426. sednica Vlade Republike Srbije, 5. april 2011. godine

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DRŽAVNOG SEKRETARA U MINISTARSTVU

KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

I

Postavlja se Dragana Milićević Milutinović za državnog sekretara u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2570/2011

U Beogradu, 5. aprila 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar