNADE ZA IZVAĐENI

MATERIJAL IZ VODOTOKA U 2004. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

Član 2.

Naknada za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) neprerađene sirove vode koja se neposredno zahvata 0,086 dinara po 1m3 vode;

2) vode kvaliteta za piće koja se zahvata radi prodaje preduzećima i drugim pravnim licima 0,247 dinara po 1m3 vode i građanima 0,126 dinara po 1m3 vode;

3) vode kvaliteta za piće koja se zahvata za svoje potrebe 0,215 dinara po 1m3 vode;

4) proizvođače koji flaširaju mineralne i prirodne vode 0,600 dinara za svaki prodati litar vode;

5) ribnjake-toplovodne i hladnovodne 6,00 dinara za svaki kilogram prodate ribe.

Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu iz stava 1. ovog člana za svaki kilovat-čas proizvedene električne energije u hidroelektranama i to 2,3%, a u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja 1,25% na cenu jednog kilovat-časa od 1,86 dinara.

Član 3.

Naknada za zaštitu voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata; crne metalurgije, obojene metalurgije; tekstilne industrije; hemijske industrije; industrije papira, celuloze, kože i tekstila; svinjogojskih farmi; klanične industrije i servise vozila i mašina 2.760 dinara po 1m3 vode;

2) otpadne vode iz oblasti brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke industrije i građevinske industrije 1,610 dinara po 1m3 vode;

3) otpadne vode iz oblasti drvne i drvno-prerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana 1,552 dinara po 1m3 vode;

4) komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima kanalizacije 0,115 dinara po 1m3 vode;

5) ostale vrste otpadnih voda 0,770 dinara po 1m3 vode;

6) termoelektrane sa otvorenim-protočnim sistemom za hlađenje za svaki kilovat-čas proizvedene električne energije i to 1,25% na cenu jednog kilovat-časa od 1,86 dinara.

Ako obveznik plaćanja naknada iz stava 1. tač. 1, 2, 3. i 5. ovog člana ispušta otpadne vode u kanalizaciju plaća naknadu u visini određenoj za kategoriju kojoj pripada.

Visina naknade za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana uvećava se u zavisnosti od stepena zagađenosti prijemnika, i to za:

1) prijemnike I klase za 50%,

2) prijemnike II klase za 25%.

Član 4.

Ako obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda, ispušta otpadne vode prečišćenje samo u uređaju za primarno prečišćavanje i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, obveznik plaća, i to:

1) 80% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 50%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

2) 50% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 70%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

3) 30% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 90%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode.

Uređajem za primarno prečišćavanje otpadnih voda (mehaničko), u smislu ove uredbe, smatraju se objekti i oprema u kojima se iz otpadnih voda uklanjaju samo neki od zagađujućih materija (plivajuće i grube materije, pesak, masti, ulja i drugo).

Član 5.

Ako obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda ispušta otpadne vode prečišćenje u uređajima za sekundarno prečišćavanje i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, obveznik plaća, i to:

1) 50% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 50%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

2) 25% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 70%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode;

3) 10% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako se prečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih materija za 85%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih voda treba da se uklone iz vode.

Naknadu za zaštitu voda ne plaćaju obveznici koji su izgradili uređaje za prečišćavanje otpadnih voda i ako kvalitet prečišćenih voda odgovara propisanoj klasi vode u recipjentu pri merodavnom proticaju voda.

Član 6.

Količine korišćenih i količine otpadnih voda utvrđuju se mernim uređajima.

Količine korišćenih i količine otpadnih voda obveznika koji nemaju merne uređaje utvrđuju se na osnovu podataka iz tehničke dokumentacije o maksimalnim količinama voda koje se zahvataju i ispuštaju u radnom procesu pri punom kapacitetu.

Član 7.

Umanjenje naknade u smislu čl. 4. i 5. ove uredbe vrši se na zahtev obveznika plaćanja naknade za zaštitu voda, s tim što se uz zahtev podnosi izveštaj koji je sačinjen u skladu sa članom 59. Zakona o vodama, od strane preduzeća i drugih pravnih lica koja su ovlašćena za vršenje ovih ispitivanja.

Član 8.

Obveznik plaća naknadu iz čl. 2. i 3. ove uredbe mesečno, i to najkasnije do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Tokom godine obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da kvartalno vrši sravnjivanje svojih obaveza sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za obveznike na teritoriji AP Vojvodine.

Za obveznike plaćanja naknada iz čl. 2, 3, 4. i 5. ove uredbe koji nemaju merne uređaje akontativno plaćanje naknade se utvrđuje na osnovu člana 6. ove uredbe.

Član 9.

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka plaća se za izvađeni pesak, šljunak i kamen iz korita vodotoka, koji ne sadrži primese drugih korisnih komponenata u iznosu od 30,00 dinara po 1m3 ako se vrši radi poboljšanja režima voda.

Naknada za izvađeni materijal sa obale vodotoka (izvan korita vodotoka), na degradiranom zemljištu, plaća se za izvađeni pesak, šljunak i drugi materijal u iznosu od 40 dinara po1m3 .

Naknada za izvađeni materijal sa obale vodotoka (izvan korita vodotoka), na poljoprivrednom, šumskom i drugom zemljištu, plaća se za izvađeni pesak, šljunak i kamen u iznosu od 60 dinara po 1m3 izvađenog materijala.

Naknadu iz st. 1, 2. i 3. ovog člana obveznik plaća na osnovu izveštaja o izvađenim količinama materijala koji dostavlja Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za obveznike na teritoriji AP Vojvodine, najkasnije do 3. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Član 10.

Obveznik plaća naknadu iz člana 9. ove uredbe mesečno i to najkasnije do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Tokom godine obveznik iz stava 1. ovog člana dužan je da kvartalno vrši sravnjivanje svojih obaveza sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za obveznike na teritoriji AP Vojvodine.

Član 11.

Umanjenje naknade iz člana 9. ove uredbe vrši se na zahtev obveznika plaćanja naknade s tim što se uz zahtev podnosi: geološka podloga, izveštaj ovlašćenih preduzeća ili organizacija i zapisnik republičkog vodoprivrednog inspektora.

Član 12.

Obračun i zaduženja obveznika plaćanja naknada iz ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za obveznike na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva ostvarena od naknada predviđenih ovom uredbom, prihod su budžeta Republike Srbije, osim sredstava ostvarenih od naknada na teritoriji AP Vojvodina koja su prihod budžeta AP Vojvodina.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

5 broj

U Beogradu, 6. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Potpredsednik,

OBRAZLOŽENjE

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u 2004. godini sadržan je u odredbi člana 99. stav 5. Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 46/91 … 54/96), kojom je propisano da visinu naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka utvrđuje Vlada Republike Srbije.

II. Razlozi za donošenje uredbe

U skladu sa odredbama čl. 103, 104. i 105. Zakona o vodama naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih, podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi, naknada za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini, stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava, odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja, koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode, a naknada za izvađeni pesak, šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka, strudova, napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije, plaća se prema količini izvađenog materijala, s tim što ovu naknadu ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska, šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda.

Vodoprivredne delatnosti navedene u članu 82. Zakona o vodama (praćenje, održavanje i unapređivanje vodnog režima, održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata, organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, obezbeđenje vode za korišćenje, organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozija, izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede, organizovanje studijsko istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede, odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području, vršenje investitorskih poslova kod izgradnje, odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i dr.), kao i poslovi od opšteg interesa navedene u članu 99a. stav 1. prednje navedenog zakona o vodama (izgradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija, hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika, odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu priključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom, preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja, zaštita zemljišta od erozije, studijsko istražni radovi, realizacija obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji) finansiraju se, pored drugih sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene, i iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, a prema godišnjem programu koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obzirom da se u 2004. godini planiraju značajniji radovi na izgradnji rekonstrukciji i održavanju vodoprivrednih objekata, jer je u prethodnom dugogodišnjem periodu zbog simboličnih ulaganja u vodoprivredne objekte smanjenja funkcionalnost tih objekata, to je potrebno iz sopstvenih prihoda vodoprivrede (naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka) obezbediti veća finansijska sredstva za finansiranje vodoprivredne aktivnosti u 2004. godini.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naručilo je, i u 2003. godini su urađene studije: “Projekat reorganizacije vodoprivrede” i “Studija održivog razvoja vodoprivrede”. Oba dokumenta na stručan, jasan i konkretan način ukazuju koje mere u narednom periodu treba preduzeti u oblasti vodoprivrede.

Bitne činjenice koje su zahtevale da se u 2004. godini, ali i u nekoliko narednih godina, poveća visina naknada za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka su:

1. Podaci iz studija ukazuju da su potrebna sredstva, na godišnjem nivou, za redovno održavanje vodoprivrednih objekata oko 307 miliona EU, za amortizaciju oko 368 miliona EU i za investiciono ulaganje oko 250 miliona EU, što sve ukupno iznosi 925 miliona EU odnosno oko 63.000.000.000 dinara.

2. Podatak da je u 2003. godini ovo ministarstvo u skladu sa Uredbom o visini naknada za koiršćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u 2003. godini obračunalo naknade od 1.628.000.000 dinara i podatak da su javna vodoprivredna preduzeća u 2003. godini na osnovu odluka Upravnih odbora tih preduzeća obračunala naknade od 1.810.000.000 dinara, što ukupno iznosi 3.438.000.000 dinara, jasno ukazuje da ovaj prihod iznosi samo 5,4% od stvarnih potreba.

3. Ne opominju samo brojke već i saznanja o: velikim problemima u domenu vodoprivrede prouzrokovani opštim propadanjem privrede i društva u prethodnom periodu, da nemamo dovoljno kvalitetne vode za piće, da nam je voda jako zagađena, da nam poplave stalno prete i prave štete, da nam je neophodna čista voda za navodnjavanje zemlje, itd.

4. Obzirom da je strateški cilj Republike Srbije ulazak u EU to su i Evropske direktive u oblasti vodoprivrede dokumenta koji nam ne daju pravo da se i dalje u ovoj oblasti ponašamo na način kao do danas.

Naravno treba imati u vidu i promene u društvu – privatizacija privrednih preduzeća, privlačenje stranog kapitala u ovaj sektor, reorganizacija javnih preduzeća u ovom sektoru i sl., što sve ide u prilog velikih promena u ovoj grani tj. hvatanje koraka ka privrednoj delatnosti u vodoprivredi.

Prednje izneti razlozi nedvosmisleno ukazuju da je krajnji trenutak da se promeni odnos prema vodnim resursima, i da se veća pažnja usmeri ka njihovom mudrom i racionalnom korišćenju.

III. Sadržaj uredbe

Uredbom o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u 2004. godini utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Zakonu o vodama.

Uporedni pregled visine i planiranih prihoda od naknade za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda u 2003. i 2004. godini (član 2. Uredbe) dat je u tabeli:

Opis 2003. godina 2004. godina Jed. mere Cenadinara Vredn.106 din. Jed. mere Cenadinara Vred.106 din. 2.1 Neprerađene sirove vode koja se neposredno zahvata m3 0,075 144 m3 0,0863 165 2.2 Voda kvaliteta za piće – pravnim licima m3 0,215 19 m3 0,247 21 2.2 Voda kvaliteta za piće – građanima m3 0,110 36 m3 0,126 41 2.3 Voda kvaliteta za piće koja se zahvata za svoje potrebe m3 0,187 17 m3 0,215 19 2.4 Proizvođači koji flaširaju prirodne i mineralne vode l 0,110 52 l 0,60 283 2.5 Ribnjake – topolovodne i hladnovodne kg 3% 5 kg 6,00 6 2.6 Proizvođači električne energije u hidroelektranama cena/kwh 2,3% 320 cena/kwh 2,3% 405 2.7 Proizvođači električne energije u termoelektanama sa recilkul. sistemom hlađenja cena/kwh 1,25% 115 cena/kwh 1,25% 145 UKUPNO: 708 1.085

Članom 2. ove uredbe, pored novih visina naknada za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda, predlaže se i da naknada za ribnjake – toplovodne i hladnovodne bude utvrđena u iznosu od 6,00 dinara za svaki kg prodate ribe, a ne u procentima od veleprodajne cene za svaki kg prodate ribe, kako je bilo utvrđeno u Uredbi za 2003. godinu.

Uporedni pregled visina i planiranih prihoda od naknada za zaštitu voda u 2003. i 2004. godini (član 3. Uredbe) dat je u tabeli:

Opis 2003. godina 2004. godina Jed. mere Cenadinara Vredn.106 din. Jed. mere Cena dinara Vred.106 din. 3.1 Otpadne vode iz procesa proizvodnje nafte … m3 2,4 221 m3 2,760 253 3.2 Otpadne vode iz oblasti brodogradnje …. m3 1,4 49 m3 1,610 56 3.3 Otpadne vode iz drvnoprerađivačke industrije …. m3 1,35 14 m3 1,552 15 3.4 Komunalne otpadne vode m3 0,100 31 m3 0,115 35 3.5 Ostale vrste otpadnih voda m3 0,700 26 m3 0,770 28 3.6 Termolektrane sa otvorenim protočnim sistemom za hlađenje cena/kwh 1,25% 349 cena/kwh 1,25% 452 SVEGA: 690 839 Uvećanje naknada po osnovu člana 3. u praksi oko 25% 0,250 172 0,98 206 UKUPNO: 862 1.045

Odredbama čl. 4. i 5. ove uredbe propisana su umanjenja plaćanja naknade za zaštitu voda za obveznika plaćanja naknade za zaštitu voda koji ispušta otpadne vode prečišćene samo u uređajima za primarno prečišćavanje otpadnih voda i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, odnosno za obveznika plaćanja naknade za zaštitu voda ako ispušta otpadne vode prečišćenje u uređajima za sekundarno prečišćavanje otpadnih voda i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine.

U stavu 2. člana 5. ove uredbe utvrđeno je da naknadu za zaštitu voda ne plaćaju obveznici koji su izgradili uređaje za prečišćavanje otpadnih voda i ako kvalitet prečišćenih voda odgovara propisanoj klasi voda u recipijentu pri merodavnom proticaju voda.

Članom 6. ove uredbe prepisuje se da se količine korišćenih i količine otpadnih voda utvrđuju mernim uređajima, kao i da se količine korišćenih i količine otpadnih voda koji nemaju merne uređaje utvrđuju na osnovu podataka iz tehničke dokumentacije o maksimalnim količinama voda koje se zahvataju i ispuštaju u radnom procesu pri punom kapacitetu.

Odredbama čl. 7. i 8. propisuje se postupak za umanjene naknade za zaštitu voda, kao i rokovi plaćanja naknade za korišćenje voda i naknade za zaštitu voda, a takođe i obaveza obveznika plaćanja prednje navedenih naknada da vrši sravnjenje svojih obaveza sa nadležnim organima.

Uporedni pregled visina i planiranih prihoda od naknada za izvađeni materijal iz vodotoka u 2003. godini i 2004. godini (član 9. Uredbe) dat je u tabeli:

Opis 2003. godina 2004. godina Jed. mere Cenadinara Vredn.106 din. Jed. mere Cenadinara Vred.106 din. 9.1 Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka m3 20 39 m3 30 58 9.2 Naknade za izvađeni materijal sa obala vodotoka na degradiranom zemištu m3 30 10 m3 40 12 9.3 Naknade za izvađeni materijal sa obala vodotoka na poljoprivrednom, šumskom i drugom zemljištu m3 50 9 m3 60 10 UKUPNO: 58 80

Pregled obračunatih naknada za 2003. godinu i pregled naknada za 2004. godinu dat je u tabeli:

R.br. 2003. godina106 din. 2004. godina106 din. Indeks 1. Korišćenje voda 708 1085 154 2. Zaštita voda 862 1045 122 3. Izvađeni materijal iz vodotoka 58 80 138 UKUPNO: 1628 2210 136

Ovako utvrđene visine naknada za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u 2004. godini omogućiće da se u budžet Republike Srbije uberu sredstva u iznosu od 2.210.000.000 dinara, koja će se usmeriti kako na održavanje i rekonstrukciju izgrađenih vodoprivrednih objekata tako i na izgradnju novih vodoprivrednih objekata.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu za finansiranje vodoprivredih aktivnosti u toj godini utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 2.465.000.000 dinara sa sledećim izvorima finansiranja: budžet Republike -1.000.000.000 dinara i sopstveni prihodi vodoprivrede -1.465.000.000 dinara. Ovom uredbom planira se da se od sopstvenih prihoda vodoprivrede (naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka) ubere 2.210.000.000 dinara, što je za 745.000.000 dinara više sredstava u odnosu na sredstva od sopstvenih prihoda vodoprivrede koja su planirana u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu. Pored razloga iznetih u poglavlju II Razlozi za donošenje uredbe, u kome je detaljno navedeno zašto je neophodno da se u tekućoj, ali i u narednim godinama povećaju naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, na povećanje planiranih prihoda od sopstvenih prihoda vodoprivrede u odnosu na sredstva planirana u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu uticala je i činjenica da je ovo ministarstvo tražilo da se za finansiranje vodoprivrednih aktivnosti u 2004. godini obezbede sredstva u ukupnom iznosu od 4.055.000.000 dinara sa sledećim izvorima finansiranja: budžet Republike -2.590.000.000 dinara i sopstveni prihodi vodoprivrede -1.465.000.000 dinara. Iz budžeta Republike Srbije, kao što je napred rečeno, opredeljena su sredstva u iznosu od 1.000.000.000 dinara što svakako ni približno ne zadovoljava objektivne potrebe vodoprivrede u tekućoj godini.

Odredbama člana 10. ove uredbe propisuje se rok plaćanja naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, a takođe i obaveze obveznika plaćanja te naknade da vrši sravnjenje svojih obaveza sa nadležnim organom.

Članom 11. Uredbe propisani su uslovi i postupak za umanjenje naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, a članom 12. organi nadležni da vrše zaduženja i obračun obveznika za plaćanje naknade iz ove uredbe.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. Razlog za stupanje uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja

Prema članu 120. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi propisi i opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, osim ako iz naročito opravdanih razloga nije predviđeno da ranije stupe na snagu.

Članom 13. Uredbe propisano je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, čime bi se omogućilo blagovremeno zaduženje obveznika plaćanja naknada utvrđenih ovom uredbom od strane nadležnih organa i time ostvario planirani obim prihoda u 2004. godini, pa se iz tih razloga predlaže da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Ostavite komentar