Uredba o izmenama Uredbe o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade

Na osnovu člana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11-US ) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, br. 113/05, 6/07, 8/10, 102/10 i 15/12), u članu 3. tačka 4) briše se.

Član 2.

U članu 4. stav 6. briše se.

Član 3.

U članu 5. tačka 4) briše se.

Član 4.

Naziv člana i član 14. brišu se.

Član 5.

Naziv člana i član 15. brišu se.

Član 6.

Naziv člana i član 16. brišu se.

Član 7.

Naziv člana i član 20. brišu se.

Član 8.

U članu 21. stav 1. menja se i glasi:

„Visina naknade iz čl. 7, 13. i 16a ove uredbe usklađuje se godišnje sa Indeksom potrošačkih cena prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.”

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

Broj:

U Beogradu, ________2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar