Zaključak o izmeni Zaključka o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije i politike razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US i 72/12 ), na predlog Ministarstva finansija i privrede,

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Zaključku Vlade 05 Broj: 30-9715/2011-2 od 22. decembra 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), u Akcionom planu za sprovođenje Strategije i politike razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine, koji čini sastavni deo zaključka, u Glavi I. UVOD, u stavu 10. tačka 8) menja se glasi:

„8) sprovođenje procesa restrukturiranja i privatizacije, posebno izvozno orjentisanih preduzeća, kao i preduzimanje ostalih aktivnosti u cilju razvoja industrije hrane, informaciono komunikacionih tehnologija (IKT), proizvodnje saobraćajnih sredstava i dela metalskog kompleksa;”.

U Glavi II. PLAN AKTIVNOSTI menja se i glasi:

„1. PODSTICANJE INVESTICIJA r.br Područje/ problem Ciljevi Mere i aktivnosti Rok inadležneinstitucije 1.1 Nepovoljna struktura industrijskog sektora Povećanje učešća visoko tehnoloških grana u strukturi proizvodnje • Plan reindustrijalizacije Republike Srbije 2013.MFP • Programi za podsticanje proizvodnje i investicija (industrija hrane, industrija informaciono-komunikacionih tehnologija IKT, proizvodnja saobraćajnih sredstava, deo metalskog kompleksa i dr.) 2012-2020. MFP Povećanje proizvodnje Povećanje izvoza Brža ekonomska i tehnološka integracija • Realizacija programa nacionalnih tehnoloških platformi razvoja 2012-2020. MPNTR Sigurno snabdevanje industrijskih kapaciteta svim vrstama mineralnih sirovina • Razvoj potrebnog broja kadrova koji osim oblasti rudarskih tehnologija i geologije, moraju da poseduju i znanja iz oblasti organizovanja i upravljanja 2013-2020. MPNTR MPRRPP • Primena savremenih tehnologija pri izgradnji rudničke infrastrukture i rudarskih objekata 2013-2020. MPRRPP • Revitalizacija postojeće opreme u rudnicima 2013-2020. MPRRPP • Obezbeđivanje investicija u Sektor geologije i rudarstava 2013-2020. MPRRPP • Donošenje Strategije razvoja geoloških resursa 2013-2020. MPRRPP 1.2 Finansiranje investicija Povećanje investicija • Formiranje Razvojne banke Srbije za podršku razvojnim projektima od nacionalnog značaja 2012. MFP • Kreditiranje preduzeća preko godišnjih programa FR kontinuirano MFP 1.3 Finansiranje izvoznih programa Povećanje izvoza • Ojačati finansijske potencijale AOFI i SIEPA 2012. MFP 1.4 Pravna nesigurnost investitora Povećanje investicija • Urediti katastar zemljišta i katastar nepokretnosti 2012. MGU • Podići efikasnost sudstva u zaštiti investitora 2013-2015. MPRRPP • Dopuna člana 140. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11 i 121/12) kojom će se propisati pravne posledice prekoračenja – isteka roka važenja građevinske dozvole 2012. MGU • U Zakonu o planiranju i izgradnji izjednačiti tretman postojećih i novih investitora u vezi sa mogućnošću konverzije bez naknade 2012. MFP • U slučaju da pravno lice ima parcele na teritoriji više opština, omogućiti da se dokumentacija podnosi onoj jedinici LS u kojoj je sedište privrednog subjekta 2012. MGU Stvaranje transparentnih i stabilnih uslova za investicije u rudarstvo i geološka istraživanja • Donošenje Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu i podzakonskih akata 2013-2015. MPRRPP 1.5  Procedure obezbeđenja dozvola za investiranje su duge i skupe  Smanjenje troškova investitora  • Digitalizacija planova detaljne regulacije zemljišta i efikasna dostupnost zainteresovanim stranama 2012. MGU • Izmena zakonske regulative u oblasti planiranja i izgradnje objekata u cilju povećanja efikasnosti obezbeđenja dozvola • Uspostavljanje ONE STOP SHOP za investitore 2012. MFP,JLS • Donošenje i implementacija Projekta unapređenja upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava: Sprovesti popis imovine i zemljišta na nivou LS, izgraditi mehanizme za upravljanje zemljištem i stvaranje lokalnog sistema za procenu vrednosti građevinskog zemljišta, sprovesti urbanu komasaciju kao način korišćenja privatnog građevinskog zemljišta 2012-2016. MGU, MPRRPP   2. UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA     2.1 Poreski sistem   2.1.1 Povećanje efikasnosti poreskog sistema Omogućiti svim poreskim obveznicima elektronsko dostavljanje obrazaca i komunikaciju sa Poreskom upravom • Formirati jedinstveni registar poreskih obveznika 2012. MFP • Realizovati projekat novog sistema poreskog računovodstva i doneti nov pravilnik o poreskom računovodstvu Ušteda finansijskih sredstava ipojednostavljenje procedura • Uvesti jednošalterski sistem u postupku u kome se ostvaruje pravo na povraćaj više plaćenih doprinosa 2012. MFP • Izraditi uputstvo (instrukciju) o načinu provere ispunjenosti uslova da se sticanje prava na poreski podsticaj može vršiti u prostorijama poreskog obveznika, u slučajevima kada se radi o obimnoj dokumentaciji • Povezivanje protoka podataka o obveznicima plaćanja doprinosa i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje sa jedinstvenom bazom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja 2013. MRZSP Povećanje pravne sigurnosti i onemogućavanje različitog tumačenja predmetnih odredbi • Registracija stranih pravnih lica za PDV i uloga poreskog punomoćnika 2012. MFP • Omogućavanje pune primene rokova za refundaciju i refakciju PDV propisane zakonom 2012. MPDU 2.1.2 Naplata PDV Poboljšanje likvidnosti • Utvrditi maksimalni rok plaćanja državnim i javnim preduzećima 60 dana 2012-2013. MFP   2.2  Finansijska disciplina   2.2.1 Problem nelikvidnosti (regulisanje dužničko-poverilačkih odnosa) Povećanje proizvodnog potencijala • Uspostaviti efikasane mehanizme finansijske discipline u plaćanju između privrednih subjekata 2012. MFP • Izrada zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju uz prateće izmene i dopune propisa kojima bi se stvorili podsticaji da poverioci i dužnici pristupe finansijskom restrukturiranju ako dužnik ima tržišnu i poslovnu perspektivu • Izgraditi program restrukturiranja velikih dužnika na operativnom nivou • Zakonom o platnom prometu i pratećim propisima stvoriti pravni okvir za formiranje registra menica, kako bi se omogućila adekvatna informisanost poverilaca o solventnosti i likvidnosti dužnika   2.3  Administracija, regulativa i procedure   2.3.1 Visoki troškovi i neefikasna administracija Smanjenje javne potrošnje • Unapređenje efikasnosti državne uprave uvođenjem e- uprave 2012.MSUTT • Ubrzati izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronskog potpisa) 2012. MSUTT • Uvesti e- dokument u primenu u svim administrativnim poslovima između privatnog i javnog sektora koristeći kvalifikovni elektronski sertifikat 2012. MSUTT Povećanje budžetskog priliva • Obezbediti uslove za rigorozniju kontrolu i efikasniju primenu zakona 2012. MFP 2.3.3 Postupci javnih nabavki – Nedovoljno učešće domaće industrije u investicijama javnih preduzeća Smanjenje spoljno trgovinskog deficita • Propisati obavezu blagovremenog objavljivanja planova i programa investiranja JP da bi domaća industrija mogla da se pripremi za učešće na tenderima 2012. MFP Povećanje proizvodnje • Propisati obavezu ino-firmama da angažuju domaća preduzeća u vrednosti 40-60 % od ugovorene vrednosti projekta 2012. MFP   2.4 Intelektualna svojina   2.4.1 Zaštita intelektualne svojine Unapređenje sistema zaštite intelektualne svojine • Uvođenje obaveze kvartalnog izveštavanja nadležnih inspekcijskih službi o rezultatima njihovih aktivnosti 2012 – 2015. MPNTR • Unaprediti saradnju nadležnih službi sa nosiocima prava u domenu istražnih radnji, edukacije inspekcijskih službi i nadzora nad kolektivnim organizacijama• Strategija razvoja intelektualne svojine predviđa osnivanje Stalnog koordinacionog tela za saradnju između policije, nadležnih inspekcija, Uprave carina, Poreske uprave i Republičke radiodifuzne agencije, kao i izrada programa međusobne saradnje između ovih organa i Zavoda za intelektualnu svojinu • Izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova i Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, kao i Zakona o parničnom postupku predvideti koncentraciju i specijalizaciju sudova koji se bave zaštitom prava intelektualne svojine 2013. MPDU 2.4.2 Piraterija i krivotvorenje Suzbijanje piraterije i krivotvorenja • Sprovođenje specifičnih vidova obuke sudija i javnih tužilaca radi sticanja posebnih znanja iz oblasti zaštite intelektualne svojine, posebno u cilju sprečavanja piraterije i krivotvorenja 2012-2020. MPDU i PRAVOSUDNA AKADEMIJA • Edukovanje Komunalne policije i Tržišnog inspektorata u oblasti borbe protiv piraterije i krivotvorenja 2012-2020. MSUTT, MUP • Uspostavljanje sistema borbe protiv ulične piraterije, proširenje borbe protiv ulične piraterije na proizvođače i snabdevače prodavnica i uličnih prodavaca 2012-2020. MUP • Preciziranje ovlašćenja graničnoj policiji za vođenje akcija po službenoj dužnosti 2012-2020. MUP • Obezbediti doslednu primena Zakona o borbi protiv visokotehnološkog kriminala 2012-2020. MUP • U postojeće nastavne planove relevantnih srednjih škola i programe preduzetništva uneti izmene i dopune o štetnosti piraterije 2014. MPNTR   2.5 Tehnički propisi i infrastruktura kvaliteta   2.5.1 Neusaglašenost tehničkog zakonodavstva sa propisima EU Završena harmonizacija i unapređena primena harmonizovanog zakonodavstva u oblasti slobode kretanja roba do kraja 2014. godine • Intenzivirati rad na donošenju tehničkih propisa usklađenih sa propisima EU • Priprema za potpisivanje sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazumi) za određene grupe proizvoda, u skladu sa potrebama domaće izvozno orijentisane industrije 2013-2016. MFP i druga ministarstva nadležna za tehničke propise 2013-2015. MPRRPP Povećanje konkurentnostii izvoza;Smanjenje troškova poslovanja • Unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za standardizaciju, akreditaciju, metrologiju i kontrolu predmeta od dragocenih metala • Ispunjavanje svih uslova za ostvarivanje punopravnog članstva institucija IK u relevantnim međunarodnim i evropskim institucijama (CEN, CENELEC, WELMEC, ILAC, ILAF) i za potpisivanje bilateralnih i multirateralnih sporazuma o uzajamnom priznavanju u oblasti akreditacije (EA/MLA), kao preduslova za izdavanje međunarodno priznatih sertifikata u zemlji, čime se smanjuju troškovi izvoza 2013-2014. MFP Povećanje bezbednosti proizvoda; Suzbijanje nelojalne konkurencije i rizika u pogledu bezbednosti proizvoda (npr. građevinskih materijala) koji se nalaze na tržištu • Izrada Nacionalne strategije razvoja infrastrukture kvaliteta sa akcionim planom za sprovođenje strategije 2013-2014.MFP • Uspostavljanje prijavljivanja tehničkih propisa u pripremi u okviru CEFTA sporazuma • Unapređenje rada Centra za prijavljivanje i informisanje o tehničkim propisima (Enquiry Point, TEHNIS baze i dr.) 2013-2014.MFP • Prenošenje i puna primena direktiva novog i starog pristupa• Prenošenje propisa o građevinskim proizvodima, gasnim aparatima, igračkama, vrelovodnim kotlovima, žičarama, pirotehničkim sredstvima, eksplozivima za civilnu upotrebu, plovilima, emisiji buke i dr, u skladu sa NPI Ministarstva nadležna za propisivanje tehničkih zahteva za proizvode Kvalitetnija i sigurnija eksploatacija mineralnih sirovina radi sigurnog snabdevanja industrijskih kapaciteta • Donošenje novih pravilnika iz oblasti geologije i rudarstva 2013-2015.MPRRPP 2.5.2 Neusaglašenost propisa u pogledu bezbednosti hrane i standarda kvaliteta u poljoprivredi i veterinarstvu Unapređenje kvaliteta proizvoda, uvođenje novih tehnologija i standarda kvaliteta i bezbednosti hrane, u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi u oblasti poljoprivrede i gajenja životinja, kao i u procesu proizvodnje i prerade tih proizvoda • Usvajanje i sprovođenje odgovarajućih pravilnika u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o javnim skladištima za poljoprivredne proizvode, Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakonom o vinu, Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o dobrobiti životinja 2013.MPŠV • Podsticajna sredstva za uvođenje standarda kvaliteta i unapređenje konkuretnosti poljoprivredne proizvodnje kroz Nacionalni program ruralnog razvoja 2011-2013. 2011-2013. MPŠV • Podsticajna sredstva za uvođenje standarda kvaliteta i unapređenje konkuretnosti poljoprivredne proizvodnje kroz IPARD 2013. 2013. MPŠV • Podsticajna sredstva za uvođenje standarda kvaliteta i unapređenje konkuretnosti poljoprivredne proizvodnje kroz IPARD 2014-2020. • Donošenje novog Zakona o bezbednosti hrane ili izmene i dopune postojećeg 2014-2020. MPŠV 2.5.3 Nedostatak finansijskih sredstava za obezbeđenje sertifikata i drugih isprava o usaglašenosti za industrijske proizvode Povećanje konkurentnosti • SIEPA programima obezbediti sredstva za sufinansiranje procesa dobijanja sertifikata neophodnih za poslovanje sa ino-partnerima 2011-2013. MFP MPŠV SIEPA 2.5.4 Smanjena konkurentnost industrije i MSP zbog nedovoljnog broja imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti i nepostojanja međusobnog priznavanja sertifikata Unapređenje kapaciteta za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;Smanjenje troškova industrijskih preduzeća;Povećanje konkurentnosti • Povećanje stručne i tehničke osposobljenosti tela za ocenjivanje usaglašenosti u cilju imenovanja tih tela u skladu sa potrebama domaće industrije (Realizacija projekta IPA III – Povećanje konkurentnosti MSP kroz unapređenje sistema ocenjivanja usaglašenosti) Razvoj privatnog sektora/Mera – Podrška razvoju industrije kroz jačanje usluga ocenjivanja usaglašenosti). 2013-2014. MFP   2.6 Trgovinska politika   2.6.1 Mehanizmi nadzora u proizvodnim objektima nad tržištem Povećanje nivoa efikasnosti nadzora u proizvodnim objektima i nad tržištem • Unapređenje koordinacije i saradnje u nadzoru u proizvodnim objektima i tržišta 2012. MPŠV,MSUTT • Planiranje, praćenje i evaluacija mera nadzora Povećanje bezbednosti proizvoda i zaštite potrošača • Obuka inspekcijskih organa i privrednih subjekata za primenu evropskih direktiva novog pristupa Razvoj lojalne konkurencije • Usmeravanje kontrola na preventivno delovanje u cilju podizanja standarda privrednih subjekata   2.7 Carinska politika   2.7.1 Carinske i administrativne procedure na graničnim prelazima Brži protok robe;Smanjenje troškova poslovanja • Obezbediti inspekcijske organe na svim graničnim prelazima i na mestima carinjenja roba 2012. MPŠV, MFP, MERZŽS, MZ, MUP • Uskladiti vreme rada inspekcijskih organa sa radom carinskih organa • Skratiti vreme donošenja rešenja određenih inspekcijskih organa • Zadržavanje prevoza opasnih materija tzv. ADR prevozi, na graničnim prelazima svesti na najmanju meru   2.8 Konkurencija       2.8.1  Nedovoljni institucionalni kapaciteti  Podizanje institucionalnih kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije • Podizanje tehničke osposobljenosti i kapaciteta Komisije za zaštitu konkurencije 2012.MPŠV MSUTT Efikasno sudsko rešavanje sporova iz oblasti zaštite konkurencije • Unaprediti postojeću institucionalnu strukturu podizanjem kapaciteta sudskog sistema pružanjem adekvatne obuke sudija iz oblasti antimonopolske politike 2012-2020. MPDU I PRAVOSUDNA AKADEMIJA 2.8.2 Državni monopoli, javna preduzeća i preduzeća sa specijalnim i isključivim pravima Donošenje podzakonske regulative • Donošenje niza podzakonskih akata kojima bi se detaljnije regulisali principi i procedure, između ostalog, za: procenu efekata integracija na ekonomsku efikasnost i društveno blagostanje, izuzeće od zabrane određenih sporazuma po vrstama, tarifnik naknada Komisije za zaštitu konkurencije, itd. 2012-2013. MSUTT • Detaljnije regulisanje tretmana državnih, odnosno prirodnih monopola • Identifikacija javnih usluga od opšteg interesa, koja će biti izuzeta od dosledne primene pravila konkurencije ali ne i od sprovođenja određenih mera ekonomske regulacije u cilju sprečavanja zloupotrebe njihovog monopolskog položaja Nastavak procesa ekonomske liberalizacije i demonopolizacija javnog sektora • Postepena demonopolizacija JP komercijalnog karaktera (posebno iz oblasti telekomunikacija, proizvodnje električne energije i određenih vidova saobraćaja), uz doslednu primenu regulative o zaštiti konkurencije nakon okončanog tranzicionog perioda prilagođavanja ovih preduzeća tržišnim principima poslovanja • Demonopolizacija komunalnih JP na lokalnom nivou i potpuno prilagođavanje njihovog poslovanja antimonopolskom zakonodavstvu 2.8.3 Efikasnost javnih preduzeća Smanjenje troškova • Izvršiti korporatizaciju JP 2012-2015.MERZZ, MS, MPŠV,MPRRPP, MSUTT • Usvojiti strateške planove razvoja JP u skladu sa programom i planovima razvoja infrastrukture Podizanje kvaliteta infrastrukture i usluga • Definisati preventivne programe za sprečavanje zloupotrebe dominantnog položaja (cene, uslovi finansiranja infrastrukture do potrošača, održavanja infrastrukture kod potrošača, mehanizmi zaštite kupca od nekvaliteta usluga) 2012.MSUTT 2.8.4 Nepoznavanje pravila zaštite konkurencije Edukacija privrednih subjekata • Organizovanje seminara, kurseva, tribina u cilju upoznavanja privrednih subjekata sa pravilima zaštite konkurencije 2012-2020. MSUTT   3. REFORMA OBRAZOVNOG SISTEMA   3.1 Nepostojanje sistemskog pristupa u obrazovanju na svim nivoima i vertikalnoj i horizonatalnoj prohodnosti po nivoima obrazovanja Unapređenje sistemskog pristupa reformi obrazovanja Dogradnja regulatornog okvira donošenjem Zakona o obrazovanju odraslih 2012-2020. MPNTR Dogradnja institucionalnih kapaciteta za implementaciju regulative: Uvođenje standarda kvalifikacija izradom NOK i NSK, razvoj obrazovnog programa na osnovu standarda kvalifikacije, unapređivanje rada obrazovnih ustanova i permanentno usavršavanje nastavnika, uspostavljanje sistema osiguranja kvaliteta u obrazovnom procesu, uspostavljanje mreže obrazovnih ustanova adekvatne zahtevima regionalne privrede, uspostavljanje sistema istraživanja u prosveti, kako bi reformski procesi bili zasnovani na činjenicama 3.2. Neadekvatni obrazovni profili, neusklađenost sistema obrazovanja sa potrebama i zahtevima tržišne privrede Obrazovanje u skladu sa zahtevima tržišne privrede; Unapređenje proizvodnje; Unapređenje konkurentnosti privrede Razvoj metodologije za istraživanje potreba industrije koje obuhvata: • Utvrđivanje stanja – postojeći ishodi obrazovanja u obrazovnim profilima vezanim za industrijsku proizvodnju• Utvrđivanje potreba – tražena znanja i veštine u oblasti industrijske proizvodnje • Uspostavljanje institucionalne i permanentne uključenosti poslodavaca u proces utvrđivanja potrebnih kvalifikacija, kao i razvoja i implementacije obrazovnih programa 2012. MPNTR • Izjednačavanje kvalifikacija dobijenih u neformalnom obrazovanju, odnosno kroz različite obrazovne programe vanškolskog sistema sa kvalifikacijama dobijenim u formalnom sistemu obrazovanja, uspostavljanje sistema akreditacije i sertifikacije u formalnom i neformalnom stručnom obrazovanju i obukama, uspostavljanje sistema socijalnog partnerstva na svim nivoima u oblasti rada, obrazovanja i nauke 3.3 Nedovoljan nivo praktičnih znanja i veština Podizanje kvaliteta radne snage • Uvođenje obavezne praktične nastave za stručne škole kod poslodavaca• Sistematski urediti praktičnu nastavu, motivisati poslodavce 2012-2013. MPNTR, MRZSP • Razviti model praktične nastave i za studente visokih poslovnih škola i fakulteta 3.4 Nizak nivo motivacije učenika za trogodišnje i četvorogodišnje strukovne škole Povećanje motivacije učenika za upisivanje i završavanje strukovnih škola • Uvođenje sistema motivacija učenika kroz obezbeđivanje naknade za praktičnu obuku kod poslodavca 2012-2013. MPNTR MRZSP, MFP • Definisanje i implementacija projekta verifikacije učeničkih mesta kod poslodavaca Povećanje mogućnosti za zapošljavanje • Vođenje baze đačkih mesta kod poslodavaca 3.5 Motivisanje poslodavaca za uključivanje u obrazovni proces Povećanje zaposlenosti Povećanje konkurentnosti radne snage • U odredbe posebnih kolektivnih ugovora uneti ulogu poslodavaca i sindikata u obrazovnom sistemu 2012-2020. ministarstva koja ispred Vlade učestvuju u zaključivanju posebnih kolektivnih ugovora 3.6 Nedostatak sistemskog pristupa doživotnom učenju Održavanje kompetentnosti i radne sposobnosti, inoviranje znanja • Uvesti sistem priznavanja stečenih kvalifikacija 2012-2013. MPNTR • Uvesti sistem priznavanja inostranih diploma 3.7 Nefleksibilnost radne snage Povećanje mobilnosti i fleksibilnosti radne snage • Uspostaviti platforme za učenje na daljinu 2012-2013. MPNTR • Uspostaviti sistem akreditacije i sertifikacije obrazovnih programa za obrazovanje institucija   4. TEHNOLOŠKI RAZVOJ   4.1  Dugoročni tehnološki razvoj industrije Srbije – Industrija Srbije 2011 – 2020.  FAZA 1. Revitalizacija industrije Srbije 2011-2015. • Realizacija projekta TeMaS – Tehnološke mape industrije Srbije 2012-2013. MPNTR, MFP • Pokretanje programa: Nacionalne tehnološke platforme Srbije NTPS 2012-2015.MPNTR, MFP • Formiranje institucionalnog mehanizma za sprovođenje NTPS 2012-2015. MPNTR, MFP • Koncipiranje i početak operacionalizacije strateških horizontalnih programa za sistemsku transformaciju industrije Srbije – Faza 1 KONSTITUCIJA: PROGRAM 1: Ekološki kompatibilna industrija,PROGRAM 2: Industrija sa efikasnim korišćenjem resursa i PROGRAM 3: Digitalizovani proizvodni procesi – IKT agenda za industriju 2012-2015. MPNTR, MFP FAZA 2. Reinženjering industrije Srbije 2014-2020. • Realizacija projekta: NOVE VEŠTINE I KOMPETENCIJE ZA NOVU INDUSTRIJU SRBIJE 2012-2013.MPNTR, MFP • Implementacija programa: Nacionalne tehnološke platforme Srbije – NTPS 2014-2020.MPNTR, MFP • Realizacija Novih inicijativa za uspešan transfer i diseminaciju znanja (projekti Pragmatična nauka, Technology is in) FAZA 3.Razvojna ekspanzija industrije Srbije 2018-2030. • Implementacija programa: Nacionalne tehnološke platforme Srbije – NTPS   5. INOVACIJE   5.1 Podsticanje inovacija Usmeravanje istraživanja prema inovacijama • Ulaganje u istraživanje i razvoj kroz realizaciju programa inovacione delatnosti 2012-2020. MPNTR • Podrška start up preduzećima baziranim na visokim tehnologijama Povećanje broja firmi koje se bave istraživanjem i razvojem, jačanje intenziteta istraživanja i razvoja • Podsticanje osnivanja inovativnih i I&R firmi 2012-2020.MFP • Olakšani uslovi u prvim godinama rada za spin-off i start up • Beskamatni krediti za kupovinu istraživačke opreme Privlačenje direktnih stranih ulaganja koja će koristiti domaća istraživanja i razvoj • Besplatno ustupanje opremljenog građevinskog zemljišta za gradnju objekata za I&R 2012-2020.MFP • Stimulisati tzv. etno-investicije naše dijaspore 5.2. Infrastruktura za implementaciju inovacija Unapređenje apsorpcione moći privrednih subjekata i društva za implementacijom inovacija • Napraviti baze javno dostupne svih naučno istraživačkih projekata koje realizuju fakulteti i instituti 2012-2020. MPNTR • Povećati broj aktivnosti koje se odnose na unapređenje apsorpcione moći za implementaciju inovacija • Dominantno finansirati naučno istraživačke projekte za koje je potrebu iskazala privreda • Popularizovati nauku, istraživanje i razvoj posebno kod mladih (primer istraživačko-razvojna stanica Petnica)• Razviti različite modele podrške talentovane i darovite dece • Povećati broj obuka kroz takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u delu koji se odnosi na unapređenje apsorbcione moći za implementacijom inovacija 5.3 Nedostatak finansijskih sredstava za razvoj proizvoda višeg tehničkog nivoa Razvoj zasnovan na inovacijama • Formiranje fonda venture kapitala koji će upravljati finansijskim sredstvima za podršku postojećim i podsticanje stvaranja novih visoko tehnoloških start up privrednih društava u oblasti inovacione delatnosti 2012-2020. MPNTR • Pružanje podrške novim inovativnim preduzećima koja se formiraju za komercijalizaciju inovacije • Izgraditi tehničke kapacitete za podršku privrednim subjektima i NII za apliciranje na konkurse 7OP 5.4 Nizak nivo svesti o značaju intelektualne svojine Podizanje nivoa svesti o značaju intelektualne svojine • Podizanje nivoa informisanosti o značaju intelektualne svojine kroz Edukativno-informativni centar 2012-2020. MPNTR, ZIS 5.5 Inovaciona kultura Uspostavljanje okruženja podsticajnog za inovacije • Medijska promocija istraživača kao „šampiona znanja” 2012-2020. MPNTR • Podrška i podsticanje učestvovanja na izložbama i sajmovima inovacija 5.6 Akademsko preduzetništvo Podrška i promocija akademskog preduzetništva • Podsticanje akademskih istraživanja 2012-2020.MPNTR • Unapređenje sistema rangiranja istraživača • Nagrađivanje visoko rangiranih istraživača metodom podsticajnih koeficijenata   6. RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA – STVARANJE PROPULZIVNOG MEĐUNARODNO KONKURENTNOG SEKTORA MSPP   6.1 Institucionalni okvir Pojednostavljenje pravnog okvira i smanjenje admistrativnih barijera • Sprovesti u potpunosti usvojene preporuke projekta Sveobuhvatna reforma propisa i nastaviti kontinuiran rad na uklanjanju pravnih i administrativnih prepreka u poslovanju 2012-2013. MFP • Unaprediti dijalog javnog sektora i predstavnika MSPP 2012-2013. MFP • Unaprediti kvalitet i dostupnost poslovnih usluga za MSP • Informisanje i upoznavanje MSP sa zahtevima tržišta EU • Unaprediti sistem poslovnih usluga • Razvijati kapacitete i obezbediti održivost institucija za podršku MSPP 2012-2020. MFP, FR, MRRLS • Razviti e-Government servise za potrebe privrede i MSPP 2012-2013. MSUTT 6.2 Finansiranje MSPP Finansijski podsticaji • Godišnji program FR za podsticanje razvoja sektora MSPP 2012-2020. MFP, FR, MRRLS Lakši pristup kapitalu • Stvoriti stimulativne uslove za osnivanje i poslovanje specijalizovanih fondova i drugih organizacija za vlasničko i kreditno finansiranje MSP Smanjenje poreskih prepreka • Pojednostaviti i ubrzati administrativne poreske procedure i obezbediti izmirenje poreskih obaveza elektronskim putem 2012.MFP 6.3. Obrazovanje Stimulisanje inovativnog i preduzetničkog duha kod mladih ljudi uvođenjem preduzetništva kao ključne kompetence u nastavne programe, naročito srednjih stručnih škola • Izrada strategije doživotnog učenja u oblasti preduzetništva 2012. MPNTR,ZUOV • Uvesti preduzetništvo u nastavne planove • Kroz različite oblike formalnog i neformalnog obrazovanja stimulisati inovativnost i preduzetnički duh, naročito kod mladih • U obrazovanju nastavnog kadra, kroz različite radionice i treninge, istaći važnost i značaj preduzetništva • Razvijati modele saradnje obrazovnih institucija i privrede, kako bi se obrazovni sistem učinio osetljivijim na potrebe privrede 6.4 Javne nabavke Podsticanje tražnje za proizvodima sektora MSPP širim uključivanjem u javne nabavke • Izmeniti Zakon o javnim nabavkama čime bi se precizirali načini za šire uključivanje MSPP u javne nabavke 2012. MFP • Unapređenje javnog portala o javnim nabavkama • Ohrabrivanje naručilaca da javne nabavke dele na manje podugovore 6.5 Inovacije i MSPP Intenzivnije povezivanje MSP i akademske zajednice  • Povećati učešće MSP u FP7 (Framework Prog. 7.) 2012-2013. MFP • Podsticanje nastajanja brzorastućih preduzeća zasnovanih na inovativnim idejama i istraživačkim projektima 2012-2013. MPNTR • Promocija eko-inovacija • Podsticanje transfera tehnologija     • Promovisati razvoj kapciteta za primenjena istraživanja i inovacije, omogućavanjem pristupa istraživačkoj strukturi, regrutovanjem i treningom 2012-2013. MPNTR • Podržati zajedničke projekte naučno-istraživačkih organizacija i MSP i komercijalizaciju istraživanja na tržištu 6.6 Poslovna infrastruktura koja se odnosi na MSPP Unaprediti postojeće i povećati broj novih poslovnih inkubatora i klastera • Usvojiti Strategiju razvoja poslovne infrastrukture (u okviru koje će biti regulisan i segment koji se odnosi na MSPP) 2012-2013. MFP • Razviti poslovnu infrastrukturu za potrebe razvoja MSPP 6.7. Rast postojećih MSP Povezivanje MSP • Podržati povezivanje MSP u klastere 2012-2013.MFPMPNTR • Podržati povezivanje MSP sa velikim preduzećima i MNK u lance dobavljača Podrška MSP za ispunjavanje zahteva tržišta EU • Program podrške za usklađivanje proizvoda MSP sa zahtevima tehničkih propisa i standarda EU Poslovne usluge za MSP • Podrška MSP za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9000, HACCP i drugi) 2012-2020. MFP, NARR, SIEPA Internacionalizacija poslovanja • Promovisati rad Evropske mreže preduzetništva (EEN) • Obezbediti podršku MSPP za izlazak i širenje poslovanja na inostranim tržištima   7. ZAPOŠLJAVANJE   7.1 Konkurentnost Fiskalno opterećenje zarada i realan rast minimalne zarade • Razmotriti i oceniti celishodnost smanjivanja fiskalnog opterećenja rada, posebno za niže plaćeni rad 2012. MFP 7.2 Fleksibilnost na tržištu rada Povećanje zaposlenosti kroz unapređenje fleksibilnih oblika rada • Reforma radnog zakonodavstva usmerena prema razvijanju koncepta fleksibilnosti, unapređenju socijalnog dijaloga i restriktivnijim pravilima vezanim za otpremnine zaposlenih koji su višak 2013.MRZSP 7.3 Kolektivni ugovori Kolektivno pregovaranje • Reafirmacija granskog kolektivnog pregovaranja sa vodećom ulogom industrijskih sektorskih ugovora u nacionalnom sistemu kolektivnih ugovora kontinuiranoMRZSP, SESRS 7.4 Prava po osnovu obaveznog osiguranja za slučaj nezaposlenosti Racionalizacija sredstava za novčane naknade i otpremnine • Praćenje sistema naknada za nezaposlenost 2012. MFP 7.5 Mere aktivne politike zapošljavanja Reforma i širenje mera aktivne politike zapošljavanja i bolja targetiranost programa • Ekspanzija programa obuke 2012-2020. MRZSP • Kreiranje programa obuka prema potrebama tržišta rada • Podrška preduzetništvu i razvoj klime za otpočinjanje poslova • Ekspanzija programa usmerenih prema ranjivim grupama i osobama višestruke ranjivosti • Usmeravanje teže zapošljivih i ranjivih kategorija nezaposlenih lica na uključivanje u mere aktivne politike zapošljavanja – bolja targetiranost • Preporučuje se povećanje učešća finansijskih sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja iz budžeta Republike Srbije na 0,4% BDP do 2013. godine, a onda da se stabilizuje na 0,5% BDP do 2020. godine 7.6 Obrazovanje Reforma sistema obrazovanja i uvođenje sistema doživotnog učenja u cilju unapređenja ponude rada i razvoja ljudskog kapitala • Uspostavljanje sistema prognoza kretanja na tržištu rada i uvođenje sistema dugoročnih prognoza na tržištu rada 2020.MRZSP 7.7 Ekonomski položaj žena i sprovođenje politike jednakih mogućnosti Stvaranje sistemskih preduslova za politiku jednakih mogućnosti u privredi • Povećanje učešća žena u procesima odlučivanja i ostvarivanje ravnopravnosti polova 2012-2020. MRZSP, MFP Podsticanje zapošljavanja, ženskog preduzetništva i samozapošljavanja • Veće uključivanje žena u mere aktivne politike zapošljavanja, kao i kreiranje posebnih programa i mera za podsticanje ženskog preduzetništva i samozapošljavanja • Veća uključenost pitanja o rodnoj ravnopravnosti u obrazovne programe Smanjenje ekonomskih nejednakosti koje su posledica višestruke diskriminacije • Poboljšanje zdravlja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u zdravstvenoj politici 2012-2020. MRZSP • Prevencija i suzbijanje svih vidova nasilja nad ženama i obezbeđivanje sveobuhvatnog sistema zaštite za žene žrtve nasilja • Uklanjanje rodnih stereotipa u sredstvima javnog informisanja i promociji rodne ravnopravanosti Jačanje kapaciteta svih aktera u privredi i društvu za otklanjanje rodne diskriminacije i bolje korišćenje ženskih resursa • Kreirani i sprovedeni posebni programi za zapošljavanje marginalizovanih kategorija žena, posebno višestruko diskriminisanih • Povećana dostupnost servisa za pomoć ženama (briga o deci, o starijima, uslužni servisi za pomoć ženama)   8. PRIVATIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE   8.1 Proces privatizacije industrijskih i drugih preduzeća koja se inicijalno privatizuju, ili je raskinut ugovor o njihovoj kupoprodaji Brži završetak procesa privatizacije društvenog i državnog kapitala i imovine, shodno Zakonu o privatizaciji (i ostalim relevantnim zakonskim propisima), putem tendera, aukcijske prodaje, prodajom akcija i udela iz portfelja Akcionarskog fonda, likvidacijom/stečajem, kao i primenom modela strateškog partnerstva • Okončanje procesa privatizacije preduzeća u industriji 2013-2014. MFP Zakonsko omogućavanje uključivanja privatnog kapitala u restrukturiranje industrijskih preduzeća simultano sa privatizacijom • Realizacija kroz primenu različitih modela partnerstva. 2013-2014. MFP 8.2 Organizovano restrukturiranje relevantnih preduzeća u industriji i građevinarstvu Restrukturiranje značajnijih neprivatizovanih preduzeća radi omogućavanja njihove privatizacije • Realizacija usvojenih Programa restrukturiranja, restrukturiranje kroz stečaj 2013-2014. MFP Poboljšanje performansi svih značajnijih preduzeća u industriji i građevinarstvu 8.3 Restrukturiranje i privatizacija preduzeća (posebnih slučajeva) iz problematičnih sektora Omogućavanje privatizacije nekoliko odabranih industrijskih preduzeća primenom nestandardnih mera • Iznalaženje strateških partnera za preduzeća i koncipiranje načina njihovog uključivanja kontinuirano MFP Omogućavanje razvoja velikih industrijskih preduzeća od posebnog značaja za Republiku i regione • Realizacija projekata restrukturiranja i privatizacije izvozno orjentisanih i velikih preduzeća 2013-2014. MFP   9. INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE (IKT)   9.1. IKT kadrovi Povećanje broja i kvaliteta IKT stručnjaka • Povećati kapacitete fakulteta koji školuju stručnjake u ovoj oblasti i njihove budžetske kvote 2012-2020. MPNTRZUOV Usavršavanje znanja nastavnika • Uključivanje studenata u razvojne projekte u tehnološkim parkovima uz univerzitete sa industrijom visokih tehnologija • Redovna kontrola stečenog znanja i nagrađivanje najboljih Modernizacija nastave • Na akademskoj mreži AMRES generisati i distribuirati nastavne sadržaje za predavanja za srednje i osnovne škole u elektronskoj formi za sve predmete i uvesti tehnologije elektronskog učenja • Unaprediti informisanje nastavnika o ponuđenim sadržajima. Osmisliti centre, može pri ZUOV-u koji će prikupljati i verifikovati ponuđene sadržaje 9.2 Elektronska uprava Uvođenje elektronske uprave • Praćenje realizacije Strategije razvoja elektronske uprave 2012-2013. MSUTT Uspostavljanje nacionalne širokopojasne mreže kao i državne telekomunikacione infrastrukture • Izgradnja pouzdane i bezbedne jedinstvene telekomunikacione mreže državne uprave Republike Srbije 2014.Vlada, MUP, MO, MSUTT • Unapređenje metoda za zaštitu kritične informacione infrastrukture 9.3 Elektronsko poslovanje Razvoj elektronskog poslovanja • Uklanjanje prepreka u razvoju elektronskog poslovanja 2012-2015. MSUTT 9.4 Liberalizacija telekomunikacija Sprečavanje monopolskog ponašanja operatora sa značajnom tržišnom snagom za usluge javne fiksne telefonske mreže • Utvrđivanje tržišta podložnih prethodnoj regulaciji, određivanje operatora sa ZTS i nametanja regulatornih obaveza u cilju uspostavljanja delotvorne konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija 2012. MSUTT, RATEL • Podsticanje što većeg broja operatora na korišćenje raščlanjenog pristupa lokalnoj petlji (potpunog i zajedničkog), kao i kolokacije kako bi se optička vlakna dovela do što većeg broja zgrada • Obezbeđivanje najjednostavnijih procedura za sprovođenje optičke kablovske infrastrukture 9.5 Konkurentnost industrije Razvoj softvera • Sistemski podsticaji svih oblika razvoja softvera 2011-2020. MSUTT, MFP Razvoj hardvera • Sistematski podsticaj industriji za proizvodnju aktivne i pasivne opreme, telekomunikacione infrastrukture i terminalne opreme 2013-2020.MSUTT, MFP   10. REGIONALNI RAZVOJ   10.1 Zakonski osnov, zakoni, podzakonska akta Ravnomerni regionalni razvoj • Implementacija Zakona o regionalnom razvoju; donošenje podzakonskih akata• Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, za tekuću godinu kontinuirano MRRLS 10.2 Afirmacija strateškog planiranja razvoja Utvrđivanje regionalnih razvojnih prioriteta na srednji i dugi rok • Nacionalni plan regionalnog razvoja Srbije kontinuitanoMRRLS • Donošenje regionalnih razvojnih strategija • Donošenje Programa finansiranja razvoja regiona 10.3 Sprovođenje politike regionalnog razvoja Efikasna implementacija Zakona o regionalnom razvoju, podzakonskih akata i Razvojnih dokumenata (strategije, planovi, programi i sl.) • Podizanje kapaciteta u institucijama nadležnim za planiranje, sprovođenje i monitoring politike regionalnog razvoja kontinuirano MRRLS • Sprovođenje utvrđenih ciljeva u usvojenim razvojnim dokumentima • Unapređenje sistema finansiranja regionalnog razvoja (godišnji operativni programi i višegodišnji strateški planovi) 10.4 Trend povećanja regionalnih razlika Brži razvoj nerazvijenih područja • Godišnji programi mera za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja kontinuirano MRRLS 10.5 Trend povećanja ekonomske koncentracije u Beogradu i Južno-bačkoj oblasti Povećanje regionalne konkurentnosti • Usvajanje Strategije razvoja poslovne infrastrukture kontinuirano MRRLS • Izgradnja poslovne infrastrukture (NIP) • Fiskalna reforma i podsticajni mehanizmi u funkciji povećanja regionalne konkurentnosti • Uređenje pravnog, institucionalnog i strateškog okvira za razvoj poslovne infrastrukture i uspostavljanje jedinstvenog sistema evidencije i poslovnoj infrastrukturi kontinuirano MRRLS • Izgradnja poslovne infrastrukture kroz programe podrške industrijskim zonama i biznis inkubatorima 10.6 Nekoordinirana podsticajna politika Sinhronizacija podsticajnih politika • Koordinacija u sprovođenju politike regionalnog razvoja i implementacija kroz sektorske politike resornih ministarstava kontinuiranoMRRLS • Razmatranje i usvajanje godišnjih izveštaja o implementaciji usvojenih sektorskih strategija • Regionalni kontekst (analiza) svakog predloženog zakonskog akta • Strateško planiranje – razmatranje, analiza i predlaganje aktivnosti i mera za naredni period na osnovu sektorskih politika, regionalnih inputa i evidencije mera i podsticaja regionalnog razvoja 10.7 Istraživanje regionalnog razvoja Podizanje analitičko-istraživačkih kapaciteta • Jačanje kapaciteta nadležne institucije za poslove regionalne statistike (harmonizacija zvanične statistike prema zahtevima EUROSTATA) kontinuirano RZS • Jačanje kapaciteta nadležne institucije za poslove vođenja baze mera i podsticaja kontinuirano MRRLS   11. ENERGETSKA EFIKASNOST   11.1 Dobrovoljni sporazumi i instrumenti saradnje Povećana svest i saznanje u vezi poboljšanja energetske efikasnosti, uključujući demonstracione projekte, obuku i edukaciju, praćenje i utvrđivanje ciljeva, mogućnost finansiranja EE projekata;Očekivane uštede energije u 2018: 0,027257 Mtoe • Sporazumi sa industrijom incirani od strane Agencije za energetsku efikasnost/Mreže za energetsku efikasnost u industriji Srbije (MEEIS)/regionalnih centara za energetsku efikasnost (RCEE) 2012-2018. MERZŽS 11.2 Informacije i obavezne informacione mere Po usvajanju Zakona o racionalnoj upotrebi energije, svi veliki industrijski potrošači biće obavezani da uvedu sistem energetskog menadžmenta i da nadležnoj ustanovi podnose godišnje izveštaje o potrošnji energije sa jasnim merama za uštedu energije i plan sprovođenja za narednu godinu;Očekivane uštede energije u 2018: 0,15 Mtoe • Uvođenje sistema energetskog menadžmenta kod velikih industrijskih potrošača 2012-2018.MERZŽS Otkrivanje potencijalnih mera PEE zahtevanjem od velikih potrošača da redovno vrše revizije (tu obavezu utvrdiće Zakon o racionalnoj upotrebi energije i relevantni podzakonski akti) i sprovode mere EE, odnosno, nuđenjem subvencionisanih energetskih revizija na dobrovoljnoj osnovi;Očekivane uštede energije u 2018: 0,0954 Mtoe • Energetske revizije u industriji 2012-2018.MERZŽS 11.3 Finansijski instrumenti Stimulisanje veće primene visoko efikasne spregnute proizvodnje toplotne i električne energije • Podsticajne tarife za visoko efikasnu spregnutu/kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije u industrijskim privrednim subjektima 2012-2018.MERZŽS Finansiranje mera PEE u sektoru industrije • Osnivanje Fonda za energetsku efikasnost 2012-2018.MERZŽS   12. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE   12.1 Nedovoljni institucionalni i administrativni kapaciteti za sprovođenje propisa u oblasti kontrole industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima Proširiti i jačati institucionalne i administrativne kapacitete za sprovođenje propisa u oblasti kontrole industrijskog zagađenja i upravljanja rizicima • Usklađivanje nacionalnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine sa zakonodavstvom EU 2012.MERZŽS • Jačanje administrativnih kapaciteta za usklađivanje zakonodavstva sa zakonodavstvom EU • Jačanje administrativnih kapaciteta za efikasnije sprovođenje propisa u oblasti zaštite životne sredine na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou (IPPC, Seveso II, EIA, EMAS i dr.) • Jačanje Agencije za zaštitu životne sredine 12.2. Neodrživo korišćenje prirodnih resursa, niska energetska efikasnost u industriji i prekomerno stvaranje otpada Podsticati razvoj čistije proizvodnje, implementaciju integrisanih dozvola, prevenciju hemijskih udesa i uvođenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMAS) u industrijska postrojenja kroz razvoj društvene odgovornosti • Donošenje Nacionalne strategije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara 2012-2015. MERZŽS • Nacionalni registar izvora zagađivača životne sredine i uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema i sistema informisanja • Sprovođenje Nacionalnog programa zaštite životne sredine i Nacionalne strategije čistije proizvodnje • Podsticanje primene najboljih dostupnih tehnika u proizvodnim procesima • Uvođenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine (EMAS) u industrijska postrojenja • Implementacija sistema integrisanih dozvola za industrijska postrojenja u skladu sa zakonom • Podsticanje otvaranja zelenih radnih mesta • Povećanje stope ponovnog iskorišćenja i reciklaže ambalažnog otpada (staklo, papir, metal i plastika) na 25% od njegove količine 12.3  Zagađenje vazduha iz sektora industrije   Smanjiti zagađenje vazduha iz sektora industrije uzrokovano emisijom (SO2, SO2, NOh, čestice, specifične zagađujuće materije, gasovi sa efektom staklene bašte)  • Obuka privrede za učešće u mehanizmima čistog razvoja u okviru Kjoto protokola 2012-2015. MERZŽS • Uspostavljanje inventara gasova sa efektom staklene bašte • Sprovođenje Nacionalne strategije za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja u okviru Kjoto protokola • Modernizacija mreže monitoringa i procene kvaliteta vazduha • Smanjiti emisije SO2, NOx i suspendovanih čestica i drugih zagađujućih materija za postojeća industrijska postrojenja koja ne zadovoljavaju EU standarde 12.4 Zagađenje zemljišta, površinskih i podzemnih voda opasnim materijama i otpadom Sanirati kontaminirane lokacije, obezbediti prečišćavanje industrijskih otpadnih voda koje značajno utiču na recipijent i na kvalitet voda u osetljivim zonama i uspostaviti upravljanje tokovima otpada • Obezbediti prečišćavanje industrijskih otpadnih voda iz industrija koje ispuštaju opasne materije revitalizacijom postojećih uređaja i izgradnjom novih postrojenja 2013-2018. MERZŽS • Uspostaviti mrežu monitoringa emisije otpadnih voda • Remedijacija kontaminiranog zemljišta u industrijskim kompleksima • Uspostavljanje sistema upravljanja svim tokovima otpada u skladu sa zakonom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom • Uspostaviti nacionalni kapacitet za fizičko-hemijski tretman opasnog otpada 12.5. Upravljanje otpadom Unapređenje regulative • Obezbediti podsticanje osnivanja novih i razvoj postojećih preduzeća koja se bave proizvodnjom, preradom i/ili uslugama u sektoru životne sredine, posebno onih koji se bave reciklažom sekundarnih sirovina 2012-2015. MERZŽS • Ubrzati aktivnosti na izgradnji centralne deponije za odlaganje i postrojenja za uništavanje opasnog otpada, imajući u vidu da su postojeća rešenja za njegovo zbrinjavanje neadekvatna i neisplativa (privremeno skladištenje u okviru preduzeća – generatora otpada, ili izvoz) • Usklađivanje i primena evropskih direktiva iz oblasti rudarstva i geoloških istraživanja, a koja se tiču oblasti zaštite radne i životne sredine 2013-2015.MPRRPP

12.6 Jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine Unapređenje edukacije kroz nastavne programe • Dopuniti nastavne predmete sadržajima o zaštiti životne sredine, na fakultetima i u osnovnim i srednjim školama 2013-2020.MPNTR(ZUOV) • Osmisliti podršku školama razvijanjem malih projekata ponovnog iskorišćenja i reciklaže ambalažnog otpada (staklo, papir, metal i plastika) i grantovima za njihovu realizaciju • Upotpuniti nastavne programe relevantnim sadržajem   13. KORPORATIVNO UPRAVLJANJE   13.1 Zakonska aktivnost Usklađivanje zakonskih propisa • Uskladiti Zakon o privrednim društvima sa OECD načelima korporativnog i Preporukama Okruglog stola JIE OECD iz 2006. godine 2012.MFP • Sprovoditi usklađivanje sa međunarodnim standardima i praksom računovodstva, revizije i nefinansijskog izveštavanja, kao što su Međunarodni standardi o finansijskom izveštavanju – International Financial Reporting Standards (IFRS) 2012. MFP 13.2 Regulatorna tela Jačanje regulatornih tela • Pojačati kapacitete i obezbediti nesmetan rad regulatornih tela 2012. MFP 13.3 Nizak nivo korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima Lakši pristup tržištu kapitala • Implementacija programa unapređenja korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima 2012.MFP • Procena stanja primenom „scorecard” modela i implementacija preporuka dobre prakse • Razvoj modela nacionalne nagrade za unapređenje korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima

SKRAĆENICE MRRLS Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave MPNTR Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja MFP Ministarstvo finansija i privrede MPRRPP Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja MPDU Ministartvo pravde i državne uprave MERZŽS Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine MKI Ministartvo kulture i informisanja MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova MPŠV Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede MRZSP Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike RZS Republički zavod za statistiku FR Fond za razvoj Republike Srbije AEP Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa SIEPA Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije ZIS Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije MGU Ministarstvo građevinarstva i urbanizma MS Ministarstvo saobraćaja MSUTT Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija ZUOV Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja NARR Nacionalna agencija za regionalni razvoj MZ Ministarstvo zdravlja JLS Jedinice lokalne samouprave SESRS Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije”.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A PREDSEDNIK

Ostavite komentar