Uredba o Nacionalnom programu za očuvanje i unapređenje zdravlja starih

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr.zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr.zakon, 93/14, 96/15 i 106/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O NACIONALNOM PROGRAMU ZA OČUVANJE I UNAPREĐENJE

ZDRAVLJA STARIH

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Nacionalni program za očuvanje i unapređenje zdravlja starih.

Član 2.

Aktivnosti na unapređenju i očuvanju zdravlja, sprovode se po Nacionalnom programu iz člana 1. ove uredbe, koji sadrži utvrđeni cilj, aktivnosti i očekivani rezultat.

Nacionalni program iz člana 1. ove uredbe odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-455/2017

U Beogradu, 31. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar