Uredba o utvrđivanju Plana zvanične statistike za 2012. godinu

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o zvaničnoj statistici („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PLANA

ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan zvanične statistike za 2012. godinu.

Član 2.

Plan zvanične statistike za 2012. godinu odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9897/2011

U Beogradu, 29. decembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar