Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2005. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2005. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2005. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obim i vrste mera za domaće životinje autohtone rase: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica, moravka, resavka, pramenka i njeni sojevi, čokanska cigaja, balkanska koza, autohtone populacije živine i domaća pčela, obim sredstava za sprovođenje ovih mera kao i način raspodele sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu sa tim programom.

Član 3.

Ispunjenost uslova za korišćenje podsticajnih sredstava, dodelu i dinamiku korišćenja sredstava za držaoce ugroženih autohtonih rasa utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

P R O G R A M

O RASPODELI I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2005. GODINU

I

U 2005. godini obaviće se mere za očuvanje i održivo korišćenje domaćih životinja za sledeće autohtone rase: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica, moravka, resavka, pramenka i njeni sojevi, čokanska cigaja, balkanska koza, autohtone populacije živine i domaća pčela.

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaku vrstu autohtone rase, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene:

Podsticajne mere za držaoce ugroženih autohtonih rasa

Red.br. Vrste autohtonih rasa Planirani obim za 2005. god. Cena po jedinici mere/din. Ukupno 1. podolsko goveče 150 30.000 4.500.000 2. buša 100 25.000 2.500.000 3. domaći bivo 100 15.000 1.500.000 4. domaći – brdski konj 20 30.000 600.000 5. nonius 40 35.000 1.400.000 6. balkanski magarac 50 5.000 250.000 7. mangulica 350 7.000 2.450.000 8. moravka 200 7.000 1.400.000 9. resavka 50 7.000 350.000 10. pramenka (različiti sojevi) 1.000 1.500 1.500.000 11. čokanjska cigaja 500 1.500 750.000 12. balkanska koza 500 1.500 750.000 13. autohtone populacije živine 1.000 500 500.000 U K U P N O: 18.450.000

III

U 2005. godini u okviru očuvanja i održivog korišćenja domaćih životinja autohtone rase posebno će se finansirati projekti koji se odnose na genetičke resurse domaćih životinja u iznosu od 4.000.000 dinara.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2005. godinu sadržan je u članu 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 19. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 127/04).

.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Interes za očuvanjem animalnih genetičkih resursa potvrđen je i dokumentovan na nizu skupova, na različitim nivoima, od političkog preko naučnog do ekonomskog. Osnovu svih tih dogovora čini Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, koju je potpisalo preko 165 država. Do danas Konvenciju je ratifikovalo preko 179 zemalja uključujući i Parlament SCG čime je ona postala i obavezujuća za našu državu. Samom Konvencijom je predviđeno da svaka strana ugovornica u skladu sa njenim specifičnim uslovima i sposobnostima treba da:

1. utvrdi programe za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta;

2. integriše u meri u kojoj je to izvodljivo, očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta u relevantne sektorske i nadsektorske planove, programe i politike.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2005. godinu.

Obim i vrste mera za domaće životinje autohtone rase podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica, moravka, resavka, pramenka i njeni sojevi, čokanska cigaja, balkanska koza, autohtone populacije živine i domaća pčela utvrđeni su Programom koji je sastavni deo ove uredbe.

Držaoci ugroženih autohtonih rasa imaju pravo na korišćenje podsticajnih mera u obimu i visini kako je to utvrđeno u Programu koji je sastavni deo ove uredbe. Istovremeno finansira se i nabavka priplodnih grla, obnavljanje i formiranje kolekcija ugroženih rasa i posebni projekti koji se odnose na genetičke resurse domaćih životinja.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu član 7. razdeo 10. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere i akcije u poljoprivredi predviđeno je 345.530.000,00 dinara od čega za genetske biljne i životinjske resurse ukupno 44.450.000,00 dinara, od čega za genetske životinjske resurse 22.450.000,00 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Ostavite komentar