Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i turističkih putovanja u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNE STOPE ZA POTROŠAČKE KREDITE I KREDITE ZA PRAVNA LICA, ODNOSNO FINANSIJSKI LIZING, ZA NABAVKU ODREĐENIH TRAJNIH POTROŠNIH DOBARA, USLUGA I TURISTIČKIH PUTOVANjA U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara, usluga i turističkih putovanja u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 6/10,20/10, 28/2010, 40/2010,43/2010, 50/10 i 53/10), u članu 2. posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Sredstva preneta Fondu za namene iz člana 1. ove uredbe zaključno sa 30. septembrom 2010. godine, mogu se koristiti i za subvencionisanje kamate u 2010. godini za kredite koji su odobreni u skladu sa Uredbom o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini („Službeni glasnik RS“ br. 2/10, 5/10, 28/10, 38/10, 43/10, 50/10 i 53/10), a najviše do iznosa od 250.000.000 dinara.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 16. septembra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar