Uredba o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti „poverljivo” i „interno” u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Ha osnovu člana 14. stav 4. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik PC”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE

STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO” I „INTERNO”

U KANCELARIJI SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST

I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi za određivanje tajnih podataka stepena tajnosti „POVERLJIVO” i ,,INTERNO” u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu: Kancelarija Saveta).

Član 2.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe određuje se i označava stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ili stepenom tajnosti „INTERNO” u zavisnosti od procene nastanka moguće štete po interese Republike Srbije odnosno radi sprečavanja nastanka štete za rad, odnosno obavljanje zadataka Kancelarije Saveta.

Član 3.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „POVERLJIVO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po interese Republike Srbije, koja za posledicu može imati:

1) ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suverenosti Republike Srbije;

2) ugrožavanje ustavnog poretka i demokratskih principa Republike Srbije;

3) gubitak ljudskih života ili pretnju no život ili zdravlje ljudi ili imovinu;

4) štetu no ekonomske interese Republike Srbije;

5) ugrožavanje nacionalne i javne bezbednosti, odbrane ili aktivnosti bezbednosnih i obaveštajnih službi;

6) ugrožavanje interesa krivičnog gonjenja, suzbijanja krivičnih dela i funkcionisanja pravosuđa;

7) ugrožavanje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije i drugih snaga odbrane Republike Srbije;

8) ugrožavanje međunarodnog položaja Republike Srbije i saradnje sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima;

9) neposredno i izuzetno ozbiljno ugrožavanje kulturnog nasleđa pod zemljom – arheoloških lokaliteta, arhivske građe, umetničkih predmeta i zbirki;

10) gubitak, oštećenje ili uništenje kulturnog nasleđa.

Član 4.

Tajni podatak iz člana 1. ove uredbe može se odrediti i označiti stepenom tajnosti „INTERNO” ako bi njegovim otkrivanjem neovlašćenom licu, njegovom zloupotrebom ili uništavanjem nastala šteta po rad, odnosno obavljanje zadataka i poslova organa, koji za posledicu može imati:

1) smanjenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Kancelarije Saveta;

2) ugrožavanje saradnje Kancelarije Saveta sa organima drugih država, međunarodnih organizacija i drugim međunarodnim subjektima;

3) narušavanje poverenja građana u zakonitost i stručnost rada Kancelarije Saveta.

Član 5.

Ovlašćeno lice Kancelarije Saveta, u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, a na osnovu kriterijuma iz čl. 3. i 4. ove uredbe, donosi odluku o određivanju stepena tajnosti podatka u Kancelariji Saveta, uz prethodnu procenu moguće štete po interes Republike Srbije, odnosno moguće štete po rad i obavljanje zadataka i poslova Kancelarije Saveta.

Odluka iz stava 1. ovog člana se preispituje u skladu sa periodičnom procenom tajnosti.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8118/2013

U Beogradu, 30. septembra 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar