Uredba o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji obavljaju delatnost u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Na osnovu člana 36. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U SKLADU SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji obavljaju delatnost po sistemu koji je ustrojen u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, radi utvrđivanja prava u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu zapošljavanja imalaca visokoškolskih isprava sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Član 2.

Pod visokoškolskom ispravom iz člana 1. ove uredbe smatra se dodatak diplomi koji izdaje univerzitet iz člana 1. ove uredbe sa sertifikatom izdatim od strane Evropske asocijacije univerziteta, a prevod obrasca sertifikata sa engleskog na srpski jezik dat je u Prilogu 1. ove uredbe.

Član 3.

Priznavanje visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja (u daljem tekstu: akademsko priznavanje), jeste postupak kojim se imaocu te isprave utvrđuje pravo u pogledu nastavka obrazovanja.

U postupku akademskog priznavanja imaocu visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se pravo na nastavak započetog visokog obrazovanja, odnosno pravo na uključivanja u nivoe visokog obrazovanja.

Priznavanje iz stava 2. ovog člana obavlja samostalna visokoškolska ustanova, na način i po postupku propisanim opštim aktom te ustanove.

Rešenje o akademskom priznavanju donosi stručni organ samostalne visokoškolske ustanove na osnovu zahteva imaoca visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno.

Na postupak akademskog priznavanja primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 4.

Priznavanje visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe radi zapošljavanja (u daljem tekstu: profesionalno priznavanje), jeste postupak kojim se imaocu te isprave utvrđuje pravo u pogledu zapošljavanja.

Profesionalno priznavanje sprovodi ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja.

U postupku profesionalnog priznavanja imaocu visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se naziv, vrsta, nivo i trajanje (obim) studijskog programa, odnosno kvalifikacije, koji je naveden u visokoškolskoj ispravi iz člana 1. ove uredbe – na izvornom jeziku i na srpskom jeziku i naučnu, umetničku, odnosno stručnu oblast u okviru koje je ostvaren studijski program.

Rešenje o profesionalnom priznavanju donosi ministar nadležan za poslove visokog obrazovanja na osnovu zahteva imaoca visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno.

Na postupak profesionalnog priznavanja primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 5.

U postupcima priznavanja iz čl. 3. i 4. ove uredbe uzima se u obzir sistem obrazovanja u zemljama koje su deo Bolonjskog procesa, studijski program, uslovi upisa na studijski program u zemljama koje su pristupile Bolonjskom procesu, kao i druge činjenice od značaja za priznavanje visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe.

U postupcima priznavanja iz čl. 3. i 4. ove uredbe sprovodi se vrednovanje studijskog programa iz člana 1. ove uredbe na osnovu vrste i nivoa postignutih znanja i veština.

Jednom izvršeno pozitivno vrednovanje određenog studijskog programa iz člana 1. ove uredbe važi i za sve naredne slučajeve kada se radi o istom studijskom programu.

Vrednovanje studijskog programa radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja vrši stručni organ samostalne visokoškolske ustanove, uzimajući u obzir podatke o visokoškolskoj ustanovi iz člana 1. ove uredbe na kojoj se studijski program izvodi, a koje u slučaju da za to postoji potreba, pribavlja ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja od Evropske asocijacije univerziteta.

Vrednovanje studijskog programa radi zapošljavanja vrši ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja, uzimajući u obzir podatke o visokoškolskoj ustanovi iz člana 1. ove uredbe na kojoj se studijski program izvodi, a koje u slučaju da za to postoji potreba, pribavlja od Evropske asocijacije univerziteta.

Član 6.

Visokoškolske isprave Univerziteta u Prištini izdate na obrascu i sa pečatom UNMIK-a za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nastavljaju da proizvode pravno dejstvo na čitavoj teritoriji Republike Srbije, u skladu sa aktom Vlade 05 Broj: 613-4455/2008 od 30. oktobra 2008. godine.

Član 7.

Postupci priznavanja visokoškolskih isprava započeti po Uredbi o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa Univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji ne obavljaju delatnost po propisima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 16/12) okončaće se na način predviđen ovom uredbom.

Profesionalno priznavanje obavljaće samostalna visokoškolska ustanova shodno članu 4. ove uredbe, u periodu od najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-13851/2014-1

U Beogradu, 14. novembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

PRILOG 1

EVROPSKA

UNIVERZITETSKA

ASOCIJACIJA

datum

Sertifikat

Nakon detaljne verifikacije da su ova Diploma i njeni dodaci propisno izdati od strane akreditovane i odgovorne akademske institucije na Kosovu i Metohiji, Evropska univerzitetska asocijacija ovim sertifikuje da je Diploma

Broj

Izdata dana

Od strane

Licu

Sa stepenom

izdata u skladu sa najboljom evropskom praksom, kao što je utvrđeno Bolonjskim procesom.

Evropska Univerzitetska Asocijacija takođe potvrđuje da su dodaci Diplomi i prepis evidencije priloženi Diplomi, izdati u skladu sa najboljom evropskom praksom.

Ostavite komentar