Akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za primenu Strategije policije u zajednici za 2015. i 2016. godinu, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Pepublike Crbije”.

05 Broj: 021-7546/2015-2

U Beogradu, 6. avgusta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar