Uredba o visini zarada u javnim preduzećima

Na osnovu člana 22. stav 5. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/00 i 25/02),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O VISINI ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA

Član

Zarade u javnim preduzećima i preduzećima koja su osnovala javna preduzeća (u daljem tekstu: preduzeća) obračunavaju se i isplaćuju u skladu sa ovom uredbom počev od isplata za mesec januar 2005. godine.

Član

Ukupan iznos sredstava za zarade isplaćen za mesec decembar 2004. godine, odnosno za mesec koji prethodi mesecu decembru za koji je izvršena isplata je zbir iznosa isplaćenih sredstava za zarade iz obrasca PP OD – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za mesec____(konačna isplata/deo*____) 200_godine, koji je odštampan uz Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku („Službeni glasnik RS“, br. 96/04 i 105/04).

Član

Preduzeće iz člana 1. ove uredbe, do donošenja programa poslovanja za 2005. godinu (u daljem tekstu: Program) u skladu sa članom 22. stav 2. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“, br. 25/00 i 25/02), obračunava i isplaćuje zarade za januar i naredne mesece 2005. godine, najviše do ukupnog iznosa sredstava za zarade utvrđenog u članu 2. ove uredbe.

Član

Ukupan iznos sredstava za obračun i isplatu zarada iz člana 3. ove uredbe, preduzeće može da uveća za:

1) ukupan iznos sredstava za isplatu uvećane zarade za rad na dan praznika koji je po zakonu neradni dan, utvrđene u skladu sa opštim aktom ili ugovorom o radu;

2) razliku između manje isplaćenog iznosa sredstava po osnovu naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad i naknade zarade za vreme prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog i zarade koju bi zaposleni ostvario da je radio;

3) ukupan iznos sredstava za zaradu koju bi zaposleni ostvario da je radio – za zaposlene za koje je isplaćivana naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta.

Ukupan iznos sredstava iz stava 1. ovog člana preduzeće čiji je osnivač Republika može da uveća uz saglasnost Vlade Republike Srbije, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove rada i ministarstva nadležnog za odgovarajuću oblast.

Ukupan iznos sredstava iz stava 1. ovog člana preduzeće čiji je osnivač teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava može da uveća uz saglasnost osnivača.

Član 5.

Zahtev za uvećanje ukupnog iznosa sredstava iz člana 4. stav 1. ove uredbe sadrži naročito:

1) (1) broj zaposlenih koji je radio na dan praznika, koji je neradni dan;

(2) ukupan broj časova rada na dan praznika, koji je neradni dan;

(3) poslove na kojima su zaposleni radili;

(4) izvod iz opšteg akta ili ugovora o radu koji se odnosi na uvećanje zarade

za rad na dan praznika, koji je neradni dan;

2) broj zaposlenih kojima je isplaćivana naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad i dokaz o privremenoj nesposobnosti za rad (doznaka);

3) broj zaposlenih kojima je isplaćivana naknada zarade za vreme prekida rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog i rešenja o upućivanju zaposlenih na odsustvo sa rada po navedenom osnovu;

4) broj zaposlenih koji su koristili pravo na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta i rešenja po navedenim osnovama.

Član 6.

Po donošenju Programa, preduzeće može ukupan iznos sredstava za zarade da obračunava i isplaćuje u skladu sa Programom.

Član 7.

Do donošenja Programa u ukupan iznos sredstava iz člana 2. ove uredbe uračunava se i ukupan iznos sredstava za obračun i isplatu zarada organa poslovodstva preduzeća.

Program, pored elemenata i kriterijuma iz člana 22. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, sadrži i:

ukupan iznos sredstava za obračun i isplatu zarada organa poslovodstva preduzeća;

kriterijume za obračun i isplatu zarada prema kojima ukupan iznos sredstava iz tačke 1) ovog stava zavisi od poslovno-finansijskih rezultata;

poslove koji se smatraju poslovima poslovodstva preduzeća (organa poslovodstva).

Član 8.

Obračun i isplatu zarada za mesec za koji se vrši obračun i isplata, preduzeće vrši na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove rada.

Preduzeće čiji je osnivač Republika dužno je da obrazac iz stava 1. ovog člana i obrazac PP OD – Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za mesec____(konačna isplata/deo*____) 200_godine, dostavi na overu ministarstvu nadležnom za poslove rada i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, najkasnije tri dana pre isplate zarada.

Preduzeće čiji je osnivač teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava dužno je da obrasce iz st. 1. i 2. ovog člana dostavi na overu osnivaču, u roku iz tog stava.

Obrasce iz st. 1. i 2. ovog člana za preduzeće čiji je osnivač Republika overava ministar nadležan za poslove rada i ministar nadležan za poslove finansija ili lica koja oni ovlaste, a za preduzeća čiji je osnivač teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava overava lice određeno aktom osnivača.

Preduzeće čiji je osnivač Republika i preduzeće čiji je osnivač teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava ne može izvršiti isplatu zarada pre overe obrazaca iz st. 1. i 2. ovog člana od strane lica iz stava 4. ovog člana.

Član 9.

Preduzeće je dužno da obrazac iz člana 8. stav 1.ove uredbe dostavi Poreskoj upravi u roku od tri dana od dana isplate zarada.

Preduzeće čiji je osnivač Republika dužno je da, u roku iz stava 1. ovog člana, obrazac dostavi i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, ministarstvu nadležnom za poslove rada i ministarstvu nadležnom za odgovarajuću oblast, a preduzeće čiji je osnivač teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava i osnivaču.

Član 10.

Ako se kontrolom utvrdi da je preduzeće izvršilo isplatu zarada za određeni mesec u većem iznosu od iznosa utvrđenog u skladu sa ovom uredbom, izvršiće se umanjenje zarada za više isplaćeni iznos narednog meseca za koji se vrši isplata zarada.

Član 11.

Upravni odbor i direktor preduzeća odgovorni su za isplatu zarada u skladu sa ovom uredbom.

Ako preduzeće izvrši isplatu zarada suprotno odredbama ove uredbe, osnivač će preduzeti odgovarajuće mere u skladu sa zakonom.

Član 12.

Preduzeća koja nisu isplatila zarade za mesec decembar 2004. godine, odnosno za mesec koji prethodi mesecu decembru, zarade isplaćuju u skladu sa Uredbom o visini zarada u javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br.127/03 i 126/04) do obračuna i isplate zarada za mesec januar 2005. godine.

Član 13.

Novčanom kaznom od 30.000 do 3.000.000 dinara, kazniće se za privredni prestup preduzeće ako izvrši isplatu zarada suprotno odredbama ove uredbe.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću novčanom kaznom od 5.000 do 200.000 dinara.

Član 14.

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj preduzeće ako ne dostavi obrasce iz člana 8. ove uredbe u skladu sa članom 8. i 9. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara.

Član 15.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini zarada u javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 127/03 i 126/04).

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se počev od isplata zarada za mesec januar 2005. godine.

05 broj

U Beogradu, ____ decembra 2004.godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Ostavite komentar