Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13), tačke 2. podtačka 4) Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RS”, broj 46/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE – STANDARDIZOVANI SET USLUGA AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 27/14), u Programu unapređenja institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u 2014. godini, u Odeljku „I. PREDMET”, posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/14), tačka 2. podtačka 4), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacije ekonomske klasifikacije, 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 232.498.000 dinara. Od navedenog iznosa 20.000.000,00 dinara je opredeljeno za realizaciju Programa. ”

Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6, 7. i 8. postaju st. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. i dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. reči: „Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave” u određenom padežu zamenjuju se rečima: „Ministarstvo privrede” u odgovarajućem padežu.

U Odeljku „IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA”, posle stava 9. dodaje se stav 10, koji glasi:

„Ministarstvo će po usvajanju izmena i dopuna ove uredbe potpisati sa Nacionalnom agencijom aneks ugovora o realizaciji Programa, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveze navedene u stavu 3. ovog odeljka.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar