Uredba o dopuni Uredbe o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji

Na osnovu člana 17. st. 1. i 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, br. 85/05, 72/09 i 31/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o dopuni Uredbe o osnivanju zavoda za izvršenje

krivičnih sankcija u Republici Srbiji

Član 1.

U Uredbi o osnivanju zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 20/06, 89/09 i 32/10), u članu 10. na kraju stava 1. umesto tačke stavlja se zapeta i dodaju se reči: „a mogu da postoje i zatvorena odeljenja.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5531/2011

U Beogradu, 14. jula 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar