Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i uslovima za izmirivanje obaveza određenih pravnih lica prema bankama u stečaju čiji je stečajni upravnik Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Na osnovu člana 41v stav 2. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01 i 18/03),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O NAČINU I USLOVIMA ZA IZMIRIVANjE OBAVEZA ODREĐENIH PRAVNIH LICA PREMA BANKAMA U STEČAJU ČIJI JE STEČAJNI UPRAVNIK AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

Član 1.

U Uredbi o načinu i uslovima za izmirivanje obaveza određenih pravnih lica prema bankama u stečaju čiji je stečajni upravnik Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni glasnik RS“, br. 38/01 i 18/03), u članu 2. reči: „dospele do dana“, zamenjuju se rečima: „na dan“.

Član 2.

U članu 3. tačka 5. reči: „dospelo a“ brišu se.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-7000/2004-001

U Beogradu, 19. oktobra 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIK,Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar