Uredba o izmenama Uredbe o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2013. godini

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA

OD NACIONALNOG INTERESA U 2013. GODINI

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA

OD NACIONALNOG INTERESA U 2013. GODINI

Član 1.

U Uredbi o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2013. godini („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), u članu 2. stav 1. broj: „150.000.000,00” zamenjuje se brojem: „160.000.000,00”.

U tački 1) broj: „94.000.000,00” zamenjuje se brojem: „100.000.000,00”.

U tački 2) broj: „25.000.000,00” zamenjuje se brojem: „26.000.000,00”.

U tački 4) broj: „18.000.000,00” zamenjuje se brojem: „20.000.000,00”.

U tački 5) broj: „10.000.000,00” zamenjuje se brojem: „11.000.000,00”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar