Akcioni plan za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

NA PUTEVIMA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

UVOD

Strategijom bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 64/15 – u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je donošenje Akcionog plana za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), kojim će se detaljno razraditi ciljevi Strategije. Konkretne mere i zadaci, nosioci aktivnosti, rokovi za realizaciju aktivnosti, praćenje stanja bezbednosti saobraćaja, odgovornosti i izvori finansiranja su sadržani u Akcionom planu.

Strategija ima za cilj da prikaže postojeće stanje bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, da prikaže ciljeve i stanje bezbednosti saobraćaja kojima se teži i smernice kojima će se najbrže i najlakše doći od postojećeg do željenog stanja. Strategija prikazuje ključne probleme i ukazuje na najvažnije oblasti delovanja i ciljne grupe kojima treba posvetiti posebnu pažnju, kao i finansijski aspekt bezbednosti saobraćaja, načine praćenja i izveštavanja o stanju bezbednosti saobraćaja.

Strategija teži da omogući izgradnju održivog i delotvornog sistema upravljanja bezbednošću saobraćaja do 2020. godine u Republici Srbiji.

Ciljevi postavljeni Strategijom su sledeći:

1)da u saobraćaju nema poginule dece od 2020. godine,

2)da se prepolove godišnji broj poginulih i broj teško povređenih lica u 2020. godini, u odnosu na 2011. godinu, i

3)da se prepolove ukupni godišnji društveno-ekonomski troškovi saobraćajnih nezgoda u 2020. godini, u odnosu na 2011. godinu.

Kako bi se ostvarili navedeni ciljevi i dostiglo željeno stanje u bezbednosti saobraćaja, Strategija predviđa pet ključnih oblasti rada (pet stubova), koje su u skladu sa Globalnim planom Decenije akcije za bezbednost saobraćaja 2011-2020. godine, a to su: 1. efikasnije upravljanje bezbednošću saobraćaja; 2. bezbedniji putevi; 3. bezbednija vozila; 4. bezbedniji učesnici u saobraćaju i 5. delovanje nakon saobraćajne nezgode.

U ostvarenju ciljeva Strategije potrebno je zajedničko delovanje nadležnih državnih organa, sa podeljenom odgovornošću, imajući u vidu multidisciplinarnost ove oblasti. Na nacionalnom nivou potrebno je kontinuirano obezbeđivati finansijske i institucionalne uslove za sprovođenje svih aktivnosti iz Akcionog plana. Pri tome, veoma je važna uloga šire društvene zajednice, gde je potrebno posebno istaći značaj saradnje državnih institucija, lokalne zajednice, civilnog društva i privrednog sektora na sprovođenju aktivnosti u razvoju bezbednosti saobraćaja na putevima.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih mera i aktivnosti, sistematizovanih kroz pet stubova navedenih u Strategiji. Za svaki od stubova su u Akcionom planu postavljeni ciljevi koji se trebaju ispuniti. Dalje su, za svaki od ciljeva, definisane konkretne aktivnosti koje će biti realizovane u 2016. i 2017. godini i u periodu od 2018-2020. godine. Predviđeno je da će se u 2017. godini izraditi novi Akcioni plan koji će detaljno razraditi aktivnosti za period 2018-2020. godine, uzimajući u obzir iskustva u primeni ovog dokumenta i stepen ispunjavanja aktivnosti iz ovog Akcionog plana.

Ciljevi u Akcionom planu su:

Stub 1. Efikasnije upravljanje bezbednošću saobraćaja

Cilj 1. Strateško upravljanje u bezbednosti saobraćaja

Cilj 2. Uspostavljanje savremene i dostupne baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja

Cilj 3. Unapređenje kvaliteta prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama i posledicama

Cilj 4. Unapređenje kvaliteta kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije i inspekcije

Cilj 5. Uspostavljanje sistema istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja i primena rezultata istraživanja

Stub 2. Bezbedniji putevi

Cilj 1. Sprovođenje savremenih tehnika za upravljanje bezbednošću putne mreže

Cilj 2. Uvođenje inteligentnih transportnih sistema na mreži autoputeva

Cilj 3. Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova

Stub 3. Bezbednija vozila

Cilj 1. Harmonizacija propisa u oblasti homologacije vozila

Cilj 2. Unapređenje sistema kontrole tehničke ispravnosti vozila

Cilj 3. Tehnološko unapređenje vozila i stimulisanje korišćenja ekoloških goriva i ekoloških vozila

Cilj 4. Razvoj inteligentnih transportnih sistema u/na vozilu u funkciji bezbednosti saobraćaja

Stub 4. Bezbedniji učesnici u saobraćaju

Cilj 1. Unapređenje nivoa znanja i osposobljenosti vozača motornih vozila

Cilj 2. Unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju

Cilj 3. Unapređenje bezbednosti ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju

Cilj 4. Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u saobraćaju

Stub 5. Delovanje nakon saobraćajne nezgode

Cilj 1. Koordinacija hitnih službi na licu mesta saobraćajne nezgode i sprečavanje nastanka sekundarnih saobraćajnih nezgoda

Cilj 2. Skraćenje vremena potrebnog za ostvarivanje komunikacije pozivaoca sa nadležnim hitnim službama (policija, HMP, VSJ)

Cilj 3. Skraćenje vremena od uspostavljanja poziva odnosno prijema informacije do polaska ekipe (ekipa) hitne službe na lice mesta saobraćajne nezgode

Cilj 4. Skraćenje vremena od polaska ekipe (ekipa) hitne službe do dolaska na lice mesta

Cilj 5. Unapređenje kvaliteta rada pripadnika hitnih službi

Cilj 6. Skraćenje vremena transporta povređenog od lica mesta saobraćajne nezgode do zdravstvene ustanove

U Akcionom planu su za svaku aktivnost, po godinama, definisani indikatori tj. pokazatelji efekata prikazanih aktivnosti. Definisani su ključni subjekti-nosioci za sprovođenje predviđenih aktivnosti (državni organ ili odgovorna organizacija) i subjekti bezbednosti saobraćaja koji su prepoznati kao saradnici u sprovođenju Akcionog plana. Na kraju su definisani i izvori finansiranja za svaku od predviđenih aktivnosti.

Za potrebe praćenja i ocenjivanja sprovođenja Akcionog plana, zaduženo je Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima. Organi koji sprovode aktivnosti dužni su da o tome redovno izveštavaju Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima u propisanom formatu, kao i da, na njegov zahtev daju dodatne informacije od značaja za praćenje. Nadležni organi će imati obavezu da, u pogledu aktivnosti čije se sprovođenje ne bude odvijalo po planu, Telu za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima dostave obrazloženje i predlože mere za prevazilaženje poteškoća.

Sredstva za realizaciju ciljeva Strategije su u Akcionom planu predviđena u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, kao i sredstvima koja će biti predviđena budžetom za 2017. godinu. Pored ovih sredstava koristiće se sredstva odgovornih organizacija za realizaciju aktivnosti i sredstva iz drugih izvora finansiranja.

Napomena:

– Za stubove, ciljeve i aktivnosti za koje u Akcionom planu nisu predviđene početne i ciljane vrednosti indikatora za 2017. godinu, pomenute vrednosti biće predviđene u novoj verziji Akcionog plana koja će se raditi za period 2018-2020. godine.

STUB 1. EFIKASNIJE UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU SAOBRAĆAJA

Indikator: Uspostavljen sistem za efikasnijeg upravljanje bezbednošću saobraćaja, dostupne kvalitetne informacije nadležnim organima za bezbednost saobraćaja za strateško upravljanje bezbednošću saobraćaja

R.br.

Aktivnosti u 2016. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u 2017. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine

Indikator

Državni organ/Odgovorna organizacija

Saradnja

Izvori finansiranja

Cilj 1. Strateško upravljanje u bezbednosti saobraćaja

Indikator: uspostavljeno strateško upravljanje u bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama (broj usvojenih strateških dokumenata)

1.1

Priprema nacrta Strategije bezbednosti saobraćaja za period 2020-2025. godine

Usvojen tekst Strategije bezbednosti saobraćaja

MGSI

MGSI, MUP, MZ,MP, MTTT, MPNTR, MRZBSP, ABS, JPPS

Budžet Republike Srbije

1.2

Usvajanje Strategija i Akcionih planova bezbednosti saobraćaja za lokalne samouprave

Broj usvojenih Strategija i Akcionih planova

Izveštaj ABS

Lokalne samouprave

ABS

Budžeti lokalne samouprave

Cilj 2. Uspostavljanje savremene i dostupne baze podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja

Indikator: Uspostavljena baza podataka o obeležjima bezbednosti saobraćaja

2.1

Uspostavljanje jedinstvene – integrisane baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja – I faza (sa statistikama koje su podeljene prema polu za svaki indikator bezbednosti saobraćaja ukoliko je to moguće)

Nabavljen softver i hardverska oprema i izvršeno programiranje dostupnih podataka u 2015. godini.

Dokument o izvršenju ugovora dobaljaču (Operational Acceptance) dostavljen od Koridora Srbije, Izveštaj o radu ABS

Razvoj baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja – II faza (sa statistikama koje su podeljene prema polu za svaki indikator bezbednosti saobraćaja ukoliko je to moguće)

Povezane institucije: MZ, SHMP, MP, osiguravajuća društva sa serverom baze ABS

Izveštaj o saradnji ABS-a i povezanih institucija, urađen projektni zadatak

Dalje aktivnosti na razvoju baze podataka od značaja za bezbednost saobraćaja

Kvalitet skladištenja i razmene podataka od strane institucija i organizacija na visokom nivou

ABS

MUP, MGSI, MZ, MP, SHMP, JPPS, osiguravajuća društva, ostale zainteresovane strane.

Kredit Svetske banke (2016)

za aktivnost u 2016.

Budžeti ABS i povezanih institucija i organizacija

(za aktivnost u 2017)

Cilj 3. Unapređenje kvaliteta prikupljanja podataka o saobraćajnim nezgodama i posledicama

Indikator:Uspostavljen nov način evidentiranja stepena povreda u saobraćajnim nezgodama

3.1

Sistem evidentiranja podataka o povredama u saobraćajnim nezgodama u skladu sa preporukama EK

Obuka – predstavljanje novog sistema definisanja zdravstvenim radnicima koji vrše procenu stepena povređivanja

Realizovan projekat zahteva i preporuka EK u pogledu definisanja povređivanja u saobraćajnim nezgodama Zdravstveni radnici obučeni – upoznati sa novim načinom evidentiranja stepena povreda u saobraćajnim nezgodama,

Broj obučenih zdravstvenih radnika SHMP

Izveštaj ABS o sprovedenim obukama

Povezivanje SHMP sa bazom podataka o saobraćajnim nezgodama i posledicama

SHMP povezane sa bazom podataka o SN

MZ (Institut za javno zdravlje dr Milan Jovanović Batut, Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“)

ABS, SHMP

EU fondovi (IPA 2015-2017) Budžet ABS, Budžet Republike Srbije

Cilj 4. Unapređenje kvaliteta kontrole saobraćaja od strane saobraćajne policije i inspekcije

Indikator: Smanjen procenat prekoračanja brzine u naselju, van naselja, na autoputu, smanjenje procenata vozača pod uticajem alkohola, povećanje procenta upotrebe sigurnosnih pojasevima na prednjim i zadnjim sedištima i upotreba zaštitnih sistema za decu, povećan procenat upotrebe zaštitne kacige od strane motociklista i mopedista.

4.1

Uspostavljanje sistema stalne kontrole saobraćaja na osnovu analiza obeležja bezbednosti saobraćaja,

Kontrola saobraćaja na osnovu analiza obeležja bezbednosti saobraćaja

Realizacija Studije izbora obeležja bezbednosti saobraćaja koji će se koristiti prilikom ciljane kontrole saobraćaja,

Uspostavljen sistem i primenjeni rezultati Studije

Izveštaj MUP-a o kontroli saobraćaja na putu

MUP

ABS

Budžet Republike Srbije

4.2

Nabavka dva radarska uređaja za merenje brzine u pokretu (u specijalnim vozilima – presretačima)

Nabavljena dva uređaja

Izveštaj o nabavci uređaja za merenje brzine u pokretu

Nabavka dva radarska uređaja za merenje brzine u pokretu (u specijalnim vozilima – presretačima)

Nabavljena dva uređaja

Izveštaj o nabavci uređaja za merenje brzine u pokretu

Nabavka po dva radarska uređaja (2018-2019) za merenje brzine u pokretu

Nabavljeno 100% od planirane količine opreme

MUP

Budžet Republike Srbije, donacija Koridori Srbije

4.3

Izrada studije za izbor deonica i lokacija za primenu uređaja za automatsku kontrolu brzine na državnim putevima

Urađena studije za izbor deonica i lokacija za primenu uređaja za automatsku kontrolu brzine na državnim putevima

Izveštaj o radu ABS-a

ABS

MUP,

JPPS

Budžet ABS

4.4

Povećanje primene uređaja za automatsku kontrolu brzine kretanja vozila na državnim putevima

Procenat planiranih uređaja u funkciji automatskog otkrivanja prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila (iz studije)

Izveštaj MUP-a o povećanju otkrivenih prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila

Povećanje primene uređaja za automatsku kontrolu brzine kretanja vozila na državnim putevima

Kupljeno i postavljeno 100% planiranih uređaja u funkciji automatskog otkrivanja prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila (iz studije)

MUP

JPPS, MGSI, ABS

Osiguravajuća društva,

Budžet Republike Srbije

4.5

Analiza potreba za nabavku uređaja i opreme za poboljšanje policijske kontrole saobraćaja

Izrađena analiza

Izveštaj MUP-a

MUP

ABS

Budžet Republike Srbije

4.6

Poboljšanje opreme i uređaja koji se koriste prilikom policijske kontrole saobraćaja

Procenat nabavljene planirane količine opreme

Izveštaj MUP-a

Poboljšanje opreme i uređaja koji se koriste prilikom policijske kontrole saobraćaja

Nabavljeno 100% od planirane količine opreme.

MUP

Lokalne samouprave, ABS

Kazne za saobraćajne prekršaje, lokalne samouprave/projekti

Poč.vredn.

Kraj. Vredn.

0

20%

4.7

Programi obuke za korisnike merila za kontrolu saobraćaja i bezbednosti u saobraćaju

Broj obučenih korisnika za pravilno korišćenje merila

Izveštaj MUP-a

Praćenje učinka izvršenih obuka zaposlenih

Evaluacija stečenih znanja i iskustava u korišćenju merila

MUP

ABS, DMDM

Budžet Republike Srbije

4.8

Izveštaj MUP-a

Stvaranje pravnog osnova za uslovno oduzimanje vozačke dozvole po osnovu alkoholisanosti vozača i kontrola poštovanja propisa vrši se sistemom blokade rada motora etilometrom

Izrada studije i iniciranje uspostavljanja centra za kontrolu saobraćaja od strane saobraćajne policije

Uvođenje mogućnosti uslovnog oduzimanja vozačke dozvole, analiza potrebnog broja uređaja prema prijavama alkoholisanosti vozača

Realizacija studije izvodljivosti i potrebe za postojanjem nacionalnog centra za kontrolu saobraćaja

Izveštaj MUP-a

Uspostavljanje centra za kontrolu saobraćaja od strane saobraćajne policije, u zavisnosti od rezultata studije izvodljivosti i raspoloživih novčanih sredstava (2020)

Uspostavljen Centar

MUP, ABS

MGSI, MZ, JPPS, HSMP, lokalne samouprave

Budžet Republike Srbije, kazne za saobraćajne prekršaje, osiguravajuća društva

4.9

Nabavka opreme i uređaja za kontrolu tahografa

Nabavljena opreme i uređaja

Izveštaj inspekcijskih organa

MGSI

ABS

Budžet Republike Srbije

Poč. Vredn.

Kraj.

Vredn.

0

5

4.10

Obuka kontrolnih organa koji obavljaju kontrolu tahografa

Broj obučenog osoblja

Izveštaj o radu MUP i MGSI

MUP, MGSI

ABS

Budžet Republike Srbije, Budžet Republike Srbije

Poč. Vredn.

Kraj.

Vredn.

0

80

Cilj 5. Uspostavljanje sistema istraživanja u oblasti bezbednosti saobraćaja i primena rezultata istraživanja

Indikator: Broj objavljenih izveštaja, biltena, realizovanih kampanja u oblasti bezbednosti saobraćaja.

5.1

Analiza stanja bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji sa predlogom najvažnijih pravaca delovanja i urgentnih mera.

Aktivnost postaje sistemska i realizuje se svake godine

Realizovana analiza – istraživanje i objavljeni rezultati

Analiza -istraživanje i rezultati uključuju podelu prema polu (bolje razumevanje fizičkih i psihičkih razlika između muškaraca i žena kao učesnika u saobraćaju)

Statistički izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja u Srbiji, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/

ABS

Naučne ustanove, ostale zainteresovane strane

Budžet ABS

5.2

Indikatori performansi bezbednosti saobraćaja

Aktivnost postaje sistemska i realizuje se svake godine

Realizovana istraživanje i objavljeni rezultati, uključujući mogućnost podele prema polu

Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/

ABS

MUP, naučne ustanove, ostale zainteresovane strane

Budžet ABS i budžet Republike Srbije

5.3

Istraživanje rizika stradanja u saobraćaju na teritorijama opština i policijskih uprava, uključujući mogućnost podele prema polu.

Aktivnost postaje sistemska i realizuje se svake godine.

Realizovana istraživanje i objavljeni rezultati.

Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/

ABS

Naučne ustanove, ostale zainteresovane strane

Budžet ABS

5.4

Benčmarking u bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou, aktivnost postaje sistemska. Benčmarking u bezbednosti saobraćaja na nacionalnom nivou, ktivnost postaje sistemska

Realizovana istraživanja i objavljeni rezultati, uključujući mogućnost podele prema polu.

Internet stranica: http://www.abs.gov.rs/

Benčmarking u bezbednosti saobraćaja na nacionalnom i lokalnom nivou

Sistem benčmarkinga uspostavljen i na nacionalnom i na lokalnom nivou, a rezultati se objavljuju putem interneta, uključujući mogućnost podele prema polu.

ABS

MGSI, MUP, naučne ustanove, lokalne samouprave, ostale zainteresovane strane

EU fondovi (IPA 2015-2017) Budžet ABS

5.5

Istraživanje stavova učesnika (i prema polu) u saobraćaju o opasnostima i rizicima u saobraćaju u RepubliciSrbiji

Realizovana istraživanje i objavljeni rezultati, uključujući mogućnost podele prema polu.

Internet stranica: http://www.abs.gov.rs

ABS

Naučne ustanove, ostale zainteresovane strane

Budžet ABS

5.6

Priprema kampanje u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među adolescentima muškog i ženskog pola u 20 srednjih škola kako bi se dokumentovao uticaj kampanje na mlade muškog i ženskog pola

Izvršena priprema

Izveštaj MPNTR

Kampanja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među adolescentima muškog i ženskog pola u 20 srednjih škola kako bi se dokumentovao uticaj kampanje na mlade muškog i ženskog pola

Sprovedene kampanje u 20 škola

Izveštaj MPNTR

Sprovođenje procene uticaja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol među adolescentima muškog i ženskog pola u 20 srednjih škola

Sprovedena procena uticaja

sa procenom uticaja upoznate sve zainteresovane strane

MPNTR

Svetska Banka

Grant Svetske Banke

5.7

Kampanja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među dečacima i devojčicama u osnovnim školama u oblasti koju pokriva Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

Izrađen i razvijen Projektni zadatak

Izveštaj JPPS i ABS

Kampanja u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među dečacima i devojčicama u osnovnim školama u oblasti koju pokriva Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

Sprovedena anketa pre početka kampanje za procenu uticaja.

Sprovedene kampanje iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Izveštaj JPPS i ABS, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs;

Internet stranica: http://www.putevi-srbije.rs/

Procena uticaja kampanje u vezi sa pilot projektom unapređenja svesti o bezbednosti saobraćaja u odnosu na pol, među dečacima i devojčicama u osnovnim školama u oblasti koju pokriva Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

Sprovedena procena uticaja.

Sa procenom uticaja upoznate sve zainteresovane strane

ABS, JPPS

MGSI, MPNTR, Svetska Banka

Sredstva iz Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

5.8.

Statistička analiza sistema kazennh poena od uvođenja do danas iz ugla rodne ravnopravnosti kao i istraživanje u cilju identifikovanja odnosno otklanjanja prepreka malog učešća lica ženskog pola u programima ponovne obuke u cilju sticanja vozačke dozvole

Sprovedena analiza i istraživanje

Izveštaj MUP i ABS, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs

Unapređenje sistema obuke vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola u skladu sa zakljucima sprovedenog istraživanja sistema kaznenih poena iz ugla rodne ravnopravnosti

Unapređen sistem kaznenih poena

MUP

ABS

Svetska banka

Svetska banka

5.9

Istraživanje razloga malog učešće lica ženskog pola kao instruktora, predavača, ispitivača prilikom obuke kandidata za sticanje vozačke dozvole u cilju povećanja broja instruktora, predavača i ispitivača ženskog pola

Sprovedeno istraživanje i identifikovani razlozi malog učešće lica ženskog pola kao instruktora, predavača i ispitivača

Izveštaj ABS, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs

Prilagođavanje programa obuke instruktora, predavača i ispitivača u skladu sa sprovedenim istraživanjem iz prethodne godine

ABS

Škole za obuku vozača

Svetska banka

ABS

STUB 2. BEZBEDNIJI PUTEVI

Indikator: Smanjen broj saobraćajnih nezgoda čiji je uzrok put

R.br

Aktivnosti u 2016. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u 2017. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine

Indikator

Odgovorna organizacija

Saradnja

Izvori finansiranja

Cilj 1. Sprovođenje savremenih tehnika za upravljanje bezbednošću putne mreže

Indikator: Usvojena zakonska akta za uspostavljenje sistema licenciranja revizora i proverovača, broj sprovedenih projekata starteške komparativne analize, revizije bezbednosti saobraćaja, provere bezbednosti saobraćaja, mapiranja rizika, broj izrađenih analiza procena doprinosa puta u vezi sa saobraćajnim nezgodama sa najtežim posledicama

1.1

Usvajanje izmena i dopuna Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima(u daljem tekstu ZoBS-a) i podzakonskih akata vezanih za upravljanje bezbednošću putne infrastrukture

Izmene i dopune usvojene i doneti podzakonski akti

Službeni glasnik RepublikeSrbije

MUP

MGSI, ABS,

ostale zainteresovane strane

Budžet Republike Srbije

1.2

Uspostavljanje sistema revizije i provere bezbednosti puta (programi obuke i usavršavanja, izdavanje licenci, uspostavljanje baze podataka licenciranih revizora i proverivača i sl.)

Stvoren zakonski osnov za uspostavljanje sistema

Izveštaj ABS, JPPS

Uspostavljanje sistema revizije i provere bezbednosti puta (programi obuke i usavršavanja, izdavanje licenci, uspostavljanje baze podataka licenciranih revizora i proverivača i sl.)

Sistem uspostavljen, omogućeno je osposobljavanje i licenciranje revizora i proverivača bezbednosti puta

Izveštaj ABS, JPPS

MGSI

ABS

MUP, JPPS, visoko školske ustanove

Upravljač puta

1.3

Sprovođenje strateške komapartivne analize uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži prilikom izrade projekata za nove puteve

Broj sprovedenih strateških komparativih analiza uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži

Izveštaj upravljača puta

Sprovođenje strateške kompartivne analize uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži prilikom izrade projekata za nove puteve

Broj sprovedenih strateških komparativihna analiza uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži

Izveštaj upravljača puta

Nastavak aktivnosti

Broj sprovedenih strateških komparativnih analiza uticaja novog puta na bezbednost saobraćaja na putnoj mreži

Upravljač puta

MGSI, MUP, ABS

Upravljač puta

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0

3

1.4

Sprovođenje projekata revizije bezbednosti saobraćaja na javnim putevima (prioritet SEETO mreža u Republici Srbiji)

Broj sprovedenih projekata revizije bezbednosti saobraćaja na javnim putevima

Izveštaj upravljača puta

Nastavak aktivnosti

Broj sprovedenih projekata revizije bezbednosti saobraćaja

Upravljač puta

MGSI, ABS

Budžet upravljača puta

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0

7

1.5

Sprovođenje projekata provere bezbednosti saobraćaja na javnim putevima (priritet SEETO mreža u Republici Srbiji mreža).

Broj sprovedenih projekata provere bezbednosti saobraćaja

Izveštaj upravljača puta

Nastavak aktivnosti

Broj sprovedenih projekata provere bezbednsoti saobraćaja

Upravljač puta

MGSI, ABS

Budžet upravljača puta

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0

9

1.6

Izrada projekata mapiranja rizika na mreži javnih puteva

Izrađeni projekti mapiranja rizika na mreži javnih puteva

Izveštaj upravljača puta

Izrada projekata mapiranja rizika na mreži javnih puteva

Izrađeni projekti mapiranja rizika na mreži javnih puteva

Izveštaj upravljača puta

Izrada projekata mapiranja rizika na mreži javnoih putnoj mreži

Izrađeni projekti mapiranja rizika na mreži javnih puteva

Upravljač puta

MUP, MGSI,

ABS

Budžet upravljača puta

1.7

Izrada analiza procena doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa najtežim posledicama

Urađeni izveštaji komisije doprinosu puta saobraćajnoj nezgodi za sve saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama

Izveštaj upravljača puta

Izrada analiza procena doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa najtežim posledicama

Urađeni izveštaji komisije doprinosu puta saobraćajnoj nezgodi za sve saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama.

Izveštaj upravljača puta

Izrada analiza procena doprinosa puta saobraćajnoj nezgodi sa najtežim posledicama

Urađeni izveštaji komisije doprinosu puta saobraćajnoj nezgodi za sve saobraćajne nezgode sa najtežim posledicama.

Upravljač puta

MUP, MGSI, ABS

Budžet upravljača puta

1.8

Identifikacija crnih tačaka na javnim putevima sa predlogom mera za njihovo otklanjanje

Sanacija crnih tačaka na državnim putevima

Urađena identifikacija crnih tačaka sa predlogom mera

Broj saniranih crnih tačaka na državnim putevima

Izveštaj upravljača puta

Sanacija crnih tačaka na javnim putevima

Broj saniranih crnih tačaka na javnim putevima

Izveštaj upravljača puta

Sanacija crnih tačaka na državnim putevima

Broj saniranih crnih tačaka na državnim putevima

Upravljač puta

MUP, MGSI, ABS

Budžet upravljača puta

1.9

Proširenje i uređenje zona škola i zona 30 uz podršku, ili saradnju sa lokalnim samoupravama

1. Broj uređenih zona škola i zona 30

2. Promena u broju saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licimau zoni škole i zoni 30, nakon primene mera

Izveštaj upravljača puta

Proširenje i uređenje zona škola i zona 30 uz podršku ili saradnju sa lokalnim samoupravama

1. Broj uređenih zona škola i zona 30

2. Promena u broju saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima u zoni škole i zoni 30, nakon primene mera

Izveštaj upravljača puta

Nastavak aktivnosti

1. Broj uređenih zona škola i zona 30

2. Promena u broju saobraćajnih nezgoda sa poginulim i teško povređenim licima u zoni škole i zoni 30, nakon primene mera

Upravljač puta

MGSI, MUP, škole u Republike Srbije, JPPS, ABS

Budžet lokalne samouprave, budžet JPPS

Cilj 2. Uvođenje inteligentnih transportnih sistema na putnoj mreži

Indikator: Uspostavljen strateški i zakonodavni okvir

2.1

Uspostavljanje strateškog okvira za uvođenje inteligentnih transportnih sistema na putnoj mreži

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU u oblasti ITS

Institucionalno i administrativno jačanje kapaciteta radi sprovođenja ITS na putnoj mreži

Uspostavljen strateški okvir za uvođenje inteligentnih transportnih sistema na putnoj mreži

Usvojeni zakonski i podzakonski akti

Službeni glasnik Republike Srbije

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU u oblasti ITS

Institucionalno i administrativno jačanje kapaciteta radi sprovođenja ITS na putnoj mreži

Usvojeni zakonski i podzakonski akti

Broj upravljačkih centara;Broj novozaposlenih na poslovima u oblasti ITS

MGSI,

MUP,

JPPS

MUP, MTTT

Budžet Republike Srbije JPPS

Cilj 3. Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova

Indikator: Izrađeni izveštaji i uspostavljeni inspekcijski nadzor nad izvođačima u zonama radova

3.1

Analiza nedosledne primene propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova na putevima

u cilju smanjenja broja povreda na radu

Izmena i dopuna propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Izrađen Izveštaj sa predlogom mera za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova

Broj izmenjenih i dopunjenih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (biće određeno u skladu sa izveštajem)

Izveštaj MRZBSP

Preventivni inspekcijski nadzori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova

na putevima

Broj preventivnih inspekcijskih nadzora kod izvođača radova na putevima

Izveštaj MRZBSP

Priprema smernica za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova na putevima

Pripremljene smernice za unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu u zonama izvođenja radova

MRZBSP

ABS, MGSI,

JPPS, Koridori Srbije

reprezentativna udruženja poslodavaca i zaposlenih

Budžet Republike Srbije

STUB 3. BEZBEDNIJA VOZILA

Indikator: Smanjen broj saobraćajnih nezgoda čiji je uticajni faktor tehnička ispravnost vozila

R.br.

Aktivnosti u 2016. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u 2017. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine

Indikator

Odgovorna organizacija

Saradnja

Izvori finansiranja

Cilj 1. Harmonizacija propisa u oblasti homologacije vozila

Indikator: Usaglašeno zakonodavstvo Republike Srbiej sa UN/EU propisima iz oblasti homologacije vozila (broj usvojenih podzakonskih akata)

1.1

Stvarenje uslova za uvođenje propisa WP.29 UN i usklađivanje sa EU propisima

Usvojene izmena i dopune ZoBS-a

Službeni glasnik Republike Srbije

Usvajanje i primena propisa (WP.29 UN i EU propisa)

Primena UN /EU propisa

Službeni glasnik Republike Srbije

Definisanje standarda za podizanje bezbednosti vozila

Primena UN / EU propisa

MGSI, ABS

MUP

Budžet Republike Srbije

Budžet ABS

Cilj 2. Unapređenje sistema kontrole tehničke ispravnosti vozila

Indikator:Usvojeni podzakonski akti, izveštaj nadzornih organa

2.1

Usvajanje novog pravilnika o tehničkom pregledu vozila

Poboljšanje kvaliteta tehničkih pregleda vozila

Usvajanje novog pravilnika o tehničkom pregledu vozila

Kvalitetnije vršenje tehničkog pregleda vozila, tehnički ispravnija vozila su u saobraćaju

Službeni glasnik Republike Srbije Izveštaj MUP-a o sprovedenim nadzorima nad vršenjem tehničkih pregleda

Implementacija pravilnika

Kvalitetniji tehnički pregledi vozila i opremljenost linija tehničkih pregleda u skladu sa novim Pravilnikom

MUP

MGSI, ABS, udruženje osiguravača Srbije,

DMDM – Ministarstvo privrede

Budžet Republike Srbije

2.2

Usvajanje pravilnika o kontrolorima tehničkog pregleda vozila i obuka kontrolora tehničkog pregleda vozila u promenjenom okruženju Implementacija Pravilnika

Organizovanje obuke svakog meseca, kao i sprovođenje stručnih ispita za kontrolore tehničkog pregleda Obuka kontrolora

Službeni glasnik Republike Srbije

Izeštaj o sprovedenim obukama;

Broj obučenih polaznika

Implementacija Pravilnika

Obučeni kontrolori za tehnički pregled vozila

MUP, ABS

MUP

udruženje osiguravača Srbije

Budžet Republike Srbije. budžet ABS, Polaznici obuke

2.3

Usklađivanje Pravilnika o tehničkom pregledu vozila sa propisima za merila na liniji tehničkog pregleda (pravilnici)

Upoznavanje sa zahtevima za merila na liniji tehničkog pregleda, edukacija zaposlenih na liniji tehničkog pregleda

Implementacija pravilnika o tehničkom pregledu, kao i Pravilnika o merilima

Harmonizacija terminologije i mernih jedinica rezultata merenih parametara.

80 % merila na liniji tehničkog pregleda u skladu sa najnovijom regulativom 100 % merila na liniji tehničkog pregleda u skladu sa regulativom

Izveštaj DMDM

Implementacija Pravilnika o tehničkom pregledu vozila i Pravilnika o merilima

Kvalitetniji tehnički pregledi vozila i opremljenost linija tehničkih pregleda u skladu sa novim pravilnikom

DMDM

MUP, Ministarstvo privrede,

ABS

Budžet Republike Srbije

2.4

Unapređenje znanja i obuka kontrolora tehničkih pregleda u pogledu kontrole tahografa na tehničkom pregledu

Obučeno 50% kontrolora tehničkih pregleda

Izveštaj ABS

Unapređenje znanja i obuka kontrolora tehničkih pregleda u pogledu kontrole tahografa na tehničkom pregledu

Obučeno 100% kontrolora tehničkih pregleda

ABS

MUP,

MGSI, Predstavnici proizvođača tahografa,

visoko-obrazovne institucije

Budžet ABS

2.5

Inoviranje i unapređenje znanja tehničara radionica za tahografe

Seminari organizovani za najmanje 50% tehničara

Izveštaj ABS

Inoviranje i unapređenje znanja tehničara radionica za tahografe

Seminari organizovani za 100% tehničara

Izveštaj ABS

Periodično inoviranje i unapređenje znanja tehničara radionica za tahografe

Seminari organizovani za 100% tehničara

ABS

Predstavnici proizvođača tahografa,

visoko-obrazovne institucije

Budžet ABS

Cilj 3. Tehnološko unapređenje vozila i stimulisanje korišćenja ekoloških goriva i ekoloških vozila

Indikator:Broj objavljenih propisa usklađenih sa standardima UN/EU

3.1

Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU za nova i upotrebljavana vozila Primena

propisa

Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisima za nova i upotrebljavana vozila Dosledna primena UN / EU propisa

Službeni glasnik Republike Srbije, Izveštaj ABS

Usklađivanje

domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU

Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisima

Službeni glasnik Republike Srbije, Izveštaj ABS

Definisanje standarda za podizanje bezbednosti vozila

Primena UN / EU propisa

ABS

MGSI

Budžet ABS

3.2

Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU

iz oblasti zaštite životne sredine, monitoring emisije CO2 i primena istih.

Primena Stvaranje uslova za korišćenje vozila na alternativne pogone (ekološka goriva (pogoni), obnovljivi izvori energije OIE – biogoriva)

Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisima iz oblasti zaštite životne sredine, monitoring CO2

i primena pravilnika UN. Praćenje zaštite životne sredine u skladu sa UN / EU propisa.

Uvođenje propisa u pogledu alternativnih pogona vozila.

Službeni glasnik Republike Srbije, Izveštaj ABS

Primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine i monitoring emisije CO2, stimulisanje korišćenja ekoloških goriva (pogona) i obnovljivih izvora energije (OIE) – biogoriva i ekoloških vozila

Praćenje broja vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume.

Subvencije, poreske olakšice na proizvodnju i promet ekoloških goriva (pogona) i OIE – biogoriva

Izveštaj ABS

Definisanje propisa za nova i polovna vozila u skladu sa standardima UN / EU

iz oblasti zaštite životne sredine, stimulisanje korišćenja ekoloških goriva i ekoloških vozila i monitoring emisije CO2.

Šira implementacija vozila na ekološka goriva (pogone), OIE i fleksibilna vozila (u pogledu smeše goriva)

Primena UNECE pravilnik, praćenje vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume

Uvođenje carinskih / poreskih olakšica za vozila na alternativne pogone

ABS

MGSI, MPZŽS

MUP

naučno-istraživačke i visoko-obrazovne institucije

Budžet ABS

Cilj 4. Razvoj inteligentnih transportnih sistema u/na vozilu u funkciji bezbednosti saobraćaja

Indikator: Broj objavljenih propisa usklađenih sa standardima UN/EU

4.1

Usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima UN / EU o aktivnoj i pasivnoj bezbednosti za nova vozila

Primena

propisa

Uvedeni i usklađeni propisi sa UN / EU propisimau cilju unapređenja aktivne i pasivne bezbednosti vozila

Praćenje primene propisa u cilju unapređenja aktivne i pasivne bezbednosti vozila

Službeni glasnik Republike Srbije

Primena

propisa iz oblasti aktivne i pasivne bezbednosti za nova vozila

Broj vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume

Izveštaj ABS

Definisanje minimalnih standarda bezbednosti za nova vozila

Primena pravilnika, broj vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume

ABS

MUP, MGSI

Budžet ABS

Poč. vredn.

Kraj

Vredn.

0

1

STUB 4. BEZBEDNIJI UČESNICI U SAOBRAĆAJU

Indikator: Smanjen broj saobraćajnih nezgoda čiji je uticajni faktor čovek

R.br.

Aktivnosti u 2016. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u 2017. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine

Indikator

Odgovorna organizacija

Saradnja

Izvori finansiranja

Cilj 1. – Unapređenje nivoa znanja i osposobljenosti vozača motornih vozila

Indikator: Broj licenciranih autoškola, broj sertifikovanih predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola

1.1

Unapređenje modela osposobljavanja kandidata za vozače u privrednom društvu ili srednjoj stručnoj školi koja ispunjava uslove i koji za to dobiju dozvolu

Unapređenje kontrole kvaliteta rada privrednog društva ili srednje stručne škole koja ispunjava uslove i koji za to dobiju dozvolu

Broj licenciranih privrednih društava ili srednjih stručnih škola koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvolu

Broj izvršenih nadzora u privrednim društvima ili srednjim stručnim školama koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvole

Broj licenciranih instruktora vožnje, uključujući mogućnost podele prema polu

Broj licenciranih predavača teorijske obuke, uključujući mogućnost podele prema polu

Broj licenciranih ispitivača, uključujući mogućnost podele prema polu

Izveštaj MUP-a, Izveštaj ABS-a

Unapređenje kontrole kvaliteta rada privrednog društva ili srednje stručne škole koja ispunjava uslove i koja za to dobije dozvolu

Broj licenciranih privrednih društava ili srednjih stručnih škola koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvolu

Broj izvršenih nadzora u privrednim društvima ili srednjim stručnim školama koja ispunjavaju uslove i koja za to dobiju dozvolu Broj licenciranih kadrova u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače

MUP

ABS, MGSI

Budžet Republike Srbije

1.2

Licenciranje i unapređenje znanja kadrova za osposobljavanje kandidata za vozače

Izrada novih priručnika za licenciranje kadrova za osposobljavanje kandidata za vozače

Organizacija i sprovođenje stručnog ispita za predavača teorijske obuke i ispitivača na vozačkom ispitu

Izdavanje

Broj organizovanih i sprovedenih stručnih ispita za predavača teorijske obuke i ispitivača na vozačkom ispitu

Izveštaj ABS-a

Nastavak procesa unapređenja znanja i kompetencija osoblja angažovanog na osposobljavanju vozača i evaluacija procesa

Broj obučenog osoblja, uključujući mogućnost podele prema polu

Broj izdatih licenci kadrovima iz oblasti osposobljavanja vozača

Izveštaj ABS-a

Stručno usavršavanje i obuka lica angažovanih u sistemu osposobljavanju vozača

Prilagođavanje programa obuke lica angažovanih u sistemu osposobljavanja vozača u skladu sa zaključcima istraživanja vezano za malo učešće lica ženskog pola kao instruktora, ispitivača ili predavača

Broj obučenog osoblja, uključujući mogućnost podele prema polu

Broj izdatih licenci kadrovima iz oblasti osposobljavanja vozača

Broj oduzetih/izgubljenih licenci

Prilagođen program obuke lica angažovanih u sistemu osposobljavanja vozača

MUP, MGSI

Budžet ABS

Broj organizovanih i sprovedenih seminara unapređenje znanja predavačima teorijske obuke, instruktorima vožnje, ispitivačima na

licenci predavačima teorijske obuke, instruktorima vožnje i ispitivačima na vozačkom ispitu

Organizacija i sprovođenje seminara unapređenja znanja predavačima teorijske obuke, instruktorima vožnje, ispitivačima na vozačkom ispitu

vozačkom ispitu

Izdati priručnici za licenciranje kadrova za osposobljavanje kandidata za vozača

Broj organizovanih i sprovedenih stručnih ispita predavača teorijske obuke i ispitivača na vozačkom ispitu

Izmena i dopuna priručnika

Broj licenciranih kadrova za osposobljavanje kandidata za vozače

ABS

Poč.

Vredn.

Kraj.

vredn.

0

480

1.3

Izmena programa osposobljavanja vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola.

Izrada stručne literature za predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola

Izdavanje sertifikata, organizacija i sprovođenje seminara unapređenja znanja kadrovima angažovanim na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

Uvedeni novi moduli za osposobljavanje vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola, u skladu sa izvršenim saobraćajnim prekršajima ili krivičnim delima

Pripremljeni i odštampani materijali za unapređenje znanja kadrova za osposobljavanje za vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

Broj sertifikovanih predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola, uključujući mogućnost podele prema polu

Izveštaj ABS-a

Nastavak procesa unapređenja znanja i kompetencija osoblja angažovanog na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

Broj sertifikovanih predavača koji drže nastavu vozačima kojima je oduzeta vozačka dozvola, uključujući mogućnost podele prema polu

Broj organizovanih i sprovedenih seminara unapređenje znanja predavačima angažovanim na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

Izveštaj ABS-a

Obuka lica angažovanih na osposobljavanju vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

Broj obučenih lica, uključujući mogućnost podele prema polu

Broj izdatih sertifikata kadrovima iz oblasti osposobljavanja vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

ABS

MUP, MGSI

Budžet ABS

Poč.

vredn

Kraj.

vredn

0

28

Broj organizovanih i sprovedenih seminara unapređenje znanja predavačima

angažovanim na obuci vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola

Poč. vredn

Kraj.

vredn

0

3

1.4

Priprema programa za neiskusne i mlade vozače

Započet rad na pripremi programa za neiskusne i mlade vozače

Izveštaj MUP-a

Izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Usvojene izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Službeni glasnik

Republike Srbije

Nastavak aktivnosti, evaluacija i unapređenje realizovanih aktivnosti

Izveštaji o realizaciji programa za mlade i neiskusne vozače

MUP

MGSI, ABS MPNTR, ZUOV

Budžet Republike Srbije i budžet ABS/donacija

1.5

Stvaranje uslova za uspostavljanje sistema licenciranja profesionalnih vozača (CPC)

Usvojene izmene i dopune ZoBS i doneti podzakonski akti (CPC) za primenu odredbi ZOBS-a

Službeni glasnik Republike Srbije

Uspostavljanje sistema licenciranja profesionalnih vozača (CPC):

– Ovlašćivanje pravnih lica koja će vršiti početnu i periodičnu obuku vozača

– Priprema priručnika za sticanje sertifikata (licence) profesionalnog vozača

Organizovanje i sprovođenje početne i periodične obuke profesionalnih vozača

Sprovođenje stručnog ispita za sticanje licence profesionalnog vozača

Broj ovlašćenih pravih lica za sprovođenje početne i periodične obuke

Pripremljeni oštampani priručnici za obuku

Broj sprovedenih početnih i periodičnih obuka za profesionalne vozače

Broj održanih stručnih ispita za sticanje licence profesionalnog vozača

Broj licenciranih profesionalnih vozača

Izveštaj ABS-a

Nastavak aktivnosti

Broj ovlašćenih pravih lica za sprovođenje početne i periodične obuke

Broj sprovedenih početnih i periodičnih obuka za profesionalne vozače

Broj održanih stručnih ispita za sticanje licence profesionalnog vozača

Broj licenciranih vozača profesionalaca

MGSI, ABS

MUP,

MZ, Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“,

naučno-istraživačke i visoko-obrazovne institucije

Budžet ABS

Cilj 2. – Unapređenje bezbednosti učesnika u saobraćaju

Indikator: Broj sprovedenih kampanja u bezbednosti saobraćaja, broj ugrađenih studija i analiza

2.1

Nacionalna kampanja bezbednosti saobraćaja

Broj spotova pripremljenih i emitovanih (pojas, alkohol i psihoaktivne supstance).

Broj sekundi emitovanja na TV i radiju.

Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.).

Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled konzumiranja alkohola i nevezivanja sigurnosnog pojasa

Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu

Izveštaj ABS-a

Nastavak aktivnosti

Broj spotova pripremljenih i emitovanih (pojas, alkohol i psihoaktivne supstance).

Broj sekundi emitovanja na TV i radiju.

Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.).

Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled konzumiranja alkohola i nevezivanja sigurnosnog pojasa

Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu

Izveštaj ABS-a

Nastavak aktivnosti

Broj spotova pripremljenih i emitovanih (pojas, alkohol i psihoaktivne supstance).

Broj sekundi emitovanja na TV i radiju.

Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.).

Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled konzumiranja alkohola i nevezivanja sigurnosnog pojasa

Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu.

ABS

MGSI, MUP, MZ, MRZBSP, lokalne samouprave

Budžet ABS

2.2

Kampanje za podizanje svesti o rizicima koje nosi prekoračenje brzine za učešće u saobraćaju

Broj spotova pripremljenih i emitovanih (brzina).

Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.)

Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled prekoračenja brzine.

Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu .

Izveštaj ABS a

Nastavak aktivnosti

Broj spotova pripremljenih i emitovanih (brzina)

Broj pregleda audio i video materijala (Radio, TV, sajt ABS, sajtovi ministarstava i posebnih organizacija, Facebook, YouTube i dr.)

Promena u broju saobraćajnih nezgoda, poginulih i teško povređenih usled prekoračenja brzine

Merenje efekata kampanje, uključujući mogućnost podele prema polu.

ABS

MGSI, MUP, MZ, MRSP, lokalne samouprave

Budžet ABS

2.3

Analiza sistema rehabilitacije“ vozača u RepubliciSrbiji po ZoBS.

Unapređenje sistema „rehabilitacije” vozača u Republici Srbiji po ZoBS-u

Izvršena analiza sistema „rehabilitacije” vozača u EU

Izvršena analiza primene sistema „rehabilitacije” vozača u Republici Srbiji

Broj vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog skupljenih kaznenih poena, uključujući mogućnost podele prema polu.

Broj vozača koji su pohađali seminare za „rehabilitaciju” vozača, uključujući mogućnost podele prema polu.

Izvršene izmene i dopune ZoBS

Izvršene izmene i dopune pravilnika koji reguliše oblast „rehabilitacije” vozača

Izveštaj ABS-a

Nastavak aktivnosti

Broj vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola zbog skupljenih kaznenih poena, uključujući mogućnost podele prema polu.

Broj rehabilitovanih vozača/broj oduzetih dozvola, uključujući mogućnost podele prema polu.

Izveštaj ABS-a

Nastavak aktivnosti

Izvršena analiza sistema „rehabilitacije” vozača u EU

Izvršena analiza primene sistema „rehabilitacije” vozača u Republici Srbiji

Izvršene izmene i dopune ZoBS-a

MUP, ABS

MGSI

Budžet ABS

2.4

Studija o mogućnostima primene „Alcolock” uređaja za pojedine grupe učesnika u saobraćaju

Izvršena studija

Implementirane mere u ZoBS-u

Izveštaj ABS-a

Ugradnja „Alcolock”uređaja za pojedine grupe učesnika u saobraćaju

Broj ugrađenh „Alcoloc” uređaja

ABS

MGSI, MUP, MZ, TKBS

Budžet ABS

Cilj 3. – Unapređenje bezbednosti ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju

Indikator: Procenat smanjenja broja stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju

3.1

Analiza stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju (deca, stariji od 65 godina, pešaci, biciklisti, motorizovani dvotočkaši, osobe sa posebnim potrebama, uključujući mogućnost podele prema polu) sa predlogom mera za unapređenje njihove bezbednosti

Izrađena analiza i studija

Izveštaj ABS-a, Internet stranica: http://www.abs.gov.rs

Realizacija predloženih mera i praćenje efekata mera

Broj realizovanih mera, smanjenje stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju (Biće utvrđeno na osnovu analize i studije)

Izveštaj ABS-a

Analiza stradanja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju (deca, stariji od 65 godina, pešaci, biciklisti, motorizovani dvotočkaši, osobe sa posebnim potrebama, uključujući mogućnost podele prema polu) sa predlogom mera za unapređenje njihove bezbednosti

Broj izrađenih analiza i studija

Lokalne samouprave

ABS

Budžet lokalne samouprave

Cilj 4. – Unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u saobraćaju

Indikator: Broj akreditovanih programa iz oblasti bezbednosti saobraćaja namenjenih vaspitačima i učiteljima, broj obučenih vaspitača i učitelja, broj održanih seminara

4.1.

Priprema za razvoj kompetencija nastavnika za realizaciju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja unapređivanjem kvaliteta programa stalnog stručnog usavršavanja i izradom novih programa stručnog usavršavanja sa ovim sadržajima

Priprema primene programa od javnog interesa radi edukacije psihološko-pedagoške službe i predstavnika pedagoškog kolegijuma-osnovne i srednje škole (metodološki pristup u realizaciji postojećih sadržaja)

Izvršena priprema

Izveštaj ABS-a, Izveštaj MPNTR

Razvoj kompetencija nastavnika za realizaciju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja unapređivanjem kvaliteta programa stalnog stručnog usavršavanja i izradom novih programa stručnog usavršavanja sa ovim sadržajima

Primena programa od javnog interesa radi edukacije psihološko-pedagoške službe i predstavnika pedagoškog kolegijuma-osnovne i srednje škole (metodološki pristup u realizaciji postojećih sadržaja)

Izrađeni programi koji se nalaze na listi programa od javnog interesa i odobreni od strane ministra zaduženog za poslove obrazovanja

Realizovani ToT seminari za obuku trenera;

Izvršeno pilotiranje realizacije programana minimum 10% škola

Primenjen program u 50% osnovnih i srednjih škola od strane prosvetnih savetnika i obučenih trenera

Primenjeni novi sadržaji i/ili pristupisa učenicima u 90% škola u kojima je realizovan program obuke

Izveštaj ABS-a, Izveštaj MPNTR

Nastavak primene programa u svim osnovnim i srednjim školama od strane obučenih trenera

Realizacija evaluacije programa radi unapređivanja programa edukacije psihološko-pedagoške službe i predstavnika pedagoškog kolegijuma-osnovne škole i srednje škole/

Primena novih sadržaja i/ili pristupa sa učenicima u školama u kojima je realizovan program

Priprema novih programa stručnog usavršavanja u procesu profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju na osnovu predloženih mera za unapređivanje i primena istih.

Kontinuirani nastavak realizacije programa

Izrada veb sajta sa ažuriranim sadržajima za nastavnike i druge zaposlene u školama

Pripremljeni i primenjeni unapređeni programi za zaposlene osnovnih i srednjih škola od strane obučenih trenera

Primena programa za zaposlene u 100% osnovnih i srednjih škola od strane obučenih trenera.

Evaluirani postojeći programi stručnog usavršavanja

Primenjeni novi sadržaji i/ili pristupi sa učenicima u svim školama.

MPNTR

MUP, MGSI, MZ, ZUOV, ZVKV, ABS

Budžet Republike Srbije i budžet ABS

4.2

Priprema pregleda i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za saobraćajno vaspitanje (Svet oko nas, Priroda i društvo, Tehničko i informatičko obrazovanje i dr.)

Priprema pregleda i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za zdravstveno vaspitanje (Biologija, Građansko vaspitanje i dr.)

Priprema edukacija nastavnika za primenu novih sadržaja u nastavnim programima (stručno usavršavanje, brošure, materijali)

Priprema da se obezbedi da veb platforma bude aktivna kako bi odgovorili nastavnicima

Priprema primene novih programa

Izvršena priprema

Izveštaj ZUOV

Pregled i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za saobraćajno vaspitanje (Svet oko nas, Priroda i društvo tehničko i informatičko obrazovanje i dr.)

Pregled i analiza postojećih nastavnih programa u kojima se realizuju sadržaji vezani za zdravstveno vaspitanje (Biologija, Građansko vaspitanje i dr.)

Edukacija nastavnika za primenu novih sadržaja u nastavnim programima (stručno usavršavanje, brošure, materijali)

Obezbeđivanje da veb platforma bude aktivna kako bi odgovorili nastavnicima

Primena novih programa

Radne grupe izradile predloge za nove ili za unapređivanje postojećih nastavnih programa;

Usvojeni pravilnici kojima se omogućava primena novih nastavnih programa Edukovano 50% nastavnika koji realizuju predmete čiji su nastavni programi inovirani.

Obezbeđena aktivna veb platforma sa materijalima i potrebnim odgovorima nastavnicima.

Primenjeni novi programi od strane edukovanih nastavnika

Izveštaj ZUOV

Nastavak edukacija nastavnika za primenu novih sadržaja u nastavnim programima (stručno usavršavanje, brošure, materijali)

Obezbediti da veb platforma bude aktivna kako bi odgovorili potrebama nastavnika i i učenika

Primena novih programa od strane svih nastavnika

Uvođenje novih sadržaja u okviru postojećih takmičenja o saobraćaju za učenike

Planiranje i organizacija novih takmičenja u poznavanju saobraćaja

Nastavak unapređivanja i inoviranja postojećih takmičenja i uvođenje novih sadržaja i takmičenja o saobraćaju

Na školskom nivou podržati uvođenje sekcije koje će se baviti temama bezbednosti u saobraćaju

Radne grupe izradile predloge za nove ili za unapređivanje postojećih nastavnih programa

Inovirani pravilnici kojima se propisuju nastavni programi

Realizovana ili inovirana postojeća (za 50% veći broj učesnika)

Realizovana takmičenja (za 70% veći broj učesnika)

Inovirani sadržaji su deo sadržaja takmičenja ili su realizovana nova takmičenja

Realizovan rad novih sekcija u 30% škola

ZUOV

ZVKV,MPNTR, ABS, NPS, SSO , MUP, MGSI, MZ, stručna društva koja pripremaju sadržaje takmičenja

Budžet Republike Srbije i budžet ABS

4.3

Priprema za unapređivanje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama

Priprema nastavka realizacije obuka vaspitača u predškolskim ustanovama za primenu programa i distribucija materijala

Priprema za sprovođenje saobraćajnog vaspitanja u predškolskim ustanovama radi informisanja i sticanja veština za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju

Izvršena priprema

Izveštaj ZUOV, Izveštaj ABS

Unapređivanje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama

Nastavak realizacije obuka vaspitača u predškolskim ustanovama za primenu programa i distribucija materijala

Sprovođenje saobraćajnog vaspitanja u predškolskim ustanovama radi informisanja i sticanja veština za povećanje bezbednosti dece u saobraćaju

Pripremljen program za edukaciju vaspitača u predškolskim ustanovama

Dobijena akreditacija programa za vaspitače radi edukacije predškolske dece

Broj edukovanih trenera

Broj pilot predškolskih ustanova u kojima je organizovano primena programa (10%)

Realizovani seminari za vaspitače u 70% predškolskih ustanova

90% edukovanih vaspitača primenjuju sadržaje iz programa

Izveštaj ZUOV, Izveštaj ABS

Kontinuirani nastavak aktivnosti

Nastavak aktivnosti i inoviranje postojećeg programa

Realizovani seminari za vaspitače u 100% predškolskih ustanova

95% edukovanih vaspitača primenjuju sadržaje iz programa

Broj održanih seminara unapređenja znanja za vaspitača

Broj vaspitača koji su pohađali programe obuke

Inovirani programi primenjeni i pilotirani u predškolskim ustanovama, kako bi se nastavila promena istih radi unapređivanja znanja i veština dece i povećanja njihove bezbednosti u saobraćaju

ZUOV,

MPNTR,

TKBS, ABS MGSI,

MUP, lokalne samouprave, udruženja vaspitača

Budžet Republike Srbije i budžet ABS

4.4.

Obezbeđivanje sigurnosne opreme za decu i učenike (biciklističke kacige, svetlo-odbojne oznake, visoko-reflektujuća odeća)

Obezbeđena sigurnosna oprema u 30% lokalnih samouprava

Izveštaj ABS, Izveštaj MPNTR

Nastavak aktivnosti podsticanje izdavačke delatnosti u oblasti obrazovanja i vaspitanja (udžbenika i druge literature, nastavnih sredstava i dr.)

Obezbeđena sigurnosna oprema u 70% lokalnih samouprava

Pripremljeni i odštampani priručnici i udžbenici za učenike i ostala nastavna sredstva

Izveštaj ABS, Izveštaj MPNTR

Nastavak aktivnosti

Obezbeđena sigurnosna oprema u 100% lokalnih samouprava

Lokalne samouprave

MPNTR,

TKBS, ABS MGSI,

MUP, ZUOV

Budžet lokalnih samouprava

4.5

Unapređivanje veština, znanja učenika u srednjim školama i motivisanje za zdrave životne stilove i bezbedno življenje kroz vršnjačku edukaciju u srednjim školama

Nastavak aktivnosti na unapređivanju veština, znanja učenika u srednjim školama i osmišljavanje daljih aktivnosti specifičnih za određene u lokalne samouprave

Međuresorna radna grupa je pripremila program obuke vršnjačkih edukatora (učenika u srednjim školama)

Odobren program vršnjačke edukacije od strane MPNTR

Realizovana obuka vršnjačkih edukatora

Program realizovan u 5% pilot škola

Rezultati merenja efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu.

Program realizovan u 50% srednjih škola

Realizovane akcije mladih u 30% lokalnih zajednica kojima se podiže svest, motivacija za zdrave stilove života i saobraćajna kultura mladih

Merenje efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu

Izveštaj ABS

Nastavak aktivnosti na unapređivanju veština, znanja učenika u srednjim školama i osmišljavanje daljih aktivnosti specifičnih za određene u lokalne samouprave

Program realizovan u 80% srednjih škola

Merenje efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu

Realizovane akcije mladih u 60% lokalnih zajednica kojima se podiže svest, motivacija za zdrave stilove života i saobraćajna kultura mladih

Izveštaj ABS

Nastavak aktivnosti na unapređivanju veština, znanja učenika u srednjim školama i osmišljavanje daljih aktivnosti specifičnih za određene u lokalne samouprave

Program realizovan u 100% srednjih škola

Merenje efekata programa, uključujući mogućnost podele prema polu

Realizovane akcije mladih u 100% lokalnih zajednica kojima se podiže svest, motivacija za zdrave stilove života i saobraćajna kultura mladih

Centar mladih Srbije

ABS, Učenički parlamenti na nivou škola, ZUOV,

MPNTR,

lokalna samouprava

Budžet ABS i lokalnih samouprava

STUB 5. DELOVANJE NAKON SAOBRAĆAJNE NEZGODE

Indikator: Uspostavljena Koordinacija hitnih službi, skraćeno vreme odziva hitnih službi do mesta SN

R.br.

Aktivnosti u 2016. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u 2017. godini

Indikator

Izvor provere

Aktivnosti u periodu od 2018 – 2020. godine

Indikator

Odgovorna organizacija

Saradnja

Izvori finansiranja

Cilj 1. – Koordinacija hitnih službi na LMSN i sprečavanje nastanka sekundarnih saobraćajnih nezgoda

Indikator: Usposavljene procedure za koordinirano delovanje hitnih služi na LMSN

1.1

Stvaranje uslova za unapređenje koordinisanog delovanja hitnih službi na mestu saobraćajne nezgode (ponašanje hitnih službi na LMSN, obavezna oprema za obeležavanje i zaštitu pripadnika hitnih službi, obeležavanje LMSN)

Potpisan protokol o koordinisanom delovanju hitnih službi na mestu saobraćajne nezgode

Izveštaj MUP;

Izveštaj MZ

MUP, MZ

ABS,

MGSI,

naučne ustanove, CK, Udruženja građana Institut za javno zdravlje

Budžet Republike Srbije, budžet ABS-a

1.2

Početak rada na uspostavljanju zajedničkog kanala radio komunikacije za sve ekipe hitnih službi koje postupaju u konkretnom slučaju

Doneta odluka o uspostavljanju zajedničkog kanala radio komunikacije

Izveštaj MUP;

Izveštaj MZ

Nastavak aktivnosti

Uspostavljene frekvencije i opremljene sve ekipe

MUP, MZ

RATEL

Budžet Republike Srbije

1.3

Izrada analize potreba za nabavkom opreme za reagovanje HS u tunelima i iznalaženje potencijalnog donatora i ostalih potencijalnih izvora finansiranja

Izrađena analiza potreba

Izveštaj MUP

Izveštaj MZ

Početak rada na sprovođenju postupka javne nabavke adekvatne opreme za reagovanje HS u tunelima, u skladu sa raspoloživim sredstvima

Procenat opremljenih jedinica HS za reagovanje u tunelima

Izveštaj MUP

Izveštaj MZ

Nastvak aktivnosti

Kompletno opremanje HS za reagovanje u tunelima

MUP, MZ

MGSI, JPPS, ABS

Budžet Republike Srbije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

20%

Cilj 2. – Skraćenje vremena potrebnog za ostvarivanje komunikacije pozivaoca sa nadležnim hitnim službama (policija, HMP, VSJ)

Indikator: Broj hitnih službi sa unapređenom komunikacijom između pozivaoca i hitnih službi

2.1

Analiza potreba za uvođenje potpuno operativnog sistema 112 u Republici Srbiji

Urađena analiza

Izveštaj MUP;

Izveštaj MZ

MUP,

MZ

MUP, odgovorne organizacije, ABS, lokalna samouprava, telekomunikacione kompanije, mobilni operateri, RATEL, MTTT,

Institut za javno zdravlje

EU fondovi,

Budžet Republike Srbije

2.2

Unapređenje telefonske komunikacije putem trocifrenih brojeva između pozivaoca i teritorijalno nadležne hitne službe;

Detaljna procena troškova neophodnih za unapređenje telefonske komunikacije putem trocifrenih brojeva između pozivaoca i teritorijalno nadležne hitne službe

Broj hitnih službi sa kojima se telefonska komunikacija ostvaruje direktno putem trocifrenih brojeva

Detaljno procenjeni neophodni troškovi

Izveštaj MUP;

Izveštaj MZ

MUP,

MZ

MUP, Odgovorne organizacije, ABS, lokalna samouprava, telekomunikacione kompanije, mobilni operateri, RATEL, MTTT,

Institut za javno zdravlje

Budžet Republike Srbije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

20%

2.3

Kampanja za informisanje javnosti o brojevima hitnih službi

Realizovana kampanja

Izveštaj ABS

ABS

Odgovorne organizacije, MUP

MZ

MRAD

MPROS MTT T

mediji, sredstva javnog oglašavanja, udruženje građana

Budžet ABS

2.4

Unapređenje postojećeg informaciono – tehnološkog sistema hitnih službi kroz nabavku odgovarajuće IT opreme

Procenat hitnih službi opremljen odgovarajućom IT opremom

Izveštaj MUP;

Izveštaj MZ

MUP, MZ

ABS, lokalna samouprava

Budžet Republike Srbije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

30 %

2.5

Kampanja za informisanje javnosti o broju 112

Realizovana kampanja

MUP

Odgovorne organizacijeMZ

MRZBSP

MPROS, mediji, sredstva javnog oglašavanja, udruženje građana

Budžet Republike Srbije

2.6

Stvaranje uslova za uspostavljanje sistema za prijem automatskih hitnih poziva – e-call sistem

Formiran pravni osnov za uspostavljanje sistema za prijem automatskih poziva

MUP

Odgovorne organizacije,MTTT, ABS, telekomunikaciione kompanije, mobilni operateri, RATEL, proizvođači i prodavci vozila

Budžet Republike Srbije

Cilj 3. – Skraćenje vremena od uspostavljanja poziva odnosno prijema informacije do polaska ekipe (ekipa) hitne službe na LMSN

Indikator: Procenat opremljenih dispečerskih jedinica i ekipa hitnih službi sredstvima radio veze

3.1

Pripremne aktivnosti neophodne za opremanje svih dispečerskih jedinica i svih ekipa hitnih službi sistemom TETRA

Sprovedene aktivnosti

Izveštaj MUP,

Izveštaj MZ

Opremanje svih dispečerskih jedinica i svih hitnih službi

100% opremljenih dispečerskih jedinica i ekipa hitnih službi sredstvima radio veze

MUP

MZ

RFZO

RATEL

Lokalna samopurava

Budžet Republike Srbije

3.2

Analiza potreba i procena neophodnih troškova za opremanje vatrogasno spasilačkih objekata

Izrađena analiza i procena troškova

Izveštaj MUP

Opremanje vatrogasno spasilačkih objekata opremom koja omogućava održavanje propisanog pritiska u sistemu kamiona

Procenat opremljenih vatrogasno spasilačkih objekata

MUP (Sektor za vanredne situacije)

Osiguravajuća društva

Budžet Republike Srbije

Cilj 4. – Skraćenje vremena od polaska ekipe (ekipa) hitne službe do dolaska na LMSN

Indikator: Uspostavljene procedure za reagovanje hitnih službi

4.1

Izrada i usvajanje procedura i programa obuka

Izrađena i usvojena procedura i programa obuka

Izveštaj MUP,

Izveštaj MZ

Obuka vozača vozila hitnih službi za postupanje u skladu sa procedurama

80% obučenih vozača

MZ,

ABS

ZHMP i DZ

Budžet Republike Srbije

4.2

Analiza potrebe za uspostavljanje SHMP za kontinuirani prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja u opštinama sa manje od 25.000 stanovnika, a čija SHMP je teritorijalno nadležna za državni put I reda

Izrađena analiza

Izveštaj MZ

Uspostavljanje SHMP za kontinuirani prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja u opštinama sa manje od 25 000 stanovnika, a čija SHMP je teritorijalno nadležna za državni put I reda

Broj SHMP

MZ,

lokalne samouprave

MZ, RFZO

lokalne samouprava

lokalna samouprava

4.3

Izrada Studije opravdanosti uspostavljanja operativnih baza na svakih 50 km autoputa (uključujući i analizu trenutnih lokacija hitnih službi, kao i oblasti kojima pristupaju u što kraćem vremenskom periodu)

Izrađena studija

MUP, MZ, Upravljač puta

RFZO

Budžet Republike Srbije, budžet društava za osiguranje

4.4

Redefinisanje teritorijalnih nadležnosti hitnih službi u skladu sa principom hitnosti umesto administrativnim granicama lokalne samouprave, na Koridoru 10

Izrađena operativna karta reagovanja za Koridor 10

Izveštaj MZ

Redefinisanje teritorijalnih nadležnosti hitnih službi u skladu sa karakteristikama putne mreže umesto administrativnim granicama lokalne samouprave, za sve državne puteve

Izrađena operativna karta reagovanja za sve državne puteve

MZ

MUP

ABS

RGZ

RFZO

lokalne samouprava

Institut za javno zdravlje

Budžet Republike Srbije

4.5

Uspostavljanje sistema GPS praćenja vozila hitnih službi iz dispečerskog centra

Procenat vozila i dispečerskih centara opremljenih za GPS praćenje vozila

Izveštaj MUP,

Izveštaj MZ

Nastavak aktivnosti

100 % vozila i dispečerskih centara opremljenih za GPS praćenje vozila

MZ

MUP

lokalna samouprava, ZHMP

DZ osiguravajuća društva

Budžet Republike Srbije, budžet društava za osiguranje

Cilj 5. – Unapređenje kvaliteta rada pripadnika hitnih službi

Indikator: Usvojene procedure u skladu sa EU standardima

5.1

Izrada analize za propisivanje procedura obavljanja uviđaja

Propisivanje i usvajanje procedura obavljanja uviđaja

Izrađena analiza

Usvojena procedura

Izveštaj MUP

MUP

Budžet Republike Srbije

5.2

Obuka pripadnika MUP i istražnih organa u skladu sa propisanom procedurom

Procenat obučenih pripadnika MUP

MUP

MP, ABS

Korisnici obuke

5.3

Obuka pripadnika hitnih službi u pogledu koordinacije, komunikacije i reagovanja hitnih službi u tunelima

Procenat obučenih pripadnika

Izveštaj MUP

Nastavak aktivnosti

Procenat obučenih pripadnika

MUP

MZ, ZHMP i DZ

Korisnici obuke

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

20%

5.4

Izrada potrebne dokumentacije za nabavku vozila, uređaja i opreme za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda

Nabavka vozila, uređaja i opreme za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda

Izrađena dokumentacija

Broj nabavljenih vozila za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda sa kompletnom opremom

Izveštaj MUP

Nabavka vozila, uređaja i opreme za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda

Broj nabavljenih vozila za vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda sa kompletnom opremom

MUP

ABS

Kazne za saobraćajne prekršaje, donacije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0

5

5.5

Propisivanje procedura spasavanja za vatrogasno spasilačke službe

Usvojena procedura

Izveštaj MUP

MUP Sektor za vanredne situacije

MZ

Budžet Republike Srbije

5.6

Obuka vatrogasaca spasilaca u skladu sa propisanom procedurom

Procenat obučenih polaznika

Izveštaj MUP

Nastavak aktivnosti

Procenat obučenih polaznika

MUP

Budžet Republike Srbije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

30%

5.7

Opremanje vatrogasno spasličakih ekipa za tehničke intervencije u saobraćajnim nezgodama

Procenat pokrivene teritorije Republike Srbije

Izveštaj MUP

Nastavak aktivnosti

Procenat pokrivene teritorije Republike Srbije

MUP

Osiguravajuća društva

Budžet Republike Srbije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

30%

5.8

Propisivanje procedura za postupanje hitnih službi u saobraćajnim nezgodama sa velikim brojem povređenih lica (masovne nezgode)

Usvojena procedura

MUP

Naučne ustanove, Sektor za vanredne situacije

MZ

MGSI,

MO, ABS, CK, GSS, Udruženja građana i ostali

Budžet Republike Srbije

5.9

Obuka pripadnika hitnih službi za delovanje u masovnim saobraćajnim nezgodama

Procenat obučenih pripadnika

MUP

MZ

MO

Budžet Republike Srbije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

30%

5.10

Propisivanje procedura i potrebne opreme za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju

Usvojen specifični vodič dobre kliničke prakse

Izveštaj MZ

MZ

ZHMP

DZ, naučne institucije, udruženja građana

5.11

Obuka pripadnika SHMP u zbrinjavanju povređenih u saobraćaju kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju

10 % obučenih za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju

Izveštaj MZ

Nastavak aktivnosti

25 % obučenih za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju

Izveštaj MZ

Nastavak aktivnosti

60 % obučenih za zbrinjavanje povređenih u saobraćaju

MZ

ZHMP

DZ Udruženja građana

Korisnici obuke

5.12

Izrada operativnih planova zbrinjavanja velikog broja povređenih po zdravstvenim ustanovama

25% izrađenih planova

Izveštaj MZ

Nastavak aktivnosti

50% izrađenih planova

Izveštaj MZ

Nastavak aktivnosti

100% izrađenih planova

MZ

Zdravstvene ustanove

MUP

MO

5.13

Formiranje centra za zajedničku obuku hitnih službi za teritoriju Republike Srbije

Formiran, opremljen, i operativno funkcional

an centar

MUP

MZ

MO

osiguravajuća društva

Budžet Republike Srbije

Cilj 6. – Skraćenje vremena transporta povređenog od LM SN do zdravstvene ustanove

Indikator: Urađene analize za opravdanost uspostavljanja helikoptrske službe

6.1

Izrada studije opravdanosti formiranja helikopterske službe transporta povređenih u saobraćajnim nezgodama

Izrađena studija

Izveštaj MUP,

Izveštaj MZ

MUP,

MZ

MGSI, MUP

MO

MZ, ABS,

naučne institucije, Udruženja građana

Budžet Republike Srbije

6.2

Analiza potreba i lokacija za koje je neophodno obezbediti opremu za helikopterske službe, procena mogućnosti sletanja vazduhoplova na imenovane lokacije, u skladu sa rezultatima analize i iznalaženje potencijalnih izvora finansiranja

Izrađena analiza

Izveštaj MUP

Nabavka sredstava i opreme za helikoptersku službu transporta povređenih ( 1 helikopter u 2018, 2 helikoptera u 2019. i 2 helikoptera u 2020.)

Nabavljena sredstva i oprema –ukupno 5 helikoptera

Vlada

(MUP)

MGSI

MUP

MO, MZ

Budžet Republike Srbije

6.3

Obuka letačkog, medicinskog i ostalog osoblja za helikopterski transport povređenih

Broj obučenih pilota, medicinskog i drugog osoblja

Vlada

(MUP)

MGSI

MUP

MO, MZ

Budžet Republike Srbije

6.4

Zapošljavanje po 4 pilota po nabavci letelice

Zaposleno 20 pilota

MUP

Budžet Republike Srbije

6.5

Obuka pripadnika hitnih službi i helikopterske službe za zajedničko delovanje na zemlji

Procenat obučenih polaznika

Izveštaj MUP,

Izveštaj MZ

MUP, MZ

MUP

MO, MZ

Budžet Republike Srbije

Poč. vredn.

Kraj.

vredn.

0%

30%

6.6

Nabavka sredstava i opreme za prijem povređenih transportovanih helikopterom

Nabavljena sredstva i oprema

Izveštaj MZ

Vlada

(MZ)

MGSI

MUP

MO, MZ

Budžet Republike Srbije

6.7

Formiranje helikopterske službe transporta povređenih u saobraćajnim nezgodama

Formirana, opremljena, obučena i funkcionalno operativna služba

MUP

MGSI

MUP

MO, MZ

Budžet Republike Srbije

6.8

Stvaranje zakonskih uslova neophodnih za dobijanje dozvole za obavljanje prevoza putnika u komercijalne svrhe

Stvoreni zakonski uslovi

Izveštaj MUP

Usvajanje podzakonskih akata u vezi dobijanja AOC dozvole

Usvojena podzakonska akta i dobijena AOC dozvola

MUP

Budžet Republike Srbije

SKRAĆENICE:

MGSI

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova

MZ

Ministarstvo zdravlja

MP

Ministarstvo pravde

MTTT

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

MPZŽS

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

MPNTR

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MRZBSP

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MO

Ministarstvo odbrane

ABS

Agencija za bezbednost saobraćaja

JPPS

Javno preduzeće „Putevi Srbije“

TKBS

Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima

RFZO

Republički fond za zdravstveno osiguranje

RGZ

Republički geodetski zavod

ZHMP

Zavod za hitnu medicinsku pomoć

DZ

Dom zdravlja

SHMP

Služba hitne medicinske pomoći

HMP

Hitna medicinska pomoć

ZUOV

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

ZVKV

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

KC

Klinički centri

CK

Crveni krst

GSS

Gorska služba spasavanja

NPS

Nacionalni prosvetni savet

SSO

Savet za srednje stručno obrazovanje

LMSN

Lice mesta saobraćajne nezgode

HS

Hitna služba

DMDM

Direkcija za mere i dragocene metale

VSJ

Vatrogasno spasilačke jedinice

Ostavite komentar