Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji 2017-2020, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 Broj: 28-3267/2017-1

U Beogradu, 13. aprila 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM U REPUBLICI SRBIJI 2017 – 2020

I UVOD

Strategija integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije 2017-2020 definiše strateške ciljeve koji se odnose na koncept integrisanog upravljanja granicom i sadrži ciljeve granične policije, carine, veterinarske i fitosanitarne inspekcije, kao i deo ciljeva vezanih za migracije, vize i azil. U cilju dostizanja svih zadatih strateških ciljeva predviđeno je uključivanje i drugih državnih tela u aktivnosti iz oblasti njihove nadležnosti. Okvirni akcioni plan je sastavni deo Strategije kao njen pridruženi dokument, odnosno instrument za njeno sprovođenje.

Okvirnim Akcionim planom definisani su strateški i operativni zadaci sa ciljevima, realnim rokovima, odgovornim telima državne uprave, indikatorima postignutih rezultata, kao i predlogom finansiranja. Nadležni državni organi će za realizaciju pojedinih aktivnosti planirati sredstva u sklopu svojih redovnih budžeta,ali će u najvećoj mogućoj meri koristiti i sredstva predpristupne pomoći u okviru IPA fondova, kao i druge izvore finansiranja.

Na osnovu Okvirnog akcionog nadležni državni organi će na godišnjem nivou izrađivati i godišnji Akcioni plan.

Ovaj Akcioni plan će se revidirati i dopunjavati na godišnjem nivou, kako bi se osiguralo potpuno i efikasno sprovođenje ciljeva zacrtanih u Strategiji integrisanog upravljanja granicom Republike Srbije 2017-2020.

II SKRAĆENICE

AFIS – Automatski idetifikacioni sistem otisaka prstiju

BTSF – Bolji treninzi za bezbedniju hranu

EASO – Evropska kancelarija za podršku azila

EGBT – Evropski granični timovi

EU – Evropska unija

EU ACQUI – Pravne tekovine Evropske unije

EURODAC – Baza podataka otisaka prstiju Evropske unije

EUROSUR – Evropski granični sistem nadzora

EUROPHIT – Sistem Evropske unije obaveštavanja za zaštitu bilja i presretanje

EXBS – Američki program za izvoznu kontrolu vezano za bezbednost granica

GP – Granični prelaz

VIS – Vizni informacioni sistem

DCAF – Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga

ICITAP – Međunarodno kriminalni-istražni tehnički program

ICMPD – Međunarodni centar za razvoj migracione politike

IT – Informacione tehnologije

IKT – Informaciono-telekomunikacioni sistemi

IUG- Integrisano upravljanje granicom

IOM – Međunarodna organizacija za migracije

IT – Informaciona tehnologija

IPA – Predpristupni fondovi

MARII – Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice

MB IPA – Regionalni predpristupni fondovi

NVO – Nevladine organizacije

OLAF – Evropska služba za suzbijanje prevara

TAIEX – Instrument tehničke pomoći i razmene informacija

TRACES- Sistem za graničnu fitosanitarnu inspekciju

UNDP – Razvojni program Ujedinjenih nacija

FIIS – Sistem za automatsko prepoznavanje izgleda

FRONTEX – Evropska agencija za granicu i obalsku stražu

CCC – Zajednički osnovni program obuke

RCC – Savet za regionalnu saradnju

SELEC – Jugoistočni evropski centar za sprovođenje zakona

SIS – Šengenski informativni sistem

III AKTIVNOSTI

1.1 GRANIČNE PROVERE Mere Odgovorni organ / Uključeni organ Aktivnosti Izvor finasiranja/ budžet Indikatori Rok 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo pravdeMinistarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo finasijaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Izraditi procenu usklađenosti pravnog okvira sa EU acquisom veza: aktivnost 4.1.1 Akcioni plan za Poglavlje 24 –Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu20.700 evra za 2017. godinuIPA 2014 Šengenski akcioni plan Akcioni dokument Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Procena usklađenosti izrađena III kvartal 2017. godine

1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmena Zakona o zaštiti državne granice Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu – 8.280 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu Usvojen Zakon o zaštiti državne granice IV kvartal 2017. godine 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmena Zakona o strancima – Faza I Veza:aktivnost 3.3.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu12.420 evra za 2017. godinuIPA 2012tvining projekat: Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta1.000.000 evra Usvojen Zakon o strancima Faza I II kvartal 2017. godine 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmena Zakona o strancima – Faza II Budžet Republike Srbije 40.008 evra u godini usvajanja633 evra u godini usvajanja10.350 evra u godini usvajanjaIPA 2012 tvining projekatReforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta1.000.000 evra Zakon o strancima potpuno usklađen Faza II Šest meseci pre prijema u članstvo Evropske unije 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmena Zakona o azilu Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu10.350 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu Izmena Zakona o azilu II kvartal 2017. godine 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo finasija – Uprava carina Donošenje izmena i dopuna Carinskog zakona Budžet Republike Srbije14.490 evra za 2017. godinu40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu Usvojene izmene i dopune Carinskog zakona II kvartal 2017. godine 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo finasija – Uprava carina Donošenje novog Carinskog zakona Budžet Republike Srbije20.700 evra za 2017. godinu40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu Usvojen novi Carinski zakon IV kvartal 2017. godine 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo pravde Unapređenje krivično pravnog okvira kroz izmene Krivičnog zakonika (Direktiva 2002/90) Budžet Republike Srbije 40.008 evra za 2017. godinu12.420 evra za 2017.godinu633 evra za 2017. godinu Usvojene izmene Krivičnog zakonika IV kvartal 2017. godine 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za zaštitu bilja Izmena Zakona o zdravlju bilja Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2017. godinu40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu Usvojene izmene Zakona o zdravlju bilja II kvartal 2017. godine 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za zaštitu bilja Izmena Zakona o bezbednosti hraneIzmena Zakona o sredstvima za zaštitu biljaDonošenje Zakona o semenu, sadnom materijalu, poljoprivrednom i ukrasnom bilju Projekat: Better Trainings for Safer Food – BTSFBudžet Republike Srbije28.980 evra za 2017. godinu40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinuBudžet Republike Srbije40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu4.140 evra za 2017. godinuBudžet Republike Srbije40.008 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu16.560 evra za 2017. godinu Usvojene izmene Zakona o bezbednosti hraneUsvojene izmene Zakona o sredstvima za zaštitu biljaUsvojen Zakon o semenu, sadnom materijalu, poljoprivrednom i ukrasnom bilju II kvartal 2017. godine za Zakon o bezbednosti hrane i Zakon o sredstvima za zaštitu biljaIV kvartal 2017. godine za Zakon o semenu, sadnom materijalu, poljoprivrednom i ukrasnom bilju 1.1.1.Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo unutrašnjih poslova Donošenje Pravilnika o načinu obavljanja poslova granične kontrole za rad granične policije Budžet Republike Srbije633 evra za 2017. godinu16.560 evra za 2017. godinu Pravilnik o načinu obavljanja poslova granične kontrole donet IV kvartal 2017. godine 1.1.2.Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstvo unutrašnjih poslova Izrada analize stanja (GAP analiza) o kadrovima potrebnim za efikasan nadzor granice Veza:aktivnost 4.1.1 i 4.1.3 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije40.572 evra za 2017. godinuIPA 2014 Šengenski akcioni plan Akcioni dokument Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Izrađena analiza stanja za sve nadležne agencije za GAP analizu III kvartal 2017. godine 1.1.2.Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstvo unutrašnjih poslova Kadrovsko popunjavanje Uprave granične policije NAPOMENA:Budžetirano u aktivnosti u okviru mere 1.1.3 Akcionog plana za Strategiju za integrisano upravljanje granicom u Republici SrbijiOstalo – Ukupna novčana sredstva neophodna za realizaciju ove aktivnosti za sve navedene institucije, a koja će se finansirati iz budžeta Republike Srbije biće poznata nakon analiza neophodnih za definisanje neophodnog broja novih službenikaU ovu svrhu, radiće se preraspodela postojećeg kadra Ministarstva unutrašnjih poslova Broj novih policijskih službenika Uprave granične policije Zapošljavanje kontinuirano 1.1.2.Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstvo finasija – Uprava carina Kadrovsko popunjavanje Uprave carina Ukupna novčana sredstva neophodna za realizaciju ove aktivnosti za sve navedene institucije, a koja će se finansirati iz budžeta Republike Srbije biće poznata nakon analiza neophodnih za definisanje neophodnog broja novih službenikaU ovu svrhu, radiće se preraspodela postojećeg kadra Uprave carina Broj novih carinskih službenika Uprave carina Zapošljavanje kontinuirano 1.1.2.Jačanje administrativnih kapaciteta Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Kadrovsko popunjavanje Uprave za veterinu i Uprave za zaštitu bilja Ukupna novčana sredstva neophodna za realizaciju ove aktivnosti za sve navedene institucije, a koja će se finansirati iz budžeta Republike Srbije biće poznata nakon analiza neophodnih za definisanje neophodnog broja novih službenikaU ovu svrhu, radiće se preraspodela postojećeg kadra Uprave za veterinu i Uprave za zaštitu bilja Broj novih inspektora Uprave za veterinu i Uprave za zaštitu bilja Zapošljavanje kontinuirano 1.1.3.Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije – Uprava granične policijeSektor za ljudske resurse Procena potreba za obukamaTrainning needs assesment Veza: aktivnost 4.1.6Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 33.120 evra NAPOMENA: aktivnost završena 2015. godine Analiza procena potreba za obukama izrađena Kontinuirano, počev od decembra 2015. godine 1.1.3.Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije – Uprava granične policijeSektor za ljudske resurse Izvršiti obuku službenika granične policije u skladu sa zajedničkim osnovnim programom obuke agencije Fronteks – (CCC) Veza:aktivnost 4.1.7 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije počev od 2017. godine – 395.500 evra godišnjeZapošljavanje polaznika: 972.000 evra, počev od 2018. godine, za 150 novih policijskih službenika Uprave granične policije Sprovedena obuka kontinuirano od 2016. godine 1.1.3.Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije – Uprava granične policijeSektor za ljudske resurse Izraditi materijal za obuku Veza:aktivnost 4.1.7 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostNAPOMENA: Budžetirano u okviru prethodne aktivnosti Materijali za obuku izrađeni Kontinuirano od 2016 godine 1.1.3.Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije – Uprava granične policijeSektor za ljudske resurse Obuka multiplikatora Budžet Republike Srbije6.560 evra za 2017. godinu6,560 evra za 2018. godinu6.560 evra za 2019. godinu Broj obučenih multiplikatora Kontinuirano 1.1.3.Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije – Uprava granične policijeSektor za ljudske resurse Sprovođenje plana obuke NAPOMENA:Budžetirano u aktivnosti „Izvršiti obuku službenika granične policije u skladu sa zajedničkim osnovnim programom obuke agencije Fronteks – (CCC)“Akcionog plana za Strategiju za integrisano upravljanje granicom u Republici Srbiji Broj sprovedenih obuka počev od 2016. kontinuirano

1.1.3.Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije – Uprava granične policijeSektor za ljudske resurse Obuka granične policije o postupanju prema tražiocima azila Veza:aktivnost 2.1.2.3 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostIPA 2013 Tvining projekat: Podrška nacionalnom sistemu azila u Republici Srbiji.Ukupan budžet za ovu aktivnost iz projekta40.824 evraBucet Republike Srbije2.850 evra– trodnevna obuka za 2017. godinu Broj sprovedenih obuka počev od IV kvartala 2016. godine kontinuirano

1.1.3.Usklađivanje sa FRONTEX CCC (obuke) Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije – Uprava granične policijeSektor za ljudske resurse Unapređenje sistema evaluacije sprovedenih obuka Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnje Sistem evaluacije unapređen i funkcioniše u praksi Kontinuirano,počev od 2016. godine 1.1.4.Tehničko opremanje graničnih prelaza Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije- Uprava granične policijeMinistarstvo unutrašnjih poslovaSektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologijeMinistarstvo finansija – Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Pripremiti analizu stanja i potreba tehničkih sredstava neophodnih za dostizanje potrebnog nivoa Evropske unije standarda za granične prelaze Veza:aktivnost 4.1.3 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostIPA 2014 Šengenski akcioni plan Akcioni dokument: Podrška sektoru unutrašnjihposlova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Budžet Republike Srbije40.572 evra za 2017.godinu Analiza stanja i potreba izrađena III kvartal 2017. godine 1.1.4.Tehničko opremanje graničnih prelaza Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije- Uprava granične policijeMinistarstvo unutrašnjih poslovaSektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologijeMinistarstvo finansija – Uprava carina Uspostavljanje sistema video nadzora NAPOMENA:deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku/ /međunarodni donatoriUkupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon predmetne analize Broj graničnih prelaza sa uspostavljenim video nadzorom u odnosu na ukupan broj graničnih prelaza III kvartal 2018. godine 1.1.4.Tehničko opremanje graničnih prelaza Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije- Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologijeMinistarstvo finansija – Uprava carina Nabavka specijalizovane opreme za kontrolu putnika i vozila veza aktivnost 4.1.3 i 4.1.8 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost-deo iz postojećih resursa Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podrškuNapomena:Očekujemo analizu aktivnosti 4.1.3Posle toga, bićemo u stanju da nastavimo sa ovom aktivnošću Nabavljena oprema Od III kvartala 2017. godinekontinuirano 1.1.5.Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Povezivanje graničnih prelaza za Interpolovim bazama podataka NAPOMENA:deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku/ /međunarodni donatoriUkupan iznois potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon analize Broj graničnih prelaza spojen sa Interpolom III kvartal 2018. godine 1.1.5.Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Povezivanje graničnih prelaza sa centralnom bazom podataka Napomena:deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku/ /međunarodni donatoriUkupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon analize Broj graničnih prelaza spojen sa centralnom bazom podataka III kvartal 2018. godine 1.1.5.Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Unapređenje postojeće informaciono-komunikacione infrastrukture (AFIS, FIIS i drugi) i nabavka specijalne opreme Napomena:deo iz postojećih resursa/Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku ppodršku/ /međunarodni donatoriUkupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon analize Ispunjeni uslovi za spajanje sa EURODAC-om Dve godine pre prijema u članstvo Evropske unije 1.1.5.Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Obuka službenika za korišćenje novih tehnologija Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku ppodršku Broj obučenih službenika Kontinuirano 1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu Izrada Plana integriteta na svim nivoima delovanja u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije Veza:aktivnost 4.4.6 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije55.807 evra za 2016.godinu55.807 evra za 2017.godinu55.807evra za 2018.godinu Usvojen Plan integriteta jun 2017 godine 1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Služba za bezbednost i zaštitu podataka, Sektor za ljudske resurse, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije Unapređenje sistema sprovođenja bezbednosnih provera kandidata za posao u graničnoj policiji Budžet Republike Srbije10.350 evra godišnje Sistem sprovođenja bezbednosne provere kandidata unapređen kontinuirano 1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu Obuke o etici – Pripremiti i sprovoditi zajedničke treninge na području suzbijanja svih oblika koruptivnog ponašanja Veza:aktivnost 4.4.4 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostMUP Republike Srbije8.280 evra za 2018.godinu– obuka za pripremu programa4.000 evra za 2018.godinu– obukeOstale obuke –kontinuirano, kroz redovne radne aktivnostiUprava carina – nema troškova, obuka se obavlja u okviru redovnih radnih aktivnostiUprava za zaštitu bilja – nema troškova, obuka se obavlja u okviru redovnih radnih aktivnostiUprava za veterinu-nema troškova, obuka se obavlja u okviru redovnih radnih aktivnosti Broj sprovedenih obuka o etici počev od 2018 godine 1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu Izrada Zajedničkog plana delovanja za sprečavanje korupcije zaposlenih u svim službama uključenim u IUG, uključujući mehanizam za monitoring implementacije tog plana Veza:aktivnost 4.4.4 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 1.242 evraza 2017.godinu 633 evraza 2017.godinu Izrađen Zajednički plan delovanja za sprečavanje korupcije počev od 2018. godine

1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu Potpisivanje Sporazuma o saradnji između Republičkog javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Ministarstvo finansija -Uprave carine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Veza:aktivnost 4.4.5 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 4.140 evra za 2017. godinu ICITAP Office/Ambasada SAD Potpisan Sporazum o saradnjivideti aktivnost 4.4.45 – Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost II kvartal 2017. godine

1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu Formiranje zajedničkih istražnih timova za borbu protiv korupcije na granici veza aktivnost 4.4.5 AP za Poglavlje 24TAIEKS/ ICITAP Office /Ambasada SAD-a / Budžet Republike Srbije16.560 evra za 2017. godinuU ovom trenutku nismo u mogućnosti da izračunamo druge troškove Formirani zajednički istražni timovi II kvartal 2017. godine

1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu Sistemski nadzor i evaluacija mera Budžet Republike Srbije28.980 evra godišnje Sistem evaluacije uspostavljen i funkcioniše u praksi Kontinuirano

1.1.6.Jačanje anti-koruptivnih aktivnosti na graničnim prelazima Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor unutrašnje kontrole, Direkcija policije-Uprava granične policije, Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za medije i komunikacije, Ministarstvo finansija- Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za vererinu Informativne aktivnosti radi podizanja svesti Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje po instituciji Sprovedene informativne aktivnosti Kontinuirano

1.2. NADZOR DRŽAVNE GRANICE 1.2.1.Uspostaviti efikasan nadzor državne granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i prekograni-čnog kriminala Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direkcija policije, Uprava granične policije, Ministarstvo finansija- Uprava carina Izraditi godišnji Plan delovanja na osnovu analize rizika Budžet Republike Srbije633 evra u godini usvajanja dokumetnta10.350 evra godišnje po instituciji Plan delovanja izrađen Kontinuirano 1.2.1.Uspostaviti efikasan nadzor državne granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i prekograni-čnog kriminala Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direkcija policije, Uprava granične policije, Ministarstvo finansija- Uprava carina Izrada predloga sistema stacionarnog i mobilnog video nadzora za nadzor državne granice Budžet Republike Srbije20.700 evra za 2017. godinuNapomena:Ostali troškovi biće naknadno procenjeniIzvori: Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku i ostali međunarodni donatori Izrađen predlog nadzora državne granice 2017. godina 1.2.1.Uspostaviti efikasan nadzor državne granice u cilju suzbijanja nezakonitih migracija i prekograni-čnog kriminala Ministarstvo unutrašnjih poslova- Direkcija policije, Uprava granične policije, Ministarstvo finansija- Uprava carina Nabavka opreme za nadzor državne granice (stacionarne i mobilne termovizije, radarski sistemi, video nadzor) Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku i ostali međšunarodnu donatoriUkupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon sprovedenih analiza i proračuna Nabavljena specijalizovana oprema za nadzor državne granice Kontinuirano 1.2.2.Zaprečavanje puteva i pravaca za ilegalno prelaženje državne granice Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za materijalno finansijske poslove Sprovođenje mera za zaprečavanje puteva pogodnih za ilegalno prelaženje državne granice sa Bosnom i Hercegovinom Veza: aktivnost 4.3.5 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 22.993 evra za 2017. godinu Broj zaprečenih puteva sa Bosnom i Hercegovinom, u odnosu na ukupna broj mesta koje je potrebno sprečiti IV kvartal 2017. godine 1.2.2.Zaprečavanje puteva i pravaca za ilegalno prelaženje državne granice Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za materijalno finansijske poslove Sprovođenje mera za zaprečavanje puteva pogodnih za ilegalno prelaženje državne granice sa Crnom Gorom Veza:aktivnost 4.3.8 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije440.000 evra za 2017. godinu – izvođenje radova34.147 evra za 2017. godinu – izrada projektno-tehničke dokumentacije Broj zaprečenih puteva sa Crnom Gorom u odnosu na ukupna broj mesta koje je potrebno sprečiti IV kvartal 2017. godine 1.2.3.Tehničko opremanje za nadzor granice Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija policije-Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Sektor za materijalno finansijske posloveMinistarstvo finansija-Uprava carina Izraditi GAP analizu potrebne tehničke opreme IPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni planBudžet Republike Srbije31.050 evra za 2016. godinu62.100 evra za 2017. godinu GAP analiza izrađena III kvartal 2017. godine 1.2.3.Tehničko opremanje za nadzor granice Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Sektor za materijalno finansijske posloveMinistarstvo finansija-Uprava carina Izrada tehničkih specifikacija opreme za nadzor granice IPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni planBudžet Republike Srbije16.560 evra za 2017. godinu Izrađena tehnička specifikacija potrebne opreme III kvartal 2017. godine 1.2.3.Tehničko opremanje za nadzor granice Ministarstvo unutrašnjih poslova – Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Sektor za materijalno finansijske posloveMinistarstvo finansija-Uprava carina Nabavka potrebne opreme i informaciono-telekomunikacionih sistema NAPOMENA:Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon sprovedene analize i izrade tehničke specifikacije opreme Budžet Republike Srbije/ kroz Sektorsku budžetsku podršku Nabavljena oprema za nadzor granice III kvartal 2019. godine 1.2.4.Pristupanje mreži EUROSUR Ministarstvo unutrašnjih poslova -Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Nabavka potrebne opreme i informaciono-telekomunikacionih sistema NAPOMENA:Ukupan iznos potrebnih novčanih sredstava biće poznat nakon sprovedene analize i izrade tehničke specifikacije opreme Budžet Republike Srbije/ kroz Sektorsku budžetsku podršku Izrađena analiza III kvartal 2018. godine 1.2.4.Pristupanje mreži EUROSUR Ministarstvo unutrašnjih poslova -Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Izbor modela Budžet Republike Srbije / kroz komplementarnu pomoć Evropske unijeBudžet Republike Srbije16.560 evra po godini Izabran model IV kvartal 2018. godine 1.2.4.Pristupanje mreži EUROSUR Ministarstvo unutrašnjih poslova -Direkcija policije, Uprava granične policije, Sektor za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Plan postupanja po izabranom modelu Budžet Republike Srbije / kroz komplementarnu pomoć Evropske unijeBudžet Republike Srbije16.560 evra po godini41.140 evra godišnje Usvojen Plan pristupanja mreži EUROSUR I kvartal 2019. godine

1.2.5.Priprema za pristupanje Šengenskom Informacionom sistemu Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije-Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomunika-cione i informacione tehnologije Analiza potrebnih koraka za pristupanje SIS Budžet Republike Srbije20.700 evra po godiniOstali troškovi budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podrškuIPA 2014 Šengenski akcioni plan – Akcioni dokument: Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Ova aktivnost pruža podršku unutrašnjim poslovimaNapomena:Troškovi predstavljaju sastavni deo Šengenskog akcionog plana Izrađena analiza III kvartal 2018. godine 1.2.5.Priprema za pristupanjeŠengenskom Informacionom sistemu Ministarstvo unutrašnjih poslovaDirekcija policije-Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomunika-cione i informacione tehnologije Izraditi Plan aktivnosti Budžet Republike Srbije16.650 evra po godiniIPA 2014 Šengenski akcioni plan – Akcioni dokument: Podrška sektoru unutrašnjih poslova vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining Ova aktivnost pruža podršku unutrašnjim poslovimaOstali troškovi budžet Republike Srbije biće sadržani pristupanja Šengenskom informacionom sistemu Usvojen Plan pristupanja SIS I kvartal 2019. godine 1.3 UPRAVLJANJE GRANIČNIM PRELAZIMA 1.3.1.Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo spoljnih poslovaMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Izraditi Uredbu Vlade o otvaranju, izgradnja, kategorizacija i standardima graničnih prelaza Budžet Republike Srbije633 evra za 2017. godinu49.680 evra za 2017. godinu Uredba Vlade Republike Srbije III kvartal 2017. godine 1.3.1.Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo spoljnih poslovaMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Analiza stanja i potreba Budžet Republike Srbije62.100 evra za 2017. godinu Izrađena analiza stanja i potreba III kvartal 2017. godine 1.3.1.Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo spoljnih poslovaMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Donošenje pravnog propisa koji će urediti nadležnosti u upravljanju graničnog prelaza Budžet Republike Srbije39.330 evra za 2017. godinu633 evra za 2017. godinu40.008 evra za 2017. godinu Usvajanje pravnog propisa III kvartal 2017. godine 1.3.1.Usvajanje pravnog propisa o upravljanju graničnim prelazima Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslovaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo spoljnih poslovaMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Izraditi standarde za granične prelaze Budžet Republike Srbije20.700 evra za 2017. godinuNAPOMENAAktivnost ne može da se finansira iz pretpristupne pomoći zbog rokova Ostali izvori finansiranja:Međunarodni donatori Izrađeni standardi za granične prelaze IV kvartal 2017. godine 1.3.2.Izgradnja, održavanje i moderniza-cija infrastrukture i objekata na granici Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Priprema neophodne tehničke dokumentacije i projektnih zadataka za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata duž granične linije i unutar teritorije Budžet Republike Srbije459.600 evra Uprava carina – kroz Sektorsku budžetsku podršku Izrađena tehnička dokumentacija i projektni zadaci Od I kvartala 2018. na osnovu Plana za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje infrastrukture i objekata 1.3.2.Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Izgradnja GP Bajmok Projekat IPA 2013 „Podrška daljoj modernizaciji Uprave carina i unapređenje upravljanja granicom“vrednost projekta Za GP Bajmok: – budžetska sredstva + ostali izvori Uprava carina2.677.411,58 evra za 2017. godinu2.619.617,83 evra za 2018. godinu1.207.368,00 evra za 2019. godinu193.010,92 evra za 2020. godinu Izgrađen GP Bajmok IV kvartal 2020. godine 1.3.2.Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Izgradnja GP Kotroman Uprava carina:Projekat IPA 2014 „Podrška sektoru unutrašnjih poslova“vrednost projekta Budžet Republike Srbije budžetska sredstva + ostali izvori – Uprava carina 506.409,24 evra za 2018. godinu1.015.145,78 evra za 2019. godinu973.455.54 evra za 2020. godinuUprava za zaštitu bilja:815 evra godišnje – redovno održavanje objekata Izgrađen GP Kotroman IV kvartal 2020. godine 1.3.2.Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici Ministarstvo finansija-Uprava carina Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Izgradnja GP Gostun, Vatin, Sot, Bajina Bašta Uprava carina:Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku GP Vatin 1.832.347 evra za 2020. godinuGP Gostun –5.791.756 evra za 2020. godinu Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podrškuGP Sot 931.000 evra za 2020. godinu Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podrškuGP Bajina Bašta 994.000 evra– Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku za 2020. godinu Izgrađeni GP Gostun, GP Vatin, GP Sot i GP Bajina Bašta IV kvartal 2020. godine 1.3.2.Izgradnja, održavanje i modernizacija infrastrukture i objekata na granici Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineMinistarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Zajednički GP Ljubovija-Bratunac stvaranje uslovaBudžet Republike Srbije226.800 evra plate, počev od prvog kvartala 2020. godine6.000 evra – tekuće održavanje godišnje, počev od decembra 2019. godineBudžet Republike Srbije990 evra za 2019. Godinu Zajednički GP Ljubovija-Bratunac IV kvartal 2019. godine

ANALIZA RIZIKA 1.4.1.Jačati sistem analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Implementirati analizu rizika na operativnom i strateškom nivou IPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni planBudžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje10.350 evra godišnje Implementa-cija Analize rizika Kontinuirano 1.4.1.Jačati sistem analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Uspostaviti postupke za izradu statistike i izveštavanja na svim nivoima (centralnom, regionalnom i lokalnom) Budžet Republike Srbije40.140 evra godišnje Kontinuirano 1.4.1.Jačati sistem analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Nadograditi model analize rizika Granične policije u skladu sa FRONTEX-ovom modelu i razmenjivati analitičke proizvode Agencija FronteksBudžet Republike Srbije8.280 evra godišnje2.070 evra godišnje Kontinuirano 1.4.1.Jačati sistem analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Izraditi ogledne primerke za analizu rizika na svim nivoima Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnje Kontinuirano 1.4.1.Jačati sistem analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Kadrovsko popunjavanje Jedinice za analizu rizika Premeštaji zaposlenih policijskih službenika Kontinuirano 1.4.2.Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikomVeza:mera 2.2 i mera 4.3 Ministarstvo finansija –Uprava carina Implementirati sistem IT podrške za upravljanje rizikom u kontroli praznih vozila Budžetirano u okviru mere 2.2 i 4.3 Implemen-tiran sistem za upravljanje rizikom u kontroli praznih vozila IV kvartal 2019. godine 1.4.2.Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikomVeza:mera 2.2 i mera 4.3 Ministarstvo finansija –Uprava carina Implementirati upravljanje rizikom u kontroli putničkog prometa Budžetirano u okviru mere 2.2 i 4.3 Broj nepravilnosti u kontroli putničkog prometa IV kvartal 2019. godine 1.4.2.Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikomVeza:mera 2.2 i mera 4.3 Ministarstvo finansija –Uprava carina Obuke za carinske službenike na temu indikatora rizika i modaliteta izvršenja prekograničnog kriminala TAIEKS radionice – obuke 11.600 evraOstali troškovi prikazani u okviru mera 2.2 i 4.3 Broj sprovedenih obuka IV kvartal 2019. godine 1.4.2.Jačanje carinskog sistema upravljanja rizikomVeza:mera 2.2 i mera 4.3 Ministarstvo finansija –Uprava carina Kontinuirana evaluacija profila rizika za prekogranični promet Budžet Republike Srbije82.800 evra godišnje Broj nepravilno-sti u kontroli robnog prometa IV kvartal 2019. godine 1.4.3.Jačanje zajedničke analize rizika u sistemu integrisanog upravljanja granicom Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine GAP Analiza za zajedničko upravljanje rizikom Izrada dokumenata za zajedničko upravljanje rizikom Razvoj zajedničke platforme za upravljanje rizikom posebno u smislu IKT sistema Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2018. godinu633 evra za 2018. godinu Izrađeni dokumentiIzrađena zajednička analiza rizika II kvartal 2018. godine 1.4.4Uspostaviti sistem obuke za područje analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Izraditi programe i planove obuke Budžet Republike Srbije 18.630 evra za 2017. godinu Izrađen Plan i program obuke III kvartal 2017. godine 1.4.4Uspostaviti sistem obuke za područje analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Obučiti predavače (trenere) Kroz redovne radne aktivnosti Obučeni treneri III kvartal 2017. godine 1.4.4Uspostaviti sistem obuke za područje analize rizika Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Sistematsko obučavati službenike koji se bave analizom rizika Budžet Republike Srbije – biće poznato nakon izrađeog Programa i plana obuke – obuke će se sprovoditi u sklopu redovne aktivnosti zaposlenih Broj sprovedenih obuka III kvartal 2017. godine 2. OTKRIVANJE I ISTRAGE PREKOGRANIČNOG KRIMINALA 2.1.Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Sačiniti analizu stanja i potreba Budžet Republike Srbije4.140 evra za za 2017. godinuIPA 2013 Okvirni ugovor za Šengenski akcioni plan Izrađena Analiza stanja i potreba II kvartal 2017. godine 2.1.Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Povećanje nivoa tehničke opremljenosti uz prethodno napravljenu analizu stanja Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku pomoć – procena troškova biće poznata nakon analize stanja i potreba Nabavljena tehnička oprema III kvartal 2019. godine 2.1.Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Edukacija službenika i razmena znanja i najboljih praksi (nacionalne i međunarodne konferencije, seminari, radionice, obuke) TAIEKS/Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku Broj sprovedenih obuka i razmene znanja i najboljih praksi kontinuirano 2.1.Jačanje kapaciteta nadležnih agencija u sprečavanju prekograničnog kriminala Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija –Uprava carinaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Sprovoditi zajedničke obuke kroz Better Trainings for Safer foodTAIEKS Broj sprovedenih zajedničkih obuka kontinuirano 2.2.Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policijeUprava granične poliijeMinistarstvo finansija –Uprava carinaRepubličko javnotužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Identifikacija potreba za izmenama i dopunama postojećih i donošenje novih sporazuma Budžet Republike Srbije10.350 evra godišnje8.280 evra godišnje Identifik-ovane potrebeRevizija i implemen-tacija postojećih sporazuma i protokola kontinuirano 2.2.Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policijeUprava granične poliijeMinistarstvo finansija –Uprava carinaRepubličko javnotužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Na ukazanoj potrebi izmeniti i dopuniti postojeće, i doneti nove sporazume i protokole koji regulišu međusobnu saradnju i razmenu informacija Budžet Republike Srbije10.350 evra godišnje8.280 evra godišnjeEventualni drugi troškovi, biće poznati nakon izmena i dopuna predmetnih sporazuma Identifik-ovane potrebeRevizija i implemen-tacija postojećih sporazuma i protokola kontinuirano 2.2.Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policijeUprava granične policijeMinistarstvo finansija –Uprava carinaRepubličko javnotužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Implementirati potpisane sporazume i protokole koji definišu međuagencijsku saradnju NAPOMENA:Videti prethodnu aktivnost Identifik-ovane potrebeRevizija i implemen-tacija postojećih sporazuma i protokola kontinuirano 2.2.Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policijeUprava granične poliijeMinistarstvo finansija –Uprava carinaRepubličko javnotužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Nastaviti saradnju i učestvovati u realizaciji međunarodnih aktivnosti Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnjeMeđunarodne aktivnosti – Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku Učešće u međunarodnim aktivnostima kontinuirano

2.2.Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policijeUprava granične poliijeMinistarstvo finansija –Uprava carinaRepubličko javnotužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Međusobno korišćenje resursa Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnjeMeđunarodne aktivnosti – Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku Učešće u međunarodnim aktivnostima kontinuirano

2.2.Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policijeUprava granične poliijeMinistarstvo finansija –Uprava carinaRepubličko javnotužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Razvoj zajedničkih standarda, tehničkih kriterijuma i procedura Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnjeMeđunarodne aktivnosti – Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku Učešće u međunarodnim aktivnostima kontinuirano 2.2.Jačanje međuagencijske i međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava za međunarodnu operativnu policijsku saradnju Uprava kriminalis-tičke policijeUprava granične poliijeMinistarstvo finansija –Uprava carinaRepubličko javnotužilaštvo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Razvoj zajedničke platforme za razmenu informacija i podataka u smislu IKT sistema Budžet Republike Srbije41.400 evra godišnjeMeđunarodne aktivnosti – Budžet Republike Srbije/kroz Sektorsku budžetsku podršku Učešće u međunarodnim aktivnostima kontinuirano 2.3.Jačanje kapaciteta u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i krijumčarenja lica Ministarstvo unutrašnjih poslova -Ministarstvo finansija –Uprava carina Obuka granične policije i carine IPA 2014 Akcioni dokument – Podrška borbi protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji Broj službenika graničnih službi koji su završili obuku kontinuirano 2.3.Jačanje kapaciteta u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima i krijumčarenja lica Ministarstvo unutrašnjih poslova -Ministarstvo finansija –Uprava carina Izmena Krivičnog Zakonika Veza: mera 1.1.1 Akcionog plana za integrisano upravljanje granicom u Republici Srbiji Izmenjen Krivični Zakonik II kvartal 2017. godine 2.4.Jačanje kapaciteta u suzbijanju krijumčarenja i nezakonite trgovine oružjem Ministarstvo unutrašnjih poslova -Uprava granične policijeMinistarstvo finansija –Uprava carina Obuka pripadnika Uprave granične policije i Uprave carina Centar za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnojEvropi –UNDP – SEESAC Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku Broj službenika IUG službi koji su završili obuku kontinuirano

ČETVOROSLOJNI MODEL PRISTUPA KONTROLI MERE KONTROLE U PODRUČJU SLOBODE KRETANJA, UKLJUČUJUĆI I VRAĆANJE LICA 3.1.1Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o strancima (zapošljavanje ilegalnih migranata i dr.) Veza:aktivnost 3.3.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije/ IPA 2012 Tvining projekat: Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije). Usvojen Zakon o strancima II kvartal 2017. godine 3.1.1Usklađivanje pravnog okvira Ministarstvo unutrašnjih poslova Donošenje podzakonskih propisa Budžet Republike Srbije633 evra za 2017. godinu po podzakonskom aktu8.280 evra godišnje po podzakonskom aktu Doneti podzakonski propisi II kvartal 2017. godine 3.1.2.Sprovođenje operativnih mera u cilju kontrole zakonitosti boravka stranaca Ministarstvo unutrašnjih poslova Godišnje planiranje operativnih mera Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnje Izrađen godišnji plan operativnih mera kontinuirano 3.1.2.Sprovođenje operativnih mera u cilju kontrole zakonitosti boravka stranaca Ministarstvo unutrašnjih poslova „Ad-hoc” akcije Budžet Republike Srbije10.350 evra godišnje Broj sprovedenih„Ad-hoc” akcija kontinuirano 3.1.3.Dalja nadogradnja i unapređenje IT infrastrukture (informacioni sistem o migracijama) Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije Definisanje zahteva za nadogradnju Budžet Republike Srbije20.700 godišnje Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine 3.1.3.Dalja nadogradnja i unapređenje IT infrastrukture (informacioni sistem o migracijama) Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije Nabavka neophodne opreme i softvera NAPOMENA:deo opreme nabavljen preko projekta IPA 2010Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji Republike Srbije Nabavljena oprema i IT sistemi Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine 3.1.3.Dalja nadogradnja i unapređenje IT infrastrukture (informacioni sistem o migracijama) Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije Instalirati biometrijsku identifikaciju i potrebnu opremu (EURODAC) Biće predloženo za IPA 2018 + NAPOMENA:deo opreme nabavljen preko projekta IPA 2010 Uspostavljanje efikasnog sistema za sprečavanje i suzbijanje ilegalnih migracija na teritoriji Republike Srbije Nabavljena oprema i IT sistemi Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine 3.1.4.Sprovođenje Plana reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomuni-kacione i informacione tehnologijeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaMinistarstvo zdravljaKomesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije Osiguranje kapaciteta za nepredviđene hitne slučajeve (masovni priliv migranata) Veza: Operativni plan reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata, revidiran usvojen decembra 2016. godine Osnovana Radna grupa Kontinuirano 3.1.4.Sprovođenje Plana reagovanja na povećan broj migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomuni-kacione i informacione tehnologijeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaMinistarstvo zdravljaKomesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije Sprovođenje standardnih operativnih postupaka u slučaju masovnom priliva migranata Budžet Republike Srbije82.800 evra godišnje Analiza Standardnih operativnih procedura Kontinuirano 3.1.4.Sprovođenje Plana reagovanja u slučaju povećanog priliva migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policijeSektor za analitiku, telekomuni-kacione i informacione tehnologijeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaMinistarstvo zdravljaKomesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije Međuagencijski saradnja u slučaju masovnog priliva migranata Budžet Republike Srbije41.400 evra godišnje Evaluacija sprovedenih mera kontinuirano 3.1.5.Saradnja sa nevladinim organizacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova Saradnja u preventivnim aktivnostima Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje Doneti propisi u kojima učestvuje nevladine organizacije kontinuirano 3.1.5.Saradnja sa nevladinim organizacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova Saradnja u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje Doneti propisi u kojima učestvuje nevladine organizacije kontinuirano 3.1.5.Saradnja sa nevladinim organizacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova Saradnja u sprovođenju obuka Budžet Republike Srbije 20.700 evra godišnjeTAIEKS 5.800 evra Broj obuka organizo-vanih sa NVO kontinuirano 3.1.5.Saradnja sa nevladinim organizacijama Ministarstvo unutrašnjih poslova Pružanje besplatne pravne pomoći Budžet Republike Srbije 165.600 evra godišnje Broj pružene besplatne pravne pomoći kontinuirano 3.1.6.Osiguranje smeštajnih kapaciteta za strance Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Izgradnja objekta za ranjive kategorije stranaca (žrtve trgovine ljudima, maloletnici i slično) veza aktivnosti 1.3.2Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostŠvajcarski fond za migracije Projekat: Jačanje kapaciteta institucija i ljudskih resursa” – smeštaj maloletnika bez pratnjevrednost projekta:563.000 švajcarskih franaka Prošireni kapaciteti za ranjive kategorije migranata II kvartal 2017. godine 3.1.6.Osiguranje smeštajnih kapaciteta za strance Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Uređenje Prihvatilišta za strance u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije za migracije – IOM Međunarodna organizacija za migracije – IOM Prihvatil-ište za strance uređeno u skladu sa preporukama IV kvartal 2017. godine 3.1.7.Uspostavljanje sistema povratka migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Izmena Zakona o strancima Budžetirano u okviru aktivnosti iz mere 1.1.1 Izmenjen Zakon o strancima IV kvartal 2017. godine 3.1.7.Uspostavljanje sistema povratka migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Revidiranje radnog aranžmana sa agencijom Fronteks U skladu sa politikom i položajem agencije Fronteks Revidiran aranžman sa agencijom Fronteks IV kvartal 2017. godine 3.1.7.Uspostavljanje sistema povratka migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Jačanje kapaciteta – kreiranje zajedničkih timova Obuke finansira agencija Fronteks Broj službenika koji su prošli osnovnu obuku agencije Fronteks IV kvartal 2017. godine 3.1.7.Uspostavljanje sistema prinudnog povratka migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava granične policije Obuke granične policije za zajedničke letove povratka IPA 2014Regionalni višekorisnički projekat Podrška za zaštitu i upravljanje osetljivih migracija u zemljama Zapadnog Balkana i Republici Turskoj Broj obučenih pripadnika Uprave granične policije IV kvartal 2017. godine 3.1.7.Uspostavljanje sistema povratka migranata Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava za upravne poslove Implementacija postojećih sporazuma o readmisiji i implementacionih protokola Veza:aktivnost 1.5.1 i 1.5.2 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije397.440 evra za 2017. godinu 397.440 evra za 2018. godinu DONACIJA:Švajcarske konfederacije – Ministarstvo za migracije-tehnička pomoć i snabdevanje 6.000 evra za IT podršku Broj udaljenih osoba kontinuirano 3.2 GRANIČNA, CARINSKA I INSPEKCIJSKA KONTROLA 3.2.1Preduzimati mere zaštite zdravlja građana i životne sredine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za zaštitu bilja, Uprava za veterinu, Ministarstvo finansija – Uprava carina Efikasna kontrola, roba, bilja i životinja uz precizno definisanje i razgraničenje uloga i nadležnosti učesnika u kontroli Budžet Republike Srbije – Uprava za zaštitu bilja1.382.114 evra za 2017. godinu1.382.114 evra za 2018. godinu1.382.114 evra za 2019. godinu Broj sprovedenih kontrola kontinuirano 3.2.1Preduzimati mere zaštite zdravlja građana i životne sredine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za zaštitu bilja, Uprava za veterinu, Ministarstvo finansija – Uprava carina Sprovođenje dubinskih kontrola Budžet Republike Srbije24.840 evra godišnje Broj sprovedenih kontrola kontinuirano 3.2.2Uspostavljanje normativnog okvira za kontrolu nedozvoljenog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala na granici i kontroi radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Usvajanje akta o kontroli radi nedozvoljenog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala na granici i kontroi radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu Budžet Republike Srbije10.350 evra za 2017. godine20.700 evra za 2018. godinu633 evra za 2018. godinu Akt o kontroli radi nedozvoljenog prometa radioaktivnih i nuklearnih materijala na granici i kontroli radioaktivno-sti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu donešen IV kvartal 2018. godine 3.2.3 Preduzimati mere za zaštitu finansijskih, ekonomskih i bezbednosnih interesa Ministarstvo finansija – Uprava carina Razvoj upravljanja rizicima u cilju ubrzavanja efikasnog prometa putnika i roba i sprečavanja nelegalnog prometa Budžet Republike Srbije41.400 evra godišnje Poboljšano upravljanje rizicima II kvartal 2018. godine 3.2.3 Preduzimati mere za zaštitu finansijskih, ekonomskih i bezbednosnih interesa Ministarstvo finansija – Uprava carina Efikasna kontrola roba i prevoznih sredstava Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnje Povećan broj otkrivenih nepravil-nosti II kvartal 2018. godine 3.2.3 Preduzimati mere za zaštitu finansijskih, ekonomskih i bezbednosnih interesa Ministarstvo finansija – Uprava carina Obezbeđivanje specijalizovane opreme i potrebna obuka Biće naknadno određeno Broj izvedenih obuka II kvartal 2018. godine 3.2.4 Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema Ministarstvo finansija – Uprava carina Unapređenje postojeće informaciono-komunikacione infrastrukture Budžet Republike Srbije4.585.803,86 evra za 2017. godinu3.453.239,55 evra za 2018. godinu3.391.824,76 evra za 2019. godinu Oprema nabavljena i u funkciji Kontinuirano 3.2.4 Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema Ministarstvo finansija – Uprava carina Implementacija informacionih sistema koji su preduslov za pristupanje EU NAPOMENA:budžetirano u okviru prethodne aktivnosti Informacioni sistemi implementirani Pre prijema u članstvo Evropske unije 3.2.4 Poboljšanje i nastavak unapređenja informacionih sistema Ministarstvo finansija – Uprava carina Obuka službenika za korišćenje novih tehnologija NAPOMENA:budžetirano u okviru prethodne aktivnosti Broj obučenih službenika kontinuirano 3.2.5 Obezbediti brzu i efikasnu razmenu informacija između graničnih fitosanitarnih inspektora Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Povezivanje IT sistema GFI sa sistemom Uprave, ovlašćenih laboratorija, zastupnika uvoznika ProjekatEurope aid 2009NAPOMENA:Projekat Europe aid 2009 započet 2015. godine. Završetak Projekta 2017. godine Razmena informacija između Uprave za zaštitu bilja, Uprave za veterinu, akreditovanih labaratori-ja,špeditera itd IV kvartal 2017. godine 3.2.5 Obezbediti brzu i efikasnu razmenu informacija između graničnih fitosanitarnih inspektora Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Obuka za rad u IT sistemu ProjekatEurope aid 2009NAPOMENA:Projekat Europe aid 2009 započet 2015. godine. Završetak Projekta 2017. godine Broj obuka za rad u IT sistemu IV kvartal 2017. godine 3.2.5 Obezbediti brzu i efikasnu razmenu informacija između graničnih fitosanitarnih inspektora Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Priprema za EU sistem notifikacije ulazak i korišćenje baze EUROPHIT Troškovi trenutno nepoznati Razmena podataka u okviru baze EUROPHIT do prijema u članstvo Evropske unije 3.2.6Uspostaviti video nadzor u carinskim ispostavama i na graničnim prelazima sa centralnim snimačem signala u cilju sprovođenja carinske kontrole Ministarstvo finansija – Uprava carina Ažuriranje Elaborata veza aktivnost 2.2.10.34 Akcioni plan za Poglavlje 23 Pravosuđe i osnovna prava. – Budžet Republike Srbije/ kroz Sektorsku budžetsku podršku Ažuriran Elaborat II kvartal 2017. godine

