Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14 i 103/14) u Državnom programu obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, u odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja u stavu 1. broj: „3.146.952.822” zamenjuje se brojem „3.248.953.950”, a u stavu 2. u tabeli broj: „1.059.567.606” zamenjuje se brojem: „1.161.568.734”.

U Prilogu 1. Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, u delu tabele koji se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće „Beogradvode”, pod nazivom: „VODNO PODRUČJE „BEOGRAD” (spoljne vode), posle reda pod rednim brojem 21. dodaju se četiri reda sa odgovarajućim kolonama pod rednim br. 22, 23,24. i 25. i tekst koji glasi:

22 Kolubara S.3. S.3.5.2. Obrenovac Kolubara od km 11+190 do km 12+710

U istom delu tabele na kraju, dodaje se tekst koji glasi:

„UKUPNO: VODNO PODRUČJE „BEOGRAD” (hitni istražni i studijski radovi) iznose 82.000.000 dinara”.

U istoj tabeli u delu „Rekapitulacija”, pod rednim brojem 1, u koloni 5 broj „871.552.671” zamenjuje se brojem „971.553.799”, a u koloni 6 broj „883.734.389” zamenjuje se brojem „983.735.517”.

U istoj tabeli u delu „Rekapitulacija“, pod rednim brojem 3, u koloni 4 i 6 broj „80.000.000” zamenjuje se brojem „82.000.000”.

U istoj tabeli ukupno: broj „140.098.327” zamenjuje se brojem „142.098.327”, broj „919.469.279” zamenjuje se brojem „1.019.470.407” i broj „1.059.567.606” zamenjuje se brojem „1.161.568.734”.

U tabeli na kraju Priloga 1, koji se odnosi na ukupno potrebna sredstva za realizaciju Državnog programa obnove za JVP „Srbijavode”, JVP „Vode Vojvodine” i JVP „Beogradvode”, broj „1.059.567.606” zamenjuje se brojem „1.161.568.734”, a broj „3.146.952.822” zamenjuje se brojem „3.248.953.950”.

Član 2.

U odeljku 6. Rokovi za sprovođenje mera, posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi: „U slučaju da pojedini hitni radovi na sanaciji vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje nisu završeni, zbog nedostataka finansijskih sredstava, isti se mogu realizovati, uz saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, do 31. decembra 2015. godine. ”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu_______2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar