Uredba o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2006. godinu

Na osnovu člana 99. stav 5. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 54/96 i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENjE VODA, NAKANDE ZA

ZAŠTITU VODA I NAKNADE ZA IZVAĐENI MATERIJAL IZ VODOTOKA ZA 2006. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u skladu sa kriterijumima utvrđenim Zakonom o vodama.

Član 2.

Naknada za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) neprerađene sirove vode koja se neposredno zahvata 0,110 di-nara po 1 m3 vode;

2) vode kvaliteta za piće koja se zahvata radi prodaje preduzećimai drugim pravnim licima 0,290 dinara po 1 m3 vode i građanima 0,150dinara po 1 m3 vode;

3) vode kvaliteta za piće koja se zahvata za svoje potrebe 0,250 di-nara po 1 m3 vode;

4) proizvođače koji flaširaju mineralne i prirodne vode 0,710dinara za svaki prodati litar vode;

5) ribnjake-toplovodne i hladnovodne 6,00 dinara za svaki kilogram prodate ribe.

Javno elektroprivredno preduzeće plaća naknadu iz stava 1. ovog člana za svaki kilovat-čas proizvedene električne energije u hidroelektranama i to 2,3%, a u termoelektranama sa recirkulacionim sis-temom hlađenja 1,25% na cenu jednog kilovat-časa od 2,11 dinara.

Član 3.

Naknada za zaštitu voda utvrđuje se u visini, i to za:

1) otpadne vode iz procesa proizvodnje, prerade i prometa nafte i naftnih derivata; crne metalurgije, obojene metalurgije; tekstilne industrije; hemijske industrije; industrije papira, celuloze, kože i tekstila; svinjogojskih farmi; klanične industrije i servise vozila i mašina 3,308 dinara po 1 m3 vode;

2) otpadne vode iz oblasti brodogradnje, elektroindustrije, industrije gume, termoelektrana sa recirkulacijom, prehrambene industrije, metaloprerađivačke i građevinske industrije 1,929 dinara po 1 m3 vode;

3) otpadne vode iz oblasti drvne i drvnoprerađivačke industrije,proizvodnje i prerade nemetala, proizvodnje i prerade građevinskihmaterijala i prerade duvana 1,860 dinara po 1 m3 vode;

4) komunalne otpadne vode koje se sakupljaju u sistemima kanaliza-cije 0,137 dinara po 1 m3 vode;

5) ostale vrste otpadnih voda 0,922 dinara po 1 m3 vode;

6) termoelektrane sa otvorenim-protočnim sistemom za hlađenjeza svaki kilovat-čas proizvedene električne energije i to 1,25% nacenu jednog kilovat-časa od 2,11 dinara.

Ako obveznik plaćanja naknada iz stava 1. tač. 1, 2, 3. i 5. ovog člana ispušta otpadne vode u kanalizaciju plaća naknadu u visini određenoj za kategoriju kojoj pripada.

Visina naknade za zaštitu voda iz stava 1. ovog člana uvećava se u zavisnosti od stepena zagađenosti prijemnika, i to za:

1) prijemnike I klase za 50%,

2) prijemnike II klase za 25%.

Član 4.

Ako obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda, ispušta otpadne vode prečišćene samo u uređaju za primarno prečišćavanje i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, obveznik plaća, i to:

1) 80% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako seprečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih ma-terija za 50%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih vodatreba da se uklone iz vode;

2) 50% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako seprečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih ma-terija za 70%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih vodatreba da se uklone iz vode;

3) 30% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako seprečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih ma-terija za 90%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih vodatreba da se uklone iz vode.

Uređajem za primarno prečišćavanje otpadnih voda (mehaničko), u smislu ove uredbe, smatraju se objekti i oprema u kojima se iz otpadnih voda uklanjaju samo neki od zagađujućih materija (plivajuće i grube materije, pesak, masti, ulja i drugo).

Član 5.

Ako obveznik plaćanja naknade za zaštitu voda ispušta otpadne vode prečišćene u uređajima za sekundarno prečišćavanje i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, obveznik plaća, i to:

1) 50% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako seprečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih ma-terija za 50%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih vodatreba da se uklone iz vode;

2) 25% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako seprečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih ma-terija za 70%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih vodatreba da se uklone iz vode;

3) 10% od visine naknade utvrđene u članu 3. ove uredbe, ako seprečišćavanjem otpadnih voda smanjuje koncentracija zagađujućih ma-terija za 85%, a koje prema projektu za prečišćavanje otpadnih vodatreba da se uklone iz vode.

Član 6.

Naknada za izvađeni materijal iz vodotoka utvrđuje se u visini, i to za izvađeni pesak, šljunak i drugi materijal:

1) iz korita vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija u iznosu od 36,30 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

2) sa zemljišta ugroženog erozijom u iznosu od 48,40 dinara po 1 m3 izvađenog materijala;

3) sa poljoprivrednog, šumskog i drugog zemljišta koje se kao obala proteže neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka ili jezera, odnosno akumulacije u iznosu od 72,60 dinara po 1 m 3 izvađenog materijala.

Član 7.

Obračun i zaduženja obveznika plaćanja naknada iz ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za obveznike na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva ostvarena od naknada predviđenih ovom uredbom, prihod su budžeta Republike Srbije, osim sredstava ostvarenih od naknada na teritoriji AP Vojvodina koja su prihod budžeta AP Vojvodina.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj

V L A D A

POTPREDSEDNIK,

OBRAZLOŽENjE

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2006. godinu sadržan je u odredbi člana 99. stav 5. Zakona o vodama (“Službeni glasnik RS”, br. 46/91 … 101/05-dr. zakon), kojom je propisano da visinu naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka utvrđuje Vlada Republike Srbije.

II. Razlozi za donošenje uredbe

U skladu sa odredbama čl. 103, 104. i 105. Zakona o vodama naknadu za korišćenje voda plaćaju korisnici površinskih, podzemnih i mineralnih voda srazmerno količini i kvalitetu zahvaćene vode i zavisno od namene za koju se voda koristi, naknada za zaštitu voda plaćaju preduzeća i druga pravna lica i građani srazmerno količini, stepenu zagađenosti i vrsti otpadne ili druge vode promenjenih svojstava, odnosno druge materije kojom se pogoršava kvalitet voda i uslovi njenog korišćenja, koju direktno ili indirektno ispuštaju u površinske ili podzemne vode, a naknada za izvađeni pesak, šljunak i drugi materijal izvađen iz korita vodotoka, strudova, napuštenih korita i sa obala prirodnih vodotoka, prirodnih i veštačkih akumulacija i na područjima ugroženim od erozije, plaća se prema količini izvađenog materijala, s tim što ovu naknadu ne plaća javno vodoprivredno preduzeće za količine peska, šljunka i drugog materijala koji se koristi za izgradnju i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda.

Vodoprivredne delatnosti navedene u članu 82. Zakona o vodama (praćenje, održavanje i unapređivanje vodnog režima, održavanje i rekonstrukcija vodoprivrednih objekata, organizovanje i sprovođenje odbrane od poplava, obezbeđenje vode za korišćenje, organizovanje i sprovođenje mera za zaštitu od bujica i erozija, izvršavanje zadataka iz međudržavnih sporazuma u oblasti vodoprivrede, organizovanje studijsko istraživačkih radova u oblasti vodoprivrede, odvođenje suvišnih voda i organizovanje odbrane od unutrašnjih voda na melioracionom području, vršenje investitorskih poslova kod izgradnje, odnosno rekonstrukcije vodoprivrednih objekata i dr.), kao i poslovi od opšteg interesa navedene u članu 99a. stav 1. prednje navedenog zakona o vodama (izgradnja, rekonstrukcija i održavanje objekata za zaštitu od štetnog dejstva voda, izgradnja, rekonstrukcija i održavanje višenamenskih akumulacija, hidromelioracionih objekata i objekata regionalnih sistema za snabdevanje vodom do vodozahvata pojedinih korisnika, odnosno do priključka na komunalni sistem vodosnabdevanja kao i za izgradnju objekata za vodosnabdevanje naselja koja se ne mogu priključiti u regionalne sisteme za snabdevanje vodom, preduzimanje mera za zaštitu voda od zagađivanja, zaštita zemljišta od erozije, studijsko istražni radovi, realizacija obaveza i učešća u međunarodnoj saradnji) finansiraju se, pored drugih sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene, i iz sredstava naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka, a prema godišnjem programu koji donosi Vlada Republike Srbije.

Obzirom da se u 2006. godini planiraju značajniji radovi na izgradnji rekonstrukciji i održavanju vodoprivrednih objekata, jer je u prethodnom dugogodišnjem periodu zbog smanjenih ulaganja u vodoprivredne objekte smanjenja funkcionalnost tih objekata, to je potrebno iz sopstvenih prihoda vodoprivrede (naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka) obezbediti veća finansijska sredstva za finansiranje vodoprivredne aktivnosti u toj godini.

U skladu sa tim, a da bi se ubrala planirana sredstva, ovo ministarstvo će u narednom periodu u cilju utvrđivanja novih obveznika plaćanja vodoprivrednih naknada i ostvarenja veće naplativosti istih da pojača kontrolu kod subjekata koji plaćaju naknade, izvršiće procenu količina čistih i otpadnih voda koje predstavljaju osnov za plaćanje naknada, a takođe će da poboljša organizaciju za obavljanje tehničkog dela posla na terenu (geodetska merenja i dr.), u delu utvrđivanja naknada za izvađeni materijal iz korita vodotoka i priobalnog zemljišta.

III. Sadržaj uredbe

Uredbom o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2006. godinu utvrđuje se visina naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka u skladu sa kriterijumima utvrđenim u Zakonu o vodama.

Članom 1. utvrđena je visina naknada za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda u 2006. godini.

Uporedni pregled visine naknada za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda u 2005. i 2006. godini dat je u tabeli:

Opis 2005. godina 2006. godina Jed. mere Cenadinara Jed. mere Cena dinara 2.1 Neprerađene sirove vode koja se neposredno zahvata m3 0,10 m3 0,110 2.2 Voda kvaliteta za piće – pravnim licima m3 0,269 m3 0,290 2.2 Voda kvaliteta za piće – građanima m3 0,137 m3 0,150 2.3 Voda kvaliteta za piće koja se zahvata za svoje potrebe m3 0,234 m3 0,250 2.4 Proizvođači koji flaširaju prirodne i mineralne vode l 0,654 l 0,710 2.5 Ribnjake – topolovodne i hladnovodne kg kg 6,00 2.6 Proizvođači električne energije u hidroelektranama cena/kwh 1,92 cena/kwh 2,11 2.7 Proizvođači električne energije u termoelektanama sa recilkul. sistemom hlađenja cena/kwh 1,92 cena/kwh 2,11

Članom 2. ove uredbe, pored novih visina naknada za korišćenje površinskih, podzemnih i mineralnih voda, predlaže se da se nakanada za korišćenje voda za ribnjake (toplovodne i hladnovodne) plaća u visini od 6,00 dinara po po prodatom kg ribe iz ribnjaka, umesto do sada po m3 zahvaćene vode. Članom 3. Uredbe utvrđena je visina nakanada za zaštitu voda.

Opis 2005. godina 2006. godina Jed. mere Cenadinara Jed. mere Cena dinara 3.1 Otpadne vode iz procesa proizvodnje nafte … m3 3,008 m3 3,308 3.2 Otpadne vode iz oblasti brodogradnje …. m3 1,754 m3 1,929 3.3 Otpadne vode iz drvnoprerađivačke industrije …. m3 1,691 m3 1,860 3.4 Komunalne otpadne vode m3 0,125 m3 0,137 3.5 Ostale vrste otpadnih voda m3 0,839 m3 0,922 3.6 Termolektrane sa otvorenim protočnim sistemom za hlađenje cena/kwh 1,92 cena/kwh 2,11

Uporedni pregled visina naknada za zaštitu voda u 2004. i 2005. godini dat je u tabeli:

Odredbama čl. 4. i 5. ove uredbe propisana su umanjenja plaćanja naknade za zaštitu voda za obveznika plaćanja naknade za zaštitu voda koji ispušta otpadne vode prečišćene samo u uređajima za primarno prečišćavanje otpadnih voda i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine, odnosno za obveznika plaćanja naknade za zaštitu voda ako ispušta otpadne vode prečišćenje u uređajima za sekundarno prečišćavanje otpadnih voda i ako se prečišćavanje otpadnih voda obezbeđuje tokom cele godine.

Članom 6. Uredbe utvrđena je visina nakanada za izvađeni materijal iz vodotoka.

Uporedni pregled visina naknada za izvađeni materijal iz vodotoka u 2005. godini i 2006. godini dat je u tabeli:

Opis 2005. godina 2006. godina Jed. mere Cenadinara Jed. mere Cena dinara 9.1 Naknade za izvađeni materijal iz vodotoka m3 33 m3 36,30 9.2 Naknade za izvađeni materijal sa obala vodotoka na degradiranom zemištu m3 44 m3 48,40 9.3 Naknade za izvađeni materijal sa obala vodotoka na poljoprivrednom, šumskom i drugom zemljištu m3 66 m3 72,60

Članom 7. Uredbe utvrđeno je da obračun i zaduženja obveznika plaćanja naknada iz ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za obveznike na teritoriji AP Vojvodine, kao i da su sredstva ostvarena od naknada predviđenih ovom uredbom, prihod budžeta Republike Srbije, osim sredstava ostvarenih od naknada na teritoriji AP Vojvodina koja su prihod budžeta AP Vojvodina.

IV. Potrebna finansijska sredstva

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. Analiza efekata akta

Uredbom o visini naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2005. godinu, u skladu sa Zakonom o budžetu za 2005. godinu i Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2005. godinu, visine naknada utvrđenih tom Uredbom su, u odnosu na 2004. godinu, povećane za 9%. Memorandumom o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici za 2006. godinu, sa projekcijama za 2007. i 2008. godinu je dozvoljeno da se naknade povećaju za 9%. Međutim, obzirom da je inflacija u 2005. godini 17,3%, dakle iznad projektovanog, odnosno iznad povećanja visine naknada u 2005. godini, Predlogom uredbe se predlaže povećanje naknada za 10%, u odnosu na njihovu visinu u 2005. godini, čime bi se samo delimično eliminisali efekti inflacije u 2005. godini.

Ovako utvrđene visine naknada za korišćenje voda, naknade za zaštitu voda i naknade za izvađeni materijal iz vodotoka za 2006. godinu omogućiće da se u budžet Republike Srbije uberu sredstva u ukupnom iznosu od 2.600.000.000 dinara, i to od naknade za korišćenje voda sredstva u iznosu 1.034.659.908 dinara, naknade za zaštitu voda sredstva u iznosu od 1.332.144.061 dinara i naknade za izvađeni materijal iz voditoka sredstva u iznosu od 233.196.031 dinara.

Naime, Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu za finansiranje vodoprivredih aktivnosti u toj godini utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 3.900.000.000 dinara sa sledećim izvorima finansiranja: budžet Republike 1.300.000.000 dinara i sopstveni prihodi vodoprivrede 2.600.000.000 dinara.

Detaljan prikaz prihoda po osnovu naknada za 2006. godinu dat je u tabeli.

Redbroj OPIS Jed.mere Količina Din./jed.mere Dinara KORIŠĆENjE VODA 2.1 Naknada za neprerađenu sirovu vodu m3 76.567.356 ZAŠTITA VODA 3.1 Otpadne vode nafte i naftnih derivata;crne i obojene metalur- gije;industrije tekstila, hemije, kože, celuloze, klanica; svinjogo-jskih farmi i servis vozila i mašina m3 58.553.785 NAKNADA ZA IZVAĐENI MATERIJAL 9.1 Izvađeni materijal iz vodotoka m3 5.151.618 UKUPNO za 2006 godinu 2.600.000.000

Ostavite komentar