3.2.6Uspostaviti video nadzor u carinskim ispostavama i na graničnim prelazima sa centralnim snimačem signala u cilju sprovođenja carinske kontrole Ministarstvo finansija – Uprava carina Izrada Projekta Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku Izrađen Projekat IV kvartal 2017. godine 3.2.6Uspostaviti video nadzor u carinskim ispostavama i na graničnim prelazima sa centralnim snimačem signala u cilju sprovođenja carinske kontrole Ministarstvo finansija – Uprava carina Nabavka instalacija, opreme i softvera Budžet Republike Srbije kroz Sektorsku budžetsku podršku Uspostavljen video-nadzor IV kvartal 2018. godine 3.3. SARADNJA SA SUSEDNIM ZEMLJAMA 3.3.1.Implementacija Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi Ministarstvo unutrašnjih poslova Sprovođenje zajedničkih obuka U skladu sa Planom i programom stručnog usavršavanja policijskih službenika Uprave granične policije- tokom obavljanja redovnih radnih aktivnosti po ovom pitanjuBudžet Republike Srbije 8.280 evra godišnje Broj sprovedenih obuka kontinuirano 3.3.1.Implementacija Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi Ministarstvo unutrašnjih poslova Razmena informacija po Konvenciji o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi Budžet Republike Srbije4.140 evra godišnje Razmenjene informacije kontinuirano 3.3.1.Implementacija Konvencije o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj evropi Ministarstvo unutrašnjih poslova Uspostavljanje zajedničkih patrola sa Republikom Hrvatskom Veza:aktivnosti 4.3.3 Akcioni plan za Poglavlje 24Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 89.000 evra za 2017. godinu – inicijalni troškoviKomunalni troškovi oko 4.000 evra godišnje – procena rađena na u dinarima u iznosu od 492.000 RSD Broj sprovedenih zajedničkih patrola II kvartal 2017. godine 3.3.2.Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji Ministarstvo unutrašnjih poslova Sprovoditi aktivnosti predviđene sporazumima o policijskoj saradnji Budžet Republike Srbije20.700 evra godišnje Broj sprovedenih aktivnosti kontinuirano 3.3.2.Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji Ministarstvo unutrašnjih poslova Nastaviti sa uspostavljanjem direktnih telefonskih linija ili radio veza između graničnih prelaza Inicijalni troškoviBudžet Republike Srbije16.560 evra za 2017. godinuEventualnu dodatni troškovi biće naknadno određeni Uspostavljene direktne telefonske linije III kvartal 2017 3.3.2.Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji Ministarstvo unutrašnjih poslova Nastaviti sa uspostavljanjem zajedničkih lokacija graničnih prelaza Budžet Republike Srbije41.400 evra za 2017. i 2018.godinu10.350 evra za 2019, godinu Uspostavljeni GP na zajedničkim lokacijama II kvartal 2019. godine 3.3.2.Priprema, izrada, revizija i implementacija akata donetih na osnovu sporazuma o policijskoj saradnji Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Kontinuirano nastaviti saradnju sa regionalnim inicijativama DCAF, MARII, SELEC, IOM, ICMPD, RCC… Uprava carina:47.726 evra za 2017. godinu48.280 evra za 2018. godinu48.312 evra za 2019. godinuMinistarstvo unutrašnjih poslova:96.530 evra godišnje – SELEC I MARIIOstali izvori finansiranja:EASO, Fronteks –projekat: MB IPA 2014 Regionalni višekorisnički projekat IPA-regionalna podrška za zaštitu i upravljanje osetljivih migracija u zemljama Zapadnog Balkana i Republici Turskoj/IOM projekat „Izgradnja kapaciteta i jačanje saradnje između agencija za sprovođenje zakona Albanije, Bih, Kosova*, BJRM, C.Gore i Srbije“/IOM projekat „Mapiranje karakteristika mreža trgovine ljudima i krijumčarenje migranata na Zapadnom Balkanu”SEED M&D-višekorisnička IPAEXBS Kontinuirano 3.3.5. Saradnja kroz rad u zajedničkim kontakt centrima Ministarstvo unutrašnjih poslova Održavanje redovnih sastanaka Budžet Republike Srbije10.350 evra godišnje Broj održanih sastanaka kontinuirano 3.3.5. Saradnja kroz rad u zajedničkim kontakt centrima Ministarstvo unutrašnjih poslova Razmena informacija Veza: aktivnost 4.3.4 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 8.280 evra za saradnju sa jednom susednom državom na i 1000 evra za poslove međunarodne saradnje na godišnjem nivou Broj razmenjenih informacija II kvartal 2016. godine i u kontinuitetu 3.3.6. Međunarodna carinska saradnja Ministarstvo finansija – Uprava carina Razmena informacija u otkrivanju i procesuiranju svih oblika prekograničnog kriminala Budžet Republike Srbije26.910 evra godišnje Broj razmenjenih informacija kontinuirano 3.3.6. Međunarodna carinska saradnja Ministarstvo finansija – Uprava carina Održavanje zajedničkih sastanaka Budžet Republike Srbije10.350 evra godišnje Broj održanih sastanaka kontinuirano 3.3.6. Međunarodna carinska saradnja Ministarstvo finansija – Uprava carina Održavanje zajedničkih radionica i seminara TAIEKS 2.900 evra godišnje Broj održanih zajedničkih radionica/seminara kontinuirano 3.3.7.Jačanje saradnje na području granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Primena Protokola o uspostavljanju zajedničke kontrole na GP Preševo-Tabanovce ProjekatKoridor 10-Rekonstrukcija ŽGP Preševo-Tabanovce/131160/ CSER/MULTI WB13-MKD-TRA-01Budžet Republike Srbije6.210 evra godišnje Primena Protokola kontinuirano 3.3.7.Jačanje saradnje na području granične veterinarske i fitosanitarne inspekcije Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Razmena informacija o presretnutim pošiljkama sa susednim zemljama Budžet Republike Srbije31.050 godišnje Broj razmenjenih informacija o presetnutim pošiljkama kontinuirano MERE U TREĆIM ZEMLJAMA 3.4.1.Uspostaviti mrežu oficira za vezu u trećim zemljama Ministarstvo unutrašnjih poslova Doneti Uredbu Vlade Republike Srbije na osnovu člana 20 Zakona o policiji (Službeni glasnik 6/2016) Budžet Republike Srbije633 evra16.560 evra Doneta Uredba Vlade Republike Srbije IV kvartal 2017. godine 3.4.1.Uspostaviti mrežu oficira za vezu u trećim zemljama Ministarstvo unutrašnjih poslova Izraditi i implementirati program obuke za oficire za vezu Budžet Republike Srbije33.120 evra Izrađen program obuke za oficire za vezu IV kvartal 2017. godine 3.4.1.Uspostaviti mrežu oficira za vezu u trećim zemljama Ministarstvo unutrašnjih poslova Upućivanje oficira za vezu u SELEC Budžet Republike SrbijeNAPOMENA: budžetirano u okviru mere 3.3.2 Upućeni oficiri za vezu IV kvartal 2017. godine 3.4.2.Saradnja kroz postojeće oblike međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Razmena informacija o nezakonitim migracijama odnosno zemalja porekla i tranzita nezakonitih migranata Budžet Republike Srbije16.560 evra godišnje Broj razmenjenih informacija kontinuirano 3.4.2.Saradnja kroz postojeće oblike međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Učešće na međunarodnim forumima Budžet Republike Srbije1.000 evra po jednom događaju, – poslovi međunarodne saradnje – pola za MUP, pola za Upravu carina Pregled učešća na međunarodnim forumima kontinuirano 3.4.2.Saradnja kroz postojeće oblike međunarodne saradnje Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina Učestvovanje u radu SELEC i MARRI centrima Budžetirano u okviru mere 3.4.1Međunarodna saradnja – Uprava za zaštitu bilja 2.600 evra godišnje Sprovedene međunarodne aktivnosti kontinuirano 3.4.3.Obuka konzularnih službenika Ministarstvo spoljnih poslova Uspostaviti saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i obučiti službenike diplomatsko konzularnih predstavništava za prepoznavanje lažnih i falsifikovanih putnih isprava i identifikovanje pokazatelja rizika kod osoba koje apliciraju za izdavanje vize Veza aktivnost 3.4.4. Akcioni plan za Poglavlje 24Pravda, sloboda i bezbednostIPA 2012 tvining projekatDalji razvoj i uvođenje mehanizma za sveobuhvatno i stalno praćenje legalnih migracija u Republici Srbijivrednost projekta 1.000.000 evraBudžet Republike Srbije 64.800 evra – za period 2017-2019 Ministarstvo spoljnih poslova Broj sprovedenih obukaBroj konzularnih službenika koji su završili obuku kontinuirano 4. MEĐUAGENCIJSKA SARADNJA U UPRAVLJANJU GRANICOM 4.1.Formirati Koordinaciono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Usvajanje Zaključka Vlade Republijke Srbije o formiranju Koordinacionog tela Budžet Republike Srbije633 evra za 2017. godinu62.100 evra godišnje Formirano Koordinaciono telo II kvartal 2017. godine

4.2.Unaprediti međuagencijsku saradnju Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infrastrukture Formirati Operativnu grupu Budžet Republike Srbije633 evra za 2017. godinu31.050 evra godišnje Formirana Operativna grupa II kvartal 2017. godine 4.2.Unaprediti međuagencijsku saradnju Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Izvršiti izmene i dopune postojećeg formalno-pravnog okvira za saradnju između nadležnih agencija (protokoli, sporazumi i sl.). Budžet Republike Srbije633 evra za 2018. godinu8.280 evra za 2017. godinuTAIEKS 2.250 evra za 2018. godinu Uspostavljen pravni okvir IV kvartal 2018. godine 4.2.Unaprediti međuagencijsku saradnju Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infra-strukture Analiza primene postojećih sporazuma o međusobnoj saradnji Budžet Republike Srbije16.560 evra Analiza urađena kontinuirano 4.2.Unaprediti međuagencijsku saradnju Koordinaci-ono telo Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Ministarstvo spoljnih poslova Ministarstvo građevinarstvasaobraćaja i infra-strukture Po potrebi izmena postojećih Sporazuma Primena Sporazuma i izrada Standardnih operativnih procedura Budžet Republike Srbije10.350 evra633 evraOstali troškovi trenutno nepoznati Izrađene Standardne operativne procedure kontinuirano 4.3.Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmenu informacija između agencija Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za veterinu i Uprava za zaštitu bilja Obezbeđivanje standarda za zaštitu podatakaSprovođenje ovlašćenog pristupa podacima u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji u integrisanom upravljanju granicom Budžet Republike Srbije 20.700 evra za 2017. godinuNabavka opreme – iz postojećih do sada nabavljenih resursa Obezbeđeni standardi za zaštitu podataka II kvartal 2017. godine 4.3.Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmenu informacija između agencija Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za veterinu i Uprava za zaštitu bilja Zajedničko planiranje i kupovina neophodne opreme za uspostavljanje platforme za razmenu informacija Budžet Republike Srbije kroz sektorsku budžetsku podršku Nabavljena neophodna oprema II kvartal 2017. godine

