Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije

Na osnovu člana 49. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA

U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTE ORGANI REPUBLIKE SRBIJE

 Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju poslovi u vezi sa korišćenjem, održavanjem i upravljanjem službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije, osim nepokretnosti propisanih članom 57. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13).

 Član 2.

Poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja službenih zgrada i poslovnih prostorija koje koriste državni organi, osim zgrada za koje je posebnim propisom određeno da poslove bezbednosne zaštite vrše Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija, Vojna policija i jedinice Vojske Srbije i zgrada koje koriste državni organi, a koji samostalno organizuju i vrše ove poslove, vrši Uprava za zajedničke poslove republičkih organa (u daljem tekstu: Uprava).

Državni organi neposredno su odgovorni za namensko korišćenje službenih zgrada i poslovnih prostorija i za sprovođenje mera čuvanja i zaštite tih prostorija, u skladu sa propisima kojima se reguliše ova materija.

   Član 3.

Fizičko-tehničko obezbeđenje službenih zgrada i poslovnih prostorija vrši se preduzimanjem mera čuvanja i obezbeđenja službenih zgrada i poslovnih prostorija i opreme u njima, otkrivanjem i sprečavanjem pojava koje mogu ugroziti bezbednost ljudi i imovine, a posebno pojava prisvajanja, zloupotrebe i oštećenja državne imovine i ostalih mera kojima se obezbeđuje nesmetan rad i vršenje poslova iz delokruga organa.

 Član 4.

Preduzimanje mera zaštite od požara vrši se u skladu sa propisima kojima je regulisana zaštita od požara.

 Član 5.

Mere protivpožarne zaštite službenih zgrada i poslovnih prostorija koje koriste državni organi organizuje i sprovodi Uprava, osim u zgradama u kojima bezbednosnu zaštitu vrše Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija, Vojna policija i jedinice Vojske Srbije gde protivpožarnu zaštitu vrše navedeni organi i zgradama u kojima državni organi samostalno organizuju i sprovode mere protivpožarne zaštite.

    Član 6.

Uprava obezbeđuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i potreban broj stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita od požara.

 Član 7.

Održavanje službenih zgrada i poslovnih prostorija vrši se preduzimanjem mera investicionog, tekućeg i higijensko-sanitarnog održavanja, kojima se obezbeđuje njihovo namensko korišćenje.

 Član 8.

Ako zakonom nije drukčije određeno, održavanje službenih zgrada i poslovnih prostorija koje koriste državni organi organizuje Uprava, osim zgrada koje koriste Ministarstvo odbrane, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova i zgrada koje koriste državni organi koji samostalno organizuju i vrše ove poslove.

Član 9.

Održavanje službenih zgrada i poslovnih prostorija vrši se u skladu sa godišnjim planom koji donosi organ nadležan za organizovanje poslova održavanja.

Stručni poslovi na održavanju mogu se organizovati neposredno ili angažovanjem specijalizovanih organizacija.

 Član 10.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama koje koriste državni organi i organizacije i organi teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS, br. 27/96 i 10/99).

 Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

u Beogradu, jula 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonski osnov za donošenje Uredbe o službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije, sadržan je u članu 49. stav 2. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11 i 88/13), kojim je propisano da će Vlada bliže urediti vršenje poslova u vezi sa korišćenjem, održavanjem i upravljanjem stvarima u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije. Članom 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14) propisano je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE I CILJEVI KOJI SE NJOM OSTVARUJU

Uslovi i način čuvanja, zaštite i održavanja službenih zgrada i poslovnih prostorija u državnoj svojini, koje koriste državni organi i organizacije, bili su do sada uređeni Uredbom o službenim zgradama i poslovnim prostorijama koje koriste državni organi i organizacije i organi teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS”, br. 27/96 i 10/99), u smislu Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, 3/96-ispravka, 54/96, 32/97 i 101/05-dr. zakon).

Donošenjem Zakona o javnoj svojini, kojim se u naš pravni sistem uvodi nov oblik svojine – javna svojina, koju čine pravo svojine Republike Srbije, pravo svojine autonomne pokrajine i pravo svojine jedinice lokalne samouprave, neophodno je poslove u vezi sa korišćenjem, održavanjem i upravljanjem službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije urediti na način utvrđen ovim uredbom.

III. OBJAŠNJENJE POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. uredbe bliže se uređuju poslovi u vezi sa korišćenjem, održavanjem i upravljanjem službenim zgradama i poslovnim prostorijama u javnoj svojini koje koriste organi Republike Srbije, osim nepokretnosti propisanih članom 57. Zakona o javnoj svojini.

Član 2. utvrđuje da poslove fizičko-tehničkog obezbeđenja službenih zgrada i poslovnih prostorija koje koriste državni organi i organizacije, osim zgrada za koje je posebnim propisom određeno da poslove bezbednosne zaštite vrše Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo spoljnih poslova, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija, Vojna policija i jedinice Vojske Srbije i zgrada koje koriste državni organi, a koji samostalno organizuju i vrše ove poslove, vrši Uprava za zajedničke poslove republičkih organa. Stavom 2. utvrđeno je da su državni organi neposredno odgovorni za namensko korišćenje službenih zgrada i poslovnih prostorija i za sprovođenje mera čuvanja i zaštite tih prostorija.

Članom 3. uredbe uređeno je vršenje fizičko-tehničkog obezbeđenja službenih zgrada i poslovnih prostorija.

Odredbama članova 4 – 6. uređeno je preduzimanje mera zaštite od požara, njihovo organizovanje i obaveza Uprave za zajedničke poslove republičkih organa da obezbedi upoznavanje zaposlenih u državnim organima sa merama protivpožarne zaštite i obuku zaposlenih za preduzimanje konkretnih mera zaštite.

Članovi 7 – 9. sadrže posebne odredbe o održavanju službenih zgrada i poslovnih prostorija.

Članom 10. predviđeno je da danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o službenim zgradama i poslovnim prostorijama koje koriste državni organi i organizacije i organi teritorijalnih jedinica („Službeni glasnik RS”, br. 27/96 i 10/99).

Član 11. uređuje da uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar