39. sednica Vlade Republike Srbije, 22. oktobar 2004. godine

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije ciljeva i planova iz Milenijumske deklaracije UN („Službeni glasnik RS“, broj 86/04),

Vlada Republike Srbije donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA RADNE GRUPE ZA PRAĆENjE REALIZACIJE CILjEVA I PLANOVA IZ MILENIJUMSKE DEKLARACIJE UN

I

U Radnu grupu za praćenje realizacije ciljeva i planova iz Milenijumske deklaracije UN imenuju se:

– za predsednika:

VESNA PIPERSKI-TUCAKOV, zamenik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

– za članove:

1. RADMILA BUKUMIRIĆ-KATIĆ, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike;

2. BRANISLAVA LUKAČ, pomoćnik ministra finansija;

3. IVANA MIŠIĆ, načelnik Odeljenja za organizaciju zdravstvene službe u Ministarstvu zdravlja;

4. SUZANA ĐORĐEVIĆ-MILOŠEVIĆ, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

5. ZVEZDANA ĐURIĆ, načelnik Odeljenja za školski program i udžbenike u Ministarstvu prosvete i sporta;

6. MAJA KRUNIĆ-LAZIĆ, savetnik u Odeljenju za indikatore održivog razvoja u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine;

7. RAJKO ATANACKOVIĆ, savetnik, Ministarstvo pravde;

8. SLAĐANA SREDOJEVIĆ, saradnik u Sektoru za donacije i razvojnu pomoć u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom;

9. MILKA MARKOVIĆ, sekretar Ministarstva za kapitalne investicije;

10. DRAGANA ĐOKOVIĆ-PAPIĆ, šef Odseka za statistiku životnog stanadarda u Republičkom zavodu za statistiku;

11. KATARINA ARAMBAŠIĆ, koordinator za socijalnu politiku Stalne konferencije gradova i opština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6972/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS“, br. 71/03 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

U Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje imenuju se:

– za predsednika:

BRANISLAV ČANAK, predsednik Ujedinjenog granskog sindikata «Nezavisnost»;

– za članove:

1. SRĐAN ČANOVIĆ, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga;

2. BOJAN RISTIĆ, načelnik u Ministarstvu prosvete i sporta;

3. VERA PEŠUT, šef odseka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

4. SLAVICA MARINOVIĆ, savetnik u Ministarstvu privrede;

5. prof. dr BORIVOJE ŠUNDERIĆ, Pravni fakultet u Beogradu;

6. prof. dr MIHAIL ARANDARENKO, Ekonomski fakultet u Beogradu;

7. prof. dr MIOMIR DESPOTOVIĆ, Filozofski fakultet u Beogradu;

8. MARKO ĆULIBRK, dipl. pravnik AD «Ateks», Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6997/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/2/2

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se SVETLANA SLAVICA dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za javne službe, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7002/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/3/3

Na osnovu čl. 98. stav 1. i 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE OPŠTINSKOG ORGANA

ZA PREKRŠAJE U LAPOVU

I

BILjANI BATAVELjIĆ-VUČKOVIĆ prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Lapovu sa 10. oktobrom 2004. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6998/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/4/4

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», br. 71/03 i 84/04),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se BRANISLAV ČANAK dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7017/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/6/6

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se GRADIMIR NENADOVIĆ dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za državnu upravu i radne odnose, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7015/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/7/7

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA SEKRETARA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Razrešava se DARKO RADOJIČIĆ dužnosti pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izborno zakonodavstvo i unutrašnje poslove, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7016/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/8/8

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se GRADIMIR NENADOVIĆ za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za upravu, rad i javne službe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7015/2004-1

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/7/7

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA SEKRETARA

REPUBLIČKOG SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se DARKO RADOJIČIĆ za pomoćnika sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo – Sektor za izbore i pravosuđe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7016/2004-1

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/8/8

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

I

Razrešava se dr MIRO ČAVALjUGA dužnosti pomoćnika ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7039/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/9/9

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U ZAJEČARU

I

Razrešava se LjUBIŠA RANĐELOVIĆ dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Zaječaru, sa 1. novembrom 2004. godine, zbog odlaska u penziju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7053/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/14/14

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U ZAJEČARU

I

Postavlja se mr ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ za upravnika Okružnog zatvora u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7052/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/15/15

Na osnovu čl. 98. i 104. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU SUDIJA GRADSKOG SUDIJE ZA PREKRŠAJE GRADA BEOGRADA I SUDIJA I STAREŠINA OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE I SUDIJA VEĆA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda i sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

IZa područje Veća za prekršaje u Beogradu, imenuju se:

1. SLAVICA KAJGANIĆ, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

2. DRAGANA PAVLOVIĆ, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

3. NIKOLA PETRIČEVIĆ, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

4. JASNA UČAJEV, za sudiju Gradskog sudije za prekršaje grada Beograda;

5. MILICA GLIŠIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Obrenovcu;

6. RUŽICA KRSMANOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Obrenovcu.

IIZa područje Veća za prekršaje u Valjevu, imenuju se:

1. JASMINA ZARIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Koceljevi;

2. VESNA ĐUKIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Mionici;

IIIZa područje Veća za prekršaje u Zaječaru, imenuju se:

1. DUŠANKA MILOŠEVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Zaječaru;

2. ILINKA BRZAKOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kladovu;

3. DRAGANA BANKOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Negotinu;

4. VIOLETA VASILjEVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Boljevcu.

IV Za područje Veća za prekršaje u Kragujevcu, imenuju se:

1. MILOVAN STEVANOVIĆ, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

2. SNEŽANA MILENKOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

3. LELICA ĐURIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Kragujevcu;

4. NEDELjKO BODIROGA, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Paraćinu;

5. ALEKSANDRA DAŠIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Paraćinu;

6. MILA MILOŠEVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Topoli.

VZa područje Veća za prekršaje u Nišu, imenuje se:

1. MILjANA RANĐELOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Pirotu.

VIZa područje Veća za prekršaje u Smederevu, imenuju se:

1. SLAVICA PETROVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevskoj Palanci;

2. SNEŽANA PEŠIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Smederevu;

3. GORDANA VLADIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu;

4. NEVENKA MARKOVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu;

5. ŽIVKA PAPIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Požarevcu.

VIIZa područje Veća za prekršaje u Užicu, imenuje se:

1. SNEŽANA RADOMIROVIĆ, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Priboju.

II

Imenuju se za sudije Veća za prekršaje:

IZa područje Veća za prekršaje u Zaječaru, imenuje se:

1. OLGA ŽIVANOVIĆ, za sudiju Veća za prekršaje u Zaječaru.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-7069/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.099/19/19

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA REGIONALNOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRAGUJEVAC

I

Imenuje se MIRJANA ANDRIĆ za direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6846/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/5/5

Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture („Službeni glasnik RS“, broj 49/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REGIONALNOG ZAVODA

ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE KRAGUJEVAC

I

Razrešava se ALEKSANDAR MILANOVIĆ dužnosti direktora Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6847/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.093/9/9

Na osnovu člana 7. stav 2. Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću («Službeni glasnik RS», broj 62/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GRAĐEVINSKE DIREKCIJE SRBIJE d.o.o. BEOGRAD

I

Razrešava se DRAGAN JOČIĆ dužnosti člana Upravnog odbora Građevinske direkcije Srbije d.o.o. Beograd, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6907/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.096

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS“, broj 69/02),

Vlada Republike Srbije donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU PROCESA PRISTUPANjA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešava se dr IVAN JOVANOVIĆ dužnosti člana Komisije za koordinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

II

Imenuje se dr sci. SINIŠA GRADINAC, pomoćnik ministra zdravlja, za člana Komisije za koodinaciju procesa pristupanja Evropskoj uniji.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6949/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.096/8/8

Na osnovu člana 44a stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se dr DRAGAN POVRENOVIĆ za zamenika ministra nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6945/2004-1

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.096/9/9

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

NAUKE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

I

Razrešava se dr DRAGAN POVRENOVIĆ dužnosti pomoćnika ministra nauke i zaštite životne sredine – Sektor za transfer tehnologija i inovacioni sistem, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-6945/2004

U Beogradu, 22. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401404.096/10/10

Ostavite komentar