Uredba o visini naknada za vode za 2017. godinu

Na osnovu člana 191. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADA ZA VODE ZA 2017. GODINU

1. Uvodna odredba

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za ispuštenu vodu, naknade za korišćenje vodnih objekata i sistema i naknade za izvađeni rečni nanos, u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

2. Naknada za korišćenje voda

Član 2.

Naknada za korišćenje voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) sirovu vodu koja se koristi za pogonske namene 0,2762 dinara po 1 m3 vode;

2) vodu kvaliteta za piće koja se koristi za svoje potrebe 0,3782 dinara po 1 m3 vode;

3) vodu koja se koristi za navodnjavanje:

(1) ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 0,1132 dinara po 1 m3 vode,

(2) ako ne postoji uređaj za merenje količine isporučene vode 679,1678 dinara po hektaru;

4) vodu koja se koristi za uzgoj riba u:

(1) hladnovodnim ribnjacima, ako postoji uređaj za merenje količine isporučene vode, 0,0227 dinara po m3 vode, a ako ne postoji mogućnost merenja količine isporučene vode prema projektovanom kapacitetu zahvaćene vode na vodozahvatu,

(2) toplovodnim ribnjacima 5.659,7321 dinara po hektaru ribnjaka,

(3) ribnjacima za sportski ribolov 2.829,8661 dinara po hektaru ribnjaka;

5) vodu za piće koja se sistemom javnog vodovoda distribuira privrednim društvima i drugim pravnim licima 0,4524 dinara po 1 m3 vode i građanima 0,2341 dinara po 1 m3 vode;

6) termalne vode 4,3014 dinara po m3 zahvaćene vode;

7) mineralnu i prirodnu vodu koju proizvođači zahvataju radi flaširanja 1,2147 dinara za svaki prodati litar vode;

8) vodu koja se koristi u proizvodnji alkoholnih i bezalkoholnih pića 0,5660 dinara po 1l vode u tom proizvodu;

9) vodu koja se koristi za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe u malim hidroelektranama (do 10MW) 2,3% na cenu jednog kilovat časa od 3,5995 dinara;

10) vodu koju javno elektroprivredno preduzeće i drugo privredno društvo koristi za proizvodnju električne energije za prodaju, za sopstvene potrebe ili za pogon postrojenja za svaki kilovat čas proizvedene električne energije u hidroelektranama, i to 2,3%, a u termoelektranama sa recirkulacionim sistemom hlađenja 1,25% na cenu jednog kilovat časa od 3,9230 dinara.

3. Naknada za ispuštenu vodu

Član 3.

Naknada za ispuštenu vodu utvrđuje se u visini, i to za:

1) otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata, crne metalurgije, obojene metalurgije, tekstilne industrije, hemijske industrije, industrije papira, celuloze, kože i tekstila, svinjogojskih farmi, klanične industrije i servisa vozila i mašina 5,1641 dinara po 1 m3 vode;

2) otpadne vode iz brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke i građevinske industrije 3,0172 dinara po 1 m3 vode;

3) otpadne vode iz drvne i drvnoprerađivačke industrije, proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskih materijala i prerade duvana 2,8950 dinara po 1 m3 vode;

4) komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima javne kanalizacije 0,2108 dinara po 1 m3 vode;

5) ostale vrste otpadnih voda 1,4401 dinara po 1 m3 vode;

6) termoelektrane sa otvorenim – protočnim sistemom za hlađenje za svaki kilovat čas proizvedene električne energije i to 1,25% na cenu jednog kilovat časa od 3,9230 dinara.

Ako obveznik plaćanja naknada iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana ispušta otpadne vode u javnu kanalizaciju plaća naknadu u visini određenoj za kategoriju kojoj pripada.

Visina naknade za ispuštenu vodu iz stava 1. ovog člana povećava se u slučaju da je recipijent zaštićena oblast, i to za:

1) zone sanitarne zaštite izvorišta za 50%;

2) vodna tela namenjena rekreaciji za 25%.

4. Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema

a) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za snabdevanje vodom stanovništva, industrije i ribnjaka

Član 4.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za snabdevanje vodom stanovništva, industrije i ribnjaka utvrđuje se u visini, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom stanovništva 118,13 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 109,40 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom industrije 118,13 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 109,40 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta 281,37 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka 1.218,81 dinara/ha 1.128,53 dinara/ha 1.232,22 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet(ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj) za snabdevanje vodom stanovništva 1.150,63 dinara/1.000 m3 1.065,41 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom industrije 1.150,63 dinara/1.000 m3 1.065,41 dinara/1.000 m3 1.163,37 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 847,47 dinara/1.000 m3 784,69 dinara/1.000 m3 517,22 dinara/1.000 m3 3. Angažovani kapacitet(ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj) za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 8.567,49 dinara/ha

Angažovani kapacitet obveznika plaćanja naknade za snabdevanje vodom stanovništva i industrije koji nema merni uređaj utvrđuje se prema maksimalnoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Za isporučenu vodu preko crpne stanice visokog pritiska obveznik plaća i naknadu, i to u visini od:

1) 1.075,12 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 995,49 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji grada Beograda;

3) 1.086,89 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici na teritoriji AP Vojvodina.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 12. ove uredbe.

b) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za navodnjavanje

Član 5.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za navodnjavanje utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda na teritoriji AP Vojvodina Visina naknade 1. Instalisani kapacitet 1.075,12dinara/ha 995,49dinara/ha 1.086,89dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 717,70dinara/1000 m3 664,55dinara/1.000 m3 724,54dinara/1000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 1.075,12dinara/ha 995,49dinara/ha 1.086,89dinara/ha

Za isporučenu vodu preko crpne stanice visokog pritiska obveznik plaća i naknadu, i to u visini od:

1) 1.075,12 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 995,49 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici za svoju površinu na teritoriji grada Beograda;

3) 1.086,89 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta u crpnoj stanici na teritoriji AP Vojvodina.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „ Dunav – Tisa – Dunav” obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 13. ove uredbe.

v) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za uzgoj riba

Član 6.

Naknada za korišćenje vodnih objekata (brana sa akumulacijama i kanala) za uzgoj riba utvrđuje se, i to u visini od:

1) 12.106,28 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda;

2) 11.209,53 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji i kanalu na teritoriji grada Beograda.

g) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema

za odvođenje otpadnih voda

Član 7.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema za odvođenje otpadnih voda čiji kvalitet odgovara propisanoj kategoriji prijemnika utvrđuje se, i to za:

Rednibroj Namena na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara/1000 m3 1. Gravitaciono odvođenje 1.220,09 1.129,72 2. Odvođenje crpljenjem ili kombinovano 3.040,49 2.815,29 3. Odvođenje crpljenjem uz razblaživanje 4.123,72 3.818,23

Član 8.

Pored naknade iz člana 7. ove uredbe za odvođenje otpadnih voda čiji kvalitet na mestu uliva ne odgovara propisanoj kategoriji prijemnika obveznik naknade plaća i naknadu za:

1) svaki m3 upuštene vode u zavisnosti od stepena zagađenosti iznad vrednosti propisanih za odgovarajuću kategoriju prijemnika prema sadržaju zagađujućih materija u efluentu, i to:

Rednibroj Vrsta zagađenja na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara /kg/1000 m3 1. Hemijska potrošnja kiseonika (HPK-bihromat) 1.929,84 1.786,87 2. Suspendovane materije 1.929,84 1.786,87 3. Amonijum jon 5.876,73 5.441,42 4. Ulja, masti (etarski ekstrakt) i belančevine 27.962,57 25.891,27 5. Sulfidi 35.034,16 32.439,04 6. Nitrati 1.282,94 1.187,90 7. Fosfati 11.167,80 10.340,56 8. Natrijum 6.274,67 5.809,88 9. Sulfati   20.637,19 10. Fenoli   36.740,96 11. Arsen   5.935,15 12. Bor   5.570,85

2) svaki m3 upuštene vode u slučaju promenjenih svojstava vode prijemnika iznad propisanih vrednosti i to:

Rednibroj Svojstvo vode prijemnika na teritoriji Republike Srbije, osim teritorije AP Vojvodina i grada Beograda na teritoriji grada Beograda Visina naknade dinara/1000 m3 1. Boja primetna 614,12 568,62 2. Temperatura preko 30°C 614,12 568,62 3. Ph     1) od 6,8 do 5,0 i 8,5 do 9,5 978,79 906,30 2) od 5,0 do 4,0 i 9,5 do 10,5 1.376,86 1.274,85 3) ispod 4,0 i iznad 10,5 1.929,95 1.786,99

Član 9.

Naknadu iz člana 8. tač. 1) i 2) ove uredbe obveznik plaća u slučaju ako sadržaj oksidabilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), ne prelazi granicu od 150 mg/l.

Ukoliko sadržaj oksidabilnih materija upuštenih voda, izražen kao hemijska potrošnja kiseonika (bihromatni), prelazi granicu od 150 mg/l visina naknade iz člana 8. tač. 1) i 2) ove uredbe uvećava se, i to:

– od 151 – 250 mg/l za 10%;

– od 251 – 500 mg/l za 20%;

– od 501 – 1000 mg/l za 40%;

– od 1001 – 3000 mg/l za 50%;

– preko 3001 mg/l za 75%.

d) Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda

Član 10.

Naknada za korišćenje vodnih objekata melioracionih sistema i drugih vodnih objekata za odvođenje otpadnih voda na teritoriji AP Vojvodina, u skladu sa Metodologijom obračuna naknada za korišćenje vodoprivrednih objekata za odvođenje otpadnih voda („Službeni list AP Vojvodina”, broj 3/05), utvrđuje se, i to za:

1) instalisani kapacitet obveznika naknade u visini od:

(1) 1,95 dinara/m3 za obveznike koji ne prečišćavaju otpadne vode,

(2) 0,64 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, za obveznike koji prečišćavaju otpadne vode,

(3) 1,35 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema, za obveznike koji prečišćavaju otpadne vode;

2) angažovani kapacitet (ispuštena količina vode) u visini od:

(1) 0,64 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”,

(2) 1,35 dinara/m3 za objekte melioracionih sistema;

3) uklanjanje sedimenata u visini od 218,08 dinara/m3 za objekte melioracionih sistema;

4) uklanjanje sedimenata u visini od 405,88 dinara/m3 za Hidrosistem „Dunav – Tisa – Dunav”;

5) uklanjanje i deponovanje toksičnih sedimenata u visini od 1.400,89 dinara/m3;

6) razblaživanje netoksičnih materija u otpadnoj vodi do koncentracija koje će obezbediti primenu vode nizvodno od ispusta u visini od:

(1) 0,3051 dinara/m3 za objekte Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”,

(2) 3,03 dinara/m3 za objekte meliracionih sistema;

7) za negativan uticaj neprečišćenih voda izraženih preko organskih materija i ukupnog azota i fosfora u visini od:

Količina otpadnihvoda m3/dan Jedinične cene za negativan uticaj TPS – sekundarni tretman uticaj organskih materija TPTN – tercijalni tretman uticaj azota TPTO – tercijalni tretman uticaj fosfora dinara/GBPK dinara/GN dinara/GP 1.000 0,1932 0,3966 0,3458 1.000 – 5.000 0,1526 0,3153 0,2543 5.000 – 25.000 0,1322 0,2441 0,2136 25.000 – 50.000 0,0712 0,2136 0,1729 > 50.000 0,0508 0,1932 0,1627

8) za biodostupnost, TBD – 0,0566 dinara/m3.

Radi stimulisanja izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 2017. godini „faktor vremenskog perioda” iznosi 0,25.

Član 11.

Ako obveznik plaćanja naknade iz čl. 7, 8. i 10. ove uredbe ne vrši merenje količina ispuštenih otpadnih voda, visina naknade se utvrđuje na osnovu izmerenih količina zahvaćene vode.

Ako obveznik plaćanja naknade iz čl. 7, 8. i 10. ove uredbe nema ugrađen merni uređaj za registrovanje količine zahvaćene vode, količina ispuštenih otpadnih voda utvrđuje se na osnovu maksimalnih instalisanih vodozahvatnih kapaciteta.

đ) Naknada za korišćenje vodnih objekata

Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”

Član 12.

Naknada za korišćenje vodnih objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom industrije 119,40 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 512,97 dinara/ha za projektovanu površinu 2. Angažovani kapacitet za snabdevanje vodom industrije ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 1.163,37 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 856,80 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 8.567,54 dinara/ha

Angažovani kapacitet obveznika plaćanja naknade u industriji iz stava 1. ovog člana koji nema merni uređaj, utvrđuje se prema maksimalnoj godišnjoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Član 13.

Naknada za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za navodnjavanje utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama 235,46 dinara/ha za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima 327,54 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 724,54 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj za navodnjavanje zemljišta pod ratarskim kulturama 833,20 dinara/ha za navodnjavanje zemljišta pod povrtarskim kulturama, voćnjacima i drugim višegodišnjim zasadima 1.341,41 dinara/ha

Član 14.

Naknada za korišćenje kanala Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav” za plovidbu, prema nosivosti teretnog broda, utvrđuje se u visini, i to za:

Nosivostteretnog broda Visina naknadedinara/t Brana na Tisi dinara/kW 0-20 km 21-40 km 41-60 km 1. Instalisani kapacitet 2.896,82dinara/ha 2. Angažovani kapacitet ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 215,15dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 364,16dinara/ha

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana, zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 13. ove uredbe.

Član 18.

Naknada za korišćenje objekata regionalnih sistema za navodnjavanje i drugih vodnih objekata za snabdevanje vodom industrije, ribnjaka i drugih korisnika utvrđuje se, i to za:

Redni broj Namena Visina naknade 1. Instalisani kapacitet za snabdevanje vodom industrije 562,82 dinara za svaki l/s instalisanog kapaciteta za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika 17.050,02 dinara/ha 2. Angažovani kapacitet za snabdevanje vodom industrije ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 1.163,37 dinara/1.000 m3 za snabdevanje vodom ribnjaka i drugih korisnika ako obveznik plaćanja naknade ima merni uređaj 595,91 dinara/1.000 m3 ako obveznik plaćanja naknade nema merni uređaj 5.959,22 dinara/ha

Angažovani kapacitet za obveznika plaćanja naknade u industriji koji nema merni uređaj, utvrđuje se prema maksimalnoj godišnjoj količini vode koju može zahvatiti svojim instalisanim kapacitetom.

Ukoliko vodni objekti iz stava 1. ovog člana zahvataju vodu iz Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, obveznik plaća i naknadu za korišćenje objekata Hidrosistema „Dunav – Tisa – Dunav”, u skladu sa članom 12. ove uredbe.

Član 19.

Naknada za korišćenje akumulacija i kanala za uzgoj riba utvrđuje se u visini od 12.250,74 dinara/ha površine vodnog ogledala pri normalnom nivou vode u akumulaciji, odnosno kanalu.

Naknada za korišćenje akumulacije i kanala za sportski ribolov utvrđuje se u visini od 6.125,36 dinara/ha površine vodnog ogledala, pri normalnom nivou vode u akumulaciji, odnosno kanalu.

5. Naknada za izvađeni rečni nanos

Član 20.

Naknada za izvađeni rečni nanos utvrđuje se u visini, i to za:

1) izvađeni pesak, šljunak i slično:

(1) iz korita za malu vodu vodotoka, akumulacija 58,1913 dinara po 1 m3 izvađenog materijala,

(2) sa zemljišta ugroženog erozijom 72,7301 dinara po 1 m3 izvađenog materijala,

(3) iz inundacionog područja (poljoprivredno, šumsko i drugo zemljište) 113,4605 dinara po 1 m3 izvađenog materijala.

6. Završna odredba

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3246/2017

U Beogradu, 13. aprila 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar