Predlog zakona o igrama na sreću

PREDLOG ZAKONA

O IGRAMA NA SREĆU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se vrste, uslovi i način priređivanja igara na sreću, ostvarivanje i pripadnost prihoda ostvarenih priređivanjem igara na sreću, kao i nadzor nad priređivanjem igara na sreću.

Pojam igara na sreću

Član 2.

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima se učesnicima, uz neposrednu naplatu ili naplatu posrednim putem (preko obračuna dodatnih telefonskih impulsa i sl.), pruža mogućnost da ostvare dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ne zavisi samo od znanja ili veštine učesnika u igri, nego i od slučaja ili nekog neizvesnog događaja.

Kviz u kojem krajnji ishod zavisi od slučaja ili nekog neizvesnog događaja smatra se igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Odnos prema zabavnim igrama

Član 3.

Igrama na sreću, u smislu ovog zakona, ne smatraju se zabavne igre na računarima, simulatorima, video-automatima, fliperima i drugim sličnim napravama, koje se stavljaju u pogon uz pomoć novca ili žetona, kao i pikado, bilijar i druge slične igre, u kojima se učestvuje uz naplatu, a u kojima učesnik ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima, uslugama ili pravima, već pravo na jednu ili više besplatnih igara iste vrste.

Zabavne igre, u smislu stava 1. ovog člana, nisu predmet uređivanja ovog zakona.

Određivanje svojstva igre na sreću

Član 4.

U skladu sa ovim zakonom mogu se priređivati samo igre na sreću koje su upisane u katalog o vrstama igara na sreću i za čije priređivanje su doneta pravila igre.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) odlučuje da li se neka igra odnosno kviz smatra igrom na sreću u smislu ovog zakona.

Cilj priređivanja i raspodela sredstava

Član 5.

Igre na sreću priređuju se radi razonode učesnika, ostvarivanja dobitaka u novcu, stvarima, uslugama ili pravima i ostvarivanja dela sredstava koja su prihod budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika).

Deo sredstava koji je prihod budžeta Republike u iznosu od 40% (u daljem tekstu: namenska primanja budžeta), koristi se za finansiranje društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave.

Pravo na priređivanje

Član 6.

Priređivanje igara na sreću predstavlja delatnost od opšteg interesa za Republiku.

Priređivanje igara na sreću je pravo Republike, ako ovim zakonom nije drukčije predviđeno.

Republika ne garantuje za dobitke koje ostvare učesnici u igrama na sreću.

Prenošenje prava na priređivanje

Član 7.

Republika može, u skladu sa ovim zakonom, preneti pravo na priređivanje igara na sreću na pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, kao priređivače igara.

Pravo priređivanja igara na sreću iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom, prenosi se na osnovu:

1) dozvole;

2) odobrenja;

3) saglasnosti.

Dozvola, odobrenje, odnosno saglasnost iz stava 2. ovog člana ne mogu se preneti na treće lice.

Pravila igre

Član 8.

Za svaku vrstu igre na sreću prilikom dostavljanja zahteva za priređivanje igre na sreću moraju se priložiti pravila igre.

Ministar nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: ministar finansija) propisuje bliže uslove koje pravila moraju da sadrže i daje saglasnost na njih.

Pravila igre moraju biti istaknuta na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra priređuje ili objavljena na drugi način uređen ovim zakonom.

Evidencija o dobitnicima i čuvanje dokumentacije

Član 9.

Priređivač igre na sreću (u daljem tekstu: priređivač) dužan je da vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način koji propiše ministar finansija.

Elektronske podatke i ostalu dokumentaciju, propisanu ovim zakonom, priređivač je dužan da čuva najmanje pet godina.

Zabrane

Član 10.

Zabranjeno je priređivanje i učestvovanje u igrama na sreću suprutno odredbama zakona, kao i:

1) učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu, za koje se ulozi plaćaju na teritoriji Republike;

2) prikupljanje uloga u Republici za učestvovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inostranstvu;

3) prodaja, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i svako drugo predstavljanje inostranih srećki i tiketa (listića) za igre na sreću na teritoriji Republike;

4) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama;

5) zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u posebnim igrama na sreću;

6) priređivanje i učestvovanje u igrama sa piramidalnim karakterom (lanci sreće i sl.);

7) priređivanje nagradnih konkursa (u daljem tekstu: nagradne igre) u kojima se nagrada isplaćuje u novcu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dopušteno je držanje srećki i tiketa (listića) inostranih igara na sreću radi ličnog učestvovanja u igri na sreću, ako su ulozi uplaćeni u inostranstvu.

Zabranjeno je koristiti reči: lutrija, loto, bingo i nazive drugih vrsta klasičnih igara na sreću u nazivu pravnog lica ili preduzetnika, osim Državne lutrije Srbije.

Uprava za igre na sreću

Član 11.

Obrazuje se Uprava za igre na sreću (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu Ministarstva, za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću.

Nadležnosti Uprave

Član 12.

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji propisuje ministar finansija;

2) daje saglasnost na odluku Državne lutrije Srbije o priređivanju klasične igre na sreću;

3) sprovodi postupak javnog poziva i razmatra ponude dospele na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, u skladu sa postupkom davanja dozvole i obavlja ostale stručne poslove u vezi sa davanjem dozvole i priprema predlog Ministarstva Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) za oduzimanje dozvole;

4) izdaje i oduzima odobrenje odnosno saglasnost za priređivanje igre na sreću;

5) vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;

6) priprema predlog ugovora o međusobnim pravima i obavezama o priređivanju klasičnih igara na sreću, koji se zaključuje sa Državnom lutrijom Srbije;

7) nalaže tehničke i informatičke uslove koje priređivač mora da ispuni i daje mišljenje o njihovoj ispunjenosti;

8) izdaje odobrenje za promenu prostora u kome će se priređivati igre u igračnici, na automatima, odnosno kladionici ili uplatnom mestu;

9) izdaje i oduzima odobrenje za držanje riziko – depozita za osiguranje isplata dobitka u skladu sa ovim zakonom;

10) izdaje dozvole za promotivne žetone koji se ne mogu otkupiti novcem;

11) određuje svog predstavnika u komisijama za izvlačenje dobitka u klasičnim igrama na sreću;

12) izdaje posebne oznake koje se ističu na ulazu u igračnicu, kladionicu ili uplatno mesto kladionice;

13) izdaje nalepnice za automate i stolove;

14) priprema nacrte podzakonskih akta za sprovođenje odredaba ovog zakona;

15) odobrava promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka;

16 ) vodi evidencije o poslovima iz svoje nadležnosti;

17) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo vrši nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona, kao i zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca.

Ministarstvo:

uređuje način, sadržaj i dinamiku podnošenja izveštaja koje

dostavljaju priređivači;

uređuje način štampanja srećki, listića i drugih hartija na

kojima se igraju igre na sreću.

II. VRSTE IGARA NA SREĆU

Član 13.

Igre na sreću iz člana 2. ovog zakona jesu:

1) klasične igre na sreću (lutrija, sportska prognoza, loto, keno, tombola, fonto);

2) posebne igre na sreću;

3) nagradne igre u robi i uslugama.

Igre na sreću mogu se organizovati i putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, u skladu sa ovim zakonom.

Klasične igre na sreću

Član 14.

Klasične igre na sreću su igre u kojima učestvuje veći broj učesnika sa namerom da budu jedini ili delimični dobitnici unapred definisanog fonda dobitka.

Klasične igre na sreću su:

1) lutrija, instant-lutrija i druge slične igre koje za osnovu imaju lutriju;

2) sportska prognoza (pogađanje ishoda fudbalskih i drugih sportskih takmičenja);

3) loto, keno i slične igre;

4) tombola, bingo i druge slične igre koje za osnovu imaju tombolu;

5) fonto i druge slične igre;

6) druge igre na sreću u smislu stava 1. ovog člana, sadržane u katalogu o vrstama igara na sreću.

Posebne igre na sreću

Član 15.

Posebne igre na sreću su igre u kojima učesnici igraju jedan protiv drugog, ili protiv priređivača i očekuju dobitak u zavisnosti od visine uloga i pravila igre.

Posebne igre na sreću su:

1) igre koje se priređuju u igračnicama (kazinima), u kojima igrači igraju protiv igračnice ili jedan protiv drugoga, na stolovima za igru sa:

(1) kuglicama;

(2) kockicama;

(3) kartama;

(4) drugim sličnim rekvizitima.

2) igre koje se priređuju na automatima;

3) klađenje na sportske i druge događaje.

Nagradne igre u robi i uslugama

Član 16.

Nagradne igre u robi i uslugama su igre koje u reklamne i druge svrhe priređuje pravno lice, odnosno preduzetnik, u kojima se učesnicima pruža mogućnost da ostvare nagradu u stvarima ili uslugama.

III. NAMENSKA PRIMANjA

BUDžETA REPUBLIKE

Finansiranje društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i socijalno-humanitarnih organizacija, ustanova socijalne zaštite, sporta i programa lokalne samouprave

Član 17.

Namenska primanja budžeta i izvršeni izdaci, radi ostvarivanja cilja iz člana 5. stav 2. ovog zakona, vodiće se odvojeno u okviru glavne knjige trezora na povezanim evidencionim kontima (u daljem tekstu: budžetski fondovi).

Budžetski fondovi se osnivaju na neodređeno vreme i njima upravljaju ministarstva nadležna za poslove: socijalne zaštite, prosvete i sporta i državne uprave i lokalne samouprave.

Izvori finansiranja budžetskih fondova su:

1) aproprijacije obezbeđene u budžetu za tekuću godinu;

2) naknade za priređivanje igara na sreću;

3) naknada za dozvolu i naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću, odnosno saglasnost za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama;

4) drugih izvora.

Raspodela prihoda ostvarenih po osnovu naknada

Član 18.

Namenska primanja budžeta iz člana 5. stav 2. ovog zakona, raspoređuju se, u iznosu od po 25%, za finansiranje invalidskih organizacija i ustanova socijalne zaštite, socijalno-humanitarnih organizacija, sporta i lokalne samouprave.

IV. PRAVO NA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću

Član 19.

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću, ima Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da za priređivanje određenih klasičnih igara na sreću angažuje određena pravna lica – operatere.

Operaterima, u smislu ovog zakona, smatraju se pravna lica koja pružaju usluge Državnoj lutriji Srbije u organizovanju pojedinih igara.

Državna lutrija Srbije može da za prodaju srećaka angažuje pravna lica, preduzetnike ili fizička lica – agente.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera, odnosno agenata regulišu se ugovorom.

Vlada će urediti način i uslove angažovanja operatera i agenata iz ovog člana.

Za isplatu dobitaka kod priređivanja klasičnih igara na sreću jemči Državna lutrija Srbije.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću

Član 20.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama prenosi se dozvolom, koju daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću na automatima, kao i pravo na priređivanje klađenja na sportske i druge događaje, prenosi se odobrenjem koje daje Uprava.

Za isplatu dobitaka kod posebnih igara na sreću jemči priređivač.

Pravo na priređivanje nagradnih igara

Član 21.

Pravo na priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama prenosi se saglasnošću koju daje Uprava.

Za isplatu dobitka u nagradnim igrama jemči priređivač.

Pravo na priređivanje igara na sreću putem interneta i sl.

Član 22.

Pravo na priređivanje igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza ima Državna lutrija Srbije.

Državna lutrija Srbije može, uz prethodnu saglasnost Vlade, da angažuje određena pravna lica – operatere radi organizovanja igre na sreću u smislu stava 1. ovog člana.

Međusobna prava i obaveze između Državne lutrije Srbije i operatera iz stava 2. ovog člana regulišu se ugovorom, na koji saglasnost daje Vlada.

Za isplatu dobitaka jemči Državna lutrija Srbije.

Pravo korišćenja sportskih događaja

Član 23.

Priređivač ima pravo da za priređivanje igara na sreću, koristi sportske aktivnosti (sportske događaje iz sportskih grana, koje obuhvata Olimpijski komitet Srbije i Crne Gore, odnosno koje su zastupljene u Sportskom savezu Srbije), bez naknade i na neodređeno vreme.

Obaveze priređivača u pogledu sprečavanja pranja novca

Član 24.

Pravna lica iz čl. 19-21. ovog zakona dužna su da preduzimaju mere iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i da svoje evidencije vode u skladu sa zahtevima organa nadležnog za sprečavanje pranja novca.

V. KLASIČNE IGRE NA SREĆU

Odluka o priređivanju

Član 25.

Državna lutrija Srbije dužna je da dostavi Upravi odluku o priređivanju igre na sreću.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) naziv igre;

2) trajanje igre;

3) pravila igre;

4) analizu ekonomskih efekata priređivanja igre u skladu sa metodologijom koju propisuje ministar finansija;

5) razloge za prestanak priređivanja igre.

Uprava daje saglasnost na odluku iz st. 1. i 2. ovog člana i obavlja nadzor nad sprovođenjem te odluke.

Učesnici

Član 26.

Učesnik u klasičnoj igri na sreću je svako lice koje ispunjava uslove za učestvovanje u određenoj igri na sreću (kolu ili seriji), što se dokazuje posedovanjem određene srećke, listića ili druge potvrde o uplati ili registrovanjem u centralnom kompjuterskom sistemu priređivača, u zavisnosti od vrste igre u kojoj učestvuje, saglasno odgovarajućim pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću u kojima se učestvovanje dokazuje posedovanjem odgovarajućeg listića (loto i dr.), učesnik je lice čiji je listić snimljen na mikrofilm, magnetni medijum ili je registrovan u centralnom kompjuterskom sistemu priređivača, ako je to predviđeno pravilima igre.

Kod klasičnih igara na sreću preko telekomunikacijskih medija (fonto i dr.), učesnik je lice koje je registrovano u centralnom kompujterskom sistemu Državne lutrije Srbije, u skladu sa pravilima igre.

Pravila

Član 27.

Pravila klasičnih igara na sreću sadrže naročito:

1) naziv i sedište priređivača;

2) naziv organa priređivača koji je doneo odluku o priređivanju igre, datum i broj odluke;

3) naziv, opis i vreme trajanja igre na sreću;

4) uslove za učestvovanje u igri na sreću;

5) mesto priređivanja igre, odnosno područje na kojem će se obavljati prodaja srećaka, odnosno primati uplate;

6) pojedinačnu cenu srećke, odnosno kombinacije i krajnji rok za uplatu uloga za učestvovanje u igri;

7) količinu i novčanu vrednost emisije srećaka;

8) opis srećke, listića ili kartice, uz navođenje teksta koji će se na njima nalaziti;

9) iznos fonda i vrstu dobitka;

10) način i postupak izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka i nadzor nad izvlačenjem, odnosno utrvđivanjem dobitka;

11) način objavljivanja iznosa fonda dobitaka (osim za klađenje) i rezultata igre;

12) način i rok isplate novčanih dobitaka, odnosno ostvarivanja dobitaka druge vrste;

13) način obaveštavanja učesnika u igri o pravilima igre;

14) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja, odnosno sportskog ili drugog događaja.

Pravila klasičnih igara na sreću ne mogu se menjati ako je započela prodaja srećki, listića ili kartica određenog kola ili serija, odnosno prijem uloga.

Državna lutrija Srbije je dužna da objavi pravila igre na sreću u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka priređivanja igre i omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima.

Izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka

Član 28.

U klasičnim igrama na sreću izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka mora se obavljati pred komisijom od najmanje tri člana, koje imenuje priređivač.

Jedan član komisije iz stava 1. ovog člana je predstavnik Uprave.

Izvlačenje, odnosno utvrđivanje dobitaka je javno.

TV izvlačenja dobitaka

Član 29.

Državna lutrija Srbije može, za sve igre ukupno, najviše dva puta nedeljno da organizuje izvlačenje dobitaka u televizijskom prenosu.

Zabranjuje se indirektan televizijski prenos izvlačenja dobitaka.

Promena mesta i dana izvlačenja dobitaka i otkaz priređivača

Član 30.

Uprava može, iz opravdanih razloga i na zahtev priređivača, odobriti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka najduže za 15 dana.

Državna lutrija Srbije mora objaviti promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na koji se objavljuju i pravila igre na sreću.

Ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (nestanak struje, kvar na bubnju za izvlačenje dobitaka i sl.), izvlačenje se nastavlja u roku od 24 časa, a Državna lutrija Srbije je dužna da o tome obavesti Upravu.

Ako se, u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, odloži dan izvlačenja dobitaka, Državna lutrija Srbije može nastaviti sa prodajom srećki, listića ili kartica do novoutvrđenog datuma za izvlačenje.

Državna lutrija Srbije može otkazati priređivanje igre na sreću, kolo ili seriju pojedine igre, za koju je započeta prodaja srećaka, listića ili kartica, odnosno prijem uloga, uz saglasnost Uprave, s tim što je dužna da vrati učesnicima novac od prodatih srećki, listića ili kartica, odnosno uplaćenih uloga.

Zapisnik

Član 31.

Komisija iz člana 28. ovog zakona sačinjava zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka, koji sadrži naročito: mesto, vreme i način izvlačenja, broj prodatih listića ili kartica, podatak o ukupnoj uplati u tom kolu ili seriji, dobitne kombinacije i fond dobitaka i primedbe učesnika u igri.

Državna lutrija Srbije dostavlja zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka Upravi najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Objavljivanje rezultata igre na sreću

Član 32.

Državna lutrija Srbije je dužna da u štampi i na prodajnim mestima objavi rezultate igre na sreću najkasnije u roku od sedam dana od dana izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Isplata dobitaka

Član 33.

Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje drugog dobitka u klasičnim igrama na sreću obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objavljivanja rezultata izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

Posle isteka roka iz stava 1. ovog člana, komisija iz člana 28. ovog zakona utvrđuje koji dobici u igri nisu isplaćeni, odnosno preuzeti i koja je njihova vrednost i o tome sačinjava zapisnik.

Ako dobitnik u klasičnim igrama na sreću ne zatraži od priređivača isplatu dobitka pojedine igre (kola, serije i sl.) u roku iz stava 1. ovog člana, iznos dobitka uplaćuje se na konsolidovani račun trezora Republike (u daljem tekstu: račun trezora) i postaje prihod Republike.

Zapisnik iz stava 2. ovog člana Državna lutrija Srbije dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka roka za isplatu, odnosno izdavanja dobitka.

Državna lutrija Srbije može objaviti identitet dobitnika samo uz njegovu pismenu saglasnost.

Raspodela sredstava

Član 34.

Iz sredstava ostvarenih priređivanjem klasičnih igara na sreću:

1. isplaćuju se dobici učesnicima u igri, u skladu sa odgovarajućim pravilima za svaku igru, a najmanje 50% od ukupne vrednosti emisije srećki, odnosno primljenih uplata za učestvovanje u igri;

2. plaća se naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću, čiji prihod služi za finansiranje budžeta Republike i namena iz člana 5. stav 2. ovog zakona;

3. priređivač ostvaruje prihod.

Naknada za priređivanje

Član 35.

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću iznosi 60% od ukupne vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri po odbitku fonda dobitaka.

Državna lutrija Srbije je dužna da obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz stava 1. ovog člana, i to analitički za svaku vrstu igre na sreću posebno.

Državna lutrija Srbije je dužna da naknadu iz stava 1. ovog člana uplati na račun trezora najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

VI. POSEBNE IGRE NA SREĆU

Posebne igre na sreću u igračnicama

Priređivači igara

Član 36.

Posebne igre na sreću u igračnicama mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, na osnovu dozvole, koja su registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja.

Broj dozvola

Član 37.

Vlada može dati najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnicama.

Dozvola iz stava 1. ovog člana odnosi se na jednu igračnicu.

Dinamiku davanja dozvola utvrđuje Vlada na predlog Ministarstva.

Ako se u prostoru odobrenom za igračnicu priređuju igre na automatima, dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici obuhvata i odobrenje za automate u prostoru igračnice, u skladu sa odredbama čl. 59-70. ovog zakona, a bez obaveze posedovanja najmanje 100 automata.

U slučaju iz stava 4. ovog člana primenjuju se odredbe ovog zakona koje uređuju priređivanje igara na sreću – na automatima.

Osnovni kapital

Član 38.

Dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 1.000.000 evra obračunate po zvaničnom srednjem kursu Narodne Banke Srbije (u daljem tekstu: dinarska protivvrednost), na dan dobijanja dozvole.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar, u skladu sa propisima o registraciji pravnih lica (u daljem tekstu: odgovarajući registar).

Pravno lice koje je dobilo dozvolu dužno je da u periodu važenja dozvole održava osnovni kapital u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 39.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću u igračnicama mora u periodu za koji je data dozvola imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit u iznosu od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po igračnici ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama je dužan da u korist Republike preda ovlašćenje za raspolaganje sredstavima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebne igre na sreću u igračnicama mora svakoga dana kada se priređuju igre obezbediti u blagajni igračnice riziko-depozit u iznosu od najmanje 50.000 evra dinarske protivvrednosti, na osnovu odobrenja Uprave.

Postupak davanja dozvole

Član 40.

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na osnovu javnog poziva, objavljenog u dnevnoj štampi, na način i po postupku koji odredi Vlada.

Uz prijavu na javni poziv za dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama dostavljaju se:

1) podaci o nazivu i sedištu pravnog lica;

2) rešenje o upisu pravnog lica u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 38. ovog zakona;

3) statut pravnog lica;

4) poslovni plan pravnog lica za period od najmanje tri godine;

5) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1. ovog stava, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuju oblasti oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa učesnikom na javnom pozivu, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

6) predlog visine iznosa naknade za dozvolu;

7) bankarska garancija za minimalni iznos naknade za dozvolu iz tačke 6) ovog stava;

8) opis vrste i pravila posebnih igara na sreću koje će se priređivati;

9) podrobni podaci o osnivačima pravnog lica.

Naknada iz stava 2. tačka 6) ovog člana ne može biti manja od dinarske protivvrednosti 500.000 evra na dan podnošenja prijave na javni poziv.

Bliže uslove za izdavanje dozvole utvrđuje Vlada.

Stručne poslove u vezi sa javnim pozivom obavlja Uprava.

Rok važenja dozvole

Član 41.

Dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama daje se na rok od deset godina.

Po isteku roka iz stava 1. ovog člana, dozvola se može produžiti na način i pod uslovima iz člana 40. ovog zakona.

Nedopuštenost žalbe

Član 42.

Protiv akta Vlade donetog po javnom pozivu iz člana 40. ovog zakona ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Ugovor o prenošenju prava na priređivanje

posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 43.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje sa Republikom ugovor o prenošenju prava na priređivanje igre na sreću.

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu i sedištu pravnog lica koje je dobilo dozvolu;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) mestu i adresi poslovnog prostora u kojem se priređuju igre na sreću, broju stolova i automata;

4) vrsti igara na sreću koje se mogu priređivati u igračnici;

5) datumu otpočinjanja priređivanja igara na sreću;

6) ostalim pravima i obavezama ugovornih strana.

Uslov za zaključivanje ugovora iz stava 1. ovog člana jesu priloženi dokazi o:

1) osnovnom kapitalu iz člana 38. ovog zakona;

2) uplaćenoj naknadi za dozvolu;

3) uplaćenom namenskom depozitu i predatom ovlašćenju u korist Republike, odnosno bankarskoj garanciji iz član 39. stav 1. ovog zakona;

4) obezbeđenom riziko-depozitu iz člana 39. stav 3. ovog zakona;

5) pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću.

Ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama zaključuje se najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja akta o davanju dozvole.

Priređivač može priređivati samo onu vrstu igara na sreću za koju je dobio dozvolu i koja je utvrđena u ugovoru o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, kao i njegove izmene, u ime Republike zaključuje ministar finansija uz prethodnu saglasnost Vlade.

Preseljenje igračnice

Član 44.

Priređivač može podneti Upravi zahtev za preseljenje igračnice na novu lokaciju, uz koji se prilaže dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama u kojima će se priređivati posebne igre na sreću, kao i dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost ostalih uslova iz ovog zakona.

Prijavljivanje stolova i automata za igre na sreću

Član 45.

Priređivač je dužan da svaki sto i automat za igre na sreću pre stavljanja u upotrebu, prijavi Upravi najkasnije 48 časova pre preduzimanja tih radnji.

Obaveza prijavljivanja iz stava 1. ovog člana odnosi se i na povlačenje iz upotrebe ili premeštaj stolova, odnosno automata.

Obaveza obaveštavanja o prestanku prava na priređivanje

posebnih igara na sreću u igračnicama

Član 46.

Priređivač može otkazati ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Oduzimanje dozvole

Član 47.

Na predlog ministra, Vlada može doneti akt o oduzimanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama, ako utvrdi da:

1) je priređivač prestao da ispunjava uslove iz čl. 38. i 39. ovog zakona;

2) je dozvola data na osnovu neistinitih podataka;

3) priređivač nije počeo sa radom u roku utvrđenom u ugovoru iz člana 43. ovog zakona;

4) je priređivač prekinuo rad suprotno odredbama ovog zakona;

5) priređivač ne ispunjava propisane tehničke, informatičke i ostale uslove;

6) priređivač krši pravila igara na sreću;

7) priređivač ne plaća dospele obaveze po osnovu javnih prihoda ili ne isplaćuje dobitke igračima;

8) priređivač ne dopušta ili na drugi način sprečava nadzor, propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora;

9) priređivač netačno prikazuje ostvareni promet;

10) priređivač pozajmljuje novac igračima;

11) priređivač krši druge odredbe ugovora iz člana 43. ovog zakona;

12) su nastupile činjenice zbog kojih dozvola uopšte ne bi bila data;

13) priređivač krši odredbe iz ovog zakona koje se odnose na organizovanje igara na automatima, ukoliko u okviru igračnice organizuje igre na automatima.

Donošenjem akta iz stava 1. ovog člana ugovor o prenošenju prava na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama smatra se raskinutim.

Prostorni uslovi

Član 48.

Igračnica mora biti uređena tako da prostor za igru, kao i prostor za goste i osoblje igračnice bude celina.

Igračnica mora imati recepcijsku službu radi obezbeđenja identifikacije lica koja ulaze (igrači, gosti i dr.) u igračnicu.

Igračnica se može organizovati u posebnim građevinskim objektima specijalno uređenim za tu svrhu ili u ugostiteljskim objektima u kojima se pružaju usluge smeštaja od I do III kategorije (označene sa pet, četiri ili tri zvezdice – hotel i apartmantsko naselje).

U igračnici se mora nalaziti blagajna, menjačnica i odvojen i zaštićen prostor za čuvanje novca, drugih vrednosti i dokumentacije iz člana 49. ovog zakona.

Fizički nadzor nad igračnicom i zaštita igrača

Član 49.

Priređivač je dužan da obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim stolovima i aparatima za igru i ulaska – izlaska u igračnicu, kao i nadzor nad igračima i posetiocima, tako da se igra odvija u skladu sa odredbama ovog zakona.

Priređivač je dužan da dokumentaciju o neprekidnom snimanju čuva deset dana, a po nalogu Uprave i duže.

Podaci iz dokumentacije iz stava 2. ovog člana predstavljaju poslovnu tajnu, a priređivač ih može saopštavati drugim licima, u skladu sa zakonom.

Priređivač je dužan da obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu imovine i lica.

Bliže uslove za sprovođenje nadzora, čuvanje dokumentacije i telesne zaštite iz st. 1 – 4. ovog člana propisuje ministar finansija.

Uslovi za ulazak u igračnicu

Član 50.

Uslove za ulazak u prostorije igračnice određuje priređivač.

Priređivač može zabraniti ulazak pojedinim licima ili grupama lica, a da ne navede razloge za to.

Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre, priređivač može zabraniti dalje učestvovanje u igrama.

Uniformisana lica imaju pristup u igračnicu samo za vršenje svoje službene dužnosti.

Ulazak u igračnice dozvoljen je punoletnim licima uz obavezu priređivača da obezbedi trajnu bazu podataka (lični broj ili broj pasoša, datum i vreme ulaska i izlaska iz igračnice i dr.).

Bliže elemente za trajnu bazu podataka određuje ministar finansija.

Ako se osnovano veruje da određenom licu prihodi, odnosno imovinske prilike ne dopuštaju ili dopuštaju u ograničenoj meri učestvovanje u igrama na sreću, priređivač može trajno ili na određeno vreme zabraniti ulazak u igračnicu, ili ograničiti broj poseta tom licu.

Posetiocima i igračima nije dozvoljeno unošenje tehničkih pomagala u igračnicu, koja bi mogla njima ili drugim učesnicima da donesu prednost u igri.

Ako se osnovano veruje da neko lice unosi tehnička pomagala iz stava 8. ovog člana, priređivač će ga udaljiti iz igračnice.

Posebni uslovi za zaposlene

Član 51.

Za obavljanje određenih poslova u igračnicama, koje propiše ministar finansija, mora se imati licenca.

Licencu iz stava 1. ovog člana izdaje odnosno prihvata Uprava.

Ministar finansija propisuje uslove za izdavanje, odnosno prihvatanje i oduzimanje licenci iz stava 1. ovog člana, kao i sadržinu i način vođenja evidencije o izdatim, prihvaćenim i oduzetim licencama.

Evidenciju iz stava 3. ovog člana vodi Uprava.

Obaveze zaposlenih

Član 52.

Zaposlenima u igračnicama zabranjeno je učestvovanje u igrama koje se priređuju u tim igračnicama.

Zaposleni u igračnici dužni su da kao poslovnu tajnu čuvaju podatke o igračima do kojih su došli prilikom obavljanja posla, osim podataka za koje je predviđeno prijavljivanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast sprečavanja pranja novca i drugih podataka u skladu sa zakonom.

Napojnica

Član 53.

Zaposlenima u igračnici zabranjeno je da od igrača primaju napojnice, poklone, pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga, kao i da novčano pomažu igrače.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, igrači mogu davati napojnicu za vođenje određenih posebnih igara na sreću, ostavljajući novac u posebnu kutiju na stolu za igru (cagnotte).

Sredstva po osnovu napojnice iz stava 2. ovog člana deo su prihoda priređivača.

Uplata naknade za dozvolu

Član 54.

Naknada za dobijenu dozvolu iz člana 43. stav 3. tačka 2) ovog zakona uplaćuje se na račun trezora, u roku od 30 dana od dana prijema akta o davanju dozvole, a priređivač ne može početi sa radom dok ne izvrši uplatu naknade.

Naknada za priređivanje igre

Član 55.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje svake posebne igre na sreću u igračnicama, u procentu i na propisanu osnovicu.

Osnovicu naknade iz stava 1. ovog člana čini:

1) kod igara koje učesnici igraju jedan protiv drugog (poker, chemin de fer i dr.) – vrednost primljenih uplata;

2) kod ostalih igara – razlika između vrednosti primljenih uplata za učestvovanje u igri i isplaćenih dobitaka igračima za pojedinu vrstu igre, umanjena za vrednost promotivnih žetona koji se ne mogu otkupiti novcem, a igračnica ih izdaje samo uz dozvolu Uprave.

Vrednost promotivnog žetona ne može biti veća od vrednosti najnižeg iznosa žetona za igranje na stolovima u igračnici koji je propisan pravilima igre određene igračnice.

U osnovicu iz stava 2. ovog člana ne ulaze prihodi od ulaznica i napojnica koje se primaju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Naknada za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama utvrđuje se po stopi od 3% na osnovicu iz stava 2. tačka 1) ovog člana, odnosno 25% na osnovicu iz stava 2. tačka 2) ovog člana.

Za automate u okviru igračnice priređivač obračunava i plaća naknadu za priređivanje u skladu sa članom 69. ovog zakona.

Priređivač uplaćuje naknadu iz stava 5. ovog člana mesečno kao akontaciju na račun trezora, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Evidencija o osnovicama naknada

Član 56.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o osnovicama na osnovu kojih obračunava i plaća naknade za priređivanje posebnih igara na sreću.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o napojnicama.

Evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana vodi se za svaki dan posebno po stolu i za svaku vrstu igara.

Na osnovu podataka iz evidencije iz stava 1. ovog člana priređivač sastavlja mesečni obračun naknade za priređivanje za svaku vrstu igara, odnosno stola posebno.

Mesečni obračun iz stava 4. ovog člana dostavlja se Poreskoj upravi do petog u mesecu za prethodni mesec, zajedno sa dokazom o uplati naknade za priređivanje.

Sadržinu evidencije i mesečnog obračun iz st. 1-5. ovog člana propisuje ministar finansija.

Izveštaji o izvršenim ulaganjima i pozajmicama

Član 57.

Priređivač je dužan da do 15. jula, odnosno 15. januara dostavi Upravi pregled svih troškova i izveštaj o izvršenim ulaganjima u prethodnom polugodištu.

Priređivač je dužan da u roku od 15 dana po isteku tromesečja dostavi Upravi izveštaj o datim i primljenim, odnosno vraćenim pozajmicama u tom periodu.

U izveštaju iz stava 2. ovog člana, priređivač navodi: korisnika, odnosno davaoca pozajmice, iznose, kamatu i druge uslove pozajmice, kao i jemstvo ili druge oblike obezbeđenja obaveze.

Obrazac izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i način sastavljanja pregleda troškova iz stava 1. ovog člana, propisuje ministar finansija.

Ako na osnovu izveštaja iz st. 1. i 2. ovog člana Uprava zaključi da su nastupile činjenice zbog kojih dozvola uopšte ne bi bila dodeljena, proslediće obrazloženi predlog Vladi da se dozvola oduzme.

Priređivanje igara na sreću na automatima u igračnici

Član 58.

Obaveze iz ovog zakona koje se odnose na priređivanje igara na sreću na automatima iz čl. 59-70. ovog zakona, odnose se i na priređivanje igara na sreću na automatima u igračnici.

2. Posebne igre na sreću na automatima

Priređivači igara

Član 59.

Posebne igre na sreću na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja, na osnovu odobrenja.

Automatima se smatraju mehaničke, elektronske ili slične sprave na kojima igrači, po uplati određenog iznosa (u novcu i žetonima), imaju mogućnost da ostvare dobitak.

Ako na jednom automatu istovremeno mogu da igraju više igrača, svako mesto za igru, u smislu ovog zakona, smatra se posebnim automatom.

Osnovni kapital

Član 60.

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 61.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit u iznosu od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Priređivač posebne igre na sreću na automatima je dužan da u korist Republike preda ovlašćenje za raspolaganje sredstvima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću na automatima mora svakoga dana u kome se priređuje igra obezebediti riziko-depozit u blagajni u iznosu od najmanje 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po automatu, na osnovu odobrenja Uprave.

Postupak davanja odobrenja

Član 62.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, predaje se sledeća dokumentacija:

1) podaci o nazivu i sedištu pravnog lica;

2) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini upisanog kapitala koji ne može biti manji od visine iz člana 60. ovog zakona;

3) statut pravnog lica;

4) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

5) dokaz o posedovanju najmanje 100 automata na teritoriji Republike i njihovoj lokaciji, u smislu člana 83. ovog zakona;

6) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1. ovog stava, kao i lica koja u smislu zakona kojima se uređuje oporezivanje dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

7) potvrda o obavljenoj kontroli i ispunjenosti informatičkih uslova;

8) potvrda o tehničkom pregledu iz člana 86. u vezi sa članom 84. stav 1. ovog zakona;

9) opis vrste posebnih igara na sreću;

10) pravila za svaku vrstu posebnih igara na sreću koja će se priređivati.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva donese rešenje po zahtevu.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 63.

Odobrenje za priređivanje igara na sreću na automatima daje se na tri godine i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 62. ovog zakona.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najranije tri meseca pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje igara na automatima, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg uslova iz člana 62. stav 1. ovog zakona, priređivač je dužan da obavesti Upravu i podnese zahtev za donošenje dopunskog rešenja.

Nedopuštenost žalbe

Član 64.

Protiv rešenja po zahtevu za odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u roku od 30 dana od dana prijema rešenja.

Prestanak važenja odobrenja

Član 65.

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebne igre na sreću na automatima prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom, Uprava mu oduzima odobrenje.

Zabrana za zaposlene

Član 66.

Zaposlenima koji rade u objektu u kome se nalaze automati zabranjeno je učešće u igrama na automatima.

Prijavljivanje automata i lokacije

Član 67.

Priređivač je dužan da svaki automat za igre na sreću prijavi Upravi najkasnije 48 časova pre stavljanja u upotrebu automata.

Obaveza prijavljivanja iz stava 1. ovog člana odnosi se i na povlačenje iz upotrebe ili premeštaj automata.

Naknada za odobrenje

Član 68.

Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima u visini 300 evra godišnje dinarske protivvrednosti po automatu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun trezora, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se i za svaki novi automat koji se uvodi u igru u toku važenja odobrenja, srazmerno broju meseci do isteka važenja odobrenja.

Naknada iz stava 3. ovog člana uplaćuje se na račun trezora, u roku od osam dana od dana prijema dopunskog rešenja o odobrenju.

Srazmera iz stava 3. ovog člana računa se od narednog meseca od meseca u kome je doneto rešenje o dopuni odobrenja.

Naknada za priređivanje igre

Član 69.

Priređivač plaća akontaciju naknade za priređivanje igara na sre-ću na automatima, u visini od 50 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po automatu.

Naknada iz stava 1. uplaćuje se na račun trezora, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako priređivač ostvari godišni promet po automatu veći od dinarske protivvrednosti 6.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 6.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10%.

Naknada iz stava 3. ovog člana za prethodnu godinu uplaćuje se na račun trezora najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu po automatu na osnovu kojeg utvrđuje naknadu iz stava 3. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 5. ovog člana propisuje ministar finansija.

Informatički uslovi

Član 70.

Obaveza priređivača je da ima jednu jedinstvenu ažurnu bazu podataka o uplatama i isplatama ostvarenim po svakom automatu.

Priređivač je dužan da utvrdi lokaciju na kojoj će voditi jedinstvenu bazu podataka iz stava 1. ovog člana i da je poveže sa Upravom preko telekomunikacione, odnosno računarske mreže telekomunicionog operatera na računarsku mrežu Uprave.

Povezivanjem sa Upravom, priređivač će izveštavati Upravu u elektronskoj formi.

Troškove implementiranja i ažuriranja jedinstvene baze podataka iz stava 1. ovog člana, izveštavanja, povezivanja priređivača i računarske mreže Uprave i usluga telekomunikacionog operatera preko čije mreže se ostvaruje ovo povezivanje, snosi priređivač.

Za ažurnost, kvalitet, bezbednost, zaštitu i pravilno čuvanje podataka, kao i za tačnost podataka u izveštajima koje priređivač šalje Upravi odgovoran je priređivač.

Ministar finansija bliže određuje uslove iz st. 1-5. ovog člana, i to:

nivo ažurnosti i minimalni sadržaj baze podataka;

tehničke i bezbedonosne uslove za realizaciju komunikacije

između priređivača i Uprave;

sadržaj, standarde, dinamiku i termine za izveštavanje.

3. Posebne igre na sreću – klađenje

Klađenje

Član 71.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj se učesnik, na način određen pravilima igre, kladi na:

1) rezultate pojedinačnih ili grupnih sportskih takmičenja;

2) određeni događaj u toku sportskog takmičenja (broj postignutih golova, koji će tim prvi dati gol, koji će igrač biti najbolji strelac u toku takmičenja i sl.);

3) uspeh učesnika u zabavno-estradnim takmičenjima;

4) uspeh učesnika u izborima;

5) rezultate konjičkih trka i trka pasa i drugih životinja;

6) druge događaje.

Visina dobitka utvrđena je u trenutku uplate uloga i kasnije se ne može menjati, ni u slučaju kasnijih izmena kvota.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, klađenje na rezultate trka iz stava 1. tačka 5) ovog člana dopušteno je i sa promenljivim kvotama, uz saglasnost Uprave.

Priređivači igara

Član 72.

Posebne igre na sreću – klađenja mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, koja su registrovana za obavljanje delatnosti kocke i klađenja, na osnovu odobrenja.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati samo pravno lice koje, pored ispunjenja uslova iz stava 1. ovog člana, u svom sastavu ima hipodrom, za takmičenja koja se održavaju na tom hipodromu.

Klađenje na rezultate konjičkih trka može priređivati i lice iz stava 1. ovog člana, koje o tome zaključi ugovor sa licem iz stava 2. ovog člana.

Osnovni kapital

Član 73.

Odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenja može dobiti pravno lice koje, pored ispunjenja ostalih uslova, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od dinarske protivvrednosti od 150.000 evra, na dan dobijanja odobrenja.

Osnovni kapital pravnog lica u visini iz stava 1. ovog člana mora biti upisan u odgovarajući registar.

Pravno lice koje je dobilo odobrenje dužno je da u periodu važenja odobrenja održava iznos osnovnog kapitala u visini iz stava 1. ovog člana.

Osiguranje isplate dobitaka i naplate javnih prihoda

Član 74.

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, priređivač posebnih igara na sreću – klađenja mora u periodu za koji je odobrenje dato imati u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski depozit u iznosu od 3.000 evra po uplatnom mestu u dinarskoj protivvrednosti ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos.

Priređivač posebne igre na sreću klađenja je dužan da u korist Republike preda ovlašćenje za raspolaganje sredstavima namenskog depozita iz stava 1. ovog člana.

Priređivač posebnih igara na sreću klađenja mora svakoga dana u kome se priređuju igre da obezbedi riziko-depozit u blagajni u iznosu od najmanje 150 evra dinarske protivvrednosti po uplatnom mestu, na osnovu odobrenja Uprave.

Postupak davanja odobrenja

Član 75.

Uz zahtev za dobijanje odobrenja, predaje se sledeća dokumetnacija:

1) podaci o nazivu i sedištu pravnog lica;

2) rešenje o upisu u odgovarajući registar sa prilogom o visini osnovnog kapitala iz člana 73. ovog zakona;

3) statut pravnog lica;

4) bilans stanja i bilans uspeha za prethodnu godinu;

5) dokaz o pravu svojine ili pravu korišćenja na odgovarajućim prostorijama, u kojima će se priređivati posebne igre na sreću klađenja, s tim što broj uplatnih – isplatnih mesta ne može biti manji od 30;

6) dokaz o lokaciji uplatnih, odnosno isplatnih mesta u smislu člana 83. ovog zakona;

7) potvrda nadležnog državnog organa da osnivač ili član pravnog lica iz tačke 1. ovog stava, kao i lice koje u smislu zakona kojima se uređuje oblast oporezivanja dohotka građana i dobiti preduzeća ima status povezanog lica sa podnosiocem zahteva za dobijanje odobrenja, odnosno njegovim osnivačem ili članom, nije osuđivan za krivična dela predviđena aktom Vlade, a u periodu od pet godina koji prethodi podnošenju prijave;

8) potvrda o obavljenoj kontroli i ispunjenosti informatičkih uslova;

9) opis vrste igara na sreću – klađenja;

10) pravila za svaku vrstu igara koja će se priređivati.

Uprava je dužna da, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva donese rešenje po zahtevu.

Ministar finansija bliže uređuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rok važenja odobrenja

Član 76.

Odobrenje za priređivanje klađenja daje se na tri godine i može se produžiti, na način i pod uslovima iz člana 75. ovog zakona.

Priređivač može podneti zahtev za produženje odobrenja najranije tri meseca pre isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Priređivač može otkazati priređivanje klađenja, pod uslovom da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda i prema igračima.

Ako u toku važenja odobrenja dođe do izmene bilo kojeg uslova iz člana 75. stav 1. ovog zakona priređivač je dužan da obavesti Upravu i podnese zahtev za donošenje dopunskog rešenja.

Prestanak važenja odobrenja

Član 77.

Ako priređivač kome je odobreno da priređuje posebene igre na sreću – klađenje prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom, Uprava mu oduzima odobrenje.

Zabrana za zaposlene

Član 78.

Zaposlenima u kladionici zabranjeno je učešće u igrama na sreću u toj kladionici.

Prijavljivanje promene broja uplatnih i isplatnih mesta i lokacije

Član 79.

Priređivač je dužan da svako otvaranje i zatvaranje uplatnog i isplatnog mesta prijavi Upravi najkasnije 48 časova pre otvaranja, odnosno zatvaranja tog mesta.

Naknada za odobrenje

Član 80.

Priređivač plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja u visini od 200 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti, po uplatnom mestu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun trezora, u roku od osam dana od dana prijema rešenja o odobrenju, a za naredne mesece do petog u mesecu za prethodni mesec u periodu važenja odobrenja.

Naknada iz st. 1. i 2. ovog člana uplaćuje se i za svako novo otvoreno uplatno mesto koje se otvara, u periodu važenja odobrenja.

Naknada za priređivanje igre

Član 81.

Priređivač plaća akontaciju naknade za priređivanje igara na sreću klađenja, u visini od dinarske protivvrednosti 600 evra mesečno, po uplatnom mestu.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun trezora, najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec.

Ako priređivač ostvari godišni promet po uplatnom mestu veći od dinarske protivvrednosti 100.000 evra, dužan je da na iznos ostvarenog prometa preko 100.000 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti plati naknadu za priređivanje u visini od 10%.

Naknada iz stava 3. ovog člana uplaćuje se na račun trezora najkasnije do 15. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Priređivač je dužan da vodi evidenciju o ostvarenom prometu za svako uplatno mesto na osnovu kojeg utvrđuje naknadu iz stava 3. ovog člana.

Način vođenja evidencije iz stava 5. ovog člana propisuje ministar finansija.

Informatički uslovi

Član 82.

Svako uplatno mesto kladionice mora posedovati računar, odnosno računarom kontrolisani uređaj za registrovanje svih uplata i isplata, čije tehničke i funkcionalne karakteristike bliže propisuje ministar finansija.

Obaveza priređivača je da ima jednu jedinstvenu ažurnu bazu podataka o uplatama i isplatama ostvarenim na svim uplatnim mestima, koja se ažurira na kraju svakog dana. Minimalni sadržaj baze podataka su svi elementi sa uplatnih, odnosno isplatnih listića.

Priređivač je dužan da utvrdi lokaciju na kojoj će voditi jedinstvenu bazu podataka iz stava 2. ovog člana i da je poveže sa Upravom preko telekomunikacione, odnosno računarske mreže telekomunicionog operatera na računarsku mrežu Uprave.

Povezivanjem sa Upravom, priređivač će izveštavati Upravu u elektronskoj formi.

Troškove implementiranja i ažuriranja jedinstvene baze podataka iz stava 2. ovog člana, izveštavanja, povezivanja kladionice i računarske mreže Uprave i usluge telekomunikacionog operatera preko čije mreže se ostvaruje ovo povezivanje, snosi priređivač.

Za ažurnost, kvalitet, bezbednost, zaštitu i pravilno čuvanje podataka, kao i za tačnost podataka u izveštajima koje priređivač šalje Upravi odgovoran je priređivač.

Ministar finansija bliže određuje uslove iz st. 1-6. ovog člana, i to:

1) nivo ažurnosti i minimalni sadržaj baze podataka;

2) tehničke i bezbedonosne uslove za realizaciju komunikacije

između priređivača i Uprave;

sadržaj, standarde, dinamiku i termine za izveštavanje.

4. Posebni uslovi za priređivanje posebnih igara na sreću

Uslovi lokacije

Član 83.

Udaljenost automata i kladionica, odnosno uplatnih mesta od obrazovnih ustanova (osnovnih i srednjih škola) ne može biti manja od 150 metara.

Uslovi tehničke ispravnosti

Član 84.

Stolovi i automati za igre na sreću prilikom stavljanja u upotrebu moraju biti tehnički ispravni.

Automati za igre na sreću koji se stavljaju u upotrebu moraju imati odgovarajuće sisteme, koji omogućavaju evidentiranje rada i beleženje prometa za svaki automat, u skladu i na način koji propiše ministar finansija.

Minimalna visina isplate igračima

Član 85.

Aparat za igre na sreću mora biti tako konstruisan, odnosno podešen da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 60% od vrednosti uplata.

Tehnički pregled

Član 86.

Utvrđivanje tehničke ispravnosti (tehnički pregled) i popravku automata za igre na sreću i stolova, obavljaju pravna lica ovlašćena od strane ministra finansija.

Ovlašćenje iz stava 1. ovog člana mogu dobiti ona pravna lica koja ne priređuju igre na sreću i ne iznajmljuju automate i stolove za igre na sreću i ispunjavaju uslove u pogledu opremljenosti za vršenje tehničkog pregleda, koje propisuje ministar finansija.

Uverenje o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću važi godinu dana i mora se produžiti pre isteka toga roka.

Uverenje o tehničkoj ispravnosti automata za igre na sreću mora se obnoviti posle zamene programske ploče automata, popravke automata i ponovnog stavljanja u upotrebu.

Za automate i stolove za igre na sreću koji se prvi put stavljaju u upotrebu, priređivač igre na sreću obavezan je da pravnom licu iz stava 1. ovog člana preda na uvid garanciju i uverenje proizvođača automata i stolova da ispunjavaju međunarodne standarde kvaliteta.

Tehnički pregled automata i stolova za igre na sreću ne sme se obaviti ako nije ispunjen uslov iz stava 5. ovog člana.

Nalepnica i posebna oznaka

Član 87.

Stolovi i automati za igre na sreću mogu biti u upotrebi ako je na njima na vidnom mestu istaknuta nalepnica za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke: o vrsti stola odnosno aparata, priređivaču igre, lokaciji i o roku u kojem važi, kao i serijski broj.

Kladionice su obavezne da vidno na svakom uplatnom mestu istaknu nalepnicu za označavanje i registraciju, koja sadrži podatke: o priređivaču, lokaciji, roku u kojem važi, kao i serijski broj.

Nalepnica za označavanje i registraciju stolova i automata važi godinu dana od dana izdavanja, dok nalepnica za kladionice ili uplatno mesto važi tri godine.

Nalepnicu iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje Uprava, o čemu vodi evidenciju.

Na ulazu u svaku igračnicu ili kladionicu, odnosno uplatno mesto kladionice mora biti vidno istaknuta posebna oznaka.

Uprava izdaje posebnu oznaku iz stava 5. ovog člana priređivaču koji je dobio dozvolu, odnosno odobrenje i koji podnese potvrdu da je izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Posebna oznaka iz stava 5. ovog člana izdaje se na rokove trajanja dozvole, odnosno odobrenja predviđene za svaku vrstu posebne igre na sreću.

Ministar finansija propisuje oblik i sadržinu oznake iz stava 5. ovog člana.

VII. NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

Priređivač

Član 88.

Priređivač – pravno lice ili preduzetnik u toku godine može prirediti najviše četiri nagradne igre, a po prethodno dobijenoj saglasnosti Uprave za svaku nagradnu igru pojedinačno.

U zahtevu za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana priređivač je dužan da navede vrstu i pravila nagradne igre, visinu nagradnog fonda i dužinu trajanja nagradne igre.

Ministar finansija bliže određuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz st. 1. i 2. ovog člana.

Priređivač koji je dobio saglasnost za priređivanje nagradne igre dužan je da 30 dana pre otpočinjanja nagradne igre objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, državni organ, odnosno organizacija može u cilju poboljšanja primene određenog propisa organizovati nagradnu igru isključivo za tu namenu.

Za organizovanje nagradne igre iz stava 5. ovog člana Vlada utvrđuje kriterijume i daje saglasnost.

Postupak davanja saglasnosti

Član 89.

Uz zahtev za dobijanje saglasnosti, predaje se sledeća dokumentacija:

podaci o nazivu i sedištu priređivača;

rešenje o upisu u odgovarajući registar;

opis nagradne igre;

pravila nagradne igre;

podaci o fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada;

podaci o uslovima za učestvovanje u nagradnoj igri.

Ministar finansija bliže propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Reklamiranje, oglašavanje i korišćenje telekomunikacione i druge mreže

Član 90.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre čini dostupno javnosti, ili koji omogućava priređivaču korišćenje telekomunikacionih mreža za učestvovanje u igri, ne može pružati te usluge pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Uprave za priređivanje nagradne igre.

Naknada za priređivanje igre

Član 91.

Priređivač plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u visini 20% od ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Ako Uprava oceni da vrednost nagradnog fonda iz stava 1. ovog člana ne odgovara tržišnoj vrednosti, ima pravo da utvrdi tržišnu vrednost fonda dobitaka.

Naknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun trezora po prijemu rešenja o saglasnosti za priređivanje nagradne igre, a pre otpočinjanja nagradne igre.

Izveštaj o priređenoj nagradnoj igri

Član 92.

Po okončanju nagradne igre priređivač je dužan da u roku od 15 dana obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre.

Način izveštavanja iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.

VIII. NADZOR

Ovlašćenja organa koji obavlja nadzor

Član 93.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona obavlja Ministarstvo.

Priređivači igara na sreću dužani su da svakodnevno omoguće neposredno i posredno obavljanje nadzora nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem ovlašćenom licu iz Ministarstva (u daljem tekstu: ovlašćeno lice).

Priređivači su dužni da omoguće ovlašćenom licu pregled prostorija i uvid u radnje koje su, neposredno ili posredno, povezane sa priređivanjem igara na sreću, poslovne knjige, izveštaje, evidencije, softvera i druga dokumenta ili podatake, na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača.

Ovlašćeno lice može prisustvovati otvaranju, obračunavanju i zatvaranju stolova i automata za igre na sreću u igračnici, odnosno u prostorijama sa automatima, kao i dnevnom obračunu blagajne i drugim radnjama koje su, neposredno ili posredno, povezane sa poslovanjem igračnice, automata, odnosno kladionice.

Ovlašćenom licu zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.

Privremeno rešenje o zabrani

Član 94.

Ako u obavljanju nadzora ovlašćeno lice utvrdi da se igra na sreću priređuje suprotno odredbama ovog zakona, bez odlaganja doneće rešenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno nezakonitosti.

Ako priređivač ne postupi u skladu sa rešenjem iz stava 1. ovog člana, izvršiće se pečaćenje igračnice, kladionice, kao i privremeno oduzimanje stolova i automata za igre na sreću.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno.

Troškove privremenog oduzimanja i skladištenja stolova i automata za igre na sreću snosi priređivač.

Nadzor nad utvrđivanjem i plaćanjem naknada

Član 95.

Kontrolu utvrđivanja obaveze plaćanja naknada iz ovog zakona, kao i drugih javnih prihoda, vrši nadležni poreski organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

Na dospelu, a neplaćenu naknadu plaća se kamata, obračunata u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

IX. OSNIVANjE DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

Član 96.

Radi priređivanja klasičnih igara na sreću i igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza, Republika osniva Državnu lutriju Srbije.

Državna lutrija Srbije može priređivati i druge igre na sreću, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Akt o osnivanju Državne lutrije Srbije doneće Vlada.

Osnovni kapital Državne lutrije Srbije iznosi 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koji obezbeđuje Republika.

Državna lutrija Srbije ima direktora, upravni odbor koji se sastoji od pet članova i nadzorni odbor koji se sastoji od tri člana.

Direktora i članove upravnog i nadzornog odbora Državne lutrije

Srbije imenuje i razrešava Vlada.

X. KAZNENE ODREDBE

Krivično delo

Član 97.

Ko bez dozvole, odobrenja ili saglasnosti nadležnog organa priređuje igre na sreću, kazniće se za krivično delo kaznom zatvora od najmanje šest meseci do tri godine.

Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se.

Prekršaji

Član 98.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije i pravno lice koje:

dozvolu, odobrenje, odnosno saglasnost prenese na treće lice (član 7.

stav 3);

pravila igre ne istakne na vidnom mestu u prostoriji u kojoj se igra

priređuje ili ih ne objavi na drugi način utvrđen ovim zakonom (član 8. stav 3.);

ne vodi bazu podataka o licima koja su ostvarila dobitak, na način

koji propiše ministar finansija (član 9. stav 1.);

ne čuva najmanje pet godina elektronske podatke i ostalu

dokumentaciju propisanu ovim zakonom (član 9. stav 2.);

postupi suprotno zabrani iz člana 10. ovog zakona;

priređuje igre na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način

putem telekomunikacionih veza i sl. suprotno članu 22. ovog zakona;

ne jemči za isplatu dobitaka (čl. 19, 20, 21. i 22.);

ne preduzima mere iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca

i svoje evidencije ne vodi u skladu sa zahtevima organa nadležnog za sprečavanje pranja novca (član 24.);

ne dostavi Upravi odluku o priređivanju igre na sreću (član 25. stav

1.);

promeni pravila klasičnih igara nakon početka prodaje srećaka,

listića ili kartica određenog kola ili serije (član 27. stav 2.);

ne objavi pravila igre u dnevnoj ili nedeljnoj štampi pre početka

priređivanja igre na sreću ili ne omogući licima zainteresovanim za učešće u igri da se upoznaju sa pravilima na prodajnim (uplatnim) mestima (član 27. stav 3.);

ne izvlači dobitke pred komisijom od najmanje tri člana koju imenuje

priređivač, ili ne izvlači dobitke javno (član 28.);

izvlači dobitke u indirektnom televizijskom prenosu (član 29. stav

2.);

ne objavi promenu mesta ili dana izvlačenja dobitaka na isti način na

koji se objavljuju i pravila igre na sreću, ili ne obavesti Upravu ako se menja dan izvlačenja dobitaka iz tehničkih razloga (član 30. st. 2. i 3.);

ne vrati učesnicima novac od prodatih srećaka, listića ili kartica,

odnosno uplaćenih uloga (član 30. stav 5.);

ne dostavi Upravi zapisnik o toku izvlačenja, odnosno utvrđivanja

dobitaka u roku iz člana 31. stav 2. ovog zakona;

ne objavi rezultate igre na sreću u štampi i na prodajnim mestima, u

roku iz člana 32. ovog zakona;

ne isplati novčani dobitak, odnosno ne obezbedi preuzimanje drugog

dobitka u klasičnim igrama na sreću u propisanom roku ili ne dostavi Upravi zapisnik u propisanom roku (član 33. st. 1. i 4.);

ne obezbedi podatke o osnovici za obračun naknade iz člana 35. stav 2.

ovog zakona ili ne uplati naknadu na račun trezora najkasnije do petog u mesecu za prethodni mesec u smislu člana 35. stav 3. ovog zakona;

ne održava iznos osnovnog kapitala iz člana 38, 60. i 73. ovog zakona u

periodu važenja dozvole, odnosno odobrenja;

ne poseduje u banci sa sedištem na teritoriji Republike namenski

depozit ili bankarsku garanciju radi osiguranja isplate dobitaka i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda iz čl. 39, 61. i 74. ovog zakona;

ne obezbedi riziko-depozit u blagajni u iznosu iz čl. 39, 61. i 74. ovog

zakona;

ne prijavi Upravi u propisanom roku svaki sto i automat za igre na

sreću pre stavljanja u upotrebu, povlačenja iz upotrebe ili premeštaja, odnosno svako uplatno mesto pre njegovog otvaranja ili zatvaranja (čl. 45, 67. i 79.);

ne uredi prostor u skladu sa članom 48. ovog zakona;

ne obezbedi neprekidan audio-video nadzor sa snimanjem nad svim

stolovima i aparatima za igru, kao i nadzor ulaska – izlaska u igračnicu i nadzor nad igračima i posetiocima (član 49. stav 1.);

ne čuva dokumentaciju o neprekidnom snimanju u roku iz člana 49.

stav 2. ovog zakona;

ne obezbedi telesnu zaštitu igračima i posetiocima u skladu sa

članom 49. st. 4. i 5. ovog zakona;

ne poseduje licencu za zaposlene iz člana 51. stav 1. ovog zakona;

omogući zaposlenima u igračnici učestvovanje u igrama koje se

priređuju u tim igračnicama (član 52. stav 1.);

omogući zaposlenima da od igrača primaju napojnice, poklone,

pozajmice ili druge pogodnosti za sebe ili drugoga ili novčano pomažu igrače (član 53. stav 1.);

vrednost promotivnog žetona uveća u odnosu na vrednost najnižeg

iznosa žetona za igranje na stolovima u igračnici koji je propisan pravilima igre (član 55. stav 3.);

ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću u

igračnicama u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 55. st. 5, 6, 7.);

ne vodi evidenciju o dnevnim osnovicama naknade ili ne vodi

evidenciju o napojnicama za igre na sreću na osnovu koje se obračunava i plaća naknada, na način i pod uslovima koje propiše ministar finansija (član 56.);

ne dostavlja u propisanom roku Upravi pregled svih troškova i

izveštaj o ivršenim ulaganjima, ili ne dostavlja Upravi u propisanom roku izveštaj o datim, primljenim ili vraćenim kratkotrajnim pozajmicama i pozajmicama (član 57.);

ne obavesti Upravu ukoliko u toku važenja dozvole dođe do izmene

bilo kojeg uslova za priređivanje igre na sreću (član 63. stav 4. i član 76. stav 4.);

omogući zaposlenima učestvovanje u igrama na sreću suprotno čl. 66. i

78. ovog zakona;

ne uplati naknadu za svaki novi automat koji se uvodi u toku godine u

igru (član 68. stav 3.);

38) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na automatima u

propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 69. st. 1-5.);

39) isplatu igraču izvrši suprotno članu 71. stav 2. ovog zakona;

40) ne plaća naknadu za dobijanje odobrenja za priređivanje posebnih

igara na sreću klađenja u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 80. st. 1-3.);

41) ne plaća naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću klađenja u propisanom iznosu, na propisan način i u propisanom roku (član 81. st. 1-4.);

42) ne poseduje, odnosno ne obezbedi informatičke uslove propisane u čl. 70. i 82. ovog zakona;

43) ne ispuni uslove tehničke ispravnosti stolova i automata za igre na

sreću prilikom stavljanja u upotrebu (član 84.);

44) aparat za igre na sreću ne podesi da na ukupan broj programiranih

kombinacija isplaćuje igračima najmanje 60% od vrednosti uplata (član 85.);

ne produži uverenje o tehničkoj ispravnosti automata za igre na sreću

i stolova pre isteka roka iz uverenja, ili ne obnovi uverenje posle zamene programske ploče automata, popravke automata i ponovnog stavljanja u upotrebu (član 86. st. 3. i 4.);

46) ne istakne na vidnom mestu nalepnicu i posebnu oznaku saglasno članu 87. ovog zakona;

47) ne objavi pravila igre u najmanje jednom dnevnom listu koji se

distribuira na celoj teritoriji Republike 30 dana pre otpočinjanja nagradne igre (član 88. stav 4.);

vrši reklamiranje, oglašavanje ili na drugi način priređivanje igre

čini dostupno javnosti, ili omogući priređivaču korišćenje telekomunikacionih mreža za učestvovanje u igri, pravnom licu koje nije dobilo saglasnost Ministarstva za priređivanje nagradne igre (član 90.);

ne plaća naknadu za priređivanje nagradne igre u propisanom iznosu,

na propisan način i u propisanom roku (član 91.);

ne obavesti Upravu o rezultatima nagradne igre u roku od 15 dana od

dana okončanja nagradne igre (član 92. stav 1.);

ne omogući ovlašćenom licu obavljanje neposredno i posredno

nadzora nad celokupnim materijalno-finansijskim poslovanjem, ili ne omogući pregled prostorija i uvid u radnje koje su neposredno ili posredno povezane sa priređivanjem igara na sreću, poslovnih knjiga, izveštaja, evidencije, softvera i drugih dokumenata i podataka na osnovu kojih se može utvrditi poslovanje priređivača (član 93.);

ne izvrši uplatu srazmernog dela naknade za dozvolu ili odobrenje

(član 104. st. 2, 3. i 4.).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u Državnoj lutriji Srbije i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana tač. 47), 48), 49) i 50) kazniće se za prekršaj preduzetnik novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice novčanom kaznom od 500 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom koja se naplaćuje na licu mesta, može se kazniti odgovorno lice u iznosu od 5.000, a pravno lice u iznosu od 20.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja, ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne može se izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti za pravno lice i odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Isplata dobitaka i naplata javnih prihoda iz namenskog depozita i bankarske garancije

Član 99.

U slučaju da protiv priređivača, odnosno odgovornog lica u pravnom licu – priređivaču bude pokrenut postupak za prekršaje iz člana 97. stav 1. tač. 1), 5), 19), 20), 21), 32), 37), 38), 40), 41) i 51) ovog zakona, uplaćeni depozit, odnosno aktivirana bankarska garancija iz člana 39, 61. i 74. ovog zakona, postaju prihod budžeta, na osnovu naloga ministra finansija.

Ako priređivač, odnosno odgovorno lice bude oslobođen odgovornosti za prekršaj, sredstva koja su postala prihod budžeta vraćaju se.

Postupak aktiviranja sredstava, odnosno postupak vraćanja sredstava bliže uređuje ministar finansija.

Član 100.

Uprava vodi prekršajni postupak i u prvom stepenu donosi rešenje za prekršaje predviđene ovim zakonom.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom organu za prekršaje.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 101.

Dospele a neizmirene obaveze Društvenog preduzeća za priređivanje igara na sreću Lutrija Srbije, Beograd, Društvenog preduzeća za priređivanje igara na sreću – Lutrija Beograda sa potpunom odgovornošću, Beograd, preduzeća «Narodna lutrija» – Društvenog preduzeća za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara, radio difuznu delatnost, trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, Beograd, i Jugolutrije – Akcionarskog društva za priređivanje svih vrsta igara na sreću i zabavnih igara, Beograd, utvrđene u skladu sa Zakonom o igrama na sreću («Službeni glasnik RS», br. 83/92, 39/93, 53/93, 67/93, 8/94, 45/94, 71/94, 25/99, 33/99 i 12/00), kao i njihove dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, osim obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na dan stupanja na snagu ovog zakona postaju obaveze ovih preduzeća prema Republici Srbiji.

Potraživanja Republike iz stava 1. ovog člana konvertuju se u vlasnički udeo Republike u ovim preduzećima.

Ministar finansija u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, obavestiće preduzeća iz stava 1. ovog člana o visini njihovih obaveza prema Republici i daće im pismeni nalog da u roku od 30 dana od dana dostavljanja naloga, konvertuju te obaveze u vlasnički udeo Republike u tim preduzećima i saglasno tome organizuju preduzeća kao društva sa ograničenom odgovornošću, s tim što Jugolutrija – Akcionarsko društvo nije u obavezi da se organizuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću.

Vlada Republike Srbije urediće način i postupak utvrđivanja udela Republike nastalog konverzijom duga preduzeća iz stava 1. ovog člana u vlasnički udeo Republike u tim preduzećima.

Preduzeća iz stava 1. ovog člana dužna su da najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona sprovedu izmenu vlasničke strukture kapitala kod nadležnog sudskog registra.

Ovlašćenja Republike po osnovu udela iz stava 2. ovog člana vrši Vlada.

Član 102.

Osnivački akt iz člana 96. stav 3. ovog zakona doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Upravni i nadzorni odbor Državne lutrije Srbije formiraće se u roku od 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 103.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 83/92, 39/93, 53/93, 67/93, 8/94, 45/94, 71/94, 25/99, 33/99 i 12/00).

Ako su drugim zakonima pitanja iz oblasti koje uređuje ovaj zakon uređena na drukčiji način, primenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 104.

Priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu ovog zakona poseduju važeće rešenje o davanju dozvole za priređivanje igara na sreću izdato u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 83/92, 39/93, 53/93, 67/93, 8/94, 45/94, 71/94, 25/99, 33/99 i 12/00), nastavljaju sa radom u skladu sa odredbama tog zakona, s tim što su dužni da se najkasnije do 1. januara 2005. godine usklade sa odredbama ovog zakona.

Priređivači iz stava 1. ovog člana koji poseduju rešenja o davanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici dužni su da za period od dana stupanja na snagu ovog zakona do isteka roka važenja tog rešenja uplate na račun trezora srazmerni deo naknade za dozvolu iz člana 40. stav 3. ovog zakona, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Priređivači iz stava 1. ovog člana koji poseduju rešenje o davanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću na automatima dužni su da za period od dana stupanja na snagu ovog zakona do isteka roka važenja tog rešenja uplate na račun trezora srazmerni deo naknade za odobrenje iz člana 68. stav 1. ovog zakona, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Priređivači iz stava 1. ovog člana koji poseduju rešenje o davanju dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenja (pogađanje rezultata utakmica), dužni su da uplaćuju na račun trezora naknadu za odobrenje u visini i na način utvrđen u članu 80. stav 1. ovog zakona, počev od narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 105.

Obaveze nastale do dana stupanja na snagu ovog zakona po osnovu poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću obračunaće se i platiti po odredbama Zakona o porezu na promet («Službeni glasnik RS», br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03).

Odredbe čl. 19. i 22. ovog zakona primenjivaće se po isteku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 106.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o igrama na sreću nalazi se u članu 72. stav 1. tač. 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, između ostalog, uređuje i obezbeđuje finansijski sistem i druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Igre na sreću, odnosno kockanje predstavlja ozbiljan društveni problem. U proteklih 10 godina smo bili svedoci porasta aktivnosti u oblasti kockanja, a da zakonsko rešenje nije omogućavalo adekvatan okvir za kontrolu ovog problema. Naime, osnovni razlozi za donošenja Zakona o igrama na sreću su ograničavanje mogućnosti za kockanje, unapređenje nadzora nad priređivačima igara na sreću, veća i efikasnija naplata javnih prihoda ostvarenih na osnovu organizovanja igara na sreću, kao i afirmacija društveno najmanje negativnih igara na sreću kroz osnivanje Državne lutrije Srbije.

Ograničavanje mogućnosti za kockanje se ogleda u pooštravanju kriterijuma (finansijskih, tehnoloških, prostornih i u pogledu osposobljenosti zaposlenih) za priređivanje posebnih igara na sreću, kao i u uspostavljanju Uprave za igre na sreću koja će vršiti nadzor nad aktivnostima priređivača i voditi računa da se zakon dosledno sprovodi. S obzirom da je industrija kockanja veoma sofisticirana oblast, Uprava za igre na sreću će u okviru svog nadzora ukazivati i na nepravilnosti u naplati javnih prihoda čime će, u saradnji sa Poreskom upravom, obezbeđivati značajna sredstva za Budžet Republike Srbije. Trenutno je ova oblast loše regulisana i pod slabim nadzorom tako da su fiskalni efekti veoma niski. Očekuje se da će primena ovog zakona obezbediti značajnije fiskalne prihode i to u visini od oko 70 mil. EUR.

Iskustvo razvijenih zemalja pokazuje da se igre na sreću ne mogu prepustiti slobodnom tržištu tako da se zakonom predviđa da je pravo na priređivanje igara na sreću monopol države koja putem svojih akata prenosi ta ovlašćenja na druga lica. Da bi se postigli maksimalni fiskalni efekti pravo na priređivanje klasičnih igara se prenosi na Državnu lutriju Srbije, dok postojeće lutrijske organizacije (društvena preduzeća) postaju, na osnovu konverzije duga u udele, društva sa ograničenom odgovornošću sa većinskim udelom države čime se stvara jedna efikasna struktura za razvoj klasičnih igra na sreću.

Takođe, uzimajući u obzir način na koji se razvila oblast klađenja u Srbiji, a u cilju efikasnijeg nadzora i sprečavanja negativnih posledica, priređivanje igara preko interneta i drugih sličnih medija je zakonom predviđeno da ostane monopol Državne lutrije Srbije.

3. OBJAŠNjENjE POJEDINIH ODREDBI ZAKONA

I. OSNOVNE ODREDBE

(Čl. 1. – 12.)

Ovim odredbama uređuju se pitanja koja se odnose na pojam, vrstu i svojstva igara na sreću, odnos prema drugim igrama i pitanja koja se odnose na ciljeve koje treba ostvariti priređivanjem igara na sreću. Uređuju se načini i uslovi prenošenja prava na priređivanje igara na sreću, definišu se pravila igara, način vođenja evidencije dobitaka i čuvanje dokumentacije kao i zabrane.

Ustanovljava se Uprava – kao specijalizovani ogranak uprave u sastavu ministarstva za obavljanje poslova državne uprave u oblasti priređivanja igara na sreću i definiše se njena nadležnost.

II. VRSTA IGARA NA SREĆU

(Čl. 13. – 16.)

Odredbama ovih članova definišu se kao igre na sreću: klasične, posebne i nagradne igre u robi i uslugama kao i njihova svojstva.

Igre na sreću mogu se organizovati putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza u skladu sa ovim zakonom.

III. NAMENSKA PRIMANjA BUDžETA REPUBLIKE

(Čl. 17. i 18.)

Prihodi od priređivanja igara na sreću naknade za priređivanje, naknade za dozvolu odnosno naknade za dobijeno odobrenje za priređivanje, kao i druga sredstva utvrđena ovim zakonom – prihodi su budžeta Republike, dok se 40% ovih prihoda raspoređuju za finansiranje potreba društvenih organizacija i udruženja građana koje sprovode programe u cilju zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, ustanova socijalne zaštite, socijalno humanitarnih delatnosti, amaterskog sporta i lokalne samouprave.

IV. PRAVO NA PRIREĐIVANjE IGARA NA SREĆU

(Čl. 19. – 24.)

Pravo na priređivanje klasičnih igara na sreću na teritoriji Republike, Ministarstvo prenosi ugovorom na Državnu lutriju Srbije.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću u igračnici prenosi se na osnovu dozvole koju daje Vlada.

Pravo na priređivanje posebnih igara na sreću na automatima kao i pravo na priređivanje klađenja na sportske i druge događaje, prenosi se na osnovu odobrenja koje daje Uprava.

Pravo na priređivanje nagradne igre prenosi se na osnovu saglasnosti koju daje Uprava.

Pravo na priređivanje igara na sreću putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikionih veza ima Državna lutrija Srbije.

V. KLASIČNE IGRE NA SREĆU

(Čl. 25. – 35.)

Ovim odredbama uređen je ceo postupak priređivanja klasičnih igara na sreću, kao i pravo Državne lutrije Srbije na korišćenje sportskih događaja (iz okvira Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore) bez naknade. Obavezuje se Lutrija Srbije da dostavlja Upravi svoje odluke o priređivanju igre. Definišu se učesnik i pravila igre, način izvlačenja dobitaka i TV izvlačenje dobitaka, mogućnost priređivača da promeni mesto i dan izvlačenja uz saglasnost Uprave, uslovi za otkaz priređivača, obaveza i način vođenja zapisnika o toku izvlačenja dobitaka, obaveza objavljivanja rezultata izvlačenja, isplate dobitaka, kao i raspodela sredstava od priređivanja igra.

Državna lutrija Srbije može da angažuje određena pravna lica – operatere odnosno pravna lica ili preduzetnike – agente radi organizovanja i sprovođenja pojedinih igara na sreću.

Naknada za priređivanje klasičnih igara na sreću iznosi 60% od ukupne vrednosti primljenih uplata po odbitku fonda dobitaka.

Za isplatu dobitaka jemči Državna lutrija Srbije.

VI. POSEBNE IGRE NA SREĆU

Posebne igre na sreću u igračnicama

(Čl. 36. – 58.)

Ove igre mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike ako raspolažu osnovnim kapitalom od najmanje 1.000.000 evra dinarske protivrednosti. Radi osiguranja isplate dobitaka i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda mora se u periodu trajanja dozvole imati namenski depozit od najmanje 300.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po igračnici ili posedovati bankarska garancija na taj iznos. Takođe se mora imati svakog dana priređivanja igre u blagajni (u okviru namenskog depozita) i riziko- depozit u iznosu najmanje 50.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po odobrenju Uprave.

Vlada može dati najviše deset dozvola za priređivanje igara na sreću u igračnici po dinamici koju joj predlaže ministarstvo.

Dozvola za igračnicu obuhvata i organizovanje igara na automatima u toj igračnici za koje važe sva pravila, osim da igračnica mora imati najviše 100 aparata.

Dozvola se daje na osnovu tendera, na način i po postupku koji odredi Vlada Republike Srbije .

Dozvola se daje na period od 10 godina, i može se pod određenim uslovima produžiti.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu zaključuje Ugovor sa Republikom o prenošenju prava priređivanja posebnih igara na sreću u igračnici. Protiv odluke na tenderu nije dopuštena žalba. Priređivač ima pravo preseljenja igračnice po prethodnoj saglasnosti Uprave, i ima obavezu prijavljivanja svakog stola i aparata (koji može držati u igračnici) u utvrđenom vremenu. Takođe ima obavezu obaveštavanja o prestanku priređivanja igre na propisan način.

Vlada može oduzeti dozvolu iz utvrđenih razloga na predlog ministra. Definišu se prostorni uslovi, fizički nadzor igračnice i igrača, uslovi za ulazak u igračnicu, posebni uslovi i obaveze za zaposlene, napojnica.

Naknada za dobijenu dozvolu uplaćuje se na uplatni račun Trezora. Naknada za priređivanje svake posebne igre u igračnici plaća se u procentu i na propisanu osnovicu. Za igre koje igrači igraju jedan protiv drugog 3% od vrednost primljenih uplata, a kad ostalih igara 25% na razliku između vrednosti primljenih uplata i isplaćenih dobitaka umanjena za vrednost promotivnih žetona. Definiše se način vođenja evidencije o osnovicama na osnovu kojih se obračunava i plaća nakada, propisuje se način izveštavanja Uprave o izvršenim ulaganjima i pozajmicama.

2. Posebne igre na sreću na automatima

(čl. 59.-70.)

Posebne igre na automatima mogu priređivati pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, ako raspolažu osnovnim kapitalom u dinarskoj protivvrednosti 150.000 evra koji je upisan u odgovarajući registar. Radi osiguranja isplate dobitka igračima i izmirenja obaveza na osnovu javnih prihoda, takođe priređivač mora imati u banci na teritoriji Republike namenski depozit u dinarskoj protivvrednosti 300 evra po automatu ili posedovati bankarsku garanciju na tako utvrđen iznos uz obavezno dostavljanje ovlašćenja ministarstva za raspolaganje sredstava namenskog depozita za predviđene slučajeve. Definisan je postupak davanja odobrenja i uslov za posedovanje najmanje 100 aparata koje priređivač mora imati na teritoriji Republike kao i rok važenja odobrenja (tri godine). Predviđa se nedopuštenost žalbe protiv odluke po zahtevu za odobrenje. Uprava ima pravo na oduzimanje dozvole u slučaju odstupanja od uslova za dobijanje dozvole. Regulisana je obaveza priređivača o prijavljivanju automata i lokacije u propisanom vremenu.

Naknada za dobijeno odobrenje za priređivanje igra na automatima plaća se u visini dinarske protivuvrednosti 300 evra godišnje po automatu, kao i obaveza priređivača da plaća akontaciju naknade za priređivanje igre na automatima u visini dinarske protivuvrednosti 50 evra mesečno po automatu. Ako priređivač ostvari godišnji promet po aparatu veći od dinarske protivvrednosti – 6.000 evra, dužan je da plaća naknadu za priređivanje u visini od 10%. Definisana je i obaveza priređivača o obezbeđenju informatičkih uslova.

3. Posebne igre na sreću – klađenje

(čl. 71. – 82.)

Definiše se ovim odredbama, kao posebna igra na sreću – klađenje u kojoj se, prema pravilima igre igrači mogu kladiti na razne sportske i druge događaje. Priređivači mogu biti pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike, na osnovu odobrenja Uprave, ako raspolažu osnovnim kapitalom od najmanje 150.000 evra dinarske protivvrednosti. Radi osiguranja naplate dobitka i izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, moraju u periodu trajanja odobrenja da imaju u banci sa sedištem na teritoriji Republike i namenski depozit u iznosu od 3.000 evra po uplatnom mestu ili posedovati bankanrsku garanciju na taj iznos. Priređivač, mora svakog dana posedovati i na osnovu riziko depozita u svojoj blagajni iznos od 150 evra. u dinarskoj protivvrednosti po uplatnom mestu na osnovu odobrenja Uprave.

Definisan je postupak davanja odobrenja, rok važenja odobrenja (tri godine), prestanak važenja odobrenja, i dr. Priređivač plaća naknadu za dobijeno odobrenje za priređivanje posebne igre na sreću – klađenja u visini od 200 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po uplatnom mestu.

Priređivač plaća naknadu (akontaciju) za priređivanje igre na sreću klađenja u visini dinarske protivvrednosti 600 evra mesečno po uplatnom mestu. Ako priređivač ostvari godišnji promet po uplatnom mestu veći od dinarske protivvrednosti 100.000 evra, na ostvareni veći iznos dodatno plaća 10%.

Definišu se obaveze priređivača o ispunjenju informatičkih uslova.

4. Posebni uslovi za priređivanje posebnih igara na sreću

(Čl. 83. – 87.)

Ovim članovima propisuju se uslovi u pogledu lokacije, tehničke ispravnosti, minimalni procenat visine isplate igračima (dobici), sadržaj tehničkog pregleda, obaveza isticanja i stavljanja posebne oznake i nalepnice.

VII. NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

(Čl. 88. – 92.)

Ovim odredbama definišu se uslovi za pravno lice sa sedištem na teritoriji Republike da priređuje nagradnu igru, za koju saglasnost izdaje Uprava. Utvrđuju se uslovi, način i postupak davanja saglasnosti kao i obaveza saglasnosti Uprave za pravna lica koja se reklamiraju, oglašavaju ili omogućavaju priređivaču korišćenje telekomunikacione mreže u svrhu priređivanja nagradne igre. Naknada se uplaćuje u visni od 20% od ukupne vrednosti nagradnog fonda. O sprovedenoj igri podnosi se izveštaj Upravi.

VIII. NADZOR

(Čl. 93. – 95.)

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona obavlja ministarstvo. Utvrđuju se obaveze i prava za priređivače i ovlašćena lica i definišu se uslovi za privremeno rešenje o zabrani u slučaju nepravilnosti ili nezakonitosti sprovođenja igre.

Kontrolu utvrđivanja obaveze plaćanja naknada kao i drugih javnih prihoda vrši nadležni poreski organ.

IX. OSNIVANjE DRŽAVNE LUTRIJE SRBIJE

Odredbom člana 96. predviđa se osnivanje Državne lutrije Srbije radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa za priređivanje igara na sreću. Osnivački akt donosi Vlada. Utvrđuju se obaveze formiranja Upravnog i Nadzornog odbora u lutriji.

Osnovni kapital Državne lutrije Srbije iznosi 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti koji obezbeđuje Republika.

X. KAZNENE ODREDBE

(Čl. 97. – 100.)

U ovom poglavlju uređena su pitanja vezana za vrste kazni za pravno lice i odgovorno lice kod priređivača igara na sreću i nagradne igre, kao i lice koje vrši reklamiranje, oglašavanje i dr. nagradne igre.

XI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(Čl. 101. – 106.)

Utvrđuje se statusno pitanje Državne lutrije Srbije, kao i promena statusa postojećih lutrija Beograda, Srbije i Narodne lutrije i Jugolutrije na bazi njihovih dospelih a neizmirenih obaveza. Utvrđuje se način i rok za Lutriju Srbije, Lutriju Beograda i Narodnu lutriju, u kome moraju da sprovedu izmenu vlasničke strukture kapitala kod nadležnog sudskog registra.

Predviđa se rok za donošenje Osnivačkog akta Državne lutrije Srbije kao i rok za formiranje njenih odbora (Upravni i Nazorni).

4. POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU ZAKONA

Za realizaciju ovog zakona – osnivanje Državne lutrije Srbije neophodna su sredstva u visini od 1.000.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

5. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 157. Poslovnika Skupštine RS, jer je potrebno da se ova oblast što hitnije uredi i obezbede prihodi u budžetu.

6. RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA

OBJAVLjIVANjA

Razlozi za stupanje na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom Glasniku RS» sadržani su u činjenici da se rešenja predložena ovim zakonom što hitnije sprovedu i kako bi se sprečile moguće spekulacije u prelaznom periodu, što čini naročito opravdan razlog u smislu člana 120. Ustava Republike Srbije, da zakon stupi na snagu u roku kraćem od osam dana.

Ostavite komentar