4.3.Uspostavljanje tehničkih preduslova za razmenu informacija između agencija Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za veterinu i Uprava za zaštitu bilja Određivanje kontakt tačaka Budžet Republike Srbije 10.350 evra godišnje Određene kontakt tačke II kvartal 2017. godine 4.4.Sprovođenje zajedničkih i specijalističkih obuka Koordina-ciono telo Analiza i ažuriranje programa zajedničke obuke / razmene obuka Budžet Republike Srbije6.210 evra godišnje Izrađena analizaAžuriran program zajedničke obuke kontinuirano 4.4.Sprovođenje zajedničkih i specijalističkih obuka Koordina-ciono telo Zajednička obuka u skladu sa ažuriranim programom obuke TAIEKS 4.500 evra TAIEKS 2.900 evra Broj sprovedenih obuka kontinuirano 4.5. Priprema za postizanje šengenskih standarda Ministarstvo unutrašnjih poslova Izraditi i usvojiti Šengenski akcioni plan Veza: aktivnost 4.1.4 Akcioni plan za Poglavlje 24Pravda, sloboda i bezbednsostIPA 2014 Šengenski akcioni plan – Akcioni dokumentPodrška sektoru unutrašnjih poslova“ – vrednost projekta 1.500.000 evra za tvining 1.000.000 evra, Detalji tačnih troškova akcionog plana za Šengen će biti deo Akcionog plana za Poglavlje 24 Budžet Republike Srbije 83.433 evra Usvojen Šengenski akcioni plan II kvartal 2018. godine 4.6. Izrada priručnika za fitosanitarne i veterinarske inspektore Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Priručnike izraditi u skladu sa zahtevima EU i međunarodnim standardima koji će se redovno ažurirati u skladu sa izmenama i dopunama nacionalnog zakonodavstva usklađenog sa zakonodavstvom EU Budžet Republike Srbije633 evra u godini usvajanja8.280 evra godišnje za pripremuTAIEKS 4.500 evra Izrađeni priručnici Kontinuirano, do prijema u članstvo Evropske unije 4.7.Sprovoditi obuku fitosanitarnih inspektora Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Izraditi Godišnji plan obuka fitosanitarnih inspektora, stalno osposobljavati i obnavljati stečeno znanje Budžet Republike Srbije41.400 evra za izradu i usvajanje PlanaObuke – kroz redovne radne aktivnosti Usvojen godišnji plan obuka fitosanitarnih inspektora kontinuirano 4.7.Sprovoditi obuku fitosanitarnih inspektora Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Nastaviti BTSF(better traning for safer food program) obukeStručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora vezano za implementaciju novousvojenih propisa i proceduraSprovesti obuku za TRACES sistem Obuke – Program Better traning for safer food Stručno usavršavanje fitosanitarnih inspektora – Budžet Republike Srbije – kroz redovne radne aktivnostiTAIEKS 8.700 evra Broj sprovedenih obuka(BTSF, TRACES) kontinuirano 4.8.Sprovoditi kontrolu pošiljaka u međunarodnom prometu Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Dalje unapređenje administrativnih kapaciteta fitosanitarne i veterinarske inspekcije u smislu priprema za period pristupanja Troškovi trenutno nepoznati/putem premeštaja postojećih zaposlenih Broj fitosanitarnih i veterinarskih ispektora kontinuirano 4.9.Harmonizacija viznog režima Ministarstvo spoljnih poslova Izrada plana harmonizacije viznog režima sa viznim režimom Evropske unije Veza: aktivnost 3.1.1 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 3.726 evra za 2017. godinu Urađen plan harmonizacije IV kvartal 2017. godine 4.10Harmonizacija viznog režima Ministarstvo spoljnih poslova Analiza potrebnih koraka za pristupanje VIS IPA 2012 – Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta1.107.500 evra Izrađena analiza II kvartal 2017. godine 4.10Harmonizacija viznog režima Ministarstvo spoljnih poslova Izraditi Plan aktivnosti IPA 2012 – Reforma policije i upravljanje migracijama (legalne migracije) vrednost projekta1.107.500 evra Usvojen Plan pristupanja VIS II kvartal 2017. godine 4.11.Pristupanje VIS Ministarstvo spoljnih poslova Izrada plana harmonizacije viznog režima sa viznim režimom Evropske unije Veza:aktivnost 3.1.2Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostBudžet Republike Srbije 3.726 evra za 2017. godinu Urađen plan harmonizacije Najkasnije šest mesedci do prijema u članstvo Evropske unije 5. KORDINACIJA I KOHERENTNOST AKTIVNOSTI DRŽAVA ČLANICA I INSTITUCIJA I DRUGIH AGENCIJA I TELA EVROPSKE UNIJE 5.1.Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks Ministarstvo unutrašnjih poslova Saradnja u programima povratka Veza:aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostU skladu sa politikom i položajem agencije FronteksBudžet Republike Srbije 31.050 godišnjeOstali troškovi i izvori finansiranja biće određeni naknadno Učećše u zajedničkim letovima povratka Kontinuirano od 2015. godine 5.1.Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks Ministarstvo unutrašnjih poslova Saradnja u analizi rizika Veza:aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostU skladu sa politikom i položajem agencije FronteksBudžet Republike Srbije 31.050 godišnjeOstali troškovi i izvori finansiranja biće određeni naknadno Dostavljeni izvešaji u oblasti analize rizika Kontinuirano od 2015 godine 5.1.Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks Ministarstvo unutrašnjih poslova Saradnja na području operativnih aktivnosti Veza:aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostU skladu sa politikom i položajem agencije FronteksBudžet Republike Srbije 31.050 godišnjeOstali troškovi i izvori finansiranja biće određeni naknadno Dostavljeni izveštaji o operativnim aktivnostima Kontinuirano od 2015 godine 5.1.Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks Ministarstvo unutrašnjih poslova Stvaranje liste eksperata u skladu sa EBGT profilom Veza:aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostU skladu sa politikom i položajem agencije FronteksBudžet Republike Srbije 20.700 evra godišnje Izrađena lista eksperata Kontinuirano od 2015. godine 5.1.Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks Ministarstvo unutrašnjih poslova Stvaranje liste tehničke opreme raspoložive za zajedničke akcije Veza:aktivnost 4.1.9 Akcioni plan za Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednostU skladu sa politikom i položajem agencije FronteksBudžet Republike Srbije 16.560 evra godišnje Izrađena lista tehničke opreme Kontinuirano od 2015. godine 5.1.Jačanje saradnje sa agencijom Fronteks Ministarstvo unutrašnjih poslova Nastaviti aktivnosti jačanja saradnje kroz kontakt tačku Mali Zvornik Budžet Republike Srbije 41.400 evra godišnje kontinuirano 5.2.Saradnja sa OLAF-om Ministarstvo finansija –Uprava carina Izrada Plana obuka, u skladu sa izmenjenom IT Strategijom u vezi sa punim pristupom sistemu Evropske unije za borbu protiv prevara (AFIS) nakon prijema u članstvo Evropske unije TAIEKS:4.500 evra za 2017. godinuBudžet Republike Srbije 284 evra za 2017. godinu – izrada plana1.000 evra za 2017 sprovođenje obuke Uprave carina Izrađen Plan obuka IV kvartal 2017. godine

Ostavite komentar