Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

VI. ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI KOJE SE MENjAJU, ODNOSNO DOPUNjUJU

Član 7.

Tajnim podatkom u poreskom postupku (u daljem tekstu: tajni podatak), u smislu ovog zakona, smatra se i čuva kao tajni podatak:

1) svaki dokument, informacija, podatak ili druga činjenica o poreskom obvezniku do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, prekršajnom, predistražnom ili sudskom postupku;

2) podaci o tehničkim pronalascima ili patentima, kao i svi drugi podaci o tehnološkim postupcima koje primenjuje poreski obveznik, do kojih su službena lica i sva druga lica koja učestvuju u poreskom postupku došla u poreskom, prekršajnom, predistražnom ili sudskom postupku.

Povreda tajnog podatka ugrožava interes poreskih obveznika i javni interes Republike, koji pretežu nad interesom za pristup informacijama od javnog značaja koje predstavljaju tajni podatak, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene ovim zakonom.

Tajni podatak dužna su da čuvaju sva službena lica i druga lica koja učestvuju u poreskom, prekršajnom, predistražnom i sudskom postupku.

Obaveza čuvanja tajnog podatka odnosi se i na lica iz stava 1. ovog člana kada im prestane radni odnos, odnosno svojstvo u kojem su došli do saznanja o dokumentima, činjenicama, odnosno podacima iz stava 1. ovog člana.

Obaveza čuvanja tajnog podatka je povređena ako se dokumenti, činjenice, odnosno podaci iz stava 1. ovog člana neovlašćeno koriste ili objave.

Obaveza čuvanja tajnog podatka nije povređena:

1) radnjom sa kojom se poreski obveznik pismeno saglasi;

2) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak ne mogu povezati sa određenim poreskim obveznikom;

3) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak iznose tokom poreskog, prekršajnog, predistražnog ili sudskog postupka;

4) ako se radi o poreskom identifikacionom broju (u daljem tekstu: PIB) poreskog obveznika;

5) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak koriste od strane nadležnog organa u postupku otkrivanja krivičnih dela ili prekršaja;

6) ako se određeni dokument, činjenica, odnosno podatak, u skladu sa odredbama člana 157. ovog zakona, dostavljaju ovlašćenom licu poreskog organa strane države u postupku razmene informacija i pružanja pravne pomoći;

7) ako se poreskom jemcu omogući uvid u podatke o poreskom obvezniku, bitne za regulisanje obaveza koje proističu iz njegovog odnosa prema poreskom obvezniku;

8) ako su određeni dokument, činjenica, odnosno podatak u vezi sa postojanjem poreskog duga.

Poreska uprava kvartalno, MOŽE DA, DVA PUTA GODIŠNjE, sa presekom stanja na poslednji dan u poslednjem mesecu kvartala TOG POLUGODIŠTA, objavljuje na svojoj internet strani naziv, odnosno ime i prezime, PIB i iznos poreskog duga poreskih dužnika, i to pravnih lica sa poreskim dugom u iznosu od 20.000.000 dinara i višem i preduzetnika sa poreskim dugom u iznosu od 5.000.000 dinara i višem, čime obaveza čuvanja tajnog podatka nije povređena.

U pogledu zaštite tajnih podataka, u svemu ostalom što nije propisano ovim zakonom, Poreska uprava je dužna da postupa u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, odnosno zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Član 23.

Poreska obaveza prestaje:

1) naplatom poreza (PLAĆANjEM, KOMPENZACIJOM, KONVERZIJOM ILI DAVANjEM UMESTO PLAĆANjA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM);

2) zastarelošću poreza;

3) otpisom poreza;

4) na drugi zakonom propisani način.

Neplaćena poreska obaveza poreskog obveznika – pravnog lica nad kojim je pravosnažnim rešenjem zaključen stečajni postupak bankrotstvom, prestaje, osim ako je radi njene naplate upisano založno pravo u javnim knjigama ili registrima, odnosno ako je, pored poreskog obveznika, drugo lice odgovorno za njeno ispunjenje

Član 26.

U cilju identifikacije poreskih obveznika, Poreska uprava dodeljuje fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica PIB.

Ne može se dodeliti PIB:

1) pravnom licu čiji osnivač – pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice ima dospele, a neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, ODNOSNO AKO JE PRAVNOM LICU ILI PREDUZETNIKU PRIVREMENO ODUZET PIB U SKLADU SA OVIM ZAKONOM ;

2) pravnom licu čiji je osnivač fizičko lice koje je istovremeno osnivač i drugog privrednog subjekta koji ima neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda u vezi sa obavljanjem delatnosti;

3) pravnom licu nastalom statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje, odnosno mešovitog izdvajanja u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, ako pravno lice koje je predmet podele ima neizmerene obaveze po osnovu javnih prihoda, ODNOSNO AKO MU JE PRIVREMENO ODUZET PIB U SKLADU SA OVIM ZAKONOM;

4) preduzetniku koji ima dospele, a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda, nastale u vezi sa obavljanjem delatnosti, ODNOSNO AKO MU JE PRIVREMENO ODUZET PIB U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Poreska uprava dodeliće PIB ako su dospele a neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda do 100.000 dinara i ukoliko ove obaveze budu izmirene u roku od osam dana od dana podnošenja zahteva za dodelu PIB, odnosno u tom roku bude pružena neopoziva bankarska garancija ili menica avalirana od strane poslovne banke.

Pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju registraciju je nadležna Agencija za privredne registre, PIB se dodeljuje preko te Agencije, u roku propisanom zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Za subjekte iz stava 4. ovog člana registraciona prijava za dodelu PIB podnosi se preko Agencije za privredne registre, u okviru registracione prijave osnivanja.

Prilikom odlučivanja po zahtevu za dodelu PIB iz stava 4. ovog člana neće se utvrđivati postojanje smetnji za dodelu PIB iz stava 2. ovog člana.

Ukoliko Poreska uprava u roku iz stava 4. ovog člana, na osnovu podataka iz svoje evidencije i evidencije drugih nadležnih organa utvrdi da prijava sadrži podatke koji nisu verodostojni ili su protiv osnivača subjekta iz tog stava izrečene zaštitne mere, odnosno mere bezbednosti zabrane vršenja delatnosti u prekršajnom ili krivičnom postupku, doneće u tom roku rešenje o odbijanju zahteva za dodelu PIB.

Ako Poreska uprava u postupku kontrole utvrdi da su u vreme dodele PIB postojale smetnje za dodelu PIB iz st. 2. i 7. ovog člana, Poreska uprava će rešenjem privremeno oduzeti dodeljeni PIB – do otklanjanja tih smetnji , a primerak rešenja dostaviće banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika.

Ministar, u sporazumu sa ministrom nadležnim za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, bliže će urediti sadržinu registracione prijave iz stava 5. ovog člana, kao i rok, način i postupak odlučivanja po zahtevu za dodelu PIB subjektima iz stava 4. ovog člana.

U svemu ostalom što nije uređeno odredbama ovog člana u pogledu dodele i oduzimanja PIB subjektima iz stava 4. ovog člana, primenjivaće se odredbe ovog zakona kojim je uređena dodela i oduzimanje PIB ostalim subjektima.

PIB je jedinstveni i jedini broj fizičkog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadržava se do prestanka postojanja, odnosno smrti tog lica.

PIB se koristi u poreskom postupku i obavezno se unosi u:

1) akt koji poreski obveznik podnosi Poreskoj upravi, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, drugim državnim organima i organizacijama i organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;

2) akt koji Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku;

3) dokument kojim poreski obveznik plaća porez i sporedna poreska davanja;

4) nalog kojim se banci nalaže plaćanje poreza i sporednih poreskih davanja;

5) akt koji poreski obveznik podnosi organima i organizacijama nadležnim za vođenje registra i računa, u smislu čl. 29. i 30. ovog zakona.

Ako poreski obveznik ne prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi za registraciju, odnosno ne podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poreska uprava u roku od pet dana od dana nastanka izmene podataka, odnosno od dana prijema zahteva za dostavljanje dokumentacije i informacija, Poreska uprava rešenjem oduzima poreskom obvezniku dodeljeni PIB do ispunjenja obaveze iz člana 25. tač. 1) i 3) ovog zakona, a primerak rešenja dostavlja banci i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu iz novčanih sredstava na računu obveznika. PORESKA UPRAVA REŠENjEM ODUZIMA DODELjENI PIB I U SLUČAJEVIMA KADA JE PORESKOM OBVEZNIKU NALOŽENA ZABRANA RASPOLAGANjA NOVČANIM SREDSTVIMA PREKO RAČUNA PORESKOG OBVEZNIKA OTVORENOG KOD BANKE SHODNO ČL. 66. I 87. OVOG ZAKONA I KADA TA ZABRANA TRAJE DUŽE OD GODINU DANA.

U slučaju iz stava 13. ovog člana, kao i u drugim slučajevima oduzimanja PIB, banka je dužna da obustavi izvršenje naloga poreskog obveznika za prenos sredstava sa računa obveznika od momenta prijema rešenja, osim u svrhu izmirivanja obaveza po osnovu poreza i sporednih poreskih davanja.

Pri osnivanju privrednih subjekata u postupku statusne promene kod koje privredni subjekt nastavlja da postoji primenjuju se odredbe st. 2. i 3. ovog člana.

PIB su dužni da koriste i organi i organizacije koji, u skladu sa propisom, vode evidenciju o pravnim i fizičkim licima i na osnovu te evidencije izdaju javne isprave.

Ministar je ovlašćen da propiše i druge akte od značaja za poreski postupak u koje se unosi PIB.

Po žalbama protiv rešenja o odbijanju zahteva za dodelu PIB, odnosno o oduzimanju dodeljenog PIB, odlučuje ministar na predlog komisije koju obrazuje za tu svrhu.

Član 67.

Naplata poreza vrši se, po pravilu, plaćanjem novčanog iznosa o dospelosti poreza na propisane uplatne račune javnih prihoda, u rokovima propisanim zakonom.

Ministar može propisati plaćanje pojedinih poreza preko poreske blagajne.

Porez se može platiti i kupovinom vrednosnog papira (taksene marke, doplatne poštanske marke, fiskalne akcizne markice i sl.) u slučajevima propisanim zakonom.

Izuzetno od odredbi st. 1-3. ovog člana, poreska obaveza se može namiriti:

putem kompenzacije, na način i pod uslovima koje, u skladu sa poreskim zakonom, bliže uređuje ministar;

1A) PREDAJOM STVARI NADLEŽNOM DRŽAVNOM ORGANU, NA OSNOVU AKTA KOJI DONOSI VLADA;

2) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 70/03);

3) konverzijom potraživanja po osnovu poreza u trajni ulog Republike u kapitalu poreskog obveznika, na način i pod uslovima koje propiše Vlada;

4) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 70/03).

Član 68.

Dan plaćanja poreza je dan kada je:

1) dugovani iznos poreza i sporednih poreskih davanja poreskog dužnika prenet na propisani uplatni račun javnih prihoda;

2) brisana („Službeni glasnik RS“, broj 61/07)

3) dugovani iznos poreza za koji je poreski obveznik – fizičko lice, a koji se utvrđuje samooporezivanjem, odnosno po rešenju, osim po osnovu prihoda od samostalne delatnosti, uplaćen na poreskoj blagajni;

4) na propisani način poništen, odnosno kupljen vrednosni papir iz člana 67. stav 3. ovog zakona;

5) zaplenjeni novac i prihod od prodaje pokretnih stvari i nepokretnosti prenet na odgovarajući račun javnih prihoda;

6) doneto rešenje Poreske uprave o prenosu stvari u svojinu Republike u skladu sa članom 104. stav 18. ovog zakona;

7) doneto rešenje Poreske uprave o prenosu nepokretnosti u svojinu Republike u skladu sa članom 110. stav 5. ovog zakona;

8) iznos ostvaren prodajom pokretnih stvari i nepokretnosti u postupku prinudne naplate poreza i sporednih poreskih davanja uplaćen na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Danom namirenja poreske obaveze putem kompenzacije smatra se dan kada je dokument o kompenzaciji realizovan na način i pod uslovima iz člana 67. stav 4. tačka 1) ovog zakona.

DANOM NAMIRENjA PORESKE OBAVEZE PREDAJOM STVARI NADLEŽNOM DRŽAVNOM ORGANU, SMATRA SE DAN KADA JE VLADA DONELA AKT O PREDAJI STVARI.

Danom namirenja poreske obaveze putem konverzije poreskog potraživanja u trajni ulog Republike u kapitalu poreskog obveznika smatra se dan kada je Vlada donela akt o konverziji.

Ako poreski obveznik podnese zahtev za plaćanje poreza putem preknjižavanja, danom plaćanja poreza smatra se:

1) dan na koji je dospeo porez koji se plaća putem preknjižavanja, ako na taj dan postoji više plaćeni porez po drugom osnovu, ili

2) dan na koji je porez po drugom osnovu plaćen u iznosu većem od dugovanog, ako je porez koji se plaća putem preknjižavanja ranije dospeo.

Dan plaćanja poreza iz stava 4. ovog člana određuje se na osnovu činjeničnog stanja na dan odlučivanja po zahtevu.

Dan na koji je porez na dodatu vrednost plaćen u iznosu većem od dugovanog u smislu stava 4. ovog člana je dan na koji poreski obveznik ima pravo da podnese zahtev za povraćaj neiskorišćenog iznosa poreskog kredita u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Član 73.

Poreska uprava može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, nezavisno od dospelosti, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

1) za poreskog obveznika predstavlja, odnosno predstavljaće neprimereno veliko opterećenje;

2) nanosi, odnosno naneće bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku.

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

1) ministar ili lice koje on ovlasti – na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika – osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;

2) gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti jednokratno odlaganje ili plaćanje dugovanog poreza na rate, ali najduže do 24 meseca, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci, pri čemu iznos najmanje rate ne može biti manji od 50% iznosa najveće rate.

ODLUKOM IZ STAVA 3. OVOG ČLANA MOŽE SE ODOBRITI ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE, ALI NAJDUŽE DO 60 MESECI.

Odluka iz stava 3. ovog člana mora da sadrži obrazložene razloge zbog kojih se odlaganje odobrava.

Odlaganje plaćanja poreskog duga iz st. 1. do 3. ovog člana vrši se potpisivanjem sporazuma između Poreske uprave i poreskog obveznika, odnosno rešenjem Poreske uprave.

Izuzetno, ako podnosilac zahteva za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, koji ne ispunjava uslove iz st. 1. i 2. ovog člana, kao sredstvo obezbeđenja naplate ponudi neopozivu bankarsku garanciju ili menicu avaliranu od strane poslovne banke, na iznos koji ne može biti manji od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže, lice iz stava 3. ovog člana može odlučiti da se poreskom obvezniku odobri odlaganje plaćanja dugovanog poreza na način iz stava 4. ovog člana.

Član 74.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ovog zakona, od poreskog obveznika se zahteva davanje sredstava obezbeđenja naplate, koja ne mogu biti manja od visine dugovanog poreza čije se plaćanje odlaže.

Sredstva obezbeđenja naplate iz stava 1. ovog člana su:

1) hipoteka na nepokretnosti poreskog obveznika;

2) zaloga na pokretnim stvarima poreskog obveznika;

3) neopoziva bankarska garancija;

4) jemstvo drugog lica koje je vlasnik imovine na kojoj nema tereta;

5) trasirana menica, akceptirana od strane dva žiranta, iz čijih se zarada, na kojima se ustanovljava administrativna zabrana, poreski dug može naplatiti;

6) menica avalirana od strane poslovne banke.

Ako se dugovani porez obezbeđuje sredstvima iz stava 2. tač. 1), 2) i 4) ovog člana, sredstva obezbeđenja ne mogu biti manja od 120% visine dugovanog poreza čija se naplata obezbeđuje.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza iz člana 73. stav 3. ovog zakona, Poreska uprava odlučuje iz kojih od predloženih, odnosno od drugih, poreskom obvezniku dostupnih sredstava obezbeđenja, iz stava 2. ovog člana, će se najefikasnije naplatiti dugovani porez i o tome obaveštava poreskog obveznika.

Dokaz da je obezbedio sredstva obezbeđenja iz stava 4. ovog člana poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi kao uslov za potpisivanje sporazuma, odnosno donošenje rešenja iz člana 73. stav 6. ovog zakona.

Izuzetno od st. 1-5. ovog člana, od poreskog obveznika ne zahteva se ispunjenje uslova koje je propisala Vlada aktom iz člana 73. stav 2. ovog zakona, kao ni davanje sredstava obezbeđenja naplate – ako dugovani porez iz člana 73. stav 3. ovog zakona, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje Poreska uprava, na dan podnošenja zahteva za odlaganje njegovog plaćanja, iznosi, i to:

1) za pravno lice – do 1.000.000 dinara;

2) za preduzetnika – do 200.000 dinara;

3) za fizičko lice – do 100.000 dinara.

1) ZA PRAVNO LICE I PREDUZETNIKA – DO 1.500.000 DINARA;

2) ZA FIZIČKO LICE – DO 200.000 DINARA.

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

1) iz sredstava obezbeđenja;

2) u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Ako se dospeli, a neplaćeni poreski dug u slučaju iz stava 7. ovog člana, naplaćuje iz sredstava obezbeđenja, Poreska uprava ne donosi rešenje o prinudnoj naplati, već samo obaveštava poreskog obveznika da će pristupiti prinudnoj naplati dospelog, a neplaćenog duga iz datih sredstava obezbeđenja naplate u skladu sa zakonom.

Ako se poreski obveznik iz stava 6. ovog člana ne pridržava rokova iz rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti ukinuti rešenje i dospeli a neplaćeni poreski dug, naplatiti u postupku prinudne naplate nad obveznikom.

Poreski obveznik za koga je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje iz st. 7. i 9. ovog člana, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Član 74b

Izuzetno od člana 73. stav 4. ovog zakona, nadležni organ može, na pismeni i obrazloženi zahtev poreskog obveznika koji je zaključio ugovor o finansijskom restrukturiranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava, odobriti odlaganje plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA u jednakim ratama do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja za prvih 12 meseci.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA obveznika koji je zaključio ugovor o finansijskom restrukturiranju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava, ne zahteva se davanje sredstava obezbeđenja naplate kada je iznos duga čije se plaćanje odlaže do visine iz člana 74. stav 6. ovog zakona.

Odobrenjem odlaganja plaćanja poreskog duga iz stava 1. ovog člana prekida se zastarelost prava na naplatu poreskog duga čiji je rok plaćanja odložen, a vreme za koje je odlaganje plaćanja odobreno ne uračunava se u rok zastarelosti.

O odlaganju plaćanja poreskog duga DUGOVANOG POREZA u skladu sa st. 1. do 3. ST. 1. I 2. ovog člana odlučuje lice iz člana 73. stav 3. ovog zakona.

Član 76.

Ako je, u skladu sa odredbama čl. 73, 74a, 74b, odnosno člana 147. stav 2. ovog zakona, plaćanje dugovanog poreza odloženo, odnosno ako je naplata poreskog duga ČLANOM 147. STAV 2. OVOG ZAKONA NAPLATA DUGOVANOG POREZA privremeno odložena zbog obustave izvršenja konačnog poreskog akta (u toku upravnog spora i sl.), kamata se obračunava i za vreme dok traje odlaganje, odnosno obustava, po stopi iz člana 75. stav 1. ovog zakona .

AKO JE, U SKLADU SA ODREDBAMA ČL. 73, 74, 74A I 74B OVOG ZAKONA, PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA ODLOŽENO, KAMATA SE OBRAČUNAVA I ZA VREME DOK TRAJE ODLAGANjE, PO STOPI JEDNAKOJ GODIŠNjOJ REFERENTNOJ STOPI NARODNE BANKE SRBIJE.

PORESKOM OBVEZNIKU KOME JE U SKLADU SA ODREDBAMA ČL. 73, 74, 74A I 74B OVOG ZAKONA, PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA ODLOŽENO, A KOJI REDOVNO IZMIRUJE RATE DOSPELIH OBAVEZA KOJE SU ODLOŽENE, UKLjUČUJUĆI I TEKUĆE OBAVEZE U SKLADU SA ZAKONOM, OTPISUJE SE 50% KAMATE KOJA SE ODNOSI NA TAJ DUG PLAĆEN U TOM PERIODU, PO ISTEKU SVAKIH 12 MESECI, DO IZMIRENjA TOG DUGA U POTPUNOSTI.

KADA PORESKI OBVEZNIK I PRE ISTEKA ROKA PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM ISPLATI DUGOVANI POREZ U POTPUNOSTI, PORESKOM OBVEZNIKU SE OTPISUJE 50% KAMATE NA TAJ DUG.

Član 114ž

Pravo na utvrđivanje, naplatu, povraćaj, poreski kredit, refakciju, refundaciju, kao i namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza, uvek zastareva u roku od deset godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti, odnosno u kojoj je izvršena preplata, OSIM AKO OVIM ZAKONOM NIJE DRUKČIJE PROPISANO.

Poreska uprava, po isteku roka iz stava 1. ovog člana, po službenoj dužnosti, donosi rešenje o prestanku poreske obaveze, odnosno o prestanku prava na povraćaj, poreski kredit, refakciju, refundaciju, kao i na namirenje dospelih obaveza putem preknjižavanja poreza, zbog zastarelosti.

Član 114z

Zastarelost prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne teče:

1) za vreme od pokretanja upravnog spora do pravosnažnosti sudske odluke;

2) za vreme kada je drugim zakonom propisano da se poreski postupak ne može otpočeti, odnosno da se započeti poreski postupak prekida-;

3) ZA VREME KADA JE U SKLADU SA ODREDBAMA ČL. 73, 74, 74A I 74B OVOG ZAKONA, PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA ODLOŽENO.

Vreme trajanja zastoja zastarelosti iz stava 1. ovog člana ne računa se u apsolutni rok za zastarelost.

Član 176.

Ko neovlašćeno SUPROTNO PROPISIMA KOJI REGULIŠU OPOREZIVANjE AKCIZAMA, NABAVI RADI STAVLjANjA U PROMET ILI stavlja u promet, odnosno prodaje proizvode koji se u skladu sa zakonom smatraju akciznim proizvodima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Preduzetnik, odnosno odgovorno lice u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom ili uvozom proizvoda koji, u skladu sa zakonom, moraju biti posebno obeleženi kontrolnim akciznim markicama, a ne preduzme mere da ovi proizvodi pre stavljanja u promet budu obeleženi kontrolnim akciznim markicama, kazniće se zatvorom od šest meseci do tri godine.

Preduzetniku se za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana izriče i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti ili dužnosti od jedne godine do pet godina.

Odgovornom licu u pravnom licu se za krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana izriče i mera bezbednosti zabrane vršenja poziva, odnosno dužnosti u trajanju od jedne godine do pet godina.

Proizvodi koji se u skladu sa zakonom smatraju akciznim proizvodima a koji su neovlašćeno SUPROTNO PROPISIMA KOJI REGULIŠU OPOREZIVANjE AKCIZAMA, NABAVLjENI RADI STAVLjANjA U PROMET ILI stavljeni u promet, kao i proizvodi koji nisu posebno obeleženi propisanim kontrolnim akciznim markicama i imovinska korist ostvarena krivičnim delom, oduzeće se.

ČLAN 13.

IZUZETNO, PORESKOM OBVEZNIKU KOJI PODNESE ZAHTEV U POSTUPKU ODLUČIVANjA O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE, ZA DUGOVANI POREZ KOJI JE DOSPEO ZA PLAĆANjE DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA, KOJI JE KAO TAKAV EVIDENTIRAN U PORESKOM RAČUNOVODSTVU PORESKE UPRAVE, A NE PRELAZI 2.000.000 DINARA, MOŽE SE ODLOŽITI PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA KOJI U SEBI NE SADRŽI KAMATU ZA TAJ DUG, NAJDUŽE DO 60 MESECI.

PORESKI OBVEZNIK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NE PRUŽA SREDSTVA OBEZBEĐENjA ZA DUGOVANI POREZ KOJI U SEBI NE SADRŽI KAMATU ZA TAJ DUG DO IZNOSA IZ ČLANA 7. OVOG ZAKONA.

PORESKOM OBVEZNIKU KOME DUGOVANI POREZ IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, PRELAZI IZNOS PROPISAN ČLANOM 7. OVOG ZAKONA, U POSTUPKU ODLUČIVANjA O SREDSTVU OBEZBEĐENjA OPREDELjUJE SE SREDSTVO OBEZBEĐENjA KOJE ODGOVARA IZNOSU DUGOVANOG POREZA IZNAD IZNOSA PROPISANOG ČLANOM 7. OVOG ZAKONA, U KOJI SE URAČUNAVA I IZNOS PRIPADAJUĆE KAMATE NA TAJ DEO DUGA.

PORESKOM OBVEZNIKU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KOJI JE STEKAO PRAVO NA PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA NA RATE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, A KOJI REDOVNO IZMIRUJE RATE DOSPELIH OBAVEZA KOJE SU ODLOŽENE, UKLjUČUJUĆI I TEKUĆE OBAVEZE U SKLADU SA ZAKONOM, OTPISUJE SE KAMATA NA DUG KOJA SE ODNOSI NA DUGOVANI POREZ PLAĆEN U TOM PERIODU, PO ISTEKU SVAKIH 12 MESECI, DO IZMIRENjA TOG DUGA U POTPUNOSTI.

U SITUACIJI KADA PORESKI OBVEZNIK I PRE ISTEKA ROKA PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM ISPLATI DUGOVANI POREZ U POTPUNOSTI, PORESKOM OBVEZNIKU SE OTPISUJE CELOKUPNA KAMATA NA TAJ DUG.

ZAHTEV IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PORESKI OBVEZNIK PODNOSI POČEV OD PRVOG DANA MESECA KOJI SLEDI MESECU U KOME JE OVAJ ZAKON STUPIO NA SNAGU, A NAJKASNIJE U ROKU OD 90 DANA OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

DO DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, PORESKI OBVEZNIK JE DUŽAN DA IZMIRI SVE TEKUĆE OBAVEZE DOSPELE ZA PLAĆANjE OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA I O TOME PRUŽI DOKAZ, ŠTO JE UJEDNO I USLOV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA NA RATE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

OD DANA PODNOŠENjA ZAHTEVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DO DANA DONOŠENjA REŠENjA, ODNOSNO SPORAZUMA O PLAĆANjU DUGOVANOG POREZA NA RATE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, PORESKI OBVEZNIK JE DUŽAN DA IZMIRI SVE TEKUĆE OBAVEZE DOSPELE U TOM PERIODU, NAJKASNIJE U ROKU OD 30 DANA OD DANA DOSTAVLjANjA TOG REŠENjA, ODNOSNO SPORAZUMA, UZ OBRAČUNATU KAMATU NA TAJ DUG U SKLADU SA ZAKONOM.

AKO PORESKI OBVEZNIK NE IZMIRI TEKUĆE OBAVEZE U SKLADU SA STAVOM 7. OVOG ČLANA, ODNOSNO AKO SE NE PRIDRŽAVA ROKOVA IZ SPORAZUMA ILI REŠENjA O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA ILI AKO U PERIODU ZA KOJI JE ODLOŽENO PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA NE IZMIRI TEKUĆU OBAVEZU, PORESKA UPRAVA ĆE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PONIŠTITI SPORAZUM, ODNOSNO UKINUTI REŠENjE I NEPLAĆENI DUGOVANI POREZ, UKLjUČUJUĆI I NEPLAĆENU KAMATU NA TAJ DUG, NAPLATITI IZ SREDSTAVA OBEZBEĐENjA, ODNOSNO U POSTUPKU PRINUDNE NAPLATE.

ZA VREME PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM, NA TAJ POREZ OBRAČUNAVA SE KAMATA IZ ČLANA 9. STAV 2. OVOG ZAKONA.

TEKUĆE OBAVEZE SU OBAVEZE PO OSNOVU JAVNIH PRIHODA KOJE PERIODIČNO DOSPEVAJU ZA PLAĆANjE U SMISLU PORESKIH PROPISA, ODNOSNO DRUGIH AKATA, POČEV OD DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

TEKUĆIM OBAVEZAMA SE NE SMATRAJU OBAVEZE UTVRĐENE U POSTUPKU KONTROLE, KAO I OBAVEZE KOJE SE UTVRĐUJU REŠENjEM PORESKOG ORGANA, A ODNOSE SE NA PORESKI PERIOD KOJI JE OBUHVAĆEN PERIODOM ZA KOJI SE TRAŽI OTPIS KAMATE U SMISLU OVOG ZAKONA.

ODOBRENjEM ODLAGANjA PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE PREKIDA SE ZASTARELOST PRAVA NA NAPLATU DUGOVANOG POREZA ČIJI JE ROK PLAĆANjA ODLOŽEN, A VREME ZA KOJE JE ODLAGANjE PLAĆANjA ODOBRENO NE URAČUNAVA SE U APSOLUTNI ROK ZASTARELOSTI.

ČLAN 14.

PORESKI OBVEZNICI KOJI SU STEKLI PRAVO NA ODLAGANjE PLAĆANjA GLAVNOG PORESKOG DUGA NA 24 MESEČNE RATE U SKLADU SA ZAKONOM O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANjU PORESKOG DUGA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 119/12), MOGU DA PODNESU ZAHTEV NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE U PISANOJ FORMI, KAKO BI STEKLI PRAVO NA PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA NA RATE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

PORESKI OBVEZNICI KOJI SU DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA PODNELI ZAHTEV ZA ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA, ODNOSNO KOJI SU STEKLI PRAVO NA ODLAGANjE PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA, UKLjUČUJUĆI I PORESKE OBVEZNIKE KOJIMA JE PORESKA UPRAVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI PONIŠTILA SPORAZUM, ODNOSNO UKINULA REŠENjE O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA SHODNO ODREDBAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02 – ISPRAVKA, 23/03 – ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – DR. ZAKON, 62/06 – DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09 – DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12 – ISPRAVKA, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – AUTENTIČNO TUMAČENjE I 112/15), MOGU DA PODNESU ZAHTEV NADLEŽNOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI PORESKE UPRAVE U PISANOJ FORMI, KAKO BI STEKLI PRAVO NA PLAĆANjE DUGOVANOG POREZA NA RATE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

USTANOVLjENA SREDSTVA OBEZBEĐENjA U POSTUPKU ODLUČIVANjA O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA IZ STAVA 2. OVOG ČLANA, PORESKA UPRAVA NIJE DUŽNA DA VRATI PORESKOM OBVEZNIKU, I TA SREDSTVA PRIMENjIVAĆE SE I U POSTUPKU ODLUČIVANjA O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA NA RATE, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

ČLAN 15.

O ODLAGANjU PLAĆANjA DUGOVANOG POREZA U SKLADU SA ODREDBAMA ČL. 13. I 14. OVOG ZAKONA ODLUČUJE LICE IZ ČLANA 73. STAV 3. ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 80/02, 84/02 – ISPRAVKA, 23/03 – ISPRAVKA, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – DR. ZAKON, 62/06 – DR. ZAKON, 61/07, 20/09, 72/09 – DR. ZAKON, 53/10, 101/11, 2/12 – ISPRAVKA, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – AUTENTIČNO TUMAČENjE I 112/15).

AKT ZA IZVRŠAVANjE ODREDABA ČL. 13. I 14. OVOG ZAKONA DONEĆE MINISTAR, NA PREDLOG DIREKTORA PORESKE UPRAVE.

ČLAN 16.

ODREDBA ČLANA 3. STAV 4. OVOG ZAKONA PRIMENjIVAĆE SE NA REŠENjA O ZABRANI RASPOLAGANjA NOVČANIH SREDSTAVA PREKO RAČUNA PORESKOG OBVEZNIKA OTVORENOG KOD BANKE DONETA NAKON STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 17.

ODREDBA ČLANA 9. ST. 3. I 4. OVOG ZAKONA, KOJA SE ODNOSI NA OTPIS 50% KAMATE DUGOVANOG POREZA, PRIMENjIVAĆE SE NA PORESKE OBVEZNIKE KOJIMA SU REŠENjA, ODNOSNO SPORAZUMI O ODLAGANjU DUGOVANOG POREZA DONETA, ODNOSNO ZAKLjUČENI NAKON STUPANjA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

ČLAN 18.

OVAJ ZAKON STUPA NA OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, OSIM ODREDBE ČLANA 15. STAV 2. OVOG ZAKONA, KOJA STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar