Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu

Na osnovu člana 37. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik PC”, br. 36/09, 88/10 i 38/15) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14), na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se Nacionalni akcioni plan zapošljavanja za 2017. godinu, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 101-10651/2016

U Beogradu, 9. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar