Uredba o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze

Na osnovu člana 3. stav 4, člana 83. stav 2. i člana 97. stav 4. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način i postupak izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze.

II. NAČIN I POSTUPAK IZVRŠAVANJA VOJNE OBAVEZE

Organizovanje izvršavanja vojne obaveze

Član 2.

Ostvarivanje vojne obaveze i njeno usklađivanje sa izvršavanjem radne i materijalne obaveze obezbeđuje i sprovodi Ministarstvo odbrane preko teritorijalnih organa Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: teritorijalni organi), u skladu sa zakonom.

Teritorijalni organi, u skladu sa zakonom, su centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu i regionalni centri Ministarstva odbrane.

Član 3.

Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, u saradnji sa nadležnim državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave (opština, gradska opština i grad) obezbeđuju:

izvršavanje vojne obaveze vojnih obveznika koji se vode u njihovoj evidenciji,

usklađivanje izvršavanja vojne obaveze sa izvršavanjem radne obaveze za obveznike radne obaveze sa teritorije za koju su obrazovani,

usklađivanje izvršavanja vojne obaveze sa izvršavanjem materijalne obaveze građana, pravnih lica i preduzetnika koji se nalaze na teritoriji njihove nadležnosti,

usklađivanje ostvarivanja drugih prava i dužnosti građana, odnosno zadataka odbrane za vojne obveznike koje se vode u njihovoj evidenciji,

razmenu podataka u posebnom informacionom sistemu.

Regionalni centri Ministarstva odbrane obezbeđuju izvršavanje vojne obaveze na teritoriji za koju su obrazovani na osnovu:

godišnjih planova regrutovanja i popune Vojske Srbije,

plana prijema kandidata na školovanje za rezervne oficire Vojske Srbije,

akata o određivanju brojnog rasporeda, odnosno razreza regruta u Vojsci Srbije,

propisa o kriterijumima za potrebe popune Vojske Srbije i drugih potreba odbrane i utvrđenim prioritetima za tu popunu,

usvojenih planova popune komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije,

planova popune jedinica civilne zaštite u koje se mogu raspoređivati vojni obveznici u vanrednim situacijama, ratnom ili vanrednom stanju,

planova popune ostalih državnih organa u koje se mogu raspoređivati vojni obveznici u uslovima vanrednog i ratnog stanja.

Pozivanje vojnih obveznika radi vršenja vojne obaveze

Član 4.

Vojnog obveznika radi vršenja vojne obaveze poziva centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu pojedinačnim i opštim pozivom, u skladu sa zakonom.

U pojedinačnom pozivu za izvršavanje vojne obaveze obavezno se navodi naziv organa koji je izdao poziv, ime, prezime i adresa lica koje se poziva, mesto i dan, a kad je to moguće i čas dolaska pozvanog, razlog zbog kojeg se poziva i koje stvari i isprave pozvani treba da pribavi, odnosno ponese. Pojedinačni poziv upućen regrutu sadrži i obaveštenje o pravu na prigovor savesti. Pozvani će se upozoriti na posledice ako se ne odazove pozivu ili ako ne izvesti da je sprečen da dođe.

U opštem pozivu za izvršavanje vojne obaveze obavezno se navodi naziv organa koji je izdao poziv, kategorija lica koje se poziva, mesto i dan, a kad je to moguće i čas dolaska pozvanih, razlog zbog kojeg se pozivaju i koje stvari i isprave pozvani treba da pribave, odnosno ponesu. Opšti poziv ističe se na javnim mestima, sedištima organa jedinica lokalne samouprave i objavljuje se u javnim glasilima.

Član 5.

Regionalni centar Ministarstva odbrane, na predlog centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, u miru planira i organizuje pozivanje vojnih obveznika, obveznika radne obaveze i vlasnika stvari iz popisa u ratnom i vanrednom stanju.

Izvršavanje regrutne obaveze

Član 6.

Izvršavanje regrutne obaveze organizuje i sprovodi teritorijalni organ za regrute sa teritorije za koju je obrazovan.

Regrutna obaveza, u skladu sa zakonom, izvršava se:

uvođenjem u vojnu evidenciju,

lekarskim i drugim pregledima i psihološkim ispitivanjima,

regrutovanjem,

uputom na služenje vojnog roka u Vojsku Srbije ili u civilnu službu, odnosno uputom na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem,

i drugim obavezama propisanim zakonom.

Uvođenje u vojnu evidenciju

Član 7.

U vojnu evidenciju uvode se regruti koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina života i regruti starijih godišta, koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Uvođenje u vojnu evidenciju vrši centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu na osnovu podataka o regrutima koji podležu uvođenju u vojnu evidenciju.

U vojnu evidenciju koja se vodi za regrute koji podležu uvođenju u vojnu evidenciju upisuju se sledeći podaci: ime, ime jednog roditelja, prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa i mesto prebivališta.

Podatke iz stava 2. ovog člana pribavlja centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, u skladu sa zakonom, od nadležnih državnih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica.

Vršenje lekarskih i drugih pregleda

i psiholoških ispitivanja

Član 9.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu upućuje vojne obveznike u ovlašćene zdravstvene ustanove, na lekarske i druge preglede i psihološka ispitivanja koja se vrše prema merilima za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu, radi utvrđivanja sposobnosti za vojnu službu i regrutovanja, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu poziva potreban broj regruta za lekarske preglede i regrutovanje, na osnovu godišnjeg plana lekarskih pregleda.

Plan iz stava 1. ovog člana izrađuje Ministarstvo odbrane, u skladu sa propisom koji uređuje regrutovanje i popunu Vojske Srbije u miru i ratu.

Član 11.

Na lekarske i druge preglede i psihološka ispitivanja centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu ne poziva regruta za koga je, prilikom uvođenja u vojnu evidenciju ili posle uvođenja u vojnu evidenciju, utvrdio da boluje od neizlečive bolesti ili da ima telesnu manu i nedostatak bez izgleda za izlečenje.

Za lice iz stava 1. ovog člana, regrutna komisija centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, na osnovu medicinske dokumentacije, donosi rešenje o oceni sposobnosti za vojnu službu.

Član 12.

Vojni obveznik za koga je doneto rešenje o ponovnom pregledu, a koji na ponovnom pregledu bude ocenjen sposobnim za vojnu službu, podleže obavezi služenja vojnog roka, u skladu sa zakonom.

Ocenu sposobnosti za vojnu službu lica iz stava 1. ovog člana, posle ponovnog pregleda, daje regrutna komisija teritorijalnog organa.

Član 13.

Regrut koji je ocenjen privremeno nesposobnim za vojnu službu, u slučaju promene zdravstvenog stanja, može podneti zahtev za ponovnu ocenu sposobnosti, po isteku šest meseci od poslednjeg ocenjivanja sposobnosti.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana regrut prilaže medicinsku dokumentaciju o promeni zdravstvenog stanja, ne stariju od šest meseci.

Regrutna komisija centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu zahtev iz stava 1. ovog člana rešava u roku od 30 dana.

Obrazovanje regrutnih komisija i regrutovanje

Član 14.

Regrutna komisija obrazuje se za potrebe jednog ili više teritorijalnih organa, a broj regrutnih komisija određuje se zavisno od broja regruta koji se planira za regrutovanje, mesta i vremena angažovanja.

Član 15.

Regrutovanje se obavlja na osnovu nalaza prethodno izvršenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja, propisanih merila za ocenjivanje zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu službu, izvoda iz plana regrutovanja, uslova propisanih za određivanje roda, odnosno službe i vojnoevidencione specijalnosti regruta, a u skladu sa propisima kojima se uređuje regrutovanje i popuna Vojske Srbije u miru i ratu i bezbednosna provera regruta.

Upućivanje na služenje vojnog roka

Član 16.

Upućivanje regruta na služenje vojnog roka, sa oružjem ili bez oružja, vrši se na osnovu Plana popune Vojske Srbije i brojnog rasporeda regruta po centrima za obuku.

Član 17.

Obuka vojnika na služenju vojnog roka sprovodi se u centrima za obuku i jedinicama Vojske Srbije, u skladu sa propisima o obuci u Vojsci Srbije i planovima obuke.

Član 18.

Teritorijalni organ upućuje regruta izabranog za slušaoca kursa za rezervne oficire u odgovarajuću obrazovnu ustanovu Vojske Srbije prema godišnjem planu školovanja.

Upućivanje regruta iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuju način, uslovi i postupak izbora regruta koji će se usavršavati za rezervne oficire i propisima o vojnom školstvu.

Izvršavanje obaveze služenja u rezervnom sastavu

Član 19.

Prema potrebama popune Vojske Srbije i drugih snaga odbrane, licu u rezervnom sastavu planira se i određuje ratni raspored, u skladu sa propisima kojima se uređuje vojna, radna i materijalna obaveza i kriterijumi za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije.

Član 20.

Vojna obaveza u rezervnom sastavu, pod uslovima propisanim zakonom, izvršava se učešćem vojnih obveznika na vežbama, kursevima i drugim oblicima vojne i civilne obuke i izvršavanjem drugih dužnosti, u skladu sa planovima obuke i aktima nadležnog organa.

U slučaju vanrednog stanja ili ratnog stanja obaveza lica u rezervnom sastavu izvršava se stupanjem u Vojsku Srbije, angažovanjem u civilnoj zaštiti, izvršavanjem određenih dužnosti i poslova u drugim snagama odbrane na osnovu akta nadležnog organa.

Član 21.

Zahtev za pozivanje vojnih obveznika radi vršenja obuke dostavlja se teritorijalnom organu, najkasnije 60 dana pre dana predviđenog za javljanje vojnih obveznika.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosi starešina vojne jedinice na položaju komandanta bataljona ili starešina njemu ravnog ili višeg položaja i starešina organa civilne zaštite ili državnog organa koji je obrazovao jedinicu civilne zaštite u vanrednom ili ratnom stanju.

Za vežbu mobilizacijske gotovosti u miru i mobilizaciju u uslovima vanrednog i ratnog stanja pozivanje vojnih obveznika vrši se u najkraćem roku.

Član 22.

Vojni obveznik koji je regulisao obavezu služenja vojnog roka na drugi način upućuje se na ocenu sposobnosti za vojnu službu, ako se planira za stavljanje na ratni raspored.

Član 23.

Popuna organizacionih jedinica Generalštaba Vojske Srbije i komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije i vojnih jedinica i vojnih ustanova Ministarstva odbrane (u daljem tekstu: ratne jedinice) vrši se rezervnim oficirima, rezervnim podoficirima, vojnicima u rezervi, obveznicima radne obaveze i stvarima iz popisa.

Ratna jedinica izrađuje i dostavlja zahtev za popunu rezervnim sastavom regionalnom centru Ministarstva odbrane koji, na osnovu posebne evidencije centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, procenjuje mogućnost popune, izrađuje Plan popune i naređenje za popunu rezervnim sastavom na teritoriji za koju je obrazovan.

Član 24.

Vojni obveznici koji su odslužili vojni rok, a imaju raspored u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ne pozivaju se na vojnu vežbu, već svoje obaveze izvršavaju prema zakonu kojim se uređuje policija.

Radi vođenja jedinstvene evidencije, organi Ministarstva unutrašnjih poslova po završetku planiranih aktivnosti na koje vojne obveznike pozivaju neposredno, dostavljaju izveštaj o angažovanju vojnih obveznika koji imaju raspored u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana sadrži: ime, ime jednog roditelja, prezime i jedinstveni matični broj građana i vreme koje je vojni obveznik proveo na vežbi.

III. NAČIN I POSTUPAK IZVRŠAVANJA RADNE OBAVEZE

Izvršavanje radne obaveze

Član 25.

Obveznik radne obaveze izvršava radnu obavezu obavljanjem poslova i zadataka u državnom organu, privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika (u daljem tekstu: državni organi i pravna lica) na radnom mestu na koje je raspoređen i izvršavanjem zadataka u jedinicama radne obaveze.

Član 26.

Obveznike radne obaveze koji, u skladu sa Planom popune, radnu obavezu izvršavaju u državnim organima i pravnim licima kod kojih su zaposleni raspoređuje ovlašćeno lice, u skladu sa zakonom.

Obveznike radne obaveze koji, u skladu sa Planom popune, radnu obavezu izvršavaju u državnim organima i pravnim licima kod kojih nisu zaposleni ili se vode u evidenciji teritorijalnih organa, odnosno u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, raspoređuje regionalni centar Ministarstva odbrane.

Član 27.

Raspored obveznika radne obaveze određuje regionalni centar Ministarstva odbrane na osnovu:

akta o ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u državnim organima i pravnim licima za rad u vanrednom i ratnom stanju,

spiska dužnosti, odnosno drugih poslova i zadataka na koje se mogu raspoređivati obveznici radne obaveze u državnim organima i pravnim licima,

Plana popune.

Član 28.

Obvezniku radne obaveze pripada odgovarajuća zarada za vreme vršenja radne obaveze, odnosno naknada zarade za vreme vršenja radne obaveze u državnim organima i pravnim licima, u skladu sa propisima kojima se uređuje rad i radni odnosi.

Poslodavac ima pravo na refundiranje isplaćene naknade zarade iz stava 1. ovog člana, u skladu sa propisima kojima se uređuje rad i radni odnosi.

Popuna državnih organa i pravnih lica obveznicima radne obaveze

Član 29.

Državni organi i organi državne uprave u sedištu Ministarstva odbrane i veliki tehnički sistemi od značaja za odbranu, zahtev za popunu obveznicima radne obaveze, sa spiskom dužnosti i aktom o ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Vojne jedinice i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, zahtev za popunu obveznicima radne obaveze i spisak dužnosti dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije zahtev za popunu obveznicima radne obaveze i spisak dužnosti dostavljaju regionalnom centru Ministarstva odbrane.

Organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, državni organi i organi državne uprave van sedišta Ministarstva odbrane, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su aktom Vlade određeni da proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije zahtev za popunu obveznicima radne obaveze, spisak dužnosti i akt o ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta dostavljaju regionalnom centru Ministarstva odbrane.

Član 30.

Na osnovu zahteva za popunu obveznicima radne obaveze iz člana 29. st. 1. i 2. ove uredbe Ministarstvo odbrane donosi Plan popune i dostavlja ga na realizaciju teritorijalnim organima.

Primerak Plana popune dostavlja se podnosiocu zahteva.

Na osnovu zahteva za popunu obveznicima radne obaveze iz člana 29. st. 3. i 4. ove uredbe Regionalni centar Ministarstva odbrane donosi Plan popune i dostavlja ga na realizaciju centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Primerak Plana popune dostavlja se podnosiocu zahteva.

Član 31.

Zahtev za popunu obveznicima radne obaveze, koji podnose državni organi i pravna lica sadrži :

formacijski naziv ratne jedinice, odnosno naziv subjekta mobilizacije,

mobilizacijsko mesto,

mesto prikupljanja obveznika radne obaveze,

vreme trajanja mobilizacije,

dužnosti, šifre zanimanja i stepena stručne spreme iz akta o ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,

broj lica predviđenih aktom o ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,

izvore popunjavanja radnih mesta obveznicima radne obaveze,

posebne uslove za obavljanje poslova i zadataka radnog mesta.

Član 32.

Državni organi i organi državne uprave u sedištu Ministarstva odbrane i veliki tehnički sistemi u slučaju promene u ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, zahtev za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Vojne jedinice i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u slučaju promene u ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, zahtev za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije u slučaju promene u ratnoj organizaciji, zahtev za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju regionalnom centru Ministarstva odbrane.

Organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, državni organi i organi državne uprave van sedišta Ministarstva odbrane, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su aktom Vlade određeni da proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije u slučaju promene u ratnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta zahtev za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju regionalnom centru Ministarstva odbrane.

Na osnovu zahteva za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune iz st. 1. i 2 ovog člana Ministarstvo odbrane menja ili stavlja van snage Plan popune.

Na osnovu zahteva za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune iz st. 3. i 4. ovog člana regionalni centar Ministarstva odbrane menja ili stavlja van snage Plan popune.

Ministarstvo odbrane, odnosno regionalni centar Ministarstva odbrane, može po službenoj dužnosti izmeniti ili staviti van snage Plan popune za čije donošenje je nadležan.

Saopštavanje ratnog rasporeda i pozivanje obveznika radne obaveze

Član 33.

Raspored obveznika radne obaveze koji su zaposleni u državnim organima i pravnim licima saopštava rukovodilac, direktor ili lice koje on ovlasti, a kod preduzetnika – odgovorno lice.

Raspored obvezniku radne obaveze koji je Planom popune određen da radnu obavezu izvršava u drugom subjektu odbrane i obvezniku radne obaveze koji se vodi u evidenciji drugih organa i organizacija saopštava teritorijalni organ.

Član 34.

Državni organi i pravna lica pozivaju obveznike radne obaveze koji su zaposleni u državnim organima i pravnim licima.

Teritorijalni organ poziva obveznike radne obaveze koji su Planom popune određeni da radnu obavezu izvršavaju u drugom subjektu odbrane i obveznike radne obaveze koji se vode u evidenciji drugih organa i organizacija.

Izvršavanje radne obaveze u jedinicama radne obaveze

Član 35.

Za izvođenje neodložnih radova za potrebe odbrane, Vojske Srbije i civilne zaštite u ratnom i vanrednom stanju angažuju se specijalizovana pravna lica ili jedinice radne obaveze.

Specijalizovana pravna lica su lica koja obavljaju delatnost od opšteg interesa u oblasti prevoza putnika i transporta robe, građevinarstva, korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređenja dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale i divljač) i komunalnih delatnosti.

U neodložne radove iz stava 1. ovog člana spadaju:

održavanje puteva, mostova, železničkih pruga, aerodroma, letelišta, heliodroma, luka, pristaništa, hidrodroma i sidrišta; uređenje i održavanje objekata za vodu i mesta prelaska preko vodenih i drugih prepreka i izgradnja i održavanje skladišta, baza, zemunica i sanitetskih objekata od značaja za odbranu,

učešće u privremenim sastavima koji izvršavaju posebne zadatke u toku mobilizacije; dekonzervacija i aktiviranje pokretnih stvari za posebne namene u ratnoj rezervi; razmeštaj ratnih materijalnih rezervi i ispomoć prilikom prenošenja pokretnih stvari iz skladišta na mobilizacijska zborišta i druge rejone od značaja za Vojsku Srbije,

utovar i istovar pokretnih stvari za posebne namene i drugih sredstava u lukama i pristaništima, aerodromima, železničkim stanicama i sabirnim centrima od značaja za odbranu,

ispomoć prilikom prenošenja povređenih i obolelih i asanacije bojišta,

ispomoć u gašenju požara, raščišćavanju ruševina, odbrane od poplave i drugih elementarnih nepogoda i opravci objekata,

utovar i istovar robnih rezervi i pokretnih stvari državnih organa kao i pravnih lica koja su određena aktom Vlade da proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu,

dislokacija proizvodnih kapaciteta, sirovina i drugih materijalnih dobara privrednih društava od posebnog značaja za odbranu,

ispomoć u obavljanju poljoprivrednih radova na državnim i zadružnim gazdinstvima i seoskim imanjima porodica poginulih boraca, invalida i porodica čiji su članovi angažovani u Vojsci Srbije i civilnoj zaštiti,

uređenje naselja i objekata za smeštaj raseljenih lica,

ispomoć u eksploataciji šumskog, rudnog i drugog prirodnog bogatstva od značaja za odbranu,

uređenje i izgradnja skloništa i drugih fortifikacijskih objekata za zaštitu stanovništva,

izmeštanje predmeta i dokumenata istorijskih, umetničkih i kulturnih vrednosti,

drugi radovi određeni aktom Ministarstva odbrane kao radovi od značaja za odbranu zemlje.

Član 36.

Jedinicu radne obaveze obrazuje regionalni centar Ministarstva odbrane, u skladu sa zakonom.

Jedinica radne obaveze obrazuje se od obveznika radne obaveze koji nemaju određen ratni raspored.

Raspored u jedinici radne obaveze smatra se ratnim rasporedom.

Član 37.

Unutrašnje jedinice Ministarstva odbrane, komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije, državni organi i pravna lica koja imaju zadatke utvrđene Planom odbrane Republike Srbije zahtev za angažovanje jedinica radne obaveze podnose regionalnom centru Ministarstva odbrane, u skladu sa zakonom.

Prioritet u popuni i angažovanju jedinica radne obaveze imaju jedinice radne obaveze koje izvršavaju neodložne radove za potrebe Vojske Srbije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži:

broj jedinica radne obaveze,

veličinu i strukturu jedinica radne obaveze,

potrebe za koje se organizuju,

rejon i vreme izvršenja zadataka,

način i mesto prihvata obveznika radne obaveze,

podatke o opremi i alatu kojima jedinica treba da raspolaže.

Član 38.

Na osnovu zahteva za angažovanje jedinica radne obaveze, regionalni centar Ministarstva odbrane donosi akt o obrazovanju jedinice radne obaveze.

Aktom o obrazovanju jedinice radne obaveze određuje se starešina jedinice i utvrđuje se:

organizacijska struktura i upotreba jedinice,

način pozivanja i mesto javljanja, odnosno prikupljanja obveznika radne obaveze,

način upućivanja do radilišta ili mesta prihvata,

radno vreme,

vreme koje je potrebno za izvođenje radova (ako je moguće),

i drugi potrebni elementi.

Član 39.

Pozivanje obveznika radne obaveze koji su raspoređeni u jedinicu radne obaveze vrši Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Član 40.

Jedinica radne obaveze rasformira se na osnovu akta regionalnog centra Ministarstva odbrane, u skladu sa zakonom.

IV. NAČIN I POSTUPAK IZVRŠAVANJA MATERIJALNE OBAVEZE

Član 41.

Materijalna obaveza izvršava se u skladu sa propisima kojima se uređuje vojna, radna i materijalna obaveza i kriterijumi za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije.

Izvršavanje materijalne obaveze i njeno usklađivanje sa izvršavanjem vojne i radne obaveze obezbeđuje Ministarstvo odbrane preko teritorijalnih organa, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa koje se odnose na rad u vanrednom stanju i ratnom stanju.

Materijalnu obavezu za vlasnike stvari iz popisa određuje teritorijalni organ.

Raspoređivanje stvari iz popisa

Član 42.

Stvari iz popisa raspoređuju se u skladu sa propisom kojim se utvrđuju kriterijumi za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije.

Član 43.

Raspoređivanje stvari iz popisa za potrebe jedinica Vojske Srbije i za druge potrebe odbrane zemlje vrši se sa najbliže teritorije.

Vlasnici stvari iz popisa koje se, u skladu sa zakonom, ne smeju rasporediti, teritorijalnom organu dostavljaju odgovarajući pisani dokaz na osnovu kojeg ih teritorijalni organ oslobađa raspoređivanja stvari po osnovu materijalne obaveze.

Spajanje materijalne obaveze i ratnog rasporeda lica, odnosno rukovaoca stvari i materijalnih sredstava vrši se ako je za rukovanje stvarima potrebno posebno znanje u rukovanju, u skladu sa zakonom.

Spajanje materijalne obaveze i ratnog rasporeda lica, odnosno rukovaoca stvari vrši se kada je to moguće i kada je rukovalac stvari zaposlen u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika koje po osnovu materijalne obaveze daje stvar na korišćenje, ili je stvar vlasništvo lica rukovaoca stvari.

Spajanje materijalne obaveze i ratnog rasporeda lica iz st. 3. i 4. ovog člana vrši se ako rukovalac stvari ispunjava kriterijume za raspoređivanje po osnovu vojne obaveze, odnosno kriterijume za stavljanje na ratni raspored.

Član 44.

Za potrebe izvršenja mobilizacije subjekata sistema odbrane određuju se zemljišta i objekti infrastrukture koji ispunjavaju potrebne uslove za izbor mobilizacijskih zborišta.

Za smeštaj ljudi i materijalnih dobara u ratnom i vanrednom stanju određuju se zemljišta i objekti koji obezbeđuju prostorne i tehničke mogućnosti.

Za postavljanje sredstava i naprava za osmatranje, obaveštavanje i uzbunjivanje određuju se samo delovi objekata koji su neophodni za njihov rad.

Vlasniku određenog zemljišta i objekta i delova objekata određenih za postavljanje sredstava i naprava za osmatranje i uzbunjivanje dostavlja se poziv za izvršenje materijalne obaveze.

Korisnik zemljišta i objekata dužan je da prilikom preuzimanja i predaje objekata, telefonskih linija, priključaka električne energije i ostalih izvora energije sa vlasnikom stvari sačini zapisnik. Za korišćenje zemljišta i objekata troškove snosi korisnik.

Popuna stvarima iz popisa

Član 45.

Državni organi i organi državne uprave u sedištu Ministarstva odbrane i veliki tehnički sistemi od značaja za odbranu, zahtev za popunu stvarima iz popisa dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Vojne jedinice i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, zahtev za popunu stvarima iz popisa dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, državni organi i organi državne uprave van sedišta Ministarstva odbrane, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su aktom Vlade određeni da proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije i ratne jedinice Vojske Srbije, zahtev za popunu stvarima iz popisa dostavljaju regionalnom centru Ministarstva odbrane.

Ratne jedinice Vojske Srbije, državni organi i pravna lica, za potrebe formiranih jedinica radne obaveze, zahtev za popunu stvarima iz popisa dostavljaju regionalnom centru Ministarstva odbrane.

Član 46.

Zahtev za popunu stvarima iz popisa koji dostavljaju subjekti mobilizacije, osim Vojske Srbije, sadrži:

naziv subjekta mobilizacije,

mobilizacijsko mesto,

mobilizacijsko zborište, odnosno rejon mirnodopske lokacije,

vreme trajanja mobilizacije,

naziv grupe stvari,

naziv stvari,

stvari koje sleduju po ratnoj organizaciji i sistematizaciji stvari,

stvari iz sopstvenih kapaciteta,

stvari drugih vlasnika (iz evidencije centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu).

Član 47.

Na osnovu zahteva za popunu stvarima iz popisa iz člana 45. st. 1. i 2. ove uredbe Ministarstvo odbrane donosi Plan popune i dostavlja ga na realizaciju teritorijalnim organima.

Primerak Plana popune dostavlja se podnosiocu zahteva.

Na osnovu zahteva za popunu stvarima iz popisa iz člana 45. st. 3. i 4. ove uredbe regionalni centar Ministarstva odbrane donosi Plan popune i dostavlja ga na realizaciju centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Primerak Plana popune dostavlja se podnosiocu zahteva.

Član 48.

Ako se popuna stvarima iz popisa ne može izvršiti sa teritorije jednog centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, o proširenju teritorije za popunu odlučuje regionalni centar Ministarstva odbrane.

Ako se popuna stvarima iz popisa ne može izvršiti sa teritorije jednog regionalnog centra Ministarstva odbrane, o proširenju teritorije za popunu odlučuje Ministarstvo odbrane.

Ako se popuna stvarima iz popisa vrši sa teritorije više regionalnih centara Ministarstva odbrane, Ministarstvo odbrane odobrava Plan popune.

Član 49.

Državni organi i organi državne uprave u sedištu Ministarstva odbrane i veliki tehnički sistemi od značaja za odbranu, u slučaju organizacijskih promena, odnosno promena u ratnoj organizaciji i sistematizaciji, zahtev za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Vojne jedinice i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, u slučaju organizacijskih promena, odnosno promena u ratnoj organizaciji i sistematizaciji, zahtev za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju Ministarstvu odbrane.

Organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, državni organi i organi državne uprave van sedišta Ministarstva odbrane, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji su aktom Vlade određeni da proizvode predmete i vrše usluge od značaja za odbranu Republike Srbije i ratne jedinice Vojske Srbije u slučaju organizacijskih promena, odnosno promena u ratnoj organizaciji i sistematizaciji, zahtev za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune dostavljaju regionalnom centru Ministarstva odbrane.

Na osnovu zahteva za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune iz st. 1. i 2. ovog člana Ministarstvo odbrane menja ili stavlja van snage Plan popune.

Na osnovu zahteva za izmenu ili stavljanje van snage Plana popune iz stava 3. ovog člana regionalni centar Ministarstva odbrane menja ili stavlja van snage Plan popune.

Ministarstvo odbrane, odnosno regionalni centar Ministarstva odbrane, može po službenoj dužnosti izmeniti ili staviti van snage Plan popune za čije donošenje je nadležan.

Član 50.

Lice koje ima materijalnu obavezu odvojenu od ratnog rasporeda u slučaju mobilizacije, materijalnu obavezu izvršava pre javljanja na dužnost po ratnom rasporedu.

Preuzimanje stvari

Član 51.

Korisnik stvari određuje ovlašćeno lice ili komisiju za prijem stvari radi utvrđivanja ispravnosti stvari, snabdevenosti odgovarajućom opremom, alatom, priborom, rezervnim delovima, tehničkom dokumentacijom i dr.

Prilikom prijema stvari procenjuje se njena tržišna vrednost u trenutku predaje i unosi se u zapisnik.

Korisnik stvari, ako je predata stvar neispravna, vlasniku vraća predatu stvar, a od teritorijalnog organa traži da rasporedi i uputi drugu odgovarajuću stvar.

Član 52.

O primljenoj stvari sačinjava se zapisnik u tri primerka koji potpisuje ovlašćeno lice ili predsednik komisije i vlasnik stvari, odnosno lice koje je predalo stvar, u skladu sa zakonom.

Uručenjem jednog primerka zapisnika vlasniku stvari, odnosno licu koje je vlasnik ovlastio za predaju stvari smatra se da je stvar preuzeta i da je vlasnik stvari izvršio svoju obavezu.

Ako vlasnik stvari, odnosno ovlašćeno lice koje je predalo stvar odbije da potpiše ili primi zapisnik, u zapisniku se konstatuju razlozi odbijanja potpisa ili prijema zapisnika i time se smatra da je stvar primljena.

Član 53.

Korisnik stvari obezbeđuje čuvanje i održavanje stvari do njenog vraćanja vlasniku.

Troškove za održavanje i čuvanje stvari posle vremena određenog za njeno vraćanje snosi vlasnik stvari, ako iz neopravdanog razloga nije na vreme preuzeo stvar.

Vraćanje stvari

Član 54.

Korisnik stvari po isteku vremena na koje mu je stvar raspoređena, odnosno isteka vremena određenog u zapisniku o primopredaji stvari, poziva vlasnika stvari radi vraćanja stvari i o mestu i vremenu primopredaje obaveštava centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Stvari se vraćaju u ispravnom stanju, odnosno u stanju koje je utvrđeno prilikom prijema stvari, a ako je došlo do oštećenja stvari u toku upotrebe, korisnik stvari je dužan da o svom trošku izvrši neophodne popravke pre vraćanja stvari vlasniku.

Prilikom vraćanja stvari vlasniku, odnosno licu koje vlasnik ovlasti, vrši se pregled stvari i sačinjava zapisnik o stanju stvari nakon korišćenja. Zapisnik se sačinjava u potrebnom broju primeraka od kojih se jedan primerak uručuje vlasniku stvari, jedan primerak korisniku stvari, a jedan primerak nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Predajom jednog primerka zapisnika vlasniku stvari, odnosno licu koje je on ovlastio za preuzimanje stvari smatra se da je stvar vraćena.

Ako vlasnik stvari, odnosno lice koje je on ovlastio za preuzimanje stvari odbije da primi zapisnik, odnosno da preuzme stvari, to se konstatuje u zapisniku i smatra se da je korisnik izvršio obavezu vraćanja stvari vlasniku.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, korisnik stvari na teret vlasnika stvari obezbeđuje njihovo čuvanje, a vlasnik stvari snosi rizik u slučaju njihovog oštećenja, uništenja ili nestanka.

Ako vlasnik stvari, odnosno lice koje on ovlasti ne dođe na mesto i u vreme određeno za vraćanje stvari, a ne opravda svoj izostanak smatra se da je odbio njihovo preuzimanje.

Utvrđivanje, obračun i isplate naknade

troškova prevoza i dnevnica

Član 55.

Vlasnik stvari podnosi zahtev za naknadu troškova i isplatu dnevnica korisniku stvari najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršene predaje, odnosno od dana preuzimanja vraćene stvari.

U zahtevu iz stava 1. ovog člana vlasnik stvari obavezno navodi vreme polaska, vreme povratka, koje prevozno sredstvo je korišćeno za prevoz i prilaže prevozne karte, a ako je prevoz obavljen sopstvenim prevoznim sredstvom iznos cene prevoza koja se primenjuju u javnom saobraćaju, odnosno javnom transportu na području sa koga se stvari dopremaju.

Utvrđivanje, obračun i isplata naknade za korišćenje stvari

Član 56.

Za korišćenje stvari iz popisa, vlasniku stvari pripada naknada u skladu sa tarifom, koju utvrđuje Vlada.

Prilikom predaje stvari, njihovu tržišnu vrednost utvrđuje ovlašćeno lice ili komisija koju obrazuje korisnik stvari.

Član 57.

Vlasniku stvari pripada naknada stvarnih troškova za utrošenu električnu energiju, telefonske impulse, komunalne troškove i troškove za oštećenja koja su nastala za vreme korišćenja zemljišta ili objekata, prema zapisniku iz člana 44. stav 5. ove uredbe.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 58.

Za vreme obustave obaveze služenja vojnog roka, odredbe ove uredbe koje se odnose na regrutnu obavezu i obavezu služenja vojnog roka primenjuju se na lica koja dobrovoljno žele da služe vojni rok sa oružjem u Vojsci Srbije, a ostala lica podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju i obavezu služenja u rezervnom sastavu, u skladu sa zakonom.

Član 59.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9940/2011

U Beogradu, 29. decembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar