Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa akcionim planom za 2016. i 2017. godinu

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva finansija,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 4-13689/2015

U Beogradu, 17. